Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 501 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení investiční činnosti v obci
Jakubíček, Radim ; Kolář,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem investiční činnosti v obci, konkrétně jejím zhodnocením. Popisuje veřejnou správu v ČR a možné zdroje financování, včetně dotační politiky České republiky a Evropské unie. Stručně rozebírá základní kriteriální ukazatele pro hodnocení investičních projektů. Práce charakterizuje konkrétní obec, analyzuje její současnou finanční situaci a situaci za uplynulé tři roky, popisuje konkrétní investiční projekt a posuzuje jeho výhodnost z hlediska doby návratnosti.
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Využití a přínos projektové činnosti pro oblast veřejné správy
KORTIŠOVÁ, Anna
Bakalářská práce je zaměřena na projektovou činnost, která rozvíjí a zefektivňuje veřejnou správu v sociální oblasti a na zkušenosti pracovníků v této oblasti působících. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat projektovou činnost směřující do oblasti rozvoje a zefektivňování veřejné správy pro sociální oblast a dílčím cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají pracovníci veřejné správy v sociální oblasti s projektovou činností. V souladu s cílem byly stanoveny tyto výzkumné otázky: "Jaké je využití a přínos projektové činnosti pro rozvoj a zefektivňování veřejné správy v sociální oblasti?" a "Jaké zkušenosti mají pracovníci veřejné správy v sociální oblasti s projektovou činností?" Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na veřejnou správu, sociální oblast ve veřejné správě, projektový management a projektovou činnost ve veřejné správě se zaměřením na sociální oblast. Praktická část byla zpracována kvalitativním výzkumem s využitím metody sekundární analýzy dat, triangulace a dotazování s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Nejprve byla využita volně dostupná data k vyhodnocení projektů spadající do oblasti rozvoje a zefektivnění veřejné správy v sociální oblasti, kde jsou uvedeny projekty na úrovni republikové, krajské a místní se zaměřením na Karlovarský kraj a město Karlovy Vary. Poté byly provedeny rozhovory s pracovníky Ministerstva vnitra, Krajského úřadu Karlovy Vary a Magistrátu města Karlovy Vary. K vyhodnocení dat z rozhovorů byla využita metoda zvaná zakotvená teorie a proces otevřeného kódování. K prezentaci výsledků je použita kategorizace dat. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že největším přínosem projektové činnosti je shromažďování zdrojů a jejich efektivní využití, rozvoj sociální oblasti a její modernizace, analýza potřeb nebo problematických oblastí, pomoc potřebným a spolupráce s odborníky. Z výzkumu bylo také zjištěno, že pracovníci ve zkoumané oblasti zkušenosti s projektovou činností mají, avšak každý v jiné míře. Někteří se přímo podílejí na realizaci projektu, jiní působí jako odborná stránka projektu z pozice externího pracovníka. Pracovníci se mohou setkat s projektovou činností jednak prostřednictvím svého nadřízeného, ale i ze své vlastní iniciativy. Tato práce by mohla být přínosem a posloužit například pracovníkům veřejné správy, laické veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá či studentům příbuzných oborů.
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Rozklad jako řádný opravný prostředek ve správním řízení
MĚCHUROVÁ, Karla
Převážná část práce se věnuje institutu rozkladu patřícímu mezi opravné prostředky s vlastními specifiky. Pomocí rozebíraného institutu se lze bránit proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu vydanému v první instanci. Účelem sepsání této bakalářské práce je identifikovat prostředek rozkladu v souvislostech se zbylými opravnými prostředky a zakomponovat jej do procesu správního řízení nejen na pozadí současného platného právního systému, nýbrž i v kontextu s veřejnou správou a změnami provedenými v rámci územní reformy. V textu je též zakomponován rozbor Úřadu pro ochranu osobních údajů a představení jeho současné předsedkyně. Vedle analýzy platného práva zde zároveň prezentuji návrhy de lege ferenda.
Veřejnoprávní smlouvy v praxi územní samosprávy
SUDOVÁ, Nikola
Cílem této práce je popsat funkci veřejnoprávních smluv v praxi územní samosprávy, porovnat fungování v různých subjektech a následně vyhodnotit, zda je jejich využívání správné a efektivní.
Opravné prostředky ve správním řízení
SMILOVÁ, Nikola
Cílem této práce je ukázat všechny druhy přestupků, podrobně je popsat a dále vysvětlit, jakými způsoby se bránit proti postupu státních orgánů. V práci se popisují zejména opravné prostředky řádné, kterými jsou odvolání, rozklad a odpor. Tyto prostředky jsou porovnány mezi sebou a následně popsány rozdíly mezi nimi. Konečným cílem je pomocí výzkumu zjistit, jestli se počet opravných prostředků zvýšil či snížil a zda-li úspěšnost těchto prostředků je vyšší či nižší.
Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu
HOUDEK, Lukáš
Cílem diplomové práce Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu je zhodnocení úrovně a intenzity kooperace v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji z pohledu klíčových stakeholderů v destinaci, včetně návaznosti na řízení a rozvoj cestovního ruchu v destinaci. V první části výzkumu byly za pomoci sekundárních dat získány informace týkající se problematiky destinačního managementu a marketingu, stakeholderů a jejich kooperace. Pro sběr sekundárních dat byla využita zejména tištěná literatura a webové stránky v souvislosti s vybranou destinací cestovního ruchu - Jihočeským krajem. Na základě poznatků z literatury a dalších sekundárních zdrojů byl naplánován sběr primárních dat v podobě dotazníkového šetření. Vyšlo najevo, že klíčovým stakeholderem jsou organizace destinačního managementu, které nejlépe splňují podmínky atributů moci, legitimity a naléhavosti. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem je výrazně nedostatečná. Je zde několik zásadních překážek, které brání efektivní kooperaci mezi jednotlivými stakeholdery. Pro zlepšení kooperace je zapotřebí zefektivnit komunikaci mezi organizacemi destinačního managementu a ostatními stakeholdery a naplánovat takový projekt v rámci cestovního ruchu, který přiměje ke kooperaci co nejvíce stakeholderů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 501 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.