National Repository of Grey Literature 79 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Development and validation of a measure of an attitude to residential waste handling
Simonová, Štefánia ; Urban, Jan (advisor) ; Čada, Karel (referee)
In my paper I measured attitudes towards waste handling by implementing the theory of Campbell's paradigm. This theory is mostly implemented by authors in the field of environmental psychology, who focus on research of environmentally friendly behaviour. Campbell's paradigm looks at the concept of attitude as a behavioural predisposition, which is equivalently observable from three attitudinal reactions (evaluative, affective and behavioural attitudes). I decided to measure attitudes towards waste handling in households through self- assessment of people's own behaviour connected to waste handling at home. For the purpose of my paper I created a tool, which is capable of measuring attitudes towards waste handling and at the same time determines whether suggested attitudes have a real impact on people's behaviour. By using Rasch model of measurement I estimated difficulties of particular behavioural expressions and also levels of attitudes of my study's participants. Subsequently I used specific examples to illustrate the usage of these two variables for estimation of specific behaviour. Simultaneously, I confirmed that with increasing level of attitudes in connection with waste handling (that means more environmentally conscious attitude with regards to this issue) the probability of choosing...
Waste Economy Management in the Company
Mlejnek, Tomáš ; Ing.Zapletalová Zuzana (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This thesis analyze the current state of waste economy management in the company with aim for draft to put forvard for reuse, disposal and removal to minimize the cost of waste. First part gets on with classify the type of waste management, waste divide and utilization. Next part looks into the state of waste and production in company. The last part is based on previous and it is suggested for improvement in solution of the environment.
Legal regulation of waste disposal
Michálková, Tereza ; Sobotka, Michal (advisor) ; Franková, Martina (referee)
The thesis deals with waste management. The aim of the thesis is to describe and evaluate present waste legislation including amendmets to several waste management institutions and comparison to waste legislation of European Union. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter focuses on introducing into general range of waste management. The second chapter deals with sources of law, both national and international. The third chapter describes the central term of waste management and of the thesis, i. e. waste, and presents its definition, exceptions from the definition and exception from regulation of the Waste Act 185/2001. The fourth chapter focuses on the waste hierarchy and explains it. The fifht chapter includes the waste management plans, and presents them in accordance with their importance in the hierarchy of waste management plans. The chapter explains content and meaning of the waste management plans. The sixth chapter refers subjects to the obligations given by Waste Act . At the end of the sixth chapter author mentions the matter of legal liability in case of the subjects being in breach of the obligations. The seventh chapter deals with all operations with waste, and divides them into waste prevention, means of waste handling according to waste hierarchy and other waste...
Časová analýza pracovních operací při svozu domovního a komunálního odpadu
HEJNÝ, Luděk
This thesis deals with concretization of necessary work operations in the management of municipal waste. Then measuring the time required for their execution.
Waste Economy Management in the Company
Mlejnek, Tomáš ; Zapletalová, Zuzana (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This thesis analyze the current state of waste economy management in the company with aim for draft to put forvard for reuse, disposal and removal to minimize the cost of waste. First part gets on with classify the type of waste management, waste divide and utilization. Next part looks into the state of waste and production in company. The last part is based on previous and it is suggested for improvement in solution of the environment.
Waste Management in Bratislava
Gömöry, Michal ; Syrovátka, Oldřich (advisor) ; Votava, Libor (referee)
The thesis deals with waste management in a particular city. It analyzes the level and trying to find opportunities for improvement. Analyzed government in Čunovo and Petržalka, next government in Bratislava and also higher territorial unit into which belongs Bratislava. Looked at the current level of support.Analysis will subjected to public and given internal documents,which are recovered. The results were confronted with a questionnaire research and his results. The company OLO, as the dominant element in city waste management, was also subjected to the research and findings have been recovered. All results were recovered and supplemented by observation Method of shopping centers and their access to sorting waste for visitors. Resulted in the appreciation of of each individual step of research and the actual proposals for improving the situation have been complex. Their combined implementation should be not only to improving waste management,but also to in a cost saving in terms of household. done not only to improve waste hos-ture, but also the financial savings in terms of households.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (červen 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů.
Optimalizace řešení nevyužitých odpadů v rámci ČR v návaznosti na logistický systém komoditní burzy odpadů
APUSO plus, a.s., Praha
Přílohy ke zprávě: Příloha 1: Analýza současného stavu nakládání s odpadem; Příloha 2: Statut Českomoravské komoditní burzy Kladno; Příloha 3: Burzovní pravidla Českomoravské komoditní burzy Kladno; Příloha 4: Průběh aukčního kola obchodování na vedlejším trhu; Příloha 5: Prováděcí předpis pro obchodování v komoditní sekci; Příloha 6: Poplatkový řád ČMKBK; Příloha 7: Sazebník burzovních poplatků; Příloha 8: Statut Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno; Příloha 9: Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno; Příloha 10: Produkce obalového odpadu v EU a přehled plnění kvót obalové směrnice; Příloha 11: Přehled zpracovatelů a kapacity zařízení na zpracování PET lahví; Příloha 12: Zpracovatelé PET lahví; Příloha 13: Zásoby průmyslové a geologické; Příloha 14: Zpracovatelé kovů; Příloha 15: Výhody ekonomických a administrativních nástrojů; Příloha 16: Podpory, subvence a výhodné půjčky; Příloha 17: Pilotní projekt (včetně příloh 1-4 k pilotnímu projektu).
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Modul M1: komunální odpady (Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití v závislosti na účinnostech odděleného sběru využitelných složek; Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití s příspěvkem osob povinných ke zpětnému odběru obalového odpadu; Model celkových nákladů hospodaření s komunálním odpadem; Porovnání dat modelových řešení s dostupnými statistickými údaji a zobecnění modelových řešení; Návrh opatření v oblasti administrativních, ekonomických a jiných nástrojů řízení OH v obcích). Modul M2: Obaly a obalové odpady (Ekonomické ukazatele hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky; Závislost nákladů a účinnosti tříděného sběru komunálních odpadů). Modul M3 : Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech (Možnosti rozšíření využívání nástrojů pro vybrané odpady; Vyhodnocení ekonomických souvislostí nakládání s vybranými odpady vzhledem k tvorbě makroekonomického modelu OH). Modul M4: Zařízení na odstranění a využití odpadů (Rozpracování prací kvantifikace nákladů komunální odpad, spotřebitelské obalové odpady a vybrané druhy odpadů nebo výrobků). Modul M5: Tabulkový model. Modul M6: Makroekonomický model národního hospodářství (Modelování nákladů odpadového hospodářství- teoretická východiska; Formulace a ekonometrický odhad modelu; Projekce). Modul M7: koordinace vazeb mezi odpadovým hospodářstvím a makroekonomickým modelem národního hospodářství. Modul M8: koordinace projektu a ekonomické aspekty.

National Repository of Grey Literature : 79 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.