Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 597 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.
Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově
Kyndlová, Tereza ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných pohybových aktivit na jeho fyzické schopnosti. Metody: Vzhledem k jedinečnosti onemocnění byla pro práci zvolena metoda případové studie u žákyně ve věku 12 let s CF. Mezi metody sběru dat byly zařazeny rozhovory s matkou probanda, učitelkou a asistentkou pedagoga, dotazníky, pozorování a testování motoriky pomocí testové baterie MABC-2. Součástí výzkumu byla také práce s dívkou v hodinách tělesné výchovy. Výsledky: Zjistili jsme, že inkluze žáka s CF je možná, ale je třeba mít připravené alternativní postupy a modifikace pohybových aktivit tak, aby nedošlo k poškození zdraví jedince. V hodinách TV se také osvědčil individuální přístup k žákovi. Z výzkumného šetření vyplývá, že pohybové aktivity v rámci TV mají pozitivní vliv na některé motorické dovednosti u jedince s CF. Klíčová slova: integrace, cystická fibróza, společné vzdělávání, základní škola, pohybové aktivity
Testování motorických kompetencí žáků 6. tříd ZŠ pomocí testu MOBAK
Malý, Matěj ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Název: Testování motorických kompetencí žáků 6. tříd ZŠ pomocí testu MOBAK Cíle práce: Cílem této práce bylo analyzovat úroveň motorických kompetencí žáků 6. tříd pomocí testové baterie MOBAK 5-6. Na základě analýzy získaných výsledků pak bylo dále cílem určit nedostatky a navrhnout možnosti pozitivního ovlivnění ve školní praxi. Zároveň bylo cílem ověřit vhodnost této testové baterie ve školní tělesné výchově. Metody: Výzkumný soubor tvořilo celkem 144 žáků 6. ročníků základní školy (81 chlapců a 63 dívek). Výsledky testování byly získány pomocí 8 motorických testů MOBAK (kategorie 5- 6). První 4 testy tvoří kategorii Pohyb s předmětem a další 4 testy tvoří kategorii Vlastní pohyb. Samotné výsledky testování byly doplněny daty získanými metodou dotazování. Rodiče žáků vyplnili dotazníky týkající se sportovní aktivity jejich dětí. Žáci byli rozděleni do skupin dle pohlaví, sportovní aktivity ve volném čase a sportovní aktivity s rodiči a v rámci tohoto rozdělení byly jejich výsledky srovnány. Výsledky: Celý výzkumný soubor dosáhl průměrných a podobných výsledku v obou kategoriích (Pohyb s předmětem a Vlastní pohyb). Chlapci dosáhli mírně lepších výsledků v kategorii Pohyb s předmětem než dívky, v kategorii Vlastní pohyb byly výsledky vyrovnané. Žáci, kteří pravidelně sportují dosáhli většího...
Prevence vzniku syndromu vyhoření u pedagogů základní školy
Nastoupilová, Lucie ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Prokop, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření. V teoretické části jsou vymezeny na základě studia odborné literatury základní pojmy týkající se problematiky syndromu vyhoření. Tato první část se věnuje možnostem diagnostiky, příčinám, léčbě a prevenci syndromu vyhoření. Praktická část se zabývá empirickým výzkumem. Na základě sebraných dat, formou dotazníku, mapuje vliv stresu na učitele v souvislosti s jejich profesí. Sleduje také možný vliv stresových faktorů na vznik syndromu vyhoření u učitelů. V závěru praktické části byla navržena opatření, která by mohla vést k prevenci vzniku syndromu vyhoření u učitelů základní školy.
Využítí písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních metodických koncepcí výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných pedagogicko-psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učiteli na druhém stupni základních škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní v hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s experty z praxe vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s písní v hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka k častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.
Konflikty na pracovišti a způsoby jejich řešení
Salačová, Sabina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice konfliktů na pracovišti. na základě komparace teorie určit, jaké nejčastější prostředí specifické školské organizace vznikají. Zjistit, jaké jsou jejich příčiny a čím jsou konflikty v daném prostředí charakteristické. Nalézt možná řešení a preventivní opatření, která pomohou managementu školy k Práce se zabývá analýzou současné situace na dvou odlišných školách, ty se od sebe liší velikostí První část práce se zaměří na teoretické znalosti konfliktů. Problematika bude popisována z několika hledisek. Autorka práce se zajímá o komunikaci jako rozebírá vznik, typy, příčiny, důsledky a řešení konfliktů. Druhé odvětví teoretické části se zabývá konkrétně konflikty, vznikajícími v pracovním prostředí a zkoumá možnosti jejich řešení. V práci se nachází možná doporučení, jak konfliktům přecházet. Komparace teoretických poznatků a získaných informací umožňuje v metodické části znázornit skutečný stav ve školách. Pro získání potřebných informací k provedení analýzy konfliktů na pracovišti byl použit polostrukturovaný rozhovor. Na základě výzkumných zjištění byl vytvořen ucelený přehled o tom, zda ředitelé škol používají odlišné způsoby řešení konfliktů v závislosti na velikost školy. KLÍČOVÁ SLOVA základní škola, vedoucí pracovník, řešení konfliktů liktů
ICT v práci ředitele základní školy
Kubínová, Lucie ; Hubert, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nedostatky, se kterými se potýkají ředitelé základních škol v oblasti ICT. Jedná se zejména o nedostatky zdrojů, a to jak tvrdých zdrojů zahrnující materiální ICT vybavení, nedostatek místa pro umístění ICT vybavení a nevyhovující konektivitu k internetu, tak i zdrojů měkkých v oblasti lidských zdrojů. Tato práce má dva cíle. Prvním cílem práce je zjistit velikost a druh těchto nedostatků a druhým cílem je vypracovat doporučení pro ředitele základních škol, které by jim mohlo pomoci tyto nedostatky řešit. Výzkum, který je součástí této práce, se zaměřil na respondenty z řad ředitelů základních škol Jihomoravského kraje. Výzkum je pojat jako kvantitativní šetření uskutečněné pomocí online internetového dotazníku. Ze 66 získaných odpovědí na 16 výzkumných otázek je provedena analýza, která vede k závěru, že mé čtyři hypotézy byly správné. Výzkumné otázky jsou zaměřeny zejména na zjištění druhu a míry nedostatku zdrojů z pohledu ředitelů základních škol, přičemž jedna otázka je třídící (jedná se o velikost školy) a poslední otázka je zaměřena na druh vzdělání/ vzdělávání ředitele základních škol v ICT. Na základě zjištěných nedostatků škol v ICT je vypracováno také doporučení, jak je možné tyto nedostatky řešit. Díky přehledu problémů (nedostatků) s uvedením způsobu...
Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole
Novák, Filip ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 597 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.