Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Turismus ve venkovském prostoru - příklad obcí Švihov a Strážov
VORÁČKOVÁ, Lenka
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit současnou situaci v oblasti cestovního ruchu ve dvou městech v Klatovském okresu a získané výsledky porovnat s potenciálem daného místa pro cestovní ruch. Konkrétně se jednalo o města Strážov a Švihov, která se podobají počtem obyvatel. V literární rešerši jsou obsažena fakta z odborné literatury týkající se cestovního ruchu, venkovského prostoru a venkovské turistiky. Ve výzkumné části jsou charakterizována obě města, charakteristika je doplněna fotodokumentací, vyhodnoceny výsledky ankety pro turisty, vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli měst a zhodnoceny rozhovory se starosty daných měst.
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Antošová, Aneta ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svobodová, Hana (oponent)
Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov,...
Vznik a počáteční vývoj meziválečného letoviska Pikovice
Keprta, Štěpán ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Sekyrková, Milada (oponent)
Diplomová práce se v širším kontextu zabývá rekreačními aktivitami na konci 19. a počátku 20. století. Ve společnosti dochází v tomto období k významným změnám v rámci procesu tzv. industrializace, kterou se zabývá teoretická část práce. Sílící střední vrstva společnosti hledá způsob demonstrace svého postavení a nachází jej právě ve volnočasových aktivitách. Lidé vstupují do tělovýchovných a sportovních a turistických klubů, do okrašlovacích spolků a obecně se věnují kulturnímu dění, které má zpravidla i nacionální podtext. Součástí je také kapitola věnující se kulturní ekologii. Tento oddíl končí rozborem dobového románu na toto téma. Empirická část práce se soustřeďuje na vznik a vývoj letoviska Pikovice, které sloužilo zejména pražskému obyvatelstvu. Její úvodní část se stručně věnuje přírodním a geografickým podmínkám oblasti, historii místního dění a předpokladům vzniku budoucího letoviska. Na ni pak navazuje stěžejní kapitola, která podrobně popisuje a mapově a graficky zobrazuje postup výstavby rekreačních objektů. Následně je také analyzována sociální charakteristika jejich majitelů a zúčastněných stavebních firem. V úplném závěru práce dokumentuje vývoj krajiny v důsledku výstavby letoviska. Klíčová slova: Pikovice, Rekreace, Vily, Chaty, Tramping, Industrializace, Venkov
Příchod Heydricha do Protektorátu - Obraz v dobovém českém tisku od září do prosince 1941
Rybáčková, Nikola ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava v období od září do prosince 1941 a jejich obrazem ve vybraném dobovém českém tisku. Během září 1941 zesílila vlna odboje na území Protektorátu, která byla završena úspěšnou výzvou londýnského rozhlasového vysílání k bojkotu protektorátního tisku českou společností. Na konci září 1941 bylo náhle oznámeno onemocnění říšského protektora Konstantina von Neuratha. Jeho roli v Protektorátu měl následně ve funkci zastupujícího říšského protektora plnit Reinhard Heydrich. Právě s jeho osobou je spojeno následující období, kdy docházelo k vážným represáliím na české společnosti. Vedle vyhlášení stanného práva patřilo mezi nejvýznamnější události zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše, úmrtí významného aktivistického novináře Karla Lažnovského a zostřující se protižidovská opatření, v jejichž rámci byla v tomto období započata fáze faktické realizace konečného řešení židovské otázky. Práce analyzuje, jakým způsobem byly události poslední třetiny roku 1941 prezentovány ve vybraném českém legálním tisku, který byl propagandistickým a manipulačním nástrojem okupační moci, a jak bylo dění podáváno ve vybraném periodiku ilegálním a exilovém.
Komparace kvality života v rurálním prostoru - příklad obcí Opařany a Bernartice u Milevska
KOLÁŘOVÁ, Eva
Obsahem bakalářské práce je komparace vybraných aspektů kvality života a zapojení do dotačních titulů ve dvou obcích, nacházejících se v odlišných okresech Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o obec Opařany (ležící v okrese Tábor) a městys Bernartice u Milevska (ležící v píseckém okrese). Bakalářská práce má charakter empirické srovnávací studie kombinující kvantitativní a kvalitativní přístupy sběru a analýzy dat.
Analýza zaměstnanosti ve venkovském prostoru - případová studie obce Ševětín
ŠŤASTNÁ, Adéla
Diplomová práce analyzuje venkovský prostor z hlediska zaměstnanosti, rozebírá podnikatelskou strukturu a hodnotí celkovou situaci obyvatel. Pro sběr dat je využito studium dokumentů, statistik, rozhovory s vybranými klíčovými osobnostmi a anketa pro veřejnost. Práce je zaměřená na Českobudějovický okres, konkrétně na obec Ševětín.
Amenitní migrace v druhé generaci
Davídková, Petra ; Bartoš, Michael (vedoucí práce) ; Kopp, Jan (oponent)
Tato práce řeší problematiku amenitní migrace, přičemž její hlavní zaměření se týká druhé generace samotných amenitních migrantů. Práce se také dotýká aktuální světové situace, kdy životní styl představuje nejen vyjádření životního postoje a názoru na okolní svět, ale i společenské postavení. Fenomén amenitní migrace je záležitostí několika posledních desetiletí a většinou reaguje na rušný, neosobní a stresující životní styl, který se váže k bydlení v městských oblastech. Předmětem zkoumání jsou dvě skupiny potomků amenitních migrantů, přičemž první skupinou jsou děti, které poznaly městský život. Druhou skupinu představují potomci migrantů, kteří se do amenitního způsobu života již narodili, a jako doplňující skupina byli také osloveni samotní amenitní migranti. Cílem této práce je zjistit, zda jsou potomci amenitních migrantů rozhodnuti pokračovat ve stávajícím způsobu života, do kterého je přivedli jejich rodiče. V teoretické části diplomové práce jsou zaznamenány okolnosti týkající se zmíněných fenoménů. Hlavní přestavitelné věnující se problematice amenitní migrace, jejichž práce se staly předlohou pro můj výzkum, jsou a byli citováni a parafrázování pan Ing. M. Bartoš, profesor L.A. Moss a doktorka R. Glorioso. Pro vyhotovení empirické části diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum...
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Antošová, Aneta ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svobodová, Hana (oponent)
Venkov a jeho problematika se v regionálním rozvoji dostaly do středu zájmu vcelku nedávno. Vzhledem k jeho složité transformaci během posledních desetiletí je třeba o něj pečovat a dále ho rozvíjet, aby jej mohly, tak jako my, užívat i budoucí generace. Rozvoj venkova by měl být tedy komplexní proces, zaměřený na všechny složky venkova, které jej utváří. Pro správné zacílení rozvoje venkova je nezbytné identifikovat klíčové faktory, které mohou rozvoj podmiňovat. Identifikace klíčových faktorů rozvoje úzce souvisí s aktéry rozvoje. Bez aktérů rozvoje a jejich spolupráce na všech úrovní je velmi těžké dosáhnout efektivního a úspěšného rozvoje venkova. Rozvoj v obcích je ovlivněn geografickou polohou obcí a její vzdáleností od regionálního centra. Problémy obcí jsou umocněny s její velikostí. Čím menší obec, tím více problému a tím je pro ni rozvoj složitější. Pro malé obce může být rozhodující čerpat v rozvoji ze svých vlastních zdrojů, kterými jsou lidský a sociální kapitál. Tyto měkké faktory rozvoje jsou v posledních letech v popředí zájmu a ve světové literatuře odborníci přisuzují klíčový význam právě endogenním faktorům. Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Klíčová slova Venkov,...
Vietnamský maloobchod jako součást problematiky nemetropolitních oblastí Česka
Horáček, Jiří ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Freidingerová, Tereza (oponent)
Vietnamské potravinové obchody jsou lokalizovány po celém Česku a v nemetropolitních oblastech jsou často jedinou možností nákupu potravin. Práce je zaměřená na zkoumání fungování vietnamského maloobchodu v kontextu problematiky obslužnosti malých měst a venkovského osídlení v Česku. Jedním z hlavních cílů práce je ověřit, jestli jsou právě vietnamské obchody jednou z možností, jak zachránit stále upadající obslužné funkce venkova. Vzhledem k tomu, že se v rámci problematiky obslužnosti venkova jedná o rozsáhlé téma, práce přináší pouze dílčí výsledky, které bude zapotřebí ověřit v dalších studiích. V úvodních částech jsou analyzovány procesy vietnamské migrace do naší země a následně je charakterizován vývoj maloobchodu. Další část je zaměřená na fungování vietnamského maloobchodu a čerpá zejména ze strukturovaných rozhovorů provedených v rámci výzkumu. Kvantitativní část výzkumu je zaměřena na problematiku rozmístění obchodů a v empirické části je na základě provedeného dotazníkového šetření hodnoceno fungování maloobchodu v Zásmukách se zaměřením na vietnamské potravinové obchody. Z provedených analýz vyplývá, že jsou vietnamské potravinové obchody jedním z řešení, jak udržet obchodní obslužnost ve venkovských obcích. Vzhledem k efektivitě jejich fungování, v rámci které jsou minimalizovány...
Milíčeves – sídlo v krajině
Jindrák, Matěj ; Šipulová, Janica (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje venkovu a vesnici jako sídle v krajině. Pracuje s venkovem jako s celkem, který je přímo propojen s krajinou a jeho rozvoj vytváří na základě interakce s místní komunitou a na základě zásad, které vycházejí z místní zkušenosti. Podle těchto principů návrh zpracovává obec Slatiny-Milíčeves, a navrhuje úpravu třech pro obec významných míst: komplex bývalých farních budov, náves ve Slatinách a novou výstavbu v Milíčevsi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.