Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost
Zápotočný, David ; Požár, Michal (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí železobetonové konstrukce vícepodlažního objektu s ohledem na požární odolnost. Navrhovanými prvky jsou zde železobetonová lokálně podepřená stropní deska, vybraný sloup a stěna. Zmíněné konstrukce se nachází ve skladovací hale v 1. podzemním podlaží. V práci jsou řešeny a porovnány různé varianty posudků. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním softwaru Scia Engineer 19.1. Součástí práce je statický posudek a výkresová dokumentace. Konstrukce je navržena podle norem ČSN EN.
Problematika stavby zdi na americko-mexické hranici za Trumpovy administrativy v průběhu prvních dvou let jeho prezidentství: politická rétorika a realita
Křížková, Marie ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Drhlíková, Eva (oponent) ; Klvaňa, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stavby zdi na americko-mexické hranici během dvou let prezidentského úřadu Donalda Trumpa (20. ledna 2017-20.ledna 2019). Konkrétně se věnuje analýze rétoriky Trumpova slibu týkající se stavby zdi a porovnává ji s realitou na americko-mexické hranici. Práce zjišťuje, proč realita na hranici po dvou letech neodpovídá předešlé rétorice, do jaké míry tyto sliby byly naplněny a na jaké problémy stavba hraniční zdi narazila. Největším problémem se stalo financování zdi, kdy Kongres odmítl schválit peníze a tato vyhrocená situace vedla až ke stavu tzv. shutdownu. Pro demokraty včele s Nancy Pelosiovou a Charlesem Schumerem je nesmírně důležité, že v rámci shutdownu drželi pospolu a ukázali, jak bude pro Trumpa těžké dosáhnout svého. Na hranici bylo v roce 2017 postaveno na testování osm prototypů zdí. Žádná zeď na základě těchto prototypů nebyla do dnešního dne postavena či financována Kongresem. Naopak v únoru 2019 došlo k jejich zbourání a odstranění.
Bydlení+
Kubová, Marianna ; Markevič, Jiří (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
NÁVRH BYTOVÉHO DOMU REAGUJE NA ČASTÝ PROBLÉM DNEŠNEJ DOBY S VEREJNÝM PRIESTOROM A DOPRAVOU. POD TOMKOVÝM NÁMESTIM V MIESTE BROWNFIELDU STAREJ MOTORÁRNY SA STRETÁVA VIACERO PROBLÉMOV: VÝSTAVBA NOVEJ DUKELSKEJ ULICE A POVODŇOVÉHO OPATRENIA. TIETO DVA LINEÁRNE PRVKY V PÔVODNÝCH NÁVRHOCH BUDÚ MAŤ VEĽKÝ DOPAD NA DALŠÍ ROZVOJ URBANIZMU A VEREJNÉHO PRIESTORU. DOPRAVA AKO HLUČNÁ BARIÉRA PRETEKAJÚCA UZEMÍM SMEROM Z NOVÉHO VEĽKÉHO MESTSKÉHO OKRUHU DO NOVEJ ZBROJOVKY A EŠTE VIAC ZREGULOVANÉ SVITAVSKÉ NÁBREŽIE BUDÚ PÔSOBIŤ ODŤAŽITÝM A Z POHĽADU VEREJNÉHO PRIESTORU TAŽKO VYUŽITEĽNÝM DOJMOM: LINEÁRNE VEDENÁ INFRAŠTRUKTÚRA IBA PRE PRESUN VODY/AUT Z BODU A DO BODU B. ZNEMOŽNIA SA TAK JEDNODUCHÉ PRÍSTUPY Z OKOLIA, A AJ VÝRAZ TAKÝCHTO STAVEBNÝCH ZÁSAHOV BUDE VÝRAZOM STOKY/KANÁLU. DÁVNEJŠIE ZREGULOVANÁ RIEKA SVITAVA, KTORÚ VZPRIAMILI Z DÔVODU INDUSTRIALI- ZÁCIE ÚZEMIA, MÁ BÝT KVÔLI NEBEZPEČIU POVODNÍ OHRADENÁ POVODŇOVÝM MÚROM. REAKCIA NA TÚTO SKUTOČNOSŤ SA PREJAVUJE NAVRHNUTÍM URBANISTICKÉHO KONCEPTU, KTORÝ RIEŠI TAK AKO AJ ULIČNÚ FRONTU V MIESTE NOVEJ DUKELSKEJ, TAK AJ NÁBREŽIE SVITAVY. VZNIKAJÚ TAK NOVÉ A KVALITNÉ VEREJNÉ PRIESTORY PRE REKREÁCIU A ODPOČINOK. ROZŠÍRENIE A ZALAMOVANIE ULIČNEJ FRONTY VYTVÁRA PRÍJEMNÉ PRIESTORY NA ODIZOLOVANIE SA OD HLUČNEJ A RÝCHLEJ DOPRAVY. NOVÁ CESTA PRE POVODŇOVÝ MÚR RIEŠI ROZŠÍRENIE NÁBREŽIA A ZAPRACOVANIE MÚRU DO OBJEKTOV PO CELEJ JEHO DĹŽKE, TAK ABY DOSTAL URČITÚ ARCHITEKTONICKÚ HODNOTU, DAL SA VYUŽÍVAŤ AJ INÝM SPÔSOBOM AKO LEN OCHRANA PROTI POVODNIAM .
Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada
Pohludka, Jan ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomový projekt Sportovně-rekreační centrum Vsetín, Ohrada se zabývá areálem nacházejícím se okolo bývalého spartakiádního stadionu. Prostor je vymezen Vsetínskou Bečvou ze severozápadní strany, rychlostní komunikací ze strany severovýchodní a areálem vodáren z jihu. Tvoří tak pomyslný trojúhelník na jižní periferii města Vsetín. Návrh si klade za cíl motivovat veřejnost ke sportovním aktivitám v krásném prostředí řeky Bečvy a nabídnout tak zdravější alternativu k času strávenému v uzavřených nákupních centrech nebo panelových domech. Okolí řešeného území je velmi nesourodé a nedá se tak navázat na již vytvořenou uliční síť. Rozhodl jsem se tedy vytvořit centralizovanou urbanistickou koncepci a k městu se pomyslně otočit zády pomocí valu, který oddělí klidové pěší zóny sportovního areálu od každodenního městského ruchu a otevře pohled na řeku, louky a nedaleké zalesněné kopce. Díky zmíněnému valu bude také využita zemina z tribun stávajícího stadionu. Jelikož se nacházíme za pocitovou zastavěnou hranicí města, kde je krajina významnější než městská struktura, jednotlivé budovy jsou rozmístěny mimo pohledové osy a stávají se tak pro návštěvníky pouze doplňujícími prvky k všudypřítomné zeleni. Kompozici budov tvoří centrální atypická hala a dva typové komerční objekty po stranách, mezi nimiž jsou rozmístěna jednotlivá sportoviště a víceúčelové travnaté plochy.
Návrh železobetonového objektu s ohledem na požadavky požární odolnosti
Pivodová, Alena ; Klodner, Jan (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřních sil železobetonové monolitické konstrukce 4. PP administrativní budovy. Analýza zohledňuje interakci objektu s podložím a při návrhu konstrukčních částí objektu jsou zohledněny různé požadavky na požární odolnost konstrukce. K analýze pomocí metody konečných prvků byl použit program Dlubal RFEM 5.17 a ověření funkčnosti modelu bylo provedeno pomocí metody součtových momentů. Práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené stropní desky, sloupu, vnitřní a obvodové stěny.
Polyfunkční dům
Erlebach, Jakub ; Šulák, Pavel (oponent) ; Jeneš, Rostislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce čtyřpodlažní polyfunkční budovy. Jedná se o skeletový konstrukční system lokálně podporovaný sloupy. V této práci je řešen návrh stropní desky nad 1NP včetně protlačení, sloup, základová patka, suterénní stěna zatížená zeminou, a základový pas. Každý prvek byl posouzen na únosnost, navržena betonářská výztuž a vypracovány výkresy výztuže. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků pomocí programu dlubal rfem.
Nosná konstrukce polyfunkčního domu v Brně
Strnad, Stanislav ; Šiška, Radek (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou hlavní nosné prvky zdivo a betonový strop s trámy. Dále je pak v prvním podlaží předpjatý průvlak. Konstrukce byla posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle norem a předpisů. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace a schématický postup výstavby.
Bytový dům B4
Najbrt, Milan ; Šoulová, Eva (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území města Brna, městská část Líšeň. Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, vstup a vjezd na pozemek je situován z místní živičné komunikace. Dům je určen pro trvalé bydlení 17 osob ve 4 bytech a jedné garsoniéře. Součástí objektu jsou společné prostory pro zajištění služeb pro obyvatele domu. Mezi nabízené patří společná prádelna, dílna a parkovací místo pro každou bytovou jednotku. Objekt se má čtyři podlaží (1.PP, 1. NP, 2. NP ä 3.NP). V suterénu jsou situovány provozní místnosti jako garáž s parkovacími místy, prádelna, dílna a sklepní koje. V 1.,2. a 3. NP jsou situovány byty a technické místnosti. Architektonický návrh domu je koncipován tak, aby bylo využito přavážně tradičních přírodních materiálů (cihelné prvky, kámen, dřevo, kov) v jejich přirozeném barevném provedení. Projekt dále řeší způsob přirozeného osvětlení děním světlem v centrálních prostorách objektu za pomocí světlovodů.
Nádrž ČOV
Lidmila, Ladislav ; Šulák, Pavel (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, pomocí tabulek a metodou konečných prvků pomocí softwaru. Prvky nádrže jsou posouzeny na mezní stav únosnosti. Také je posouzena únosnost základové půdy a sedání nádrže. Také jsou vypracovány výkresy výztuže a výkres tvarů.
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.