Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a studium nových krystalických materiálů pro nelineární optiku odvozených od dusíkatých heterocyklů
Kloda, Matouš ; Němec, Ivan (vedoucí práce) ; Schwendt, Peter (oponent) ; Holubová, Jana (oponent)
Předkládaná disertační práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci nových krystalických materiálů s potenciálem pro uplatnění v nelineární optice (NLO). Primárním cílem práce byla příprava nových krystalických solí a aduktů (kokrystalů) vybraných dusíkatých heterocyklů s řadou organických a anorganických kyselin. Na základě předchozího studia a kvantově-chemických výpočtů byly jako nositelé NLO vlastností vybrány následující výchozí heterocykly: 2-aminopyrimidin, 4-aminopyrimidin, 5-aminopyrimidin, 3-amino-1,2,4- triazin a 3-amino-5,6-dimethyl-1,2,4-triazin. Připravené materiály byly charakterizovány zejména metodami RTG difrakce a vibrační spektroskopie a vibrační spektra byla interpretována na základě kvantově-chemických výpočtů. První oblast studia v předkládané práci představují systémy založené na aminopyrimidinech. V případě 2-aminopyrimidinu bylo finalizováno předchozí studium naší skupiny zaměřené na anorganické soli a kokrystaly. Byla dokončena charakterizace dvojice kokrystalů s kyselinou boritou. V případě 4-aminopyrimidinu bylo připraveno a charakterizováno 13 nových krystalických materiálů a v případě 5-aminopyrimidinu byl připraven a charakterizován pouze jeden produkt - adukt s kyselinou jantarovou. Druhou oblast studia představují systémy založené na 3-amino-1,2,4-triazinu a jeho...
Spektroskopické studium komplexů přechodných kovů s terpyridylovými ligandy
Kožíšek, Jan ; Šloufová, Ivana (vedoucí práce) ; Procházka, Marek (oponent)
Práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci oktaedrických komplexů 2,2′:6′,2′′-terpyridinu (tpy) a jeho derivátů s rozdílnými substituenty: Cl (tpyCl), 4-chlorofenyl (tpyPhCl), 2-thienyl (Ttpy)) v poloze 4' střední pyridylové jednotky se železnatými ionty (Fe2+ ). Na základě titrace ligandů Fe2+ ionty byla pomocí UV/vis spektroskopie sledována tvorba a stabilita komplexů. Bylo zjištěno, že molární absorpční koeficient pásu přenosu náboje z kovu do ligandu (MLCT) se zvyšuje v pořadí: tpy < tpyCl < tpyPhCl < Ttpy. Ve stejném pořadí narůstá i poloha maxima MLCT přechodu od 551 nm pro [Fe(tpy)2]2+ až po 576 nm pro [Fe(Ttpy)2]2+ . Spektra Ramanova rozptylu (RS) ligandů byla změřena při excitaci 780 nm, v případě Fe2+ komplexů byla spektra měřena při 4 excitačních vlnových délkách (445, 532, 633 a 780 nm). Pro získání excitačních profilů jak RS, tak i SERS (povrchem zesíleného Ramanova rozptylu) byl zvolen [Fe(tpyPhCl)2]2+ komplex. Na základě DFT výpočtů byly přiřazeny pásy v RS a SERS spektrech jednotlivým vibračním módům v D2d bodové grupě. Protože podobně jako u dříve publikovaného [Fe(tpy)2]2+ docházelo v oblasti MLCT přechodu k aktivaci vibračních módů o E symetrii, je předpokládán příspěvek Herzberg-Tellerova mechanismu k celkovému molekulárnímu resonančnímu zesílení signálu. Maximální zesílení...
Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas
Kálosi, Ábel ; Plašil, Radek (vedoucí práce) ; Rubovič, Peter (oponent) ; Španěl, Patrik (oponent)
Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v...
Cellulose dissolution: Comparison of two non-derivatizing solvent systems and the effect of additives
Kotov, Nikolay ; Dybal, Jiří (vedoucí práce) ; Pop-Georgievski, Ognen (oponent) ; Šloufová, Ivana (oponent)
Název práce: Rozpouštění celulózy: Porovnání dvou nederivatizujících solventních systémů a vliv aditiv Autor: Nikolay Kotov Ústav: Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, v. v. i. Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Dybal, CSc. Konzultant: Mgr. Adriana Šturcová, Ph.D. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, v. v. i., Odděleni vibrační spektroskopii Abstrakt: Celulóza je snadno dostupný a hojně využívaný materiál získávaný z obnovitelných zdrojů. Při jejím zpracování je limitující její omezená rozpustnost. Rozpouští se pouze ve specifických rozpouštědlech či jejich kombinacích a porozumění procesům rozpouštění není uspokojivé. Cílem této dizertační práce je získání nových experimentálních informací o změnách struktury celulózy při jejím rozpouštění ve dvou rozpouštědlech: v 1-butyl-3-methylimidazoliumchloridu (bmimCl), tj. iontové kapalině, a v N,N-dimethylacetamidu (DMAc) s přídavkem chloridu lithného (LiCl), tj. organickém rozpouštědle s anorganickou solí. Hlavním nástrojem studia jsou metody vibrační spektroskopie, které poskytují cenné informace o struktuře polymerů. Podobnosti a rozdíly nalezené ve spektrech celulózy v bmimCl a v DMAc s přídavkem LiCl jsou systematicky analyzovány a studován je též vliv celulózy na rozpouštědla. Pozornost je věnována vlivu...
Krystalová a molekulová struktura granátů z vybraných lokalit Českého středohoří
Píšová, Barbora ; Skála, Roman (vedoucí práce) ; Laufek, František (oponent)
Pro granáty plášťových těles peridotitů a eklogitů vynesených terciérními vulkanity Českého středohoří byly elektronovým mikroanalyzátorem stanoveny obsahy hlavních a vedlejších prvků. Granáty jsou homogenní a odpovídají ze 65-70% pyropu, dalšími významnou měrou zastoupenými koncovými členy jsou almandin, uvarovit a grosulár. Stejnou metodou byly nalezeny a charakterizovány inkluze chemicky odpovídající amfibolům pargasitu, cummingtonitu, magnesio-hornblendu a katoforitu. Dále byly nalezeny inkluze omfacitu, karbonátů, flogopitu, klinochlóru, olivínu, apatitů, minerálů ze skupiny spinelidů a sulfidické fáze patrně blízké pentlanditu. Dále byly vzorky analyzovány práškovou rentgenovou difrakcí. Kvalitativní fázová analýza potvrdila homogenitu pyropů. Zpřesnění parametrů krystalové struktury bylo provedeno pomocí Rietveldovy metody. Ramanova mikrospektroskopie ukázala posuny jednotlivých pásů povolených vibračních módů oproti datům uváděným pro čistý pyrop. Jejich pozice se liší z důvodu substituce Ca za Mg v dodekaedrických pozicích struktury. Byly pozorovány kladné korelace vzájemně mezi prvky Cr, Ca, Mg, Al, Si, Mn, Ti a Na. Kladné korelace byly zjištěny i mezi hustotou a prvky Ca a Cr. Kladné korelace byly pozorovány i mezi mřížkovými parametry a obsahem CaO. Korelace s mřížkovými parametry a...
Syntéza a studium krystalických materiálů pro NLO
Janatková, Tereza ; Němec, Ivan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou a studiem nových sloučenin vybraných organických bází, které mají potenciál pro využití v oblasti nelineární optiky. V rámci projektu byl především studován 2-amino-5-nitropyrimidin, 2-amino-4-methylpyrimidin a jejich soli s organickými i anorganickými kyselinami. V rámci charakterizace připravených materiálů byla pozornost zaměřena na difrakční a vibračně-spektroskopické techniky s použitím kvantově chemických výpočtů. Další náplní práce byla příprava nových solí vybraných derivátů pyrimidinu s využitím kyseliny methylsulfonové. Součástí tohoto oddílu bylo i rozšíření studia fázového přechodu methylsulfonátu pyridinia a jeho nelineárních optických vlastností.
Molecular crystals for NLO applications - compounds of 1H-pyrazole-carboxamidine
Kohúteková, Soňa ; Němec, Ivan (vedoucí práce) ; Šloufová, Ivana (oponent)
Název práce: Molekulové krystaly pro NLO aplikace - sloučeniny 1H-pyrazol-karboxamidinu Autor: Bc. Soňa Kohúteková Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přípravu a studium nových sloučenin báze 1H-pyrazol-karboxamidinu s ohledem na jejich využití v nelineární optice. Primárním cílem bylo připravit a charakterizovat krystalické soli nebo adukty s vybranými anorganickými a organickými kyselinami. Připravené sloučeniny byly studovány především pomocí metod vibrační spektroskopie a rentgenové difrakce. Pro interpretaci vibračních spekter a predikci nelineárních optických vlastností molekul byly využity kvantově-chemické výpočty. Pro optimalizaci výpočetního času s ohledem na soulad mezi vypočtenými a naměřenými spektry byly použity čtyři různé přístupy k výpočtům. U necentrosymetrických materiálů byla na práškových vzorcích měřena účinnost generování druhé harmonické frekvence. Klíčová slova: NLO, vibrační spektroskopie, krystalová struktura, kvantově-chemické výpočty
Charakterizace proteinů dráhy 2'-5' oligoadenylátů pomocí vibrační spektroskopie
Víšová, Ivana ; Kopecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Bednárová, Lucie (oponent)
Práce se zabývá strukturní charakterizací dvou významných proteinů dráhy 2'-5' oligoadenylátů, účastnících se imunitní odpovědi organismu na virovou infekci. Studována byla ankyrinová doména myší RNasy L, C-terminální část lidské fosfodiesterázy 12 a následně kompletní lidská fosfodiesteráza 12. Proteiny byly charakterizovány pomocí Ramanovy spektroskopie, infračervené spektroskopie, elektronového cirkulárního dichroismu, dynamického rozptylu světla a jako doplňková měření byla provedena kalorimetrie a gelová elektroforéza. Pro jednotlivé proteiny byla stanovena sekundární struktura, teplotní stabilita, velikost oligomerů a obecně byla provedena jejich základní charakterizace výše zmíněnými metodami.
Salts of heteroaromatic compounds for NLO
Basová, Miriam ; Němec, Ivan (vedoucí práce) ; Kubíček, Vojtěch (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přípravu a studium sloučenin 2,4- diamino-1,3,5-triazinu. Primárním cílem bylo připravit a charakterizovat soli nebo adukty 2,4-diamino-1,3,5-triazinu s vybranými anorganickými a organickými kyselinami, přičemž pozornost byla zaměřena zejména na jejich využití jako nových materiálů pro nelineární optiku. Připravené materiály byly charakterizovány především pomocí metod infračervené a Ramanovy spektroskopie a RTG difrakce. Pro interpretaci vibračních spekter a odhad nelineárních optických vlastností vybraných molekul byly využity kvantově-chemické výpočty. Na závěr byla u sloučenin s necentrosymetrickým uspořádáním studována účinnost generování druhé harmonické frekvence na práškových vzorcích. Klíčová slova: nelineární optika, 2,4-diamino-1,3,5-triazin, vibrační spektroskopie, strukturní analýza
Využití vibrační spektroskopie pro studium pigmentu violaceinu
Váňová, Hana ; Němec, Ivan (vedoucí práce) ; Šmejkal, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá studiem mikrobiálního pigmentu violaceinu v reálném vzorku lyofilizovaných mikroorganismů. Vzorek byl zkoumán pomocí metod vibrační spektroskopie se zaměřením na aplikovatelnost povrchem zesílené a rezonanční mikro - Ramanovy spektroskopie. K tomuto účelu bylo použito několika různých zesilujících systémů společně se sadou excitačních laserů emitujících ve viditelné oblasti spektra. Závěrem práce jsou vyhodnocení týkající se vhodnosti použití jednotlivých zesilujících systémů a excitačních vlnových délek pro úspěšnou identifikaci pigmentu violaceinu ve vzorku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.