Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 274 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku
Holasová, Michaela ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první teoretické části jsou popsány základní pojmy finanční analýzy, její ukazatele a metody, které jsou použity v analytické části. Praktická část se zabývá analýzou finanční situace podniku LD seating s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení na trhu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kryl, Pavel ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace firmy MVVS s.r.o. a návrhy na její zlepšení. Pro výpočty jsem použil roky 2012 až 2018. První část mé práce je zaměřená na teorii, kde jsem objasnil pojmy, metody a vzorce, které se v mé práci vyskytují. V druhé části jsem představil firmu MVVS s.r.o., provedl jsem kompletní finanční analýzu a následně jsem shrnul veškeré výsledky. Na závěr jsem navrhl řešení, jak výslednou situaci zlepšit.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mandelíček, Tomáš ; Gryč, Matěj (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy VAŠSTAV s.r.o. v letech 2013-2017 metodami finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou v ní popisovány definice pojmů či metod spjatých s finanční analýzou. Druhá část se zabývá finanční analýzou současného stavu dané společnosti. Poslední část se zaměřuje na návrhy pro zlepšení finanční situace daného podniku pro následující roky.
Návrhy na zlepšení výkonnosti podniku
Kaňa, Jakub ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje základní teoretické pojmy související s předmětem finanční analýzy. Ve druhé části bude společnost krátce představena a dojde k analýze současného stavu jejího podnikání. Poslední část obsahuje navrhované změny, které mohou přispět k rozvoji společnosti a zlepšení její finanční situace.
Zlepšení výkonnosti podniku
Klašková, Kristýna ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocení výkonnosti podniku AGROLA s.r.o. prostřednictvím zvolených metod finanční analýzy. Poté budou zpracovány návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Hobza, David ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první, teoretické, části této práce jsou popsány vhodné metody k vypracování finanční analýzy. Tyto metody jsou s konkrétními daty společnosti dále použity k analýze současného stavu, čímž se zabývá druhá část. Závěrečná část je poté věnována vlastním návrhům na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Navrátil, Jan ; Jančíková, Kateřina (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ je komplexní analýza a zhodnocení finanční situace společnosti NAPO MORAVA, s.r.o. v období roků 2013 až 2017. První část práce je zaměřena na vymezení teoretických pojmů, jejich popis a vysvětlení. Ve druhé, analytické, části práce je provedena finanční analýza, kde jsou aplikovány teoretické poznatky z první části. V závěrečné části jsou definovány kroky, které pomohu eliminovat stávající problémy a povedou ke zlepšení finanční situace.
Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku
Musilová, Lenka ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – teoretickou část, analytickou část a vlastní návrh na zlepšení provozu.
Hodnocení výkonnosti společnosti Nová Mosilana, a. s.
Oháňka, Petr ; Kubjátová, Pavla (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Nová Mosilana, a. s. v letech 2013–2017, která nám ukáže finanční situaci společnosti. Na základě výsledků navrhneme kroky, které by mohly vést ke zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Klabanová, Kateřina ; Hodovský, Michal (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. První část práce je věnována vybraným teoretickým východiskům, které jsou použity v analýze současného stavu. Na základě výsledků jsou navrhnuty změny, které by mohly pomoci při dalším rozvoji společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 274 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.