Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Variabilní sedací prvek do veřejného prostoru
Vašut, Jan
Diplomová práce se zabývá návrhem variabilního sedacího prvku ve dvou rozměrových variantách. Prvek je určen pro krátkodobé sezení ve veřejném interiéru. První část práce je věnována rešerši a teorii související s navrhováním sedacího nábytku. Druhá část je praktická a zaměřuje se na tvorbu návrhu od prvotního nápadu, skicování, vizualizace, výběru materiálů, až po finální návrh.
The storage furniture for preschool children
Slezáková, Kristýna
Práce je zaměřena na problém veřejných interiérů pro děti v předškolním věku, věnuje se především prostorům šatny a koupelny. Zvolené téma bylo řešeno pomocí rešerše na poli psychologie, bezpečnosti, hygieny a materiálů. Získané informace byly převedeny do případové studie, která byla realizována pod autorčiným dozorem. Jednotlivé kusy nábytku společně s dekoracemi vytvořily velmi bezpečný, příjemný a optimistický prostor pro děti i zaměstnance. Realizace byla provedena na ZŠ a MŠ Uherčice v letech 2013 a 2014.
Sedací nábytek pro veřejný interiér
Psota, Martin
Bakalářská práce se zabývá studiem sedacího nábytku veřejného interiéru, zejména z hal a foyerů. Teoretická část nás seznamuje se sedacím nábytkem z úvodních prostor hotelu, divadla a kina. Kapitoly nás seznamují s ergonomií, konstrukcí a požadavky na bezpečnost sedacího nábytku. Dále jsou uvedeny materiály, z nichž se daný nábytek vyrábí. Konečné kapitoly teoretické části obsahují popis sedacího nábytku z hlediska historie a veřejný nábytek současný. V praktické části je představen návrh řešení sedacího nábytku pro interiér foyeru kina Réna v Ivančicích. Vývoj návrhu je uveden formou skic, finální varianta je prezentovánu formou vizualizace. Návrh je řešen také konstrukčně, výkresy jsou součástí příloh.
Recepční pulty
Brychtová, Alexandra
Teoretická část práce se zabývá recepčními pulty z hlediska jejich historie, typologie a funkčních možností. V rámci průzkumu trhu je popsáno využití materiálů, osvětlení, barev a rozměrů v oblasti recepčních pultů. V praktické části se nachází návrh recepčního pultu, který vychází z výsledků části teoretické.
Návrh sedacího prvku podporujícího kladné psychologické působení na člověka
Střílková, Lenka
Obsahem této diplomové práce je návrh sedacího prvku, podporujícího kladné psychologické působení na člověka. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou uspořádány základní informace o sezení, ergonomii, psychologických aspektech sezení a vývoji designu. Před vlastním navrhováním bylo nutné udělat průzkum současných trendů a výrobků podobného charakteru, jak dle typologie, tak dle použitého materiálu. V druhé části, vlastní návrh, je popsán postup navrhování, který je doprovázen rešerší, obrázky skic, modelů a vizualizací. Konečný návrh sedacího prvku je demonstrován vizualizacemi a fotkami prototypu 1:1.
Čekání a odpočinek ve veřejném interiéru
Kusidi, Serafima
Bakalářská práce je zaměřena na čekání a odpočinek ve veřejném interiéru. Hlavní důraz je kladen na prostory určené k čekání v dopravní síti. Především pak na tu leteckou. Tomu jak jsou jednotlivá letiště přizpůsobena a jaké služby nabízí cestujícím. Cílem práce je analyzovat současné možnosti odpočinku a relaxace a vytvořit vlastní návrh odpočivného zařízení.
Návrh konstrukčního řešení recepčního pultu
Šmíd, Libor
Jako téma této práce byl zvolen projekt recepčního pultu prvotně navrhovaného pro firmu Ing. Jan Opitz. První část práce je zaměřena na teoretická východiska pro tvorbu recepčního pultu a na rešerše řešení současných recepčních pultů. Zaměřena je primárně na konstrukční řešení. Dále tato práce pojednává o použitých materiálech a celkovém uspořádání pultu. A to z hlediska antropometrie i ergonomie. V další částí práce následují požadavky od zadavatele a samotné řešení recepčního pultu. Jeho součástí je konstrukční výkres, kusovník a vizualizace návrhu. Samozřejmostí je i ekonomické zhodnocení, protože nejen kvalita, ale i cena rozhoduje o konečném stavu.
Návrh interiéru kavárny
Zahradník, Michal
Bakalářská práce se zabývá studiem veřejného interiéru, konkrétně kavárny. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Praktická část má za úkol představit návrh interiéru vytvořeného v prostorách starého mlýna a nábytkového prvku (barového pultu) vloženého do tohoto interiéru. Jako zdroj výchozích informací je rešerše historického a současného stavu neboli teoretická část, kde je zkoumáno jak celkové rozvržení interiéru, tak jednotlivé segmenty kavárenského nábytku. Důležitým výstupem práce je zhodnocení výsledků a informací v praxi při následném možném zhotovování interiéru.
Nábytkové řešení kavárny Noiva - Avion
Hrabovská, Romana
Bakalářská práce je primárně zaměřena na kavárnu Noiva -- Avion v Českém Těšíně a její znovu vystavění a obnovení provozu. Dále se zabývá srovnáním kavárenského života ve Slezsku a na Moravě -- především srovnává kavárny s podobným souběhem událostí. Týká se to tedy těch kaváren, které byly v průběhu let zničeny a zrekonstruovány. Také se zaměřuje na návrhářskou činnost, průběh prací na zadaném projektu a realizaci interiéru.
Analýza vybraných brněnských kaváren
Benešová, Anna
Bakalářská práce mapuje pole brněnských kaváren s podrobnějším popisem vybraných pěti. Tyto podniky jsou poté důkladně rozebrány a to zejména z hlediska interiérového designu ve vztahu k člověku a jeho pohodlí a spokojenosti. Zkoumáním kaváren, jejich lokalit a vůbec podnikatelského přístupu kavárenství usiluje tato práce o nalezení co možná ideálního mechanismu dokonalé kavárny, čehož by mělo být později využito k sestavení nového podnikatelského záměru a k vytvoření designového návrhu nové kavárny v případné diplomové práci. Práce je založená především na vlastním terénním výzkumu a osobní zkušenosti. Výzkum spočíval v detailním prozkoumání interiérů i exteriérů, v rozhovorech s vybranými návštěvníky kaváren a také s provozovateli.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: