Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of Turbulence Generators on Turbulent Characteristics and Structures
Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára ; Jaňour, Zbyněk
The turbulent generators are routinely used to produce very turbulent flows. Special type of vertically slenderize spires are applied to enhance turbulent diffusion from the surface upwards in order to increase the boundary layer depth. This paper studies the influence of variable upstream distance of generators on formation of both vortical and non-vortical organized structures within a test section. The 2-component 2-dimensional time-resolved particle image velocimetry measurement of the flow was performed in the wind channel with very rough surface. Intermittent flow dynamics was evaluated by means of higher order moments, vorticity, quadrant and wavelet analysis. The downstream evolution of the flow suggests that equilibrium between roughness- and spires-produced turbulence was reached at the distance of 7 spires height.\n
Tornáda v České republice
Šáfrová, Martina ; Zacharov, Petr (vedoucí práce) ; Bližňák, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem výskytu tornád na našem území. Cílem práce je seznámit se na základě české i dostupné zahraniční literatury se současným poznáním fyziky vzniku organizované konvekce a tornád. Druhým cílem je podat přehled o výskytu tornád za poslední desetiletí a uvést několik případových studií výskytu tornád. Pro tyto případové studie byly spočteny prekurzory silné konvekce a jejich hodnoty byly v práci diskutovány. Klíčová slova: tornádo, konvekce, prekurzory konvekce, vorticita
Modelování atmosférické cirkulace exoplanet
Novák, Jiří ; Brechler, Josef (vedoucí práce) ; Halenka, Tomáš (oponent)
V této práci studujeme vlastnosti atmosfér exoplanet a cirkulace na nich. První část práce studuje metody pro detekci exoplanet, statistické rozložení jejich vlastností a tzv. výběrové efekty. Druhá část práce se věnuje popisu vlastností atmosfér některých planet a měsíců Sluneční soustavy (Venuše, Mars, Titan) a diskutuje také možné vlastnosti atmosfér exoplanet, které v současné době lze jen odhadovat. Třetí část práce se věnuje popisu atmosférickým modelů. Popsán je zde plný 3D model atmosféry a model mělké vody. Ukázány jsou také výsledky modelů pro exoplanety, publikované v odborných časopisech. Popsána je geodetická icosahedrální síť, výhodná pro globální klimatické modely, způsob diskretizace na sféře a použití operátorů (gradient, divergence, vorticita) na geodetické síti. V poslední části je popsán program pro model mělké vody na sféře v systému divergence-vorticita. Popsána je technická specifikace programu, parametry vstupující do programu, metoda zobrazování výsledných dat a ukázka vybraných výsledků z několika běhů pro různé typy planet a také numerické testy, pomocí kterých se dají odhadnout vlastnosti vytvořeného modelu. V závěru jsou diskutovány výsledky modelu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
On 3D flow-structures behind an inclined plate
Uruba, Václav ; Pavlík, D. ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav ; Kopecký, V.
Stereo PIV measurements has been performed behind the inclined plate, angle of attack 5 and\n10 deg. Occurrence and dynamics of streamwise structures behind the plate trailing edge have been studied in details using POD method. The streamwise structures are represented by vortices and low- and highvelocity regions, probably streaks. The obtained results support the hypothesis of an airfoil-flow force interaction by Hoffman and Johnson [1,2].
On stability of 2D flow-field
Uruba, Václav
Stability of a 2D flow-field generated under 2D boundary conditions will be analyzed using various methods. The most practical cases of such flows are found to be highly instable and thus unphysical. The presented paper analyses the situation with help of experiments and mathematical modelling from literature defining an interesting areas for future experimental research, which could extend the published experimental studies and/or verify some recent results of mathematical modelling.
Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin
Fic, Miloslav ; Pochylý, František (oponent) ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje metodě hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin. Cílem práce je naprogramovat tuto metodu se spojitých rozložením hustoty vířivosti a na obtékání jednoduchých profilů ověřit metodu a různé okrajové podmínky. Výsledky výpočtů jsou v práci prezentovány a jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant okrajových podmínek. V práci je použita nová okrajová podmínka.
Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži.
Holub, Přemysl ; Franc, Zdeněk (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat toto proudové pole a místa usazování pevných částic v závislosti na poloze, hloubce, průtoku a natočení trysky v nádrži. Byl proveden experiment, při němž bylo pozorováno a zdokumentováno 8 různých poloh a natočení trysky, které měly silný vliv na proudové pole v nádrži a míchací čas. Byl také vytvořen matematický model nádrže s tryskou v programu Fluent. Místa nejnižších rychlostí podle matematického modelu jsou v dobré shodě s místy usazování největšího množství částic při experimentu.
Vliv vířivosti na přenos pasivního skaláru v oscilačním proudění
Vališová, K. ; Knob, Martin ; Adamec, J.
Práce navazuje na předchozí poznatky, týkající se vlivu oblasti odtržení proudění na přenos hmoty v plicích. Získané poznatky zobecňuje a zabývá se obecně vlivem vířivosti na přenos pasivního skaláru při daných proudových podmínkách, tj. při socliačním proudění.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.