Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Regionalita jako jeden z principů televizí veřejné služby ve vybraných evropských zemích - komparativní studie
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné služby ve vybraných evropských regionech - na jižní Moravě, Jutském poloostrově, v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část řeší především otázku měnící se role médií veřejné služby v době technologické konvergence, možnost rozšíření jejich aktivit do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a význam, jaký má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování jejich vztahu k médiu veřejné služby. Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků a projektů vedoucích k posílení...
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Postoje českých politických stran k institutu veřejné služby v České republice
Šlechtová, Markéta ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
V důsledku ekonomické nákladnosti klasického welfare a dalších příčin došlo v evropských zemích, včetně České republiky, k zavedení aktivizačních opatření typu workfare. Jedním z nich je i veřejná služba, která je chápána jako pomoc obci formou veřejně prospěšných prací. K zavedení veřejné služby do českého právního řádu došlo v roce 2008 a od té doby prošel tento institut řadou změn, které vyústily až v jeho aktuální podobu, jež nabyla účinnosti 1. 2. 2017. Dle teorie advokačních koalic je možné v konkrétním politickém subsystému identifikovat přesvědčení politických aktérů a jejich koalice. Tato práce si klade za cíl identifikovat přesvědčení politických stran v politickém subsystému veřejné služby v České republice s důrazem na policy core beliefs a vymezit jejich advokační koalice v tomto subsystému.
Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech
Budinský, Vojtěch ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Handrlica, Jakub (oponent)
Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech Tato diplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou, veřejnou službou poskytovanou v integrovaných dopravních systémech. Práce je členěna na úvod a osm kapitol. V úvodu seznamuje práce se základními termíny. První kapitola se nezabývá veřejnou dopravou, ale obecně veřejnou službou. Zmiňuje důležité druhy veřejné služby v západní kultuře a uvádí některé příklady z České republiky. Druhá kapitola přináší základní termíny práce. První podkapitola je o veřejné dopravě, od prvopočátků až po současnost. Druhá podkapitola se zaměřuje na integrované dopravní systémy (IDS) ve světě a v české republice. Poslední podkapitola se zabývá Prahou. Pražský integrovaný dopravní systém se jmenuje Pražská integrovaná doprava (PID.) V této kapitole je také historický vývoj dopravy v Praze. Kapitola třetí se zabývá zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Tento zákon byl připravován společně s přípravou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. V kapitole čtvrté je vysvětleno financování prokazatelné ztráty a v následující je rozebráno postavení stran v rámci IDS. V případové studii, která tvoří šestou kapitolu se zaměřuji na město Roztoky. Studie...
Veřejné práce jako nástroj pro zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných v podmínkách ČR
Durczok, David ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku veřejných prací jako nástroje ke zvyšování zaměstnatelnosti vybraných uchazečů o zaměstnání v České republice. Pro výzkumné účely jsou za veřejné práce považovány veřejně prospěšné práce a veřejná služba. Základní teoretická východiska tvořily koncept workfare, koncept celoživotní zaměstnatelnosti a implementace. V návaznosti na uvedené se práce zabývá systémem veřejných prací v České republice, zejména jeho nastavením a vztahem k dlouhodobé nezaměstnanosti. Kromě toho odráží také úlohu veřejných prací pro další uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Pro srovnání zde byly uvedeny příklady dobré praxe ze zahraničí (ve vybrané evropské zemi - Polská republika). Mimo jiné bylo zjištěno, že zatímco veřejně prospěšné práce jsou již standardně využívaným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, současné nastavení veřejné služby je nutno inovovat. Navíc po absolvování veřejných prací se tímto způsobem aktivované osoby zpravidla stávají opět nezaměstnanými. Role veřejných prací pro další uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných tak spočívá hlavně v tzv. měkkých přínosech (základní pracovní návyky, socializace atd.).
Vybrané aspekty regionálního vysílání televize veřejné služby v ČR a v Dánsku
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Televizní vysílání veřejné služby hraje v mediální krajině evropských zemí klíčovou roli. Sestoupíme-li od celoplošného zpravodajství na úroveň jednotlivých regionů, jeho význam navíc dále posiluje. Soukromé mediální organizace mají někdy až příliš blízko k místním inzerentům, na jejichž náklonnosti závisí osud celého mediálního domu. Nejrůznější radniční věstníky pak v některých případech mohou spíše než jako nezávislá média sloužit coby hlásná trouba aktuální politické reprezentace. Média veřejné služby - nezávislá na místních politicích a inzerci - tak mají ambici posloužit jako jeden z mála ekonomicky stabilních, ale přesto nestranných zdrojů informací o tom, co se odehrává v bezprostředním okolí koncesionářů: Na jejich radnici, v okresním městě či jiné části kraje. Česká televize tuto úlohu plní již od svého vzniku. Původně provozovala jen sedm krajských redakcí, dnes už je jich dvojnásobek a těsně před dokončením jsou nová studia schopná samostatného regionálního vysílání. Tato bakalářská práce formou komparativní studie zkoumá postavení, chod a produkci krajských redakcí a regionálních studií České televize se situací v Dánském království, kde má regionální televizní vysílání veřejné služby již od 80. let minulého století výsadní postavení v podobě sítě veřejnoprávních stanic TV2. Dánské i české...
Veřejná služba v ČR: naplňování úkolu veřejné služby na příkladu České televize
Douděrová, Lucie ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Trampota, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu médií veřejné služby, konkrétně pak systému hodnocení naplňování požadavků veřejné služby, jak jej v případě České televize provádí Rada ČT. V teoretické části práce představuje různé pohledy na definici média veřejné služby, popisuje historický vývoj tohoto konceptu a také zahraniční praxi a vývoj tamních veřejnoprávních médií. Následně popisuje také systém evaluace plnění veřejné služby v případě BBC a České televize. Ve své analytické části se práce snaží hlavně komplexně a přehledně popsat a zhodnotit systém hodnocení plnění veřejné služby, jak jej v případě České televize uplatňuje Rada ČT. Autorka provádí analýzu systému hodnocení a zdrojů dat, které k evaluaci Rada ČT používá. Následně identifikuje prvky legislativních norem, které vstupují do tohoto systému hodnocení. Srovnává tak cíle a požadavky uplatňované na Českou televizi jednak v zákonných normách, ale také skrze mezinárodně uznávané cíle, které si definuje Rada ČT. Právě srovnání těchto dvou zdrojů požadavků odhaluje určité nesrovnalosti, které se odrážejí na nesystematičnosti celého hodnocení. Analýza také analyzuje proces operacionalizace, jednotlivé parametry a indikátory, které finální hodnocení tvoří. Autorka se následně snaží odhalit nejproblematičtější místa celého procesu hodnocení.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě - příprava a počátek platnosti
Pištěková, Zdeňka ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Koutek, Ondřej (oponent)
P edkládaná bakalá ská práce se v první ásti zam uje na stru né p iblížení historie ú ednictva a základních právních úprav služebního pom ru civilních státních ú edník v eských zemích. Práce postupuje od první právní úpravy postavení administrativního aparátu, kterým byl pastý ský list Josefa II. ze 13. prosince 1783, až po sou asnost. Druhá ást práce analyzuje okolnosti vzniku a první m síce ú innosti zákona . 234/2014 Sb., o státní služb . Tento zákon je novinkou v právním ádu eské republiky a je klí ovým právním p edpisem pro ádné fungování státní správy dle Ústavy eské republiky, a m l by být cestou k její profesionalizaci a odpolitizování. Téma celé práce se váže na n kolik d ležitých pojm z oblasti správního práva, jako je ve ejná správa, ve ejná služba, státní správa, státní služba, dobrá správa, ve ejnoprávní vztah, správní ú ad, služební ú ad, služební orgán. P ijetí tohoto zákona by m lo zaru it komplexní úpravu pom r mezi státními zam stnanci a služebními orgány a ú ady, p inést výkonu státní služby dostate nou ochranu p ed politickými tlaky a zaru it transparentní personální politiku. Implementace a praktické napl ování zákona naráží v po áte ní fázi na problémy, které ješt bude t eba do ešit, nicmén práv aplikace zákona v praxi bude mít rozhodující význam pro další fungování ve ejné...
Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech
Budinský, Vojtěch ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Handrlica, Jakub (oponent)
Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech Tato diplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou, veřejnou službou poskytovanou v integrovaných dopravních systémech. Práce je členěna na úvod a osm kapitol. V úvodu seznamuje práce se základními termíny. První kapitola se nezabývá veřejnou dopravou, ale obecně veřejnou službou. Zmiňuje důležité druhy veřejné služby v západní kultuře a uvádí některé příklady z České republiky. Druhá kapitola přináší základní termíny práce. První podkapitola je o veřejné dopravě, od prvopočátků až po současnost. Druhá podkapitola se zaměřuje na integrované dopravní systémy (IDS) ve světě a v české republice. Poslední podkapitola se zabývá Prahou. Pražský integrovaný dopravní systém se jmenuje Pražská integrovaná doprava (PID.) V této kapitole je také historický vývoj dopravy v Praze. Kapitola třetí se zabývá zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Tento zákon byl připravován společně s přípravou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. V kapitole čtvrté je vysvětleno financování prokazatelné ztráty a v následující je rozebráno postavení stran v rámci IDS. V případové studii, která tvoří šestou kapitolu se zaměřuji na město Roztoky. Studie...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.