National Repository of Grey Literature 94 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Legal aspects of university funding
Krásna, Slávka ; Marková, Hana (advisor) ; Boháč, Radim (referee) ; Miroslav, Štrkolec (referee)
Legal aspects of university funding Abstract The topic of the dissertation is the legal aspects of universities funding in selected European countries, but especially the countries of the European Union. The choice of the topic of the dissertation resulted from my interest in this specific issue, which is an integral part of financial law and financial science as an important branch of law as a scientific discipline. I set the goals of the dissertation in accordance with the theoretical-empirical- application character of the dissertation. The main goal of the dissertation is to analyze in detail the legal aspects of funding terciar education institutions in the countries of the European Union and other European countries, while I will also state the necessary connections in the context of the topic, which also applies to private universities. I will elaborate the issue of legal aspects of university financing, especially in the Czech Republic, the Slovak Republic, Hungary and the Republic of Poland. Of course, we will work on the topic in terms of specifics in other European countries with emphasis on university funding from all existing, possible and potential resources. In the empirical parts of the dissertation I will look for answers to the questions, what is the scope of other possibilities of legal...
Vybrané ekonomické efekty přítomnosti studentů ve městě Brně
Kotoučková, Sylva
The main aim of the thesis which was created in collaboration with City Strategy Office is analysing the economic contributions of students in Brno. The thesis includes quantitative research focusing on students preferences in the way of accommodation and transport in city, spending their free time and structure of their incomes and expenses. Information from the research is compared with research from 2014. It has been found out that the outcomes of repeatedly performed survey are similar, students preferences, their expenses and incomes have not been significantly changed. The results of this survey will be processed in cooperation with City Strategy Office and implied into new strategic plan for Brno 2050.
Legal standing of universities
Procházka, Jan ; Staša, Josef (advisor) ; Rajchl, Jiří (referee)
vii Legal Status of Higher Education Institutions Abstract The aim of this thesis is to analyse the legal status of various types of Higher education institutions within public law in a historical and contemporary perspective, to deal with their typology theoretically. Moreover, the thesis pays attention to academic self-government and the academic sphere overal and finally, it inquires into the assurance of quality of higher education in the Czech Republic in the form of the institution of accreditation. The text is divided into eight parts, including the introduction and the conclusion. The introduction analyses status of Higher education institutions in a historical perspective, particularly concerning Charles University in Prague, and through the development in the 20th century, the line of the thesis moves toward the contemporary legislation, included in the Act No. 111/1998 Sb., as amended, and in the related documents of both legal and political nature. Following this part, an analysis of the typology of Higher education Institutions follows, as well as a brief treatise on the academic sphere, including the issues of students and Academic Staff legal relations as members of the academic community. The remainder of the thesis pursues the new regulation concerning accreditation, including the new...
Analysis of Attitudes of Higher Education Policy Actors in the Formation of Doctoral Study Policy.
Buřičová, Barbora ; Vlk, Aleš (advisor) ; Novotný, Vilém (referee)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Diplomová práce 2019 Bc. Barbora Buřičová UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia Diplomová práce Autorka práce: Bc. Barbora Buřičová Studijní program: Sociologie Vedoucí práce: Dr. Mgr. Aleš Vlk Rok obhajoby: 2019 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. 2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. V Praze dne Bc. Barbora Buřičová Bibliografický záznam BUŘIČOVÁ, Barbora. Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia. Praha, 2019. 89 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Sociologických studií. Katedra Veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Dr. Mgr. Aleš Vlk. Rozsah práce: 149 153 znaků s mezerami Anotace Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na postoje aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky k problematice doktorského studia. Doktorské studium je v...
The attitude towards addictive substances by high school and university students from Ostrava and factors that can have impact on this attitude
Běnková, Hana ; Rössler, Jan (advisor) ; Filinová, Eva (referee)
Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále obsahuje informace o opatření problému ve zkoumaném městě. Také se soustředí na již provedené výzkumy, a to jak zahraničí, tak v České republice a základě jejich výsledků pak byly položeny výzkumné otázky a formulovány hypotézy. Kromě zjištění postojů ostravských studentů středních a vysokých škol se práce snaží zjistit, jaké faktory by samotný postoj mohly ovlivnit. Tyto faktory byly rovněž stanoveny na základě již provedených výzkumů. Samotný výzkum bakalářské práce byl prováděn pomocí strukturovaných anonymních dotazníků a následné analýzy získaných dat v programu SPSS. Na základě výsledků analýzy byl vyvozen závěr, a to sice že ačkoliv mají vysokoškolští studenti větší zkušenost s návykovými látkami, jejich postoj k nim je negativnější než u středoškoláků. Postoje středoškoláků jsou také více ovlivňované vnějšími faktory. Oproti tomu postoj vysokoškolských studentů je zkoumanými faktory ovlivňován minimálně.
Roma college Graduates : Success factors
Zoubek, Šimon ; Šotolová, Eva (advisor) ; Mlčková, Marie (referee)
This diploma thesis deals with factors which influenced successful Roma college graduates. It tries to reveal what are the reasons why these Roma people managed to defy statistics and get a college diploma. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part it acquaints readers with professional literature and with its resources. Particular chapters pursue factors which have a direct connection with Roma education - Roma family, which strongly determines children's value system, Roma traditions and customs, Roma language, basic legislation and famous Roma personalities. The practical part, using a questionnaire, tries to determine the most important factors which influenced Roma college graduates during their lives. The goal of the research is to find out whether and to what extent particular factors interfered with academically successful Roma people's decision making. From the research part, it is apparent that the two main factors were positive motivation from their parents and a vision of a higher salary.
Alternative ways of eating and their prevalence in university students.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Natálie
The aim of the thesis is to find out the degree of inclination of university students to alternative ways of eating and to describe what forms are the most practiced and the reasons for moving from a traditional way of eating.
Sexual harassment of Czech university students in 2018 - comparison with 2008 research
Dvořáková, Dominika ; Smetáčková, Irena (advisor) ; Kolářová, Kateřina (referee)
The principal objective of my thesis was to find out what changes in sexual harassment of university students have occurred since 2008/2009 when the research project Sexual harassment at university: occurrence and perception was carried out. In the theoretical part I describe the term sexual harassment, specifics of the university environment and at the end of the theoretical part I show negative effects of sexual harassment and outline possible ways how to prevent it. In the methodological part I describe the research itself. I interviewed a total of 946 students using a questionnaire survey to find out what forms of sexual harassment students most often face, whether women perceive annoying behaviour more critically than men and whether they have more experience with it and also how students define sexual harassment. The analysis of the results showed that there were no major changes in the total share of students who experienced the sexual harassment by their teachers compared to the previous research. At the same time, some types of harassing behaviour have become more frequent (e.g. abusive behaviour due to being a man or a woman, ridiculing students' appearance). Keywords: sexual harassment, universities, education, gender stereotypes
Providing Public Access to Theses and Copyright Law
Myška, Matěj
The paper presents a basic overview of the issue of providing access to theses from copyright’s perspective. The first part introduces the meaning and purpose of this copyright limitation as well as the development of legal regulation. Attention is paid to the identification of individual interests that might conflict due to its application. The second part deals with the current legislation and identifies its problems, especially the ones related to providing online access to theses. The last part proposes possible solutions to these problems.
Fulltext: Fulltext_Myska_EN - Download fulltextPDF
Slides: prezentace_Myska_CZ - Download fulltextPDF; prezentace_Myska_EN - Download fulltextPDF
Video: NUSL2018-Myska - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 94 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.