Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnitřní motivace fotbalových hráčů kategorie starších přípravek
Jelínek, Martin ; Harsa, Pavel (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Název: Vnitřní motivace fotbalových hráčů kategorie starších přípravek. Cíle: Hlavním cílem je zjištění úrovně vnitřní motivace fotbalových hráčů starších přípravek. Metody: V praktické části práce jsem k získání potřebných dat zvolil dotazník. Výsledky: Výsledky mé práce ukazují vysokou úroveň vnitřní motivace u dotazovaných hráčů. Hráči se na hřiště těší, trénují také mimo klubový tréninkový proces a uvádějí, že se sami chtějí stát profesionálními hráči. Klíčová slova: fotbal, starší přípravka, motivace, vnitřní motivace, mladší školní věk.
Úroveň znalostí žáků 1. stupně vybrané ZŠ o zdravém způsobu stravování
Indráková, Kateřina ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá postoji žáků ke zdravé stravě při možnosti vlastní svobodné volby. Představuje možná opodstatněná rizika nastávající při nedostatečně včasné informovanosti. Většina ohrožení psychických i zdravotních nastává již ve starším školním věku. Z tohoto důvodu je má část zaměřena na mladší školní věk, kde je nezbytné primární prevenci proti těmto hrozbám již aplikovat. Cílem mé diplomové práce je podat informace o úrovni znalostí žáků o zdravém způsobu stravování se zohledněním biologický, psychologických a sociálních aspektů, kterými jsou ovlivňováni. Výzkum jsem realizovala na 1. stupni pražské základní školy. Jako metody výzkumy byly použity kvantitativní dotazníkové šetření, složené z uzavřených a otevřených otázek. Výsledky podávají ucelený obraz o postojích a úrovni informovanosti žáků o zdravé stravě s ohledem na jejich vlastní stravovací návyky před koncem 1. stupně ZŠ a před přestupem na 2. stupeň ZŠ nebo odchodem na víceletá gymnázia. Z výzkumu vyplynula příležitost k ovlivňování těchto názorů ve chvíli, kdy se v mladším školním věku utvářejí a zpevňují, samostatným školním předmětem. Tím dát žákům příležitost zvýšit, rozšířit a utřídit si informace poskytované rodinou, které jsou někdy nedostačující a zavádějící. Často jsou tyto znalosti ovlivněny socioekonomickou...
Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí
Vojtíková, Lenka ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Miklánková, Ludmila (oponent) ; Blahutková, Marie (oponent)
Název: Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí Cíl: Cílem práce je zjistit úroveň držení těla a vztah držení těla k jednotlivým složkám tělesné zdatnosti a k volnočasovému pohybovému režimu u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku Metody: Výzkumný soubor tvořilo 147 dětí, 77 chlapců a 70 dívek z 1. - 3. tříd ve věku od 6,3 do 9,9 let. Hodnocení držení těla bylo provedeno testem dle Matthiase, který byl pro potřeby práce modifikován, takto upravený test byl v pilotní studii ověřen. K testování zdatnosti byly využité testy z testové baterie UNIFITTEST 6-60 včetně zjišťování základních somatických parametrů, testová batertie byla doplněna testem hloubka předklonu v sedu. Ke zjištění objemu pohybových aktivit byl využit dotazník, resp. anketa, kterou, s ohledem na věk dětí, vyplňovali rodiče. K vyhodnocení dat byly vyžity statistické metody k hodnocení významnosti rozdíků (t-test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test) a ke zjišťování těsnosti vztahů byla použita korelační analýza (Spearmanův korelační koeficient), posuzována byla i věcná významnost zjištěných vztahů a rozdílů. Výsledky: Výsledky prokázaly značný výskyt vadného držení těla u sledované skupiny dětí mladšího školního věku, celkově bylo ve sledovaném souboru 54,7% dětí...
Hudebně pohybové činnosti v rozvoji hudebnosti u dětí mladšího školního věku
Bukačová, Monika ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem hudebnosti a hudebně pohybových činností v mladším školním věku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část seznamuje čtenáře charakteristikou mladšího školního věku a se somaticko-fyziologickými, psychickými a sociálními charakteristikami tohoto období. Dále popisuje prostředky, které mají vliv na hudebnost dítěte. V této práci jsou vyjmenovány základní hudebně-pohybové činnosti a jejich důležité aspekty, závěr této části je orientován na odborné publikace se zaměřením na klavírní hru, kde autoři ve svých dílech využívají pohybové prvky nebo hudebně-pohybové aktivity k přímému zlepšení vlivu hry na klavír. Praktická část vychází z teoretických poznatků. Zvolili jsme pedagogický experiment s technikou jedné skupiny a k tomuto záměru jsme využili klavírní skladby. Problematika kvalitativního výzkumu je zaměřena na propojení klavírní hry s hudebně-pohybovou činností. Ve výzkumu jsou popsány cíle, výzkumné metody, předmět a jeho organizace. Pro děti byl vypracován vlastní tematický program s názvem Cestování s Malým princem, který popisuje metodické kroky podporující vyjádření obsahu hudby a pochopení určité problematiky. Výsledky byly zapisovány do tabulek. KLÍČOVÁ SLOVA Mladší školní věk, hudebnost, hudební dovednosti, hudebně-pohybové činnosti,...
Hodnocení techniky běhu u dětí mladšího školního věku
Sklenářová, Lucie ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Název: Hodnotící kritéria v technice běhu u mladšího školního věku Cíle: Cílem práce je provést hodnotící kritéria v technice běhu u mladšího školníku věku. U vybraných dětí jsem pozorovala jejich techniku běhu v jednotlivých kritérií. Ze získaných dat budeme dále zjišťovat jak a v čem se vybrané děti zlepšily. Budeme pozorovat a posuzovat jednotlivá kritéria, která nám pomohou k celkové technice v běhu. Metody: Při výzkumu byla použita metoda experimentu, tedy pozorování a měření za uměle navozených podmínek. Výsledky: Zjistila jsem, že u dětí mladšího školního věku se lze po dobu dvou měsíců razantně zlepšit v dané technice běhu. V tomto období mají děti velký potenciál naučit se novým pohybům. Domnívám se, že opakovaná specifická běžecká cvičení pomáhají ke zlepšení techniky v běhu. Klíčová slova: odraz, běžecký krok, vertikální a horizontální pohyb těžiště, pohyb horních končetin
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího školního věku
Hejdová, Andrea ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž upřesnění vhodné modelové techniky, která by odpovídala uvedenému vývojovému stupni dětí a také vytvoření vhodných kritérií pro posouzení plavecké techniky kraul. Hodnotící škála je dále aplikována na vybraném souboru dětí z Plavecké školy Žabička. Teoretická část se zabývá bližší charakteristikou dětí mladšího školního věku, upřesněním modelové techniky plaveckého způsobu kraul a možnými plaveckými odchylkami u tohoto plaveckého způsobu. Na tyto poznatky navazuje postup vedoucí k sestavení hodnotící škály ano/ne, zhotovení záznamového archu a zhodnocení výsledků. Ke zjištění výsledků byla aplikována metoda pozorování, škálování a metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení. Celkové výsledky škály odhalily u zkoumaného souboru odchylky od modelové techniky v oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, pohybu horních končetin a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, plavecký způsob kraul, hodnotící škála, mladší školní věk
Komparace úrovně pohybové všestrannosti u dětí s rozdílným pohybovým zatěžováním
Caisová, Hana ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pohybové všestrannosti u dětí mladšího školního věku ve školní tělesné výchově a v atletické sportovní přípravce. Hlavním cílem práce je pomocí testování změřit úroveň všestranného rozvoje pohybových schopností. Teoretická část obsahuje popis pojmů jako pohybové schopnosti, tělesná výchova a její didaktické aspekty, všestranný rozvoj, vliv cvičení na zdraví, mladší školní věk a specifika tréninku dětí v tomto věku. Praktická část se zaměří na popis testování pohybových schopností u dětí mladšího školního věku a samotné výsledky provedení testů. Jedna část testovaného vzorku zkoumá pohybové schopnosti dětí z atletické sportovní přípravky, druhá část analyzuje všestrannost pohybových schopností dětí ze základní školy, které nedocházejí pravidelně do žádné sportovní přípravky. Výsledky práce mohou být podnětem pro učitele prvního stupně základních škol a trenéry sportovních přípravek k důkladnější práci s pohybovými schopnostmi, které se ukáží jako méně rozvinuté.
Analýza pohybových aktivit u dětí mladšího a staršího školního věku
Demmler, Hana ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou úrovně pohybové aktivity u dětí mladšího a staršího školního věku. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmu pohybové aktivity a dalších základních pojmů, které s ní souvisí. Podrobněji se zabývá významem pohybové aktivity pro zdraví a správný vývoj člověka. Zmiňuje nebezpečí pohybové inaktivity a shrnuje aktuálně platné poznatky pro doporučené množství pohybové aktivity. Teoretická část obsahuje i vymezení období školního věku a charakterizuje jeho specifika, vzhledem k obsahu práce, především v oblasti fyzického a pohybového rozvoje, ke kterému v období mladšího a staršího školního věku dochází. Pojednáno je i o významných determinantech, které stav pohybové aktivity ovlivňují. Výzkumná část práce je pak zaměřena na monitorování a následnou analýzu a srovnání úrovně pohybové u dětí mladšího a staršího školního věku ve vybrané základní škole. Popisován je výzkumný vzorek, použité metody a postup šetření. Získaná data jsou analyzována a shrnuta do výsledků sloužících ke zjištění úrovně pohybové aktivity u dětí jmenovaných věkových skupin a jejímu porovnání se zdravotně orientovanými doporučeními i mezi sebou. KLÍČOVÁ SLOVA: pohyb, pohybová aktivita, inaktivita, mladší školní věk, starší školní věk, společnost, zdraví
Výuka zdravé výživy na 1. stupni základních škol
Hojdekrová, Denisa ; Kočí, Jana (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Práce si klade za cíl zmapovat učivo výživy a jeho ukotvení ve vzdělávacích programech a prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda je pro učitele na prvním stupni základních škol obsah učiva rozpracován dostatečně, tudíž jestli je efektivní v jejich praxi. Teoretická část shrnuje informace, které se týkají výživy dětí mladšího školního věku, zaměřuje se především na zásady správné výživy, budování správných stravovacích návyků, které se významně podílejí na jejich budoucím zdraví a mohou mít preventivní charakter před vznikem nemocí. Jednou z možných cest prevence je právě výuka zdravé výživy na základních školách za pomoci vhodných vyučovacích metod, činností a využívání nutričních výukových programů, které tato práce zmiňuje. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, v rámci kterého zkoumá vztah učitelů k výuce výživy, soustředí se především na jejich názory ohledně ukotvení učiva ve vzdělávacích programech. Výsledná data jsou zaznamenána do tabulek a grafů, které jsou doplněné komentářem. Na základě výsledků z dotazníkového šetření byly doporučeny ověřené webové stránky, ze kterých učitelé mohou čerpat metodický materiál. Tyto materiály byly inspirací pro tvorbu návrhů dvou příprav na čtyři vyučovací jednotky, zaměřených na vybraná témata výživy. Přípravy jsou uvedené v přílohách....
Hrubá motorika u dětí se specifickými poruchami učení
Čumpelíková, Nikola ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Tato diplomová práce zjišťuje vliv specifických poruch učení na hrubou motoriku žáků na základních školách. Primárním cílem je zjistit, která specifická porucha učení ovlivňuje hrubou motoriku, tudíž může mít vliv na obtíže v tělesné výchově. Pro dosažení primárního cíle jsem si zvolila dílčí cíl, kterým je zjistit, zda se v průběhu posledních deseti let zvýšil nebo snížil počet žáků se specifickými poruchami učení na základních školách. Sekundárním cílem je zjistit informovanost učitelů tělesné výchovy na základních školách o problematice specifických poruch učení a zohlednění žáků v hodinách tělesné výchovy, v případě, že se u nich objevují projevy specifických poruch učení. K dosažení těchto cílů bude využito analýzy odborné literatury a dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno prostřednictvím elektronického dotazníku, který vyplnilo 55 respondentů ze základních škol ve Středočeském kraji. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány do grafů a tabulek. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývám problematikou specifických poruch učení, dále motorikou člověka a hodnocením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické části se zaměřuji na obtíže žáků se specifickými poruchami učení v hodinách tělesné výchovy a jejich zohlednění. KLÍČOVÁ SLOVA...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.