Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spirální stabilizace páteře a její využití u vertebropatů
KOŘÍNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce pojednává o problematice bolesti zad a možnosti její léčby podle metody Spirální stabilizace páteře. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá obecně anatomií páteře, funkčními i degenerativními příčinami bolesti a nejčastěji využívanými koncepty vhodnými k léčbě. Další kapitola teoretické části popisuje samotnou metodu. V této části, jsou popsány základní svalové řetězce, obecné principy, zásady cvičení a cviky. Praktická část byla prováděna formou kvalitativního výzkumu. Výzkum zahrnuje čtyři pacientky, se kterými terapie probíhala dle kurzu 1A, B. Do terapie bylo zahrnuto i manuální ošetření měkkých tkání. Praktická část se skládá z popisu využitých metodik při vyšetřování. Dále zahrnuje kazuistiky, které obsahují vstupní i výstupní vyšetření a průběhy terapií. Z celkových průběhů terapie, je patrné, že metoda není vhodná pro všechny, protože pacienti neumí pracovat s vlastním tělem. Praktická část byla ukončena výstupním vyšetřením pacientů, ze kterých jsou vidět patrné změny na jejich postuře. Práce má dva cíle. Prvním cílem je zmapovat možnosti fyzioterapie při léčbě vertebropatie. Druhým cílem je zjistit, jak metoda Spirální stabilizace ovlivní při využití v terapii stav pacienta. Dle mého názoru byly oba cíle splněny.
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.