Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajištění účasti osob v trestním řízení
Šmahelová, Michala ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Zajištění účasti osob v trestním řízení Rigorózní práce podává ucelený výklad o jednotlivých institutech trestního práva procesního, prostřednictvím kterých orgány činné v trestním řízení zajišťují přítomnost osob důležitých pro úspěšné vedení trestního řízení. Po stručném úvodu do problematiky následuje první, nejobsáhlejší kapitola, která podrobně pojednává o všech procesních úkonech sloužících k zajištění účasti ústředního subjektu trestního řízení, tedy obviněného. V souladu se základními zásadami trestního řízení, zejména pak se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity je nejdříve pojednáno o mírnějších zajišťovacích opatřeních, mezi které lze řadit předvolání, předvedení, pořádkovou pokutu či zákaz vycestování do zahraničí. Stěžejní část kapitoly je pak věnována zajišťovacím institutům, prostřednictvím kterých dochází k zásahu do jednoho ze základních práv a svobod, do osobní svobody obviněného, tedy institutu zadržení, zatčení a zejména pak vazbě. V části věnované problematice institutu vazby jsou shrnuty zákonné podmínky jeho užití a především je podrobněji pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech a rovněž o právní úpravě rozhodování o vazbě a procesu přezkoumávání důvodnosti vazby s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře. Práce se rovněž v následujících kapitolách blíže...
Problematika institutu vazby
Šmahelová, Michala ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
- Problematika institutu vazby Diplomová práce podává ucelený výklad o vybraných otázkách vazby jako jednoho ze zajišťovacích prostředků trestního řádu, jehož účelem je zajistit osobu obviněnou pro účely probíhajícího trestního řízení a výkonu trestu. Po stručném úvodu práce nejprve seznamuje čtenáře s vývojem tohoto institutu v trestním řádu č. 141/1961 Sb. a s ústavními a mezinárodněprávními limity omezení osobní svobody obviněného. Stěžejní část práce se věnuje problematice materiálního a formálního vazebního práva. Vymezen je pojem vazby jako zajišťovacího institutu, jsou shrnuty zákonné podmínky pro jeho užití a především je podrobně pojednáno o jednotlivých vazebních důvodech. V části věnované formálnímu vazebnímu právu se práce zaměřuje na právní úpravu rozhodování o vazbě, vazebního zasedání, procesu přezkoumávání důvodnosti vazby včetně její nejvyšší přípustné doby trvání a započítání vazby a trestu pro případ, že bude obviněný pravomocně uznán vinným. Pozornost je rovněž věnována opatřením nahrazujícím vazbu, neboť zbaven osobní svobody může být obviněný až v případě, že účelu vazby nelze dosáhnout jiným opatřením. Opomenuta také nejsou specifika vazby v řízení proti mladistvým. V závěru práce jsou předestřeny vybrané aktuální otázky institutu vazby, jako je často diskutovaná přiměřenost...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.