Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv chemických zdrojů znečištění na jakost povrchových vod v povodí Horní Vltavy
NEKOLNÝ, Tomáš
Diplomová práce je zaměřena na problematiku znečišťování povrchových vod, které patří mezi jeden z největších problémů současného světa. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů a také ekosystémů v jejich okolí. Mezi typické zdroje znečištění povrchových vod patří zejména bodové zdroje (lidská sídla, průmyslové areály) a plošné zdroje (zemědělství). Zatímco bodové zdroje znečištění je možno monitorovat, u plošných zdrojů je situace daleko složitější. Při zemědělském hospodaření se dostávají do podzemních vod i povrchových vod zbytky hnojiv, pesticidů a dalších látek. Cílem práce je v dílčím povodí Horní Vltavy - řeky Malše zjistit jakost povrchové vody v měřících profilech, zjistit hydrologickou situaci v průběhu roku a vyhodnotit vliv chemických zdrojů znečištění na jakost povrchové vody v daném povodí.
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn
Halačka, Karel ; Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Mareš, J. ; Kopp, R. ; Grmela, J.
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Landštejn za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Landštejn.
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice
Halačka, Karel ; Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Mareš, J. ; Kopp, R. ; Grmela, J.
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Bojkovice a Ludkovice na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Bojkovice a Ludkovice za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Bojkovice a Ludkovice.
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry
Halačka, Karel ; Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Mareš, J. ; Kopp, R. ; Grmela, J.
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Hamry za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Hamry.
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže - těžební pokus
Vrzák, J. ; Borecký, K. ; Borovec, Jakub
Zpráva popisuje průběh těžebního pokusu vedoucího k odstranění a uložení dnových sedimentů z nádrže. Součástí zprávy je monitoring technologických podmínek a vlivu těžby a zpracování sedimentů na jakost vody v nádrži.
Technicko-technologický audit úpravny vody
Jedličková, Tereza ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení úpravny v aplikaci TEA Water, zhodnocení zajištění jakosti surové a vyráběné pitné vody, rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, péče o úpravnu a návrh opatření pro lepší fungování celého systému. Práce se rovněž zaměřuje na charakteristiku, historii, nedávno provedenou rekonstrukci a podrobnější popis jednotlivých stupňů čištění vybrané Úpravny vody Plzeň. Samotnému auditu předcházelo studium aktuální legislativy, konkrétně se jedná o Zákon č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku č. 428/2001 Sb. V rámci diplomové práce je rovněž popsáno provádění laboratorních rozborů v akreditované laboratoři Úpravny vody Plzeň.
Hodnocení diversity společenstev makrozoobentosu v kontextu kvality fyzického habitatu vodnich toků
Nováková, Barbora ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Havlíková, Petra (oponent)
Výzkum makrozoobentosu je v současnosti nedílnou součástí hodnocení kvality toků. Základní charakteristiky ovlivňující společenstva makrozoobentosu v toku jsou prvky působící z vnějšího prostředí na tok, konkrétně základní geografické parametry lokality, využití půdy v okolí toku a i charakteristika břehů. Uvedené prvky mají značný vliv na působení základních parametrů v toku, mezi které lze řadit průtok, strukturu sedimentů, vstup organického materiálu a znečištění. Parametry ovlivňující společenstva makrozoobentosu se zabývá rešeršní část práce. Zájmové území zahrnuje tři experimentální povodí v oblasti horní Blanice nedaleko Prachatic. Jedná se jednak o přírodě blízký Tetřívčí potok se zalesněným povodím, dále o napřímený levostranný přítok s převážně lučním povodím a poslední revitalizovaný Sviňovický potok, se dvěma odlišnými úseky - revitalizovaným úsekem a úsekem s napřímeným korytem. Předmětem zkoumání diplomové práce je hodnocení diverzity a vývoje společenstev makrozoobentosu v jednotlivých tocích v zájmové oblasti. Práce prezentuje vyhodnocení společenstev makrozoobentosu na základě široké nabídky indexů (BMWP skóre, ASTP index, EPT index a indexy diversity) a srovnává jejich diverzitu za využití abundantního grafu. Celkové hodnocení je shrnuto vyžitím AHC a PCA analýz. Dále práce...
Sledování jakosti vody ve vybraném vodovodu
Janišová, Marie ; Biela, Renata (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je posouzení jakosti vody ve vybraném vodovodu a vlivu distribuční sítě na jakost dopravované vody. První část práce obsahuje teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o vybrané oblasti, rozvodné síti a prováděných rozborech vody. Zde je navázáno vlastními sériemi rozborů vody a samotnou analýzou výsledných hodnot rozborů vybraných ukazatelů jakosti vody. V poslední části práce je zhodnocen vliv sítě na vlastnosti vody a proveden návrh opatření k eliminaci nepříznivých účinků distribuční sítě.
Kvalita vody a vodácká turistika na vybraných západočeských řekách
Šimice, David ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Doležal, Tomáš (oponent)
2 Abstrakt Název diplomové práce: Kvalita vody a vodní turistika na vybraných západočeských řekách Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda dochází ke změnám kvality vody v nejvýznamnějších západočeských řekách v souvislosti s měnícím se přístupem k našemu životnímu prostředí v posledních několika letech. Dále pak posoudit, zda se zlepšila jakost vody v návaznosti na dokončené vodohospodářské projekty a zda tato změna ovlivnila využití řek pro vodní turistiku. Sledované řeky: Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže, Berounka a Střela. Metody práce: První část práce, týkající se posouzení kvality vody, analyzuje dostupné informace získané z tištěných zdrojů, elektronických zdrojů a konzultací s odborníky. Poté byl získaný materiál uspořádán, porovnán a shrnut. Tento nashromážděný materiál byl převážně z posledních 10 let. V druhé části jsem se zabýval hodnocením vodáků, kteří pravidelně sjíždějí tyto řeky a mohou tak posoudit vizuálně kvalitu vody, metodou nestrukturovaného rozhovoru. Výsledky: Na základě zjištěných skutečností byl potvrzen předpoklad, že dochází ke zlepšování kvality vody na vybraných západočeských řekách a tím i jeden ze základů provozování vodní turistiky. Klíčová slova: Západočeské řeky, vodní turistika, kvalita vody, znečištění.
Water quality and the assessment of anthropogenic pollution in the sediments of the Elber River oxbow lakes
Beranová, Lucie ; Chalupová, Dagmar (vedoucí práce) ; Havlíková, Petra (oponent)
Tato práce je zaměřena na zhodnocení kvality vody a antropogenního znečištění sedimentů ve starých ramenech Kozelská tůň a Vrť středního toku Labe. Stará říční ramena jsou významnými ekosystémy, ve kterých se může ukládat velké množství znečištěného materiálu. Tato kontaminace může pocházet z průmyslových zdrojů znečištění především z 2. pol. 20.století. Fluviální jezera také dokladují změny trasy koryta řeky a přispívají ke zvýšení stability říčního ekosystému. Výzkum Kozelské tůně byl zvolen především kvůli poloze tohoto jezera, které se nachází v blízkosti areálu Spolana Neratovice, a.s., která v minulosti představovala největší zdroj labského znečištění. Tento výzkum zahrnoval batymetrické měření, pravidelné odečítání vodních stavů, měsíční analýzy chemických a fyzikálních parametrů vody v období od prosince 2016 do listopadu 2017. Okrajovou část práce představovala také mikroskopická analýza fytoplanktonu a zooplanktonu. Další část výzkumu zahrnovala zrnitostní analýza sedimentů a stanovení koncentrace kovů a arsenu v sedimentech ve frakci 20 µm. K výluhu sedimentů byl kromě rozkladu lučavkou královskou použit i celkový rozklad. Hodnocení kvality povrchové vody v jezerech prokázalo zvýšené koncentrace N-NO3. Obsah N-NH4 ve vodě byl v Kozelské tůni i v jezeře Vrť nejvyšší ze všech porovnávaných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.