Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 360 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technicko-technologický audit úpravny vody
Jedličková, Tereza ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení úpravny v aplikaci TEA Water, zhodnocení zajištění jakosti surové a vyráběné pitné vody, rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, péče o úpravnu a návrh opatření pro lepší fungování celého systému. Práce se rovněž zaměřuje na charakteristiku, historii, nedávno provedenou rekonstrukci a podrobnější popis jednotlivých stupňů čištění vybrané Úpravny vody Plzeň. Samotnému auditu předcházelo studium aktuální legislativy, konkrétně se jedná o Zákon č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku č. 428/2001 Sb. V rámci diplomové práce je rovněž popsáno provádění laboratorních rozborů v akreditované laboratoři Úpravny vody Plzeň.
Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality fyzického habitatu vodnich toků
Nováková, Barbora ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Havlíková, Petra (oponent)
Výzkum makrozoobentosu je v současnosti nedílnou součástí hodnocení kvality toků. Základní charakteristiky ovlivňující společenstva makrozoobentosu v toku jsou prvky působící z vnějšího prostředí na tok, konkrétně základní geografické parametry lokality, využití půdy v okolí toku a i charakteristika břehů. Uvedené prvky mají značný vliv na působení základních parametrů v toku, mezi které lze řadit průtok, strukturu sedimentů, vstup organického materiálu a znečištění. Parametry ovlivňující společenstva makrozoobentosu se zabývá rešeršní část práce. Zájmové území zahrnuje tři experimentální povodí v oblasti horní Blanice nedaleko Prachatic. Jedná se jednak o přírodě blízký Tetřívčí potok se zalesněným povodím, dále o napřímený levostranný přítok s převážně lučním povodím a poslední revitalizovaný Sviňovický potok, se dvěma odlišnými úseky - revitalizovaným úsekem a úsekem s napřímeným korytem. Předmětem zkoumání diplomové práce je hodnocení diverzity a vývoje společenstev makrozoobentosu v jednotlivých tocích v zájmové oblasti. Práce prezentuje vyhodnocení společenstev makrozoobentosu na základě široké nabídky indexů (BMWP skóre, ASTP index, EPT index a indexy diversity) a srovnává jejich diverzitu za využití abundantního grafu. Celkové hodnocení je shrnuto vyžitím AHC a PCA analýz. Dále práce...
Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu
Janišová, Marie ; Biela, Renata (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je posouzení jakosti vody ve vybraném vodovodu a vlivu distribuční sítě na jakost dopravované vody. První část práce obsahuje teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o vybrané oblasti, rozvodné síti a prováděných rozborech vody. Zde je navázáno vlastními sériemi rozborů vody a samotnou analýzou výsledných hodnot rozborů vybraných ukazatelů jakosti vody. V poslední části práce je zhodnocen vliv sítě na vlastnosti vody a proveden návrh opatření k eliminaci nepříznivých účinků distribuční sítě.
Kvalita vody a vodácká turistika na vybraných západočeských řekách
Šimice, David ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Doležal, Tomáš (oponent)
2 Abstrakt Název diplomové práce: Kvalita vody a vodní turistika na vybraných západočeských řekách Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda dochází ke změnám kvality vody v nejvýznamnějších západočeských řekách v souvislosti s měnícím se přístupem k našemu životnímu prostředí v posledních několika letech. Dále pak posoudit, zda se zlepšila jakost vody v návaznosti na dokončené vodohospodářské projekty a zda tato změna ovlivnila využití řek pro vodní turistiku. Sledované řeky: Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Berounka a Střela. Metody práce: První část práce, týkající se posouzení kvality vody, analyzuje dostupné informace získané z tištěných zdrojů, elektronických zdrojů a konzultací s odborníky. Poté byl získaný materiál uspořádán, porovnán a shrnut. Tento nashromážděný materiál byl převážně z posledních 10 let. V druhé části jsem se zabýval hodnocením vodáků, kteří pravidelně sjíždějí tyto řeky a mohou tak posoudit vizuálně kvalitu vody, metodou nestrukturovaného rozhovoru. Výsledky: Na základě zjištěných skutečností byl potvrzen předpoklad, že dochází ke zlepšování kvality vody na vybraných západočeských řekách a tím i jeden ze základů provozování vodní turistiky. Klíčová slova: Západočeské řeky, vodní turistika, kvalita vody, znečištění.
Water quality and the assessment of anthropogenic pollution in the sediments of the Elber River oxbow lakes
Beranová, Lucie ; Chalupová, Dagmar (vedoucí práce) ; Havlíková, Petra (oponent)
Tato práce je zaměřena na zhodnocení kvality vody a antropogenního znečištění sedimentů ve starých ramenech Kozelská tůň a Vrť středního toku Labe. Stará říční ramena jsou významnými ekosystémy, ve kterých se může ukládat velké množství znečištěného materiálu. Tato kontaminace může pocházet z průmyslových zdrojů znečištění především z 2. pol. 20.století. Fluviální jezera také dokladují změny trasy koryta řeky a přispívají ke zvýšení stability říčního ekosystému. Výzkum Kozelské tůně byl zvolen především kvůli poloze tohoto jezera, které se nachází v blízkosti areálu Spolana Neratovice, a.s., která v minulosti představovala největší zdroj labského znečištění. Tento výzkum zahrnoval batymetrické měření, pravidelné odečítání vodních stavů, měsíční analýzy chemických a fyzikálních parametrů vody v období od prosince 2016 do listopadu 2017. Okrajovou část práce představovala také mikroskopická analýza fytoplanktonu a zooplanktonu. Další část výzkumu zahrnovala zrnitostní analýza sedimentů a stanovení koncentrace kovů a arsenu v sedimentech ve frakci 20 µm. K výluhu sedimentů byl kromě rozkladu lučavkou královskou použit i celkový rozklad. Hodnocení kvality povrchové vody v jezerech prokázalo zvýšené koncentrace N-NO3. Obsah N-NH4 ve vodě byl v Kozelské tůni i v jezeře Vrť nejvyšší ze všech porovnávaných...
Příprava laboratorní úlohy předmětu Ekologie výroby
Dovčík, František ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Práca sa venuje kvalite vody obecne, z pohľadu znečisťovania vôd, odpadnými vodami a ich čistením so zameraním sa na elektrotechnickú výrobu. Práca je podkladom k vytvoreniu laboratórnej úlohy z praktickej časti diplomovej práce do predmetu Ekológie výroby. V laboratórnej úlohe sú testované vybrané ukazovatele kvality vody pomocou metód titrácie a rýchlych testov. Práca vychádza z prevádzky odpadných vôd firmy zaoberajúcej sa výrobou DPS.
Politika vody
Dvořáková, Dana ; Vojtěchovský, Miloš (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Práce má za cíl neotřelým způsobem seznámit diváka s problematikou vody na území České republiky a s její distribucí v rámci krajiny. Její charakter, který se přibližuje dokumentárnímu zpracování, však explicitně nepopisuje problém, spíše má snahu jej vizuálně vykreslit a dát divákovi prostor pro vlastní imaginaci. Dílo staví do kontrastů příklady jemných funkčních zásahů do krajiny s příklady monstrózních betonových staveb - přehrad. Poukazuje na problematická místa a snaží se zprostředkovat divákovi problém aktuální nejen ve zvolené lokalitě. Stěžejní je lyrické podání, které navozuje nejen obraz, ale i zvuková část a vyprávění, které objasňuje celý problém. Video nemá čistě informativní ráz, jeho specifikum je zaměřené i na požitek diváka. Hraje si s dokumentárními postupy, ale nevyužívá je prioritně. Záběry jsou schválně voleny tak, aby betonové stavby vypadaly monumentálně a vyzněla tak jejich vážnost. Z pozadí záběrů vyplývá i doba jejich vzniku. Tento prvek má být kritický a má se stavět do opozice proti studiím, které používají staré plány pro stavby nových vodních nádrží, které nedávají prostor pro staronová funkčnější řešení. Dílo se dotýká i nadprodukce a problematiky dnešního moderního zemědělství.
Vývoj fyzikálně-chemických a biologických parametrů vody v nově budovaných přírodních koupalištích
VLKOVÁ, Dana
Cílem této práce bylo zhodnotit kvalitu vody v přírodních koupalištích v Borovanech a v Sezimově Ústí, porovnat rozdíly ve výsledcích rozborů vod z vlastní koupací nádrže a z regenerační zóny, a také porovnat obě lokality navzájem. Výsledky byly získány zejména v letech 2016 v Borovanech a 2017 v Sezimově Ústí. Sledované a hodnocené parametry byly: průhlednost, barva, teplota, vodivost, O2, NH4-N, NO2-N, NO3-N, TN, PO4-P, TP, Cl-, turbidita, fluorescence, chlorofyl, KNK4,5, zooplankton, fytoplankton a bakteriální znečištění. Výsledky ukazují, že v přírodních koupalištích lze dosáhnout uspokojivé kvality vody, přestože významným problémem je odstraňování fosforu. Porovnáme-li koupaliště v Sezimově Ústí a Borovanech, tak hlavním rozdílem je efektivnější čištění vody v regenerační zóně v Borovanech.
Podzemní voda v krajině Jihočeského regionu
ŠTÁDLÍKOVÁ, Adéla
Diplomová práce se zabývá problematikou podzemních vod. Pro zpracování práce byla zvolena vesnice Jenín. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou pojmy spojené s podzemní vodou a jejími zdroji. V praktické části je charakterizováno zájmové území a jsou zde uvedeny zdroje podzemní vody, které byly nalezeny při průzkumu území. V rámci průzkumu území byl také proveden krácený rozbor vody u čtyř zdrojů podzemní vody. Závěrem je zhodnocen současný stav zdrojů podzemní vody a navržena opatření. Součástí práce je seznam zdrojů, které byly použity, fotodokumentace zájmového území a krácené rozbory vody.
Potenciál krmných směsí a obilovin jako nástroj pro udržení dobré produkce tržního kapra ve vztahu ke kvalitě vody.
MELKA, Václav
Cílem této diplomové práce bylo otestovat produkční účinnost obilovin a krmných směsí a současně posoudit jejich vliv na kvalitu vody při aplikaci v polointenzivním chovu kapra. Krmný pokus probíhal 112 dní v 10 experimentálních sádkách. Testovaným krmivem bylo obilí (triticale), extrudovaná doplňková krmná směs od firmy Aller Aqua s 24 % obsahem proteinu, peletová krmná směs glycidového typu s 12,5 % obsahem proteinu (KP) a peletová krmná směs glycidového typu s 12,5 % obsahem proteinu a s nižším obsahem fosforu (KPmínus). Kontrolní obsádka o stejné hustotě byla bez příkrmování jen na přirozené potravě. Rybí obsádky byly přikrmovány 3x týdně, pokaždé v ranních hodinách a na stejné místo v nádrži. Pokus probíhal ve dvojím opakování. Měření parametrů vody (teplota, kyslík, pH) probíhalo ve dvoutýdenních intervalech, odběry vzorků vody pak v měsíčních intervalech. Na konci experimentu byly vyhodnoceny sledované produkční ukazatele a stanovena bilance fosforu. Nejvyšší produkční účinnost byla dosažena u kaprů přikrmovaných obilovinami (FCR - koeficient konverze krmiva 2,41 - 0,46, SGR - specifická rychlost růstu 0,54 - 0,07 %.d-1) nejnižší produkční účinnost byla u krmné směsi KPmínus (FCR - 3,72 - 0,30, SGR - 0,39 - 0,02 %.d-1). Nejvyšší retence fosforu (88 %) v biomase ryb byla dosažena u obilovin. Nejnižší retenci fosforu (60 %) vykazovali kapři přikrmovaní krmnou směsí KP. Přikrmování kaprů testovanými krmivy nemělo významný vliv na kvalitu vody. Z ekonomického i environmentálního pohledu se jako nejvhodnější krmivo pro rybniční chov kapra jeví obiloviny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 360 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.