Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti fyzioterapie u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem lumbální páteře s využitím ICF Core Setu
Chmelařová, Anna ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Heřmanová, Ivona (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Anna Chmelařová Vedoucí práce: MUDr. Petra Sládková, Ph.D. Oponent práce: Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem lumbální páteře s využitím ICF Core Setu Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapie u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem lumbální páteře. Dále se zabývá klinickou aplikací Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, angl. ICF) prostřednictvím zkrácené verze ICF Core Setu pro bolesti lumbální páteře. Tato práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou zahrnuty různé příčiny vzniku vertebrogenního algického syndromu, základní informace o epidemiologii, etiologii a časovém trvání. Jsou zde uvedeny možnosti fyzioterapie, které byly použity u pacientů vybraných pro tuto práci. Dále se zabývá charakteristikou MKF a popisuje zkrácenou verzi ICF Core Setu pro bolesti lumbální páteře, včetně hodnocení validity ICF Core Setu dvěma vybranými studiemi. Praktická část podává přehled o metodologii práce, tedy o metodách sběru dat, výběru pacientů, cílech a předpokladech práce. Dále obsahuje kazuistiky tří vybraných pacientů včetně zkrácené verze ICF Core Set pro bolesti lumbální páteře. Následuje konečné zhodnocení cílů této...
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Využití metody strečinku dolních končetin u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem
Kocsis, Ágnes ; Tichá, Monika (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Ágnes Kocsis Vedoucí práce: Bc. Monika Tichá Název bakalářské práce: Využití metody strečinku dolních končetin u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem Abstrakt bakalářské práce: Tématem této bakalářské práce je ověření efektu strečinku dolních končetin u pacientů s bolestmi zad. V teoretické části jsou rozebrány různé druhy strečinku, obecnými zásadami a novými metodami strečinku. Zaměřila jsem se na protažení fasciálních struktur a ovlivnění zkrácených svalů pomocí cviků jógy. Pokusila jsem se shrnout informace o tom, jaký vliv mají zkrácené svaly dolních končetin na postavení pánve, držení těla a bolestivost páteře. Oba pacienti byli muži, přibližně ve stejném věku, oba měli bolesti zad a zároveň alespoň tři zkrácené svaly na dolních končetinách. U prvního pacienta jsem k protažení myofasciálních struktur využívala metodu foam rolling a následně některé prvky jógy. U druhého pacienta jsem používala pouze jógové protahovací cviky. Cílem praktické části bylo zjistit, zda je strečink efektivnější po předchozím ovlivnění myofasciální struktury pomocí foam rollingu. Pacienti prováděli terapii desetkrát, terapie byla prováděna v domácím prostředí. Ze získaných výsledků vyplynulo, že strečink je mnohem efektivnější, pokud bereme v úvahu i fascie daného segmentu. Účinek byl...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní algický syndrom krční a bederní páteře
Vosátková, Marie ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Dušánek, Tomáš (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní algický syndrom (dále jen VAS) krční (dále jen Cp) a bederní páteře (dále jen Lp) Souhrn: Cílem této bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o problematice VAS a na jejich základě vypracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní VAS Cp a Lp. Mezi hlavní body obecné části této práce patří anatomie a kineziologie páteře, přesné vymezení dané diagnózy včetně etiologie, patogeneze a klinických příznaků, způsobů vyšetření, možností léčby a rehabilitace. Speciální část tvoří kazuistika pacienta s diagnózou polytopní VAS Cp a Lp, jež byla zpracována během absolvování souvislé odborné praxe na Klinice rehabilitačního lékařství (dále jen KRL) ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (dále jen FNKV) v Praze v období od 19. 1. 2015 do 13. 2. 2015. Klíčová slova: vertebrogenní algický syndrom, páteř, kazuistika, fyzioterapie
Vliv senzomotorické stimulace pomocí speciálních pomůcek a fyzioterapeutických postupů na funkci nohy u pacientů s recidivujícím vertebrogenním syndromem
POLONIOVÁ, Veronika
Senzomotorická stimulace úzce souvisí s vertebrogenním algickým syndromem a je využívána pro terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Metodika se skládá z mnoha cviků, z nichž nejdůležitější jsou prvky ve vertikále. Vlivem senzomotorické stimulace dochází ke zvýšení aferentace z kožních exteroreceptorů a proprioreceptorů, které vychází ze svalů a kloubů. Můžeme tedy říci, že díky senzomotorické stimulaci, která vychází z plosky nohy, můžeme předejít vzniku funkčních poruch pohybového aparátu, tím pádem můžeme pozitivně ovlivnit recidivující vertebrogenní algický syndrom. Cílem teoretické části je podat informace o vlivu senzomotorické stimulace na vertebrogenní algický syndrom, podat obecné informace o anatomii páteře a nohy, a v poslední řadě podat informace o vzniku onemocnění, metodikách a fyzioterapeutických postupech při léčbě vertebrogenního algického syndromu na podkladě senzomotorické stimulace. Speciální část se skládá z kvalitativního výzkumu, která byla zpracována formou kazuistik u tří osob. U pacientů bylo provedeno vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. Dále byla odebrána anamnéza od těchto osob. Terapie probíhala po dobu čtyř měsíců, kdy jsem se s pacienty scházela dva až třikrát do měsíce individuálně, podle času pacientů. Terapie probíhala v Rehabilitačním a regeneračním centru v Borovanech. Cílem speciální části bylo nastínit, zda senzomotorická stimulace a další fyzioterapeutické postupy mají pozitivní vliv na bolesti v oblasti páteře a dalších vertebrogenních algických syndromů. V přílohách se nachází fotodokumentace pacientů na začátku a na konci terapie a dále pedoskopické vyšetření pacientů opět na začátku a na konci terapie. Vertebrogenní algický syndrom je téma, které je velice rozsáhlé a určitě by se dalo popsat a podrobněji rozepsat v dalších odborných pracích. Toto téma je velice zajímavé a širokospektré, pro další výzkumy a terapie.
Fyzioterapie při léčbě chronické bolesti
VAŇKOVÁ, Denisa
Název mé bakalářské práce je "Fyzioterpie při léčbě chronické bolesti". V této práci jsem se zaměřila na chronickou bolest zad. Ta je v ambulantní praxi označována obecnou diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom (VAS). Obsahem první části práce je zpracování teoretických podkladů souvisejících s touto problematikou. Hlavní kapitoly jsou zaměřeny na bolest, funkci páteře, vertebrogenní algický syndrom, vyšetřovací metody páteře, fyzioterapetutické postupy a prevenci vzniku VAS. Obsahem výzkumné části práce jsou dvě kazuistiky s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Cílem v teoretické části této práce bylo zaměřit se z pohledu fyzioterapeuta na nějčastější příčiny chronické bolesti, a to vertebrogenní etiologie, rozbor základních příčin VAS, zpracovat aktuální informace k diagnostickým, terapeutickým a preventivním postupům u VAS. Cílem v praktické části práce bylo na podkladě kazuistik zjistit, zda{--}li fyzioterapeutická léčba uleví pacientovi od bolesti. Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu, případová studie. Výzkum byl proveden v Rehabilitačním centru Malvazinky a v Medicentru na Chodově. Testovaný soubor byl tvořen dvěma probandy s diagnózou chronický vertebrogenní algický syndrom. Tyto diagnózy byly stanoveny ošetřujícím lékařem probandů. Výsledky jsou zpracovány formou kazuistik. U obou pozorovaných pacientů došlo k úlevě od bolesti a ke splnění předem stanovených rehabilitačních cílů. Za předpokladu, že se pacienti budou věnovat autoterapii a budou dbát na prevenci zamezujících vzniku obtíží. Práce může sloužit jako teoretický podklad pro studium žáků vysokých škol zdravotnických oborů. Pro fyzioterapeuty může být inspirací v návrhu rahabilitačního plánu při léčbě chronických bolestí zad.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.