Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů
Kročáková, Tereza ; Strýčková, Kristina (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma zaměstnaneckých benefitů a specifikuje jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh na jejich zlepšení.
Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku
Pelantová, Jitka ; Moltašová, Alena (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza současného motivačního systému podniku, a to prostřednictvím rozhovoru, obsahové analýzy podnikových dokumentů a dotazníkového šetření. Závěr práce obsahuje návrhy změn plynoucí ze získaných výsledků dotazníkového šetření. Mezi klíčové návrhy bylo zařazeno pravidelné hodnocení zaměstnanců, zvýšení informovanosti o poskytovaných benefitech, příspěvek na dopravu a firemní akce.
Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti
Caklová, Gabriela ; Roupcová, Jitka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti a dotazníkového šetření vytvořena analytická část, na kterou navazují návrhy nových prvků motivačního systému společnosti.
Motivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podniku
Žák, Jakub ; Schüller, David (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomové práce popisuje a analyzuje proces motivace a odměňování ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy daného tématu. Praktická část se potom věnuje konkrétní vybrané společnosti a následně analýzou způsobů motivace a odměňování zaměstnanců. Výsledkem této diplomové práce následně bude zjistit současné motivační nástroje, které již ve firmě fungují a prozkoumat jejich kvalitu a využití. V závěru diplomové práce jsou následně uvedeny návrhy, které povedou ke zlepšení stávající situace procesů a povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Štercová, Tereza ; Kašpar, Viktor (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. Také se věnuje řešení problému s nedostatečným počtem zaměstnanců. Na základě analytické části budou zaměstnavateli navržena opatření k optimalizaci mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.
Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek
Glozygová, Andrea ; Čermáková, Barbora (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování s ohledem na jejich vliv na daň z příjmu, a to vzhledem k zaměstnanci i zaměstnavateli. Analytická a návrhová část diplomové práce obsahují rozbor méně používaných zaměstnaneckých benefitů a forem odměňování a dopad na finanční situaci obou zúčastněných stran.
Návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
Nováková, Šárka ; Andrea, Masařová (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců v zemědělské společnosti XY, s.r.o. Práce se skládá z teoretické části popisující problematiku, která byla využita. Analytická část zkoumá současný stav, vnitřní a vnější vlivy a poslední část je návrh změn.
Návrh změn v motivačním systému vybraného podniku
Frydrych, Lukáš ; Novák,, Roman (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývala motivačním systémem společnosti Oscom Trading s.r.o. Hlavní cílem práce je návrh změny v motivačním systému podniku, který povede ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich setrvání ve společnosti. Teoretická část práce se zaměřuje především na témata personalistky, motivace a odměňování zaměstnanců. Praktická část se zabývá informacemi o firmě a rozborem současného stavu motivačního systému ve firmě. Vlastní výzkum je prováděn dotazníkovou metodou a rozhovory se zaměstnanci. Návrhová část obsahuje vlastní návrh na změny v motivačním systému podniku.
Systém odměňování pracovníků ve vybrané organizaci
MACHOŇOVÁ, Denisa
Hlavním cílem této práce je na základě analýzy a zhodnocení současného systému odměňování ve vybrané organizaci navrhnout možné změny, které by přispěly ke zlepšení daného systému. Teoretická část shrnuje informace potřebné k pochopení dané problematiky. Čtenář je zde seznámen s jednotlivými mzdovými formami, zaměstnaneckými benefity, hodnocením práce a složením celkové odměny. Praktická část je zaměřena na systém odměňování společnosti HOCHTIEF CZ. Nejprve je společnost krátce charakterizována. Součástí charakteristiky je i popis vývoje základních ekonomických ukazatelů za posledních 5 let. Dále je provedena analýza lidského kapitálu společnosti. Následně je zanalyzován současný systém odměňování a provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. Na základě analýzy a zhodnocení systému odměňování společnosti HOCHTIEF CZ a dotazníkového šetření jsou v závěru práce vytvořeny návrhy změn, které by mohly přispět ke zlepšení současného systému odměňování.
Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci
PEŠÍKOVÁ, Kristýna
Tato práce vysvětluje, jak je motivace zaměstnanců velmi důležitou součástí dobře fungující organizace a potíže s nalezením správného motivačního programu. Hlavním cílem této práce je analyzovat systém motivace a stimulace zaměstnanců ve vybrané organizaci. To je dáno dotazníky,které jsou vyplněny zaměstnanci vybrané organizace. Poté práce porovnává výsledky dotazníků s rozhovorem s vedením organizace. Nakonec jsou výsledky zhodnoceny a doporučeny návrhy na zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.