Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 502 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj malých měst ve středním Posázaví
Šulc, Petr ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Vaishar, Antonín (oponent)
Diplomová práce se věnuje rozvoji tří malých měst ve středním Posázaví. Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny na základě realizace a způsobu financování projektů a komunikace vedení města s širokou veřejností. Cílem práce je vyhodnotit, jaké projekty města realizovala za sledované časové období a zdali tyto projekty pomohly k rozvoji města. V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé typy fungování veřejné správy a faktory rozvoje s důrazem na lidský a sociální kapitál. Dále práce diskutuje přístupy ke strategickému plánování jako hlavnímu nástroji sloužícím k úspěšnému rozvoji. Do teoretické části je také zařazena kapitola o rozpočtu se větším zřetelem na dotace. Z teoretické části vzešly dvě hypotézy, na které se snaží následně odpovědět provedené analýzy. Praktická část je postupně rozdělena na primární a sekundární analýzu. V rámci sekundární analýzy byly zhodnoceny vnitřní faktory rozvoje a realizované projekty, které byly rozčleněny na rozvojové a udržovací. Pro tuto analýzu byly využity volně dostupné zdroje. Informace pro primární analýzu byly získány z rozhovorů s klíčovými aktéry vybraných posázavských měst. Primární analýza sloužila jak k ověření výsledků analýzy sekundární, tak k získání nových poznatků důležitých k zodpovězení stanovených hypotéz. Z výsledků obou analýz je jasné,...
Analýza stanovisek městských částí Prahy k Metropolitnímu plánu
Drápelová, Kristýna ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Svoboda, Peter (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Metropolitním plánem Prahy, zejména pak jednotlivými připomínkami, které byly podané z řad městských částí Prahy. V teoretickém úvodu se práce zabývá širším konceptem územního plánování a jednotlivými přístupy k němu, zároveň také ukotvením celého konceptu v evropských souvislostech. Dále pak rozebírá organizaci veřejné správy a její čtyři typy, a to zejména proto, že uspořádání veřejné správy následně ovlivňuje i proces tvorby územního plánu. Druhá část práce je věnována samotné analýze připomínek. Jednotlivé připomínky jsou zařazeny celkem do sedmi kategorií, které průřezově pokrývají téměř všechna témata územního rozvoje. Dále práce vyhodnocuje jednotlivé kategorie a předkládá závěry plynoucí z provedené analýzy. Klíčová slova: územní plán, veřejná správa, projednávání, metropolitní plán, aktéři
Zhodnocení investiční činnosti v obci
Jakubíček, Radim ; Kolář,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem investiční činnosti v obci, konkrétně jejím zhodnocením. Popisuje veřejnou správu v ČR a možné zdroje financování, včetně dotační politiky České republiky a Evropské unie. Stručně rozebírá základní kriteriální ukazatele pro hodnocení investičních projektů. Práce charakterizuje konkrétní obec, analyzuje její současnou finanční situaci a situaci za uplynulé tři roky, popisuje konkrétní investiční projekt a posuzuje jeho výhodnost z hlediska doby návratnosti.
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Využití a přínos projektové činnosti pro oblast veřejné správy
KORTIŠOVÁ, Anna
Bakalářská práce je zaměřena na projektovou činnost, která rozvíjí a zefektivňuje veřejnou správu v sociální oblasti a na zkušenosti pracovníků v této oblasti působících. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat projektovou činnost směřující do oblasti rozvoje a zefektivňování veřejné správy pro sociální oblast a dílčím cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají pracovníci veřejné správy v sociální oblasti s projektovou činností. V souladu s cílem byly stanoveny tyto výzkumné otázky: "Jaké je využití a přínos projektové činnosti pro rozvoj a zefektivňování veřejné správy v sociální oblasti?" a "Jaké zkušenosti mají pracovníci veřejné správy v sociální oblasti s projektovou činností?" Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na veřejnou správu, sociální oblast ve veřejné správě, projektový management a projektovou činnost ve veřejné správě se zaměřením na sociální oblast. Praktická část byla zpracována kvalitativním výzkumem s využitím metody sekundární analýzy dat, triangulace a dotazování s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Nejprve byla využita volně dostupná data k vyhodnocení projektů spadající do oblasti rozvoje a zefektivnění veřejné správy v sociální oblasti, kde jsou uvedeny projekty na úrovni republikové, krajské a místní se zaměřením na Karlovarský kraj a město Karlovy Vary. Poté byly provedeny rozhovory s pracovníky Ministerstva vnitra, Krajského úřadu Karlovy Vary a Magistrátu města Karlovy Vary. K vyhodnocení dat z rozhovorů byla využita metoda zvaná zakotvená teorie a proces otevřeného kódování. K prezentaci výsledků je použita kategorizace dat. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že největším přínosem projektové činnosti je shromažďování zdrojů a jejich efektivní využití, rozvoj sociální oblasti a její modernizace, analýza potřeb nebo problematických oblastí, pomoc potřebným a spolupráce s odborníky. Z výzkumu bylo také zjištěno, že pracovníci ve zkoumané oblasti zkušenosti s projektovou činností mají, avšak každý v jiné míře. Někteří se přímo podílejí na realizaci projektu, jiní působí jako odborná stránka projektu z pozice externího pracovníka. Pracovníci se mohou setkat s projektovou činností jednak prostřednictvím svého nadřízeného, ale i ze své vlastní iniciativy. Tato práce by mohla být přínosem a posloužit například pracovníkům veřejné správy, laické veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá či studentům příbuzných oborů.
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Rozklad jako řádný opravný prostředek ve správním řízení
MĚCHUROVÁ, Karla
Převážná část práce se věnuje institutu rozkladu patřícímu mezi opravné prostředky s vlastními specifiky. Pomocí rozebíraného institutu se lze bránit proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu vydanému v první instanci. Účelem sepsání této bakalářské práce je identifikovat prostředek rozkladu v souvislostech se zbylými opravnými prostředky a zakomponovat jej do procesu správního řízení nejen na pozadí současného platného právního systému, nýbrž i v kontextu s veřejnou správou a změnami provedenými v rámci územní reformy. V textu je též zakomponován rozbor Úřadu pro ochranu osobních údajů a představení jeho současné předsedkyně. Vedle analýzy platného práva zde zároveň prezentuji návrhy de lege ferenda.
Veřejnoprávní smlouvy v praxi územní samosprávy
SUDOVÁ, Nikola
Cílem této práce je popsat funkci veřejnoprávních smluv v praxi územní samosprávy, porovnat fungování v různých subjektech a následně vyhodnotit, zda je jejich využívání správné a efektivní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 502 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.