Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,070 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém vzdělávání a výuka zeměpisu na nižším sekundárním stupni v České republice a v Německu (komparativní analýza)
VÍT, Pavel
V bakalářské práci je přiblíženo téma školských systému České republiky a Německa, se zaměřením na spolkovou zemi Bádensko-Württembersko s důrazem na výuku zeměpisu. Tyto dva vzdělávací systémy jsou v této práci představeny a porovnány. V první části práce jsou také uvedeny základní informace o vzdělávacích plánech jednotlivých zemí taktéž s akcentem na zeměpis, stejně jako odlišnosti v organizaci vzdělávání. Druhá část se zabývá komparací učebnic pro žáky 6. ročníků nižšího sekundárního vzdělávání s důrazem na analýzu didaktické vybavenosti učebnic, která je důležitým ukazatelem, svědčícím o kvalitě učebnice a také množstvím nonverbálních prvků v učebnicích, jež pomáhají žákům získat lepší představu o tématu.
Práce sestry v gastroenterologické ambulanci
KOTKOVÁ, Stanislava
Bakalářská práce "Práce sestry v gastroenterologické ambulanci" mapuje práci sestry v gastroenterologické ambulanci. Sestra zde musí mít vzhledem k náplni své práce technické předpoklady, samozřejmostí je i umět si zorganizovat práci a umět správně pečovat o pacienta a komunikovat s ním. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím je práce sestry v gastroenterologické ambulanci velmi náročná. V teoretické části jsou popsány vyšetřovací metody a specifika práce sester. Výzkumná část byla realizována kvalitativním výzkumným šetřením pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Cílem práce bylo: 1. Zjistit zvláštnosti práce sestry v gastroenterologické ambulanci; 2. Zjistit možnosti dalšího vzdělávání sester pracujících v gastroenterologické ambulanci. K těmto cílům byly stanoveny tři výzkumné otázky: 1. Jaká je náplň práce sestry v gastroenterologické ambulanci? 2. Jaká jsou specifika komunikace sester s pacienty v gastroenterologické ambulanci? 3. Jaké možnosti dalšího vzdělávání v oboru mají sestry pracující v gastroenterologické ambulanci? Ačkoli výzkumné šetření bylo provedeno ve dvou různých nemocnicích, sestry se na náplni své práce téměř ve všem shodly. Z výzkumného šetření vyplynulo, že sestry toho mají na starost mnoho, zajištují správný chod ambulance, komunikují s lékařem, ale i s pacientem, pečují o endoskopy, odebírají biologický materiál atd. Dále bylo zjištěno, že sestry mají relativně dost možností dalšího vzdělávání, které jim nemocnice nabízí. Nejčastěji jsou to různé kurzy, semináře a školení. Výsledky této práce by mohly sloužit jako zdroj informací pro sestry pracující v gastroenterologické ambulanci nebo jako studijní materiál pro nově příchozí sestry. Dále by výsledky mohly být prezentovány v odborných časopisech a na odborných konferencích.
Srovnání péče o děti do tří let věku v různých typech zařízení z hlediska hygienických podmínek
NOVÁKOVÁ, Magdalena
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání institucí, které poskytují péči o děti do věku tří let. V teoretické části jsou shrnuty požadavky na jednotlivé typy zařízení péče o děti. Jsou zde zahrnuty hygienické požadavky na prostory a provoz, stravování, počet dětí a pečujících osob. V porovnání jsou zahrnuty mateřské školy, dětské skupiny, lesní mateřské školy, zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu, živnosti péče o dítě do tří let věku a hlídací koutky pro děti. Cílem práce bylo udělat srovnání z hlediska hygienický požadavků na prostory a provoz jednotlivých typů zařízení. Dále také zhodnocení rizik ve stravování a porovnání vzdělávacích činností. Výzkumné otázky se týkaly hygienických požadavků na prostory a provoz, rizik ve stravování a rozdílů ve vzdělávací činnosti. V praktické části byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pečujícími osobami v zařízení péče o děti a vlastního pozorování dané instituce. Výzkumný soubor se skládal z pěti zařízení péče o děti v Jihočeském kraji - jedna mateřská škola, jedna lesní mateřská škola, jeden hlídací koutek a dvě dětské skupiny.
Současný stav oboru Dětská sestra a jeho dopady do praxe
TUŠLOVÁ, Michaela
Tato diplomová práce s názvem "Stav oboru dětská sestra a jeho dopady do praxe" se zabývá aktuálním tématem, a to problematikou vzdělávání dětských sester. Byly stanoveny dva cíle: 1. Zmapovat změny, které přinesl současný vývoj oboru Dětská sestra. 2. Zjistit, jaké problémy přinesla realizace změn ve vzdělávání Dětských sester do praxe. Cíle byly specifikovány čtyřmi výzkumnými otázkami a třemi hypotézami. Realizace výzkumného šetření byla provedena kombinací kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. Výzkumného šetření se účastnilo nejprve 5 vrchních sester z dětských oddělení. Dále sestry pracující na dětském oddělení v celkovém rozsahu 100 sester. V první části sběru dat byly realizovány rozhovory s vrchními sestrami. Bylo využito polostrukturované formy. Ve druhé etapě byla rozšířena písemná anketa mezi sestry pracující na dětském oddělení. Pro srovnání byla vytvořena online anketa určená především studentům zdravotnických oborů. V poslední fázi byly analyzovány dokumenty obsahující pracovní náplň sester pracujících na dětském oddělení. Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že se v praxi vyskytují problémy. Skupina dětských sester, které získaly způsobilost k výkonu povolání na střední zdravotnické škole, stárne. Nové dětské sestry v praxi chybí a na dětských odděleních působí i sestry všeobecné. Bylo zjištěno, že sestry s různou délkou praxe mají stejný názor na odlišnost ve vzdělávání sester pracujících s dětmi. Dále bylo zjištěno, že dětské a všeobecné sestry, pracující na dětském oddělení, vnímají problémy stejně. Avšak názor sester na aktuální délku studia se s délkou praxe liší. Výsledky diplomové práce budou využity k publikování v odborném tisku.
Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji
KOSÁČKOVÁ, Jitka
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou.
Sestra v průběhu časů a její společenské a profesní postavení
ŘEZNÍČKOVÁ, Pavlína
Profese sestry se již od pradávna formuje a stále tento proces pokračuje. Nejprve existovala laická péče, dále charitativní péče a následně se z péče charitativní transformovala organizovaná léčebná péče. Kvalita ošetřovatelské péče se zvyšovala s narůstajícími odbornými poznatky těch, kteří ošetřovatelskou péči poskytovali. Historický vývoj slouží k pochopení a vytyčení dominantních faktorů vývoje sesterské profese. Profese sestry stále nabývá na důležitosti a s tím je spojené neustálé zvyšování kvalifikace. Pro zpracování bakalářské práce byly stanoveny tři cíle: 1) Analyzovat dostupnou literaturu týkající se sestry v průběhu časů a jejího společenského a profesního postavení. 2) Zmapovat sestru v průběhu časů a její společenské a profesní postavení. 3) Vytvořit informační materiál týkající se sestry v průběhu časů a jejího společenského a profesního postavení. Bakalářská práce je koncipována jako teoretická práce. Zpracována byla tedy metodou sekundární analýzy dat. Bylo zapotřebí prozkoumat nespočet odborné literatury, kvalifikačních prací, odborných textů a databází na internetu. A to v českém i anglickém jazyce. Výstupem práce a také jejím přínosem je informační materiál, který je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Práce objasňuje vývoj sesterského povolání a společenský status nejenom v českých zemích.
Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na ZSF
SOUKUPOVÁ, Lucie
Tématem této práce je akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení (SPU) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě. V práci jde především o analýzu jednotlivých studijních programů a oborů v kontextu specifikace studijní zátěže, jejíž výsledek bude využit v rámci výzkumu GA JU projektu realizovaném katedrou pedagogiky a psychologie PF JU. V úvodu teoretické části je popsán současný stav poznatků o problematice specifických poruch učení. Nejprve jsou definovány základní pojmy a rozdělení poruch učení dle postižené oblasti. Poté je uvedena etiologie vzniku specifických poruch učení, po níž následuje kapitola zaměřená na projevy poruch učení, diagnostiku a reedukaci. Další kapitola je zaměřena na dospělého jedince, jeho vývoj z hlediska biologického a psychologického. V této kapitole je také uvedena diagnostika a reedukace v období dospělosti. V teoretické části je dále pozornost věnována vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení na střední a vysoké škole. Závěr teoretické části je věnován vysokým školám obecně, dále pak Jihočeské univerzitě a samotné Zdravotně sociální fakultě. Cílem praktické části je analýza všech studijních oborů, které je možno v současné době na Zdravotně sociální fakultě studovat v prezenční formě. Předmětem analýzy budou jednotlivé předměty vyučované v daném studijním oboru. Sledována budou předem definovaná kritéria tak, aby bylo možno stanovit studijní zátěž pro studenta.
Systém rozvoje a vzdělávání pracovníků ve vybrané organizaci
BOUČKOVÁ, Aneta
Cílem této diplomové práce jsou návrhy změn systému vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci. Práce je zaměřena na oblast vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci, kde dojde k provedení analýzy systému vzdělávání a rozvoje a následně dojde k vytvoření návrhu změn vzdělávacího systému vybrané organizace. První fáze této diplomové práce byla zaměřena na studium tuzemské a zahraniční odborné literatury, kde byly vymezeny základní pojmy z oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků. Po studiu odborné literatury byla oslovena společnost, ve které byla provedena analýza vzdělávání a rozvoje jejich pracovníků. Na základě provedených analýz došlo k vytvoření návrhu změn systému rozvoje a vzdělávání pracovníků ve vybrané organizaci.
Canisterapie u dětí předškolního věku se zrakovým postižením
SOUKANÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá přínosem canisterapie pro děti předškolní věku se zrakovým postižením z pohledu všech účastníků, které tento proces přímo i nepřímo ovlivňuje, tj. dětí, jejich rodičů, pedagožky a terapeutky. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku zraku a zrakového postižení. Také je zde popsaný vývoj dítěte se zrakovým postižením od raného po předškolní věk. Dále je práce orientovaná na systém vzdělávání pro děti předškolního věku se zrakovým postižením. Na závěr se zaměříme na charakteristiku canisterapie. V praktické části vycházíme z polostrukturovaných rozhovorů se všemi účastníky procesu. Cíl bakalářské práce se zaměřuje na to, jaký přínos má canisterapie pro děti předškolního věku se zrakovým postižením. Výzkumné otázky směřují především k tomu, jaký názor mají účastníci na canisterapii a jaké byly reakce dětí na canisterapii. Bakalářská práce je určena jak speciálním pedagogům a pedagogickým pracovníkům, tak i odborníkům z řad široké veřejnosti, kteří se o danou problematiku zajímají.
Analýza systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci
MONDEKOVÁ, Lucie
Práce se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj ve firmě Podzimek a synové, s. r. o. Cílem práce je zanalyzovat současný systém vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci a na základě zjištěných skutečností navrhnout možnosti zlepšení tohoto systému. Studiem literárních a elektronických odborných zdrojů jsou definovány základní pojmy vztahující se do této oblasti. Dále jsou charakterizovány etapy firemního vzdělávání, motivace zaměstnanců k učení a je nastíněna podpora vzdělávání z hlediska Evropské unie. Praktická část je založena na představení firmy, dotazníkovém šetření, rozhovoru s personalistkou, interní dokumentaci a vlastním pozorování. Získané informace jsou interpretovány a vychází z nich návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího systému a vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,070 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.