Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 506 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obstacles in public tenders (cas of Information system for overseeing gambling)
Hrušková, Martina ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Lukavec, Tomáš (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá prekážkami v procesoch zadávania a súťaženia o verejné zákazky. Práca je prípadovou štúdiou, ktorá pracuje s konkrétnou verejnou zákazkou pod názvom "Dodávka a implementace Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami". Práca si ukladá za cieľ objasniť čitateľovi proces verejného obstarávania a poukázať na prekážky a slabé miesta v systéme, ktoré spôsobujú predĺženia či zrušenia verejných zákaziek. Robí tak pomocou rozdelenia procesu obstarávania do fáz podľa práce Langra a Ochranu "Systemic Corruption in Public Procurement" (2015). Výskum vychádza z informácií z oficiálnych záznamov o zákazke, z informácií od relevantných respondentov podieľajúcich sa na verejnom obstarávaní a taktiež čerpá z odbornej literatúry a predošlých výskumov. V neposlednom rade sa výskum opiera o teóriu z práce "Factors Affecting the Length of Procedure in Public Procurement" od Plačka, Schmidta, Ochranu a spol. (2019), na základe ktorej testuje štyri faktory predĺžení. Práca teóriu potvrdzuje a k jednotlivým faktorom priraďuje konkrétne prekážky spôsobujúce predĺženia.
Význam územní studie krajiny pro zázemí hlavního města Prahy
Šmída, Jakub ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Šantrůčková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá územní studií krajiny coby novým nástrojem českého územního plánování. Hlavním cílem práce je analyzovat proces vzniku dokumentu, což zahrnuje motivaci na straně veřejné správy k jeho pořízení, formu spolupráce zpracovatelů s pořizovateli, samosprávami, veřejností a případně dalšími subjekty. S tím souvisí soulad s Evropskou úmluvou o krajině, který je deklarován v metodickém pokynu zpracování územní studie krajiny. Dalším cílem je vyhodnotit potenciál využití studie veřejnou správou a následné realizace opatření navržených v územní studii krajiny. Ta je dokumentem, který má sloužit jako podklad pro rozhodování ve veřejném sektoru. Jako modelové případy byly vybrány čtyři územní studie krajiny zpracované pro obvody obcí s rozšířenou působností nacházejících se v zázemí Prahy. Po sémantické analýze textu vybraných územních studií krajiny následovaly polostrukturované rozhovory s představiteli zpracovatelských týmů a zástupci pořizujících úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhovory byly následně vyhodnoceny pomocí kvalitativních metod. Mezi hlavní zjištění patří fakt, že zkoumané územní studie krajiny byly pořízeny především v reakci jednak na problémy spojené s těsnou blízkostí hlavního města jako např. rezidenční suburbanizace nebo výstavba logistických areálů v blízkosti dálnic...
Územní studie krajiny jako nástroj řešení krajiny v územním plánování
Masojídková, Petra ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Šantrůčková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na nový nástroj Územní studie krajiny pro ORP. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem může být Územní studie krajiny využívána, kdo ji může používat a jakým způsobem může ovlivnit krajinu. Práce využívá metody případové studie tří vybraných ORP, a to Votice, Humpolec a Vodňany. V teoretické části se diplomová práce zabývá diskusí pojmu krajina a jejímu ukotvení. V další části se práce věnuje základním formám nástrojů, které upravují plánování krajiny v Česku, a to zejména územnímu plánování. Dále se práce zabývá modely veřejné správy, které v současné době ovlivňují plánování prostoru, tedy modely top-down a bottom-up. V duchu teoretického rámce jsou pak stanoveny i dvě základní hypotézy. V praktické části práce jsou využity dvě kvalitativní metody výzkumu. První metodou je analýza dokumentů Územní studie krajiny ORP, druhou metodou jsou polostrukturované rozhovory s vybranými respondenty. Z výsledků obou metod vyplývá, že Územní studie krajiny může být využívána pouze v omezené míře, a to převážně jako informační podklad. Míra realizace konkrétních opatření je však zatím velmi nízká. Zjištěnými příčinami je nesrozumitelnost nástroje, obecnost a přílišný rozsah řešených krajinných témat, přesahující jak možnosti nástrojů územního plánování, tak i možnosti...
Analýza dopadů zavádění elektronického zdravotního záznamu v ČR
Krucký, Petr ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Zdravotnictví je vysoce dynamické odvětví, které je v současnosti velmi závislé na používání moderních informačních a komunikačních technologií. Elektronizace zdravotnictví má za cíl zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti zdravotní péče. Jedním ze základních prvků elektronického zdravotnictví je sdílený elektronický zdravotní záznam. Jedná se o systematický sběr zdravotních záznamů pacientů/populace v digitální podobě. Tyto záznamy mohou být sdíleny napříč poskytovateli zdravotní péče, či jiným subjektům, které je využívají. Záznamy jsou sdíleny prostřednictvím informačních systémů, respektive informačních sítí. Sdílený zdravotní záznam nebyl doposud v České republice zajištěn. Diplomová práce popisuje možné dopady zavedení sdíleného zdravotního záznamu a poskytuje přehled aktuálních a plánovaných kroků veřejné správy k jeho zajištění. Na základě analýzy kroků veřejné zprávy je pak v diplomové práci zpracován variantní přístup k zavedení sdíleného zdravotního záznamu.
Faktory ovlivňující motivaci a přístup státních úředníků k řešení úkolů ve veřejné správě (stav, perspektivy a náměty na změny)
Kozelková, Lenka ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Zápotocká, Veronika (oponent)
se zabývá vnitřními a vnějšími sociálními), které ovlivňují motivaci ministerských úředníků k činnost ve státní správě České republice. Tento výzkum primárně navaz rof. PhDr. Arnošta Veselého, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena multidisciplinárně a věnuje se nejen řízení lidských zdrojů hlediska funkčnosti, efektiv ti, účinnosti, ale dotýká se i oborů jako je veřejná politika, sociologie, psychologie či veřejná ekonomie a další. zjistit hlavní faktory ovlivňující motivaci a přístup státních ministerských zaměstnanců veřejné správě. teoretická část vychází z teorie motivace (Madsen), McGregorovy teorie X a Y, Maslowovy hierarchie potřeb a teorie byrokracie (Weber). Teoreticko fenoménu (Hartmann, 2002) a koncept accountability úředníka (Veselý). Empirická část 17 ministerskými úředníky na 8 České republice. V rámci polostrukturovaných rozhovorů byla představena výzkumná témata ve formě otázek a z syntézu provedených zjištění a prezentaci poznatků v kapitole závěrů a doporučení. Empirický výzkum ukázal, že faktory ovlivňující přístup a motivaci minis úředníků mají svá specifika. Nejstěžejnějšími faktory, které vyplývají z ovlivňují přístup a motivaci, jsou větší flexibilita a svoboda v rámci uspořádání pracovní doby možnost práce z domova (home office), důležitost dobrých pracovních vztahů, klouzavá...
Zhodnocení investiční činnosti v obci
Zmeškal, Jakub ; Dostál,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá investiční činností v obci, zejména jejím financováním a zhodnocením. Charakterizuje veřejnou správu České republiky a popisuje zdroje financování a dotační politiku Evropské unie. Popisuje konkrétní obec a analyzuje její finanční situaci. Charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho ekonomickou efektivitu.
Možnosti uplatnění absolventů oboru městské inženýrství na trhu práce v EU
Vítková, Eva ; Plíšková, Tereza (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce „Uplatnění absolventů oboru Městské inženýrství na trhu práce v EU“ je stanovit možnosti uplatnění absolventů tohoto oboru na trhu práce v EU. Tato práce se věnuje problematice možnosti uplatnění na trhu práce v Evropské unii. Obor městské inženýrství je v České republice poměrně mladý obor, který našel své uplatnění a zatřízení na trhu práce v EU. Tato práce prozkoumává trhy práce v členských zemích Evropské unie a porovnává možnosti uplatnění na trhu práce v členských zemích a České republice. První část bakalářské práce se zabývá teoretickou částí, která popisuje jednotlivé pojmy vztahující se k tomuto tématu. Další část práce tvoří část praktická, kde je na základě hypotéz vyhodnoceno dotazníkové šetření a zpracován řízený rozhovor s panem starostou, který zastupuje vedoucí pozici ve veřejné správě.
Financování investiční činnosti obce
Borč, Ondřej ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní obce. Cílem práce je zhodnocení investičního projektu v obci, jeho financování a analýza dalšího možného způsobu.
Uplatnění managementu kvality v procesu adaptace zaměstnanců
Hazuchová, Eva ; Paulovčáková, Lucie (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Management kvality v oblasti řízení lidských zdrojů byl dříve využíván zejména v průmyslových podnicích. V současnosti je prosazován i ve sféře státní správy. Cílem práce je analýza procesu řízení lidských zdrojů v oblasti adaptačního procesu zaměstnanců ústředního orgánu státní správy České republiky, z pohledu managementu kvality a navržení doporučení ke zlepšení jeho efektivity s uplatněním procesního řízení, řízení změn ve vazbě na ISO 9001 a Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech. Teoretická část vymezuje základní pojmy a principy vzdělávání zaměstnanců ve státní správě a management kvality. Vymezení základních pojmů a principů vychází ze studia odborné literatury a závazných dokumentů, které propojují principy řízení kvality a řízení lidských zdrojů se zaměřením na adaptační proces. Druhá kapitola teoretické části vymezuje management kvality z pohledu požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a požadavků ISO 9001. Empirická část zjišťuje dotazníkovým šetřením a řízenými rozhovory stav managementu kvality v procesu adaptace v Úřadu průmyslového vlastnictví. Součástí empirického šetření je analýza interní dokumentace. Poznatky z šetření byly zhodnoceny a staly se podkladem pro odpovědi na základní výzkumné otázky. Celá práce je ukončena...
Analýza strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy ČR se zaměřením na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra
Nováková, Magdalena ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Zápotocká, Veronika (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy České republiky, kde stěžejní pozornost je věnována konkrétně dvěma resortům, jmenovitě Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu vnitra. Hlavním cílem práce je na základě analýzy sekundárních dat a provedených polostrukturovaných rozhovorů s ministerskými úředníky a experty na veřejnou správu identifikovat současný stav strategického řízení a plánování obou vybraných ministerstev. Těžiště zkoumání je položeno do analýzy kapacity (disponibility) těchto resortů v oblasti rozvoje a posilování strategického řízení a plánování ve veřejné správě. Pozornost je věnována i konkrétním bariérám, které oběma ministerstvům brání v uplatňování strategické činnosti. Za tímto účelem je v rámci diplomové práce provedena kvalitativní analýza, jež se v dané souvislosti postupně zaměřuje na oba zkoumané případy. Dílčím záměrem práce je na základě provedeného zjištění a analýzy výchozího stavu vyvodit teoretické a praktické předpoklady a s nimi související doporučení, týkající se strategického vládnutí České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 506 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.