Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 398 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr - vývoj softwaru
Machová, Dominika ; Staněk, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Závěrečná práce pojednává o procesu návrhu webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování projektu, ale také předpokládané příjmy a výdaje spojené s vytvořením softwaru. Nedílnou součástí je i využití dostupných analýz k identifikaci aspektů, které mohou mít vliv na současný či budoucí průběh projektu.
Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů
Zatloukal, Tomáš ; Žák, Marek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat chyby.
Nástroj pro podporu managementu rizik
Vystavěl, Jaroslav ; Hypský, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti projektového řízení jsou všechny procesy stručně popsány včetně jednotlivých vstupů a výstupů každého procesu, které na sebe často navazují. Největší pozornost je soustředěna na oblast řízení rizik, která je předmětem této práce. Z této znalostní oblasti jsou dle zadání podobněji rozebrány procesy plánování a identifikace rizik. Na základě obsahu těchto dvou procesů byl navržen program aplikující zmíněné procesy. Je zde popsán jeho návrh a implementace ve aplikačním rámci PHP Laravel. Následuje testování a závěr, ve kterém jsou diskutovány možná rozšíření.
Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů
Kaleta, Pavel ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do soustruhů. Webová aplikace postavená na nástroji Laravel umožňuje autentizaci uživatelů, vytváření nových zakázek a editaci již dříve vytvořených, přehledné zobrazení všech zakázek a efektivní vyhledávání v nich, nahrávání dokumentů k daným zakázkám a zobrazení statistik o všech zakázkách. V obsahu práce je popsán celý vývojový cyklus systému. Výsledkem této práce je plně funkční a v praxi nasazený informační systém.
Systém pro nabízení domácích produktů
Doubek, Daniel ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by je nabídli dál. Zaměřil jsem se především na uživatelskou přívětivost, ale i na to, aby systém obsahoval takové funkce a možnosti, které usnadní nabídku a prodej těchto produktů. Systém je implementován v PHP, ve frameworku Nette v kombinaci s MySQL, dále pak v HTML společně s knihovnou Bootstrap a v Javascriptové knihovně JQuery. V rámci této práce se podařilo vytvořit uživatelsky přívětivý informační systém, který odpovídá požadavkům, které jsou na něj od uživatelů kladeny.
Webový simulátor fotbalových lig a turnajů
Urbanczyk, Martin ; Holkovič, Martin (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě webového simulátoru fotbalových soutěží. V rámci této práce byla nastudována problematika systémů fotbalových principů a soutěží. Dále pak problematika strojového učení a jejich využití v této práci. Dále proběhla analýza existujících a podobných řešení a části těchto řešení také posloužily jako inspirace. Poté byl vytvořen návrh systému a všech jeho klíčových podčástí. Následně byl tento simulátor implementován a jednotlivé jeho klíčové podčásti otestovány. Aplikace umožňuje simulovat pět nejlepších ligových soutěží dle žebříčku koeficientů organizace UEFA.
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.
Systém pro dispečink soukromé sanitní služby
Prokop, Lukáš ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně plánovat trasy a přiřazovat je sanitním vozům. Mobilní aplikace slouží k odesílání polohy sanitních vozů a zobrazování přidělených tras. Na počátku práce byla provedena analýza způsobů vývoje webových a mobilních aplikací, analýza práce s GPS daty, následovala analýza požadavků na systém a zhodnocení existujících řešení. Na základě získaných informací byla navržena a následně implementována webová i mobilní aplikace. V realizovaném systému je kladen důraz na jednoduchost a intuitivní ovládání.
Webový nástroj pro počítání rozsahu textu v normostranách
Dlouhá, Simona ; Dobeš, Petr (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webový nástroj, který uživateli umožní získat rozsah textu v normostranách z PDF souboru. Práce popisuje navržené algoritmy pro získávání statistik ze souboru. Nástroj je implementován pomocí frameworku Django, uživatelské rozhraní je realizováno pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Výsledkem této práce je nástroj, který poskytuje statistiky o textu, obrázcích a kapitolách, přínosem je také přesnější počítání normostran u dokumentů obsahujících obrázky ve srovnání s dalšími aplikacemi.
Podnikatelský záměr - vývoj softwaru
Machová, Dominika ; Součková, Markéta (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Závěrečná práce pojednává o vytvoření webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování a realizace projektu, ale také předvídatelné příjmy a výdaje spojené s vytvořením softwaru. Nedílnou součástí je i využití dostupných analýz k identifikaci aspektů, které mohou mít vliv na současný či budoucí průběh projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 398 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.