Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Importance of fungal decomposition of wood in the ecosystems of natural forests
Štercová, Lucie ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Kolařík, Miroslav (oponent)
Rozklad organických částí představuje důležitou součást globálního cyklu uhlíku a ovlivňuje jeho světové změny prostřednictvím uvolňování CO2. V temperátních lesích představuje mrtvé dřevo velký zásobník uhlíku, jeho množství a rozklad je klíčovým pro biodiversitu afungování ekosystémů. Houby jsou všudypřítomní mocní rozkladači ve všech terestrických ekosystémech. Jejich schopnost rozkládat všechny součásti dřeva, halvně lignocelulózu, je vysoce důležitá. Bez hub by rozklad dřeva a uvolňování zadržovaných živin zpátky do nutričních cyklů nebyl možný. Zatímco se většina studií soustředila na odhad rychlosti tlení dřeva, stale hlubší poznání o mikrobiálních dekompozičních procesech a diverzitě saproxylických druhů a jejich interakcí je potřeba. Houby jsou stále nedostatečně zastoupeny ve studijích mrtvého dřeva. Tato studie měla dva hlavní cíle. Prvním bylo popsat houbovou komunitu na ležícím mrtvém dřevě Fagus sylvatica a Abies alba v přírodním lese Salajka v České republice, pro reflexi změn substrátu během různých tříd tlení a k propojení enzymových aktivit se složením houbového společenstva a jejich popsaných ecofyziologijí. A druhý cíl byl popsat houbové komunity na stojících a ležících mrtvých kmenech Fagus sylvatica, Picea abies a Abies alba, v přírodním lese Žofín, v České republice, k určení...
Jaké dřevo pro dřevostavbu?
Beránková, Jitka
Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kontroly a údržba dřevěných krovů
Součková, Anna ; Novotný, Václav
Vše o dřevěných krovech (nejen ty historické) z pohledu údržby, ochrany a kontroly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika a kvalita dřevostaveb
Beránková, Jitka
Diagnostika staveb, kontrola jejich kvality a správnosti provedení pomocí diagnostických přístrojů a metod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ekologie hub, asociovaných s tlejícím dřevem v ekosystémech přirozených lesů
Zrůstová, Petra ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Konopásek, Ivo (oponent)
Tlející dřevo hraje důležitou roli v lesním ekosystému z hlediska koloběhu uhlíku a živin, regenerace lesa a uchování biodiverzity. Poskytuje prostorové niky a potravní zdroje značnému množství hub, bakterií, bezobratlých a dalším organismům. Ligninocelulóza dřeva představuje velmi odolný a obtížně rozložitelný materiál, jehož dekompozice se účastní hlavně vláknité houby. Složení houbového společenstva se mění v průběhu dekompozice, ale vztah mezi kvalitativními vlastnostmi substrátu a společenstvem dekompozitorů není zdaleka objasněn. Tato práce je zaměřena na komplexní popis houbového společenstva tlejícího dřeva vzhledem k druhu stromu, stádiu rozkladu, objemu a fyzikálně-chemickým vlastnostem dřeva jako je pH, obsah uhlíku a dusíku. Pro charakterizaci houbového společenstva byly použity sekvenační metody nové generace - 454- pyrosekvenování a sekvenování na platformě Illumina MiSeq. Druh stromu, objem dřeva (větve, kmeny) a délka tlení byly hlavními proměnnými vysvětlujícími rozdíly ve složení společenstev. Počáteční kolonizace houbami byla rychlejší u větví nežli u kmenů - svědčily o tom vyšší hodnoty enzymových aktivit a vyšší obsah houbové biomasy. Se změnou společenstva hub v průběhu dekompozice se měnily i fyzikálně-chemické vlastnosti dřeva a hodnoty enzymových aktivit. Se stoupajícím...
Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu
Bartlová, Jana ; Šmak, Milan (oponent) ; Straka, Bohumil (vedoucí práce)
Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce dále obsahuje také statický výpočet nových konstrukcí, navržených místo stávajících. Dřevěné konstrukce v objektu mají podobu schodiště, krovu a stropní konstrukce. Nově navrženo je schodnicové schodiště a krov z vazníků, jejichž dolní pásy slouží jako stropní nosníky. Nový návrh zastřešení obsahuje také možné varianty zastřešení, rozpracována je jedna z nich. Práce dále obsahuje výkresovou dokumentaci, výkaz materiálu a odhad ceny konstrukce schodiště i krovu. Specializace z oboru pozemních staveb je reprezentována výkresem nového krovu a pasportem (zakreslením stávajícího stavu) celého objektu na parc.č.ST.74/1, katastr Tišnov (okr.Brno-venkov), jehož obsah byl podkladem pro tuto práci.
Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vady a škůdci dřeva
REJŽEK, Lukáš
Bakalářská práce popisuje vady dřeva a biologické dřevokazné škůdce. U vad dřeva jsou vysvětleny příčiny vzniku a jejich vliv na opracovatelnost a využitelnost materiálu. V kapitolách o dřevokazném hmyzu a houbách jsou uvedeny nejvýznamnější druhy škůdců, jejich vývoj ve dřevě, úroveň poškození a okrajově i možnosti preventivní ochrany, případně likvidace škůdce. Text je doplněn obrázky. K praktickému využití ve výuce na ZŠ i SŠ slouží dvoudílná prezentace. Součástí práce je také sbírka vad dřeva a požerků dřevokazného hmyzu.
The role of wood decay fungi in the dynamics of a mountain spruce forest
POUSKA, Václav
Práce je zaměřena na ekologické nároky dřevokazných hub a jejich vztahy ke struktuře a vývoji lesů. Vztahy hub k vlastnostem dřeva a lesních porostů byly zkoumány ve středoevropských horských smrčinách. Přístup na úrovni ploch byl zvolen k porovnání obecného uspořádání rozmanitosti hub v jednom lesním porostu a také v různých porostech. Analýza struktury porostů posloužila jako základ pro přístup na úrovni ploch. Přístup na úrovni substrátu byl zvolen ke studiu ekologických nároků jednotlivých druhů a jejich společenstev. Také byl zkoumán vliv vlastností dřeva (včetně hub a jejich hnilob) na obnovu smrku na ležících kmenech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.