Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku Nanofusion na dřevinách - buk a dub
Machová, Dita ; Zárybnická, Lucie ; Majtás, Dušan
Ověření ochranných vlastností a použitelnosti pro potřeby památkové péče nátěrového prostředku NF Protect WOOD. Byla hodnocena navlhavost, paropropustnost, smáčivost, nasákavost, barvostálost a byla provedena klimatická degradační zkouška.
Dřevostavba rodinného domu
Mertl, Vítek ; Struhala, Karel (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem masivní dřevostavby - srubu, jako domu pro bydlení pětičlenné rodiny s dílnou na drobnou ruční výrobu. Stavební objekt je situován v Krušných horách v obci Klíny, okres Most. Navržený objekt je dvoupodlažní se šikmou střechou. Jsou používány ve většině případů materiály na přírodní bázi, aby byla stavba co nejvíce ekologická. Okenní a dveřní výplně otvorů mají vrstvené dřevěné rámy. Objekt je založen na vrstvě pěnoskla pro zlepšení tepelněizolačních vlastností. Rodinný dům je navržen tak, aby zajišťoval teplo domova s nádechem přírody.
Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem
Změlík, Josef ; Malášek, Jiří (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, jejich výhody a nevýhody. Druhou částí bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu konstrukčního řešení a vymodelování modelu štípacího zařízení v 3D modeláři Autodesk Inventor Professional 2019. Pro návrh rámu a všech komponent štípače bylo zapotřebí znát výchozí parametry, kterými jsou: maximální rozměry štípaného polena, maximální štípací síla a požadovaný výsuv hydromotoru. Výkresová dokumentace určená pro výrobu byla vytvořena pomocí 2D programu Autodesk AutoCAD 2018. K bakalářské práci je doložen výkres sestavení štípačky, výkres svařence rámu, výkres podsestavy podstavce a hydraulické schéma. V práci jsou řešeny pevnostní výpočty hlavních částí štípačky jak analyticky, tak i pomocí simulace zatížení ve výpočtovém softwaru NX I-deas 6.1.
VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE
Tallmayer, Dominik ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Čupr, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG32, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem bylo navrhnout výrobní halu, ubytování, administrativu, prodej vína a RD. Novostavba Vinařství Prokeš se má nacházet v městysu Velké Němčice, severo – západně od centra městyse na ulici Městečko. Parcela je z jižní strany ohraničena komunikací, ze severní polem, od východu přiléhá polní cesta a ze západu staré garáže. Pozemek je ve vlastnictví Ing. Kamila Prokeše, stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře 2536,06 m2. Přes 1/3 parcely prochází vzdušné vedení VN 22 kV. Funkční náplň stavby je výroba vína, ubytování hostů, administrativa, prodej vína a bydlení pro majitele vinařství. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit stavbu, která bude splňovat veškeré požadavky daného provozu a požadavky majitele. Vinařství se skládá ze 3 objektů, které jsou vzájemně propojeny do jednoho celku, ale zároveň se jednotlivé provozy neruší z hlediska zvuku, otřesům, pohybu pracovníků vinařství a návštěvníků. Vinařství je situováno kolmo k ulici Městečko, tato komunikace slouží, jako příjezdová a zásobovací komunikace. Objekty jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly danému provozu a funkci.
VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK
Manakova, Anastassiya ; Myslín, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby Vinařství Sekt Jan Petrák v obci Kobylí. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonicou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ročníku, do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Řešené území spadá pod katastrální území obce Kobylí. Jedná se o krajinu s jemným terénním reliefem sloužicí převážně k hospodářským účelům. Stavební pozemek se nachází podél okolní rodinné zástavby. Záměrem bakalářské práce bylo vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit jak pro kvalitní bydlení pro investora a kratkodobé ubytování pro navštěvníky, tak pro výrobu, prezentaci a degustaci sektu. Návržený objekt je funkčně složen ze 3 časti: prodej a prezentace sektu, bydlení majitelů a navštěvniků, výroba. A hlavním cílem bylo citlivé spojení všech funkcí, které si nebudou prokážet, ale spíše se vzajemně doplňovat. Objekt představuje sebou tři hmoty – dvě hlavní a jedna vedlejší, keré jsou rozlišeny tvarem střechy a členením fasady. Nejblíže k přístupové komunikaci je umístěn objekt rodinného domu, který se skladá z veřejně přístupné dvojpodlažní vinárný, která je navazuje na 2 velkých apartma pro navštěvniky a soukromé časti – byt investorů. Byt investorů je prosvětlen ze dvou světových stran - jihozápadní a severovýhodní. Obývací pokoj má velký okenní otvor, který poskytuje krasní výhled na soukromou venkovní terasu a areálovou zeleň. Podkroví rodinného domu je určeno pro ubytování navštěvniků a degustaci sektu. Degustační místnost má svou venkovní terasu s výhledem na vnitrní areál. Střešní osvětlení je řešeno pomocí zalomených střešních oken Velux. Přes průjezd veřejná komunikace je propojena z výrobnou sektu.
Aquapark Brno
Modlitba, Zdeněk ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická studie pak řeší rozšíření stávajícího Městského plaveckého stadionu Lužánky v Brně. Hlavní myšlenkou práce je návrh jednoduchého objektu, snadná průchodnost územím, vytvoření kvalitního veřejného prostoru, zachování a doplnění stávající zeleně. Dostavba je navržena jako dvoupodlažní objekt, obdélníkového půdorysu, propojený se stávajícím bazénem. Uvnitř se nachází 25m bazén, relaxační bazény, wellness, kavárna a kanceláře. Vnitřní část je pak propojena s venkovní, kde jsou dva relaxační bazény s tobogánem, odpočinkové plochy, terasa a dětské hřiště. Celkový návrh tedy nabízí možné využití potenciálu této lokality pro řešení otázek parkování, bydlení a zejména sportovně-rekreačního vyžití v centru města Brna.
Stanovení potřebného výkonu motoru v závislosti na úhlu řezu při řezání motorovou řetězovou pilou
KOUBA, Štěpán
Tato bakalářská práce se zabývá měřením výkonu motoru elektrické řetězové pily v závislosti na úhlu řezu. Výkonnost motoru ovlivňuje celá řada faktorů, které ve výsledku mají vliv na celý pracovní proces a jeho ekonomiku. Cílem této práce bylo provést měření, která jsou potřebná pro stanovení řezného výkonu motoru elektrické řetězové pily a stanovit faktory, které mohou tento výkon ovlivnit. Mezi hlavní faktory patří zejména výkon a objem motoru pily, provedení spojky, druh a naostření použitého řetězu, stáří pily, zkušenosti obsluhy, druh a stav prořezávané dřeviny a úhel, pod kterým je řez veden.
Speciální technické řešení pro úpravu přírodních substrátů pomocí atmosférického plazmového výboje
ŠOFRONIČ, Tomáš
Diplomová práce se zabývá návrhem a následná konstrukce speciálního hermetického boxu pro úpravu biologických substrátů za pomoci plazmového výboje Gliding Arc. V teoretické části práce se nachází shrnutí základních informací týkajících se návrhu hermetického boxu, plazmatu, hexamethydisiloxanu jako užitého prekurzoru a dřeva jako lignocelulózového substrátu. Experimentální část práce je zaměřena na provedení pilotních měření, při kterých docházelo k ošetření vzorků smrkového dřeva za pomoci plazmatu a hexametyldisiloxanu. Dále byl za pomoci kapkové metody zkoumán vliv ošetření na hydrofobitu povrchu substrátu a za pomoci SEM analýzy zkoumán vliv modifikace na morfologii povrchu.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Tran, Hoang Long ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy je architektonický koncept, který spočívá ve vytvoření sanatoria s různými funkcemi pro pacienty, tak i pro veřejnost. Areál nabízí léčebnou část, ubytování pacientů, administrativní a hospodářská část, základní škola, stravování pro návštěvníky, penzion pro dospělé klienty a komplement. Stavební parcela se nachází na svažitém terénu poblíž Císařské jeskyně a je obklopeny ze tří stran lesy. Z místa stavby, směrem na jih, je krásný výhled na okolí. Okolní zástavba tvoří pouze rodinné domy. Areál sanatoria se snažil o co nejlepší interakci s okolím a s terénem a tak vznikl objekt členěný na 3 různé provozy podle třech nejdůležitějších funkcí stavebního programu.
Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin
Urbánek, Libor ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových desek, dále pak teplárenskou škváru a vápenec. Teoretická část obsahuje průzkum aktuálních poznatků týkajících se dané problematiky. V rámci experimentální části byly alternativní suroviny podrobně analyzovány a dále pak zkoumán jejich vliv (jako modifikační složky matrice i plniva) na vlastnosti cementotřískových desek. Výzkum a vývoj probíhal s využitím fyzikálně-mechanických, termických i mikrostrukturních metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.