Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační mix na sociálních sítích
Lunda, Radek ; Jelínek, Vojtěch (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o vhodném návrhu na kombinaci propagačních nástrojů na stránkách sociálních sítích Facebook a Instagram. Budou sledovány především proměnné Dosah, Zhlédnutí a Sledující. V teoretické části budou vymezeny základní poznatky z online marketingového prostředí, poznatky z historie a porovnáme výhody a nevýhody klasického a online marketingu. V nadcházející analytické části bude provedena analýza z popisované oblasti, budou popsány potenciální možnosti pro rozvoj stránek sociálních sítí, které autor této práce používá k propagaci kulturních akcí v Brně. Autor popíše konkurenční stránky a profily v oblasti propagace kulturních akcí Brna. K naplnění stanovených cílů této práce budou na závěr formulovány kombinace propagačních placených či neplacených nástrojů a jejich alternativ na stránkách sociálních sítí Instagram a Facebook.
Urbanisticko architektonické řešení nábřeží řeky Svitavy v Brně
Rohrerová, Aneta ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Hlavním cílem návrhu, zpracovaného v diplomové práce je úpravy nábřeží v řešeném území v Husovicích a změna účelu současného areálu bývalé Mosilany. Ostrov vymezený z východu řekou Svitavou a ze západu Mlýnským náhonem má mimo funkci bydlení nabídnout i možnost rekreace a to jak ve veřejném prostoru městského, tak i přírodního charakteru. Bývalý areál Mosilany má sloužit jako nové komerční centrum s několika menšími náměstími, obchody, restaurací, kavárnou, informačním centrem, trafikou, ateliéry, dílnami, výstavními prostory, galeriemi a výhledy na významný husovický krajinotvorný prvek – Svitavu. Důraz je kladen jak na návrh cyklo a pěší trasy na pravém břehu řeky Svitavy, ale i na dopravní uspořádání ulice Valchařská.
Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra
Bartoňková, Barbara ; Todorov, Petr (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Návrh obytného celku v postindustriální oblasti Zábrdovic nese hlavní úlohu v návratu bydlení do města a jeho blízkého okolí. Historicky chudá čtvrť s pozadím industriálního panoramatu v sobě skýtá velký potenciál pro budoucí rozvoj. Náplň diplomové práce, která se zabývá rehabilitací této struktury, přinese zásadní obnovu, zlepšení kvality bydlení, bezpečné prostředí a důkaz toho, že i v této lokalitě je možné vytvořit pro jeho obyvatele plnohodnotné místo.
Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno
Bartošová, Klára ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje na nároží, formu a měřítko okolních objektů využívá průhledů a výhledů na okolní kopce
Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA
Moravec, Josef ; Štepník, Štefan (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mém případě je vytvořena aplikace, která slouží k vytvoření přehledů a následnému rozhodování o jednotlivých technikách. Práce se bude mimo jiné zabývat také návrhem databázového úložiště.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Škarková, Kateřina ; Boháč, Ivo (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Na podstavci menzy a sportovního centra je posazen objem studentského bydlení. Ve vnitrobloku vzniká dvůr krytý ze strany ulice hmotou budovy. Schodišti je vytvořeno propojení a průhled severojižním směrem přes řešené území. Budovou se jako prostorová struktura vine chodba dělená prostorem k pobytu studentů. Otvory ve stropních deskách v těchto pobytových prostorech vytváří vertikální propojení. Posunutí otvorů po délce budovy vytváří horizontální propojení. Vznikají tak napůl otevřené, napůl uzavřené jedno- a dvoupodlažní pobytové prostory poskytující výhledy a průhledy jak v rámci jednoho, tak v rámci různých podlaží. Je umožněn členitý průhled z nejspodnějšího do horního podlaží. Do této struktury jsou poté jako hmoty zasazené bloky pokojů.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Mai Lan, Chi ; Bajger, Oldřich (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody až na střechu, kde je zakončena na terase s kavárnou odkud je výjimečný výhled na řeku a centrum města. Bydlení je založeno na konceptu pravidelného shluku kostiček. Vytváří se zde tak příjemné terasy pro byty a také průhledy z uličky skrz objekt přímo směrem k centru.
Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno
Všetečka, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor
Jun, Martin ; Němčák, Oldřich (oponent) ; Mastná, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se nachází na parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku. Půdorys stávajícího objektu je obdélníkového tvaru s téměř nevyužívaným podzemním podlažím a s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP je v současnosti využívána pouze kotelna a garáž. V 1.NP je odbytový prostor restaurace, rozsáhlá kuchyň a zázemí pro personál. Stávající konstrukce nevykazují velké známky poškození. Rekonstrukce není vyvolána technickým stavem objektu, ale provozně nevyhovující dispozicí a požadavkem investora na provedení nástavby. Požadavek investora byl vybudovat pokoje pro ubytování 24 osob. Nosný konstrukční systém 2.NP je navržen z keramických tvárnic a 3.NP vzhledem k únosnosti stávajících konstrukcí jako sendvičová dřevostavba. V okenních otvorech budou osazena šestikomorová okna s izolačním trojsklem. Půdorysně odpovídá nástavba stávajícímu objektu. Střecha objektu bude sedlová s vikýři pro osvětlení 3.NP. Objekt je navržen tak, aby i po rekonstrukci odpovídal stávající zástavbě. Součástí stavebních úprav objektu jsou i terénní úpravy. Vzhledem k částečné změně účelu stavby bylo nutné navrhnout vhodné parkovací plochy s patřičnou kapacitou.
Městská knihovna v Přerově
Fridrich, Jan ; Magnusek, Pavel (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Městská knihovna v Přerově, umístěná na nám. Přerovského povstání. Knihovna je z části zahrnuta terénní vlnou. Která umožňuje lepší klimatické podmínky pro knihy ale i rozšiřuje možnosti parku který se zde dříve nacházel. Z jíní části je situováno náměstíčko do kterého se knihovna otevírá prosklenou fasádou. Přes knihovnu vede průchod do města který je v pozici ve které býval i před samotnou stavbou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.