Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 263 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Beránek, Jan ; Karásková, Andrea (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2014-2017. Cílem práce je navrhnout možná řešení na zlepšení finanční situace společnosti. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první části se seznámíme s cíly a metodikou, v následujících částech s teoretickými východisky práce a samotnou analýzou současného stavu společnosti. Závěrečná část obsahuje konkrétní vlastní návrhy řešení.
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Zajíček, Jiří ; Černošek, Roman (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zobrazuje finanční analýzu společnosti XY s.r.o. První část této práce vysvětluje teoretická východiska, ve kterých je popsáno co je finanční analýza, její jednotlivé ukazatele, indexy a modely. V analytické části jsou pomocí těchto ukazatelů prováděny jednotlivé výpočty a tím realizována samotná finanční analýza. Na základě výsledků z předchozí kapitoly jsou v poslední části navrženy řešení situace pro danou společnost.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kovanda, Patrik ; Zinecker, Marek (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti FERMAT CZ v letech 2012 až 2016 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Z výsledných výpočtů jsou poté navrhnuty změny, které by měly vést ke zlepšení dosavadního finančního stavu vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Jirků, Marie ; Mašterová, Martina (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na celkové finanční hodnocení ve společnosti PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s. r. o. Hlavním cílem je zhodnocení finanční situace za období roku 2012 až 2016 a za pomoci ukazatelů finanční analýzy rozpoznání silných a slabých stránek. V závěru práce jsou popsané návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení stávající finanční situace.
Zlepšení výkonnosti podniku
Langer, Ivo ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části jsou tyto ukazatele pro danou firmu vypočteny a interpretovány jejich dosažené výsledky. V závěrečné části jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení stavu společnosti a jejího fungování na trhu.
Finanční analýza konkrétního podniku
KAFKA, Marek
Úkolem bakalářské práce je vytvoření finanční analýzy konkrétního podniku. Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jež mají za cíl zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci firmy. Práce se zabývá podstatou a cíli finanční analýzy, důležitostí dat, vysvětlením důležitých pojmů, metod a ukazatelů finanční analýzy. Nejprve je blíže představena a popsána společnost Luwex, a. s. Na základě účetních výkazů a dalších zdrojů informací firmy jsou následně metody finanční analýzy přímo aplikovány na podnik. Výsledky provedené finanční analýzy jsou shrnuty a zhodnoceny. Následně jsou firmě navrhnuta doporučení či opatření pro další činnosti, jež mohou zlepšit jejich finanční situaci v budoucnu.
Finanční analýza průmyslového podniku
HOUŽVIČKOVÁ, Lucie
Cílem této práce je vyhodnotit vývoj finanční situace vybraného podniku, identifikovat případné zdroje neefektivnosti a navrhnout opatření pro jejich eliminaci. V první části jsou uvedena teoretická východiska, ze kterých pak vychází metodika a následná praktická analýza. K hodnocení finanční situace jsou použita data z účetních závěrek podniku z let 2012 až 2016 a data za stejné období z účetních závěrek skupiny podniků ze stejného odvětví. Je využita jak fundamentální, tak technická analýza. V technické části je provedena horizontální a vertikální analýza, analýza čistého pracovního kapitálu, analýza poměrových ukazatelů, pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu, Grünwaldův index bonity a index IN05. Všechny výsledky společnosti jsou porovnány s výsledky vzorku firem ze stejného odvětví. Z uskutečněné analýzy vyplývá, že podnik prošel ve sledovaném období krizí, ale poslední dva roky se nachází v situaci pevného finančního zdraví. Disponuje vynikající likviditou, nízkou zadlužeností a kladnou rentabilitou. Svou pozornost by měl zaměřit především na získání nových pracovníků a investování volných finančních zdrojů.
Evaluation of Financial Situation of Company DEK TECHNIK, spol. s r.o. and Suggestions for Improvement
Kuba, Štěpán
Cílem této Bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku, obchodujícího v oblasti strojírenství, pomocí finanční analýzy. Podklady pro analýzu jsou finanční výkazy, zejména pak rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow mezi lety 2004 a 2008. Na základě získaných informací z finanční analýzy je zhodnoceno finanční hospodaření sledované společnosti a jsou navržena opatření, která by mohla být prospěšná v budoucím vývoji.
Evaluation of Financial Situation of Selected Company
Bělochová, Tereza
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku vyrábějícího prostředky hromadné dopravy. Finanční analýza je zde představena jako nástroj k ohodnocení finančních výkazů a to především rozvahy, výkazů zisku a ztrát a cash-flow z let 2005 až 2009. Výsledná data jsou okomentována a vyhodnocena v praktické části této práce, část návrhová obsahuje doporučení pro zlepšení finančně-ekonomické situace a podporu úspěšného rozvoje zvolené společnosti.
Finanční analýza společnosti BigBoard Praha a.s.
Igolnikova, Kateryna ; Pekař, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zpracování komplexní finanční analýzy společnosti BigBoard Praha, a. s. na základě veřejně přístupných dat z let 2013-2015 spočívající v zhodnocení vývoje finanční situace společnosti ve vymezeném časovém období. Metodika analýzy je specifikována v první části práce. Zahrnuje vertikální a horizontální analýzu, analýzu poměrových ukazatelů a také analýzu ukazatelů finančního trhu. Praktická část je věnována představení analyzované společnosti a samotnému zpracování finanční analýzy společnosti dle předestřené metodiky. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky a formulována doporučení s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 263 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.