Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories
Ahcene, Babori ; Nabil, Aknouche
Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku?
Plný text: Ahcene_Nabil_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Ahcene_Nabil_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Ahcene_Nabil_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Ahcene_Nabil_video - Stáhnout plný textMP4
Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu
Spurný, Jan ; Tylšar, Vladimír (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami z osobních motorových vozidel.
Značka Canon v médiích od vzniku v České republice po současnost
Pérezová, Aneta ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Tato práce se zaměřuje na popis způsobu mediální propagace společnosti Canon od jejího vzniku v České republice po současnost. První část práce osvětluje historii značky Canon ve světě, popisuje portfolio produktů značky a její významnou konkurenci. Dále se práce pozastavuje u historie společnosti Canon CZ, která je přímým zastoupením společnosti Canon Inc. v České republice. V další části práce se přes stručné vysvětlení teorie médií dostaneme k popisu způsobů propagace obchodní společnosti v médiích. Jsou zde vysvětleny pojmy ATL, BTL, online média, public relations a sponzoring. V další části se dostáváme k jádru práce, tedy k analýze používání výše zmíněných způsobů propagace přímo společností Canon CZ. Tato analýza je rozdělena do několika období v rámci působení společnosti Canon v České republice. V závěru práce jsou stručně uvedeny výsledky prodejů společnosti Canon na českém trhu. Součástí práce jsou také dva výzkumy, kterými jsou kvantitativní obsahová analýza a dotazníkové šetření.
"Constructions inachevées": Smysl literárního fragmentu a nedokončenosti, jejich význam v konstrukci lidského já. Stendhal, Deml, Michaux.
Prokop, Lukáš ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Hrbata, Zdeněk (oponent) ; Rinner, Fridrun (oponent)
Práce si klade za cíl postihnout vztah literárního textu k lidské identitě, k jejímu poznání i jejímu formování pomocí psaného jazyka. Výchozí myšlenka se zakládá na výkladu vztahu člověka a světa s ohledem k vědomí vlastní viditelnosti. Dále vychází z hypotézy, že lidská bytost pociťuje svou viditelnost ve světě jako ohrožení na jedné straně a nepřirozenost na straně druhé. Snahou této bytosti je se formovat podle vlastních představ či se stávat pomocí textu někým jiným, brát na sebe převleky a maskovat se, ale také používat jazyk jako nástroj dobrání se vlastní přirozenosti. Na počátku takového přístupu spočívá Stendhalovo dílo, které je považováno za zakladatele literárního egotismu. Důvodem je výhradní zájem jejího autora o svou osobu, který se projevuje ve dvojím gestu: sebepoznávacím i sebekonstrukčním. Oba tyto přístupy k jazyku mají své pokračovatele v mnoha literaturách, jednou z nich je literatura česká, v níž se objevuje dílo Jakuba Demla. I v něm lze snadno vyznačit gesto sebe- poznání i sebe-konstrukce. Deml se modifikací vlastní identity, především začleňováním druhých lidí do ní, pokouší vytvořit dojem "věčné všudypřítomnosti". Její navození má být základem vlivu na skutečnost. Henri Michaux stejně tak učiní průzkum sebe sama za výhradní zájem svého života. I pro něj je důležité, že se...
Dohlednost na letišti Praha Ruzyně
Kusáková, Kateřina ; Žák, Michal (vedoucí práce) ; Pišoft, Petr (oponent)
Cílem práce je poukázat na významnost dohlednosti při letovém provozu. Jsou stanoveny jisté minimální hodnoty, jichž musí dohlednost při určitých operacích v rámci letového provozu na letištích nabývat. Dohlednost má svůj denní a roční chod, který souvisí především s příkonem slunečního záření. Dále má na dohlednost vliv i vertikální teplotní zvrstvení atmosféry, směr a rychlost větru a aktuální podmínky počasí. Nejnižších hodnot dosahuje dohlednost při výskytu intenzivních srážek a mlhy. Především mlhy způsobují na letišti značné komplikace a často je potřeba přijmout speciální opatření pro organizaci letového provozu. Výskyt a trvání mlhy má tedy na letový provoz značný vliv a také proto je jim v této práci věnována pozornost. Vedle chodu dohlednosti a její závislosti na směr proudění, jsem se zaměřila především na podmínky vzniku a zánik mlh.
Efficient visibility calculation for light transport simulation in participating media
Houška, Čestmír ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Karlík, Ondřej (oponent)
Název práce: Efektivní výpočet viditelnosti pro simulaci přenosu světla v opticky aktivních médiích Autor: Čestmír Houška Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. Abstrakt: Tato práce zkoumá použití metod pro urychlení dotazů na viditel- nost v algoritmech pro výpočet přenosu světla, přičemž je kladen důraz na kon- zervativnost a nízkou režii urychleného dotazu. Je zde prezentováno několik publikovaných nesměrových i směrových metod, využívajících pole vzdáleností (distance field), spolu s popisem jejich vlastností. Dvě z těchto metod jsou pak implementovány a důkladně otestovány v existujícím vykreslovacím systému na integrátoru, sledujícím světelné cesty (path tracer), i na vlastní implementaci krokujícího (ray marching) integrátoru pro výpočet jednou rozptýleného světla. Je zde také navržena, implementována a otestována metoda, která dále urychluje původní metody, založené na polích vzdáleností, tím, že předem uloží výsledky některých dotazů. Dále je nastíněno několik možných rozšíření této metody. Klíčová slova: počítačová grafika, vykreslování, opticky aktivní média, viditelnost
Výpočet viditelnosti v 3D bludišti
Hodes, Vít ; Pečiva, Jan (oponent) ; Polok, Lukáš (vedoucí práce)
V práci byla řešena problematika viditelnosti v prostředí jednoduchého 3D bludiště pomocí rozdělení geometrie do BSP stromu a následném výpočtu PVS mezi jednotlivými uzly. Obsahuje popis klíčových algoritmů a postupů k dosažení tohoto cíle a v jádru přáce byly implementované způsoby kreslení změřeny a vzájemně srovnány. Nakonec je nastíněn další možný vývoj projektu a zhodnocení dosažených výsledků.
Výukový program pro demonstraci řešení viditelnosti 3D objektů
Juřica, Dalibor ; Šiler, Ondřej (oponent) ; Kršek, Přemysl (vedoucí práce)
Cílem tohoto projektu není vytvoření aplikace schopné řešení viditelnosti objektů 3D scény, ale aplikace, jenž dokáže principy řešení viditelnosti 3D objektů zobrazit. Demonstrace budou navrženy tak, aby byly i pro neznalého uživatele zcela zřetelné, nedělaly uživateli problém principy demonstrovaných algoritmů pochopit a následující dostudování látky na základě znalostí z demonstrací bylo pro uživatele plně pochopitelné.
Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení
Ligmajer, Jiří ; Polok, Lukáš (oponent) ; Navrátil, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat tyto hierarchické techniky do výpočtu radiozity v reálném čase a následné rozšíření pro výpočet dynamického osvětlení z plošných světelných zdrojů. Tyto dvě techniky jsou podrobně popsány v první části této práce. V druhé části je uveden návrh a implementace aplikace, která bude provádět výpočet dynamického osvětlení z plošných světelných zdrojů.
Výpočet osvětlení ve scéně v reálném čase
Martanovič, Lukáš ; Polok, Lukáš (oponent) ; Navrátil, Jan (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na popis metod výpočtu globálního osvětlení ve 3D grafických scénách v reálném čase. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky výpočtu globálního osvětlení a zároveň připomíná principy nejběžnějších k tomu sloužících postupů. V další je představena metoda výpočtu viditelnosti při nepřímém osvětlení s využitím Imperfect Shadow Mappingu. Po bližším rozboru metody a v ní využívaných algoritmů následuje podrobnější popis praktické implementace a struktury demonstrační aplikace realizující tuto metodu. Obsahem předposlední kapitoly je následné testování a krátké zhodnocení vlastností výstupního programu. V samotném závěru práce se nachází náčrt možného rozšíření algoritmu zahrnutím zhlukování virtuálních světelných zdrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.