Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém odměňování pracovníků ve vybrané organizaci
MACHOŇOVÁ, Denisa
Hlavním cílem této práce je na základě analýzy a zhodnocení současného systému odměňování ve vybrané organizaci navrhnout možné změny, které by přispěly ke zlepšení daného systému. Teoretická část shrnuje informace potřebné k pochopení dané problematiky. Čtenář je zde seznámen s jednotlivými mzdovými formami, zaměstnaneckými benefity, hodnocením práce a složením celkové odměny. Praktická část je zaměřena na systém odměňování společnosti HOCHTIEF CZ. Nejprve je společnost krátce charakterizována. Součástí charakteristiky je i popis vývoje základních ekonomických ukazatelů za posledních 5 let. Dále je provedena analýza lidského kapitálu společnosti. Následně je zanalyzován současný systém odměňování a provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. Na základě analýzy a zhodnocení systému odměňování společnosti HOCHTIEF CZ a dotazníkového šetření jsou v závěru práce vytvořeny návrhy změn, které by mohly přispět ke zlepšení současného systému odměňování.
Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci
PEŠÍKOVÁ, Kristýna
Tato práce vysvětluje, jak je motivace zaměstnanců velmi důležitou součástí dobře fungující organizace a potíže s nalezením správného motivačního programu. Hlavním cílem této práce je analyzovat systém motivace a stimulace zaměstnanců ve vybrané organizaci. To je dáno dotazníky,které jsou vyplněny zaměstnanci vybrané organizace. Poté práce porovnává výsledky dotazníků s rozhovorem s vedením organizace. Nakonec jsou výsledky zhodnoceny a doporučeny návrhy na zlepšení.
Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku
NEZVEDOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zaměstnanců a mzdovým systém podniku. Spokojenost zaměstnanců je v dnešní době nízké nezaměstnanosti velice důležité téma. Situace fluktuace zaměstnanců vyžaduje, aby se zaměstnavatelé důkladně věnovali spokojenosti zaměstnanců, protože odchod zaměstnance znamená zvýšení nákladů pro podnik. Práce je zaměřena na problematiku mzdového systému a řízení lidských zdrojů, která souvisí s motivací, stimulací a spokojeností zaměstnanců. Systém odměňování je analyzován ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je zhodnotit vazbu mezi spokojeností zaměstnanců a aplikovaným mzdovým systémem ve vybraném podniku. Hodnocení je provedeno pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů jsou navrhnuty opatření ke zlepšení současné situace v podniku.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku
KREJČOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v podniku. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného systému odměňování vybraného podniku a navržení možných inovací tohoto systému, které by vedly k jeho zlepšení. Teoretická část nejdříve uvádí základní pojmy odměňování a právní předpisy, které se odměňováním zabývají. V další části je popsán systém odměňování, mzdové formy odměňování a zaměstnanecké výhody. Poslední část literární rešerše charakterizuje inovace a jejich dělení. Praktická část je zaměřena na systém odměňování v konkrétním podniku. Nejdříve je uvedena obecná a ekonomická charakteristika vybraného podniku. Následně je provedena analýza lidského kapitálu společnosti z hlediska jeho vývoje a rozdělení podle pohlaví, vzdělání pracovních pozic. V další části je popsán současný systém odměňování. Tento systém je pak zhodnocen prostřednictvím SWOT analýzy. Je zde také zhodnocen lidský kapitál a jeho efektivita. Výsledkem práce jsou pak konkrétní návrhy inovací systému odměňování, které by měly přispět k jeho zlepšení.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šidlová, Ivana ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, který souvisí s-nedostatkem zaměstnanců. Přesněji řečeno optimalizovat množství zaměstnanců a s tím souvisejících mzdových nákladů. Na základě provedené analytické části budou zaměstnavateli navrhnuta opatření pro optimalizaci počtu zaměstnanců a optimalizaci mzdových nákladů.
Vybrané účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
Papežová, Martina ; Cvrčková, Renata (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vztahu k zaměstnavateli. Zabývá se analýzou benefitů poskytovaných zaměstnavatelem a zkoumá jejich účetní a daňový dopad. Následně navrhuje způsoby zlepšení firemní politiky benefitů.
Daňová optimalizace u vybraného subjektu
Le, Thi Thuy Duong ; Harvánek,, Jaromír (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou optimalizaci vybraného subjektu. Následně budou subjektu navržena opatření, které povedou ke snížení výsledné daňové povinnosti.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybraném zemědělském družstvu a návrh jeho změn
Kopečná, Lenka ; Hutař, Stanislav (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků v Zemědělském družstvu Klučov – Lhota a návrhem změn v této oblasti. V praktické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se odměňování. Následně je zpracována analýza současného stavu jak v družstvu, tak i v jeho okolí. Výstupem celého zkoumání je SWOT analýza, na základě které jsou navrženy změny v oblasti odměňování zaměstnanců. Účelem těchto změn je zvýšit spokojenost zaměstnanců a stabilizovat personální situaci družstva.
Inovace motivačního systému společností
Procházková, Kristýna ; Ing.Simona Marešová (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. Na základě provedeného empirického výzkumu jsou zpracovaný konkrétní návrhy vedoucí ke zvýšení motivace zaměstnanců.
Návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti
Miková, Nikola ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analyzováním současného stavu vybrané společnosti pomocí vybraných metod analyzujících vnější a vnitřní prostředí společnosti, výzkumu provedeného metodou dotazníkového šetření a řízeným rozhovorem, a mzdovým šetřením na trhu práce. Na základě těchto dat bude zkoumána motivace a spokojenost zaměstnanců a navržena opatření, která mají vést ke zlepšení stávajícího motivačního systému ve společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.