Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Egoismus - etika dnešní doby
Macko, Milan ; Sousedík, Prokop (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá současným egoistickým zaměřením člověka. V úvodní části krátce vylíčí historické pozadí a vznik moderních empirických věd. Upozorňuje na vznik nového kulturního paradigmatu, které mělo vliv na celkový vývoj a hodnoty společnosti. Následně popíše jednotlivé jevy, které přispívají k akceptaci principů, jež společnost vyznává. Rozbor jednotlivých faktorů prostřednictvím metod analýzy a syntézy umožní z hlediska širší perspektivy náhled na samotný fenomén egoismu. Práce se zaměří na zodpovězení otázky, zda závislost člověka na současné společnosti vede k rozvoji egoistického charakteru. Pokusí se pomocí filozofické a teologické reflexe, podpořené moderní vědou, najít nástin řešení, jež by přispělo k altruistickému profilu společnosti. Klíčová slova Ježíš, Platón, Sókratés, Dobro, egoismus, empatie, filozofie, geny, inteligence, hodnoty, konformita, konzum, moc, věda
Výchova k hodnotám prostřednictvím metody Persona Dolls
Lišková, Kateřina ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která rozvíjí postoje a hodnoty dětí, především se zaměřuje na rozvoj empatie, kreativity, zdravého sebevědomí, pozitivního hodnocení ostatních a prosociálních forem chování. Teoretická část se zaměřuje na popis kurikulární reformy a celkové charakteristiky kurikulárních dokumentů, zejména pak Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V teoretické části se především zaměřuji na metodu Persona Dolls z hlediska teoretických zásad, cílů, způsobu jejího využití a přínosů, ale i z hlediska úskalí, která mohou při práci s ní nastat. Analyzuji zde také metodu z pohledu kurikulárních dokumentů jako možný nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí. Dále se zabývám emoční inteligencí a emočním vývojem žáků mladšího školního věku, popisem hodnot a emocí. Dále se zabývám konceptem hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney. Obě metody navzájem porovnávám a vyhledávám možnosti propojení metody Persona Dolls se strategiemi používané v hodnotovém vzdělávání. Výzkumnou část tvoří akční výzkum, ve kterém sleduji zejména rozvoj empatie a komunikativní kompetence u žáků mladšího školního věku prostřednictvím metody Persona Dolls doplněné o systém dalších setkání a aktivit pro lepší efektivitu metody. Za pomocí reflektivního cyklu popisuji plánování...
Sociálně pedagogická práce v sociálně vyloučené lokalitě Lorec aneb jaké aktivity se nám osvědčily při práci s rodinami s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě
Kvasilová, Hana ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplánek, Michal (oponent)
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá situací a postavením Romů v české společnosti, jejich historií, etnicitou, kulturou, zvyky i problémem sociálního vyloučení. Objasňuje důležitost znalosti těchto aspektů pro práci pedagogů a sociálních pracovníků a zdůrazňuje, že základními nezcizitelnými lidskými hodnotami jsou důstojnost a právo na sebeurčení. V praktické části je předložen výčet aplikovaných metod práce s cílovou skupinou v sociálně vyloučené lokalitě Lorec a zhodnocení jejich dopadu na kvalitu života v lokalitě. V diskuzi je srovnání zjištěných skutečností se zkušenostmi z jiných lokalit podobného typu.
Přístupy romských rodičů ke vzdělávání jejich dětí
Kóňová, Zuzana ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupy romských rodičů žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Chomutově ke vzdělávání jejich dětí. V rámci práce je přiblížena problematika sociálního vyloučení v České republice a také v lokalitě města Chomutov. Práce informuje také o tzv. Strategickém plánu sociálního začleňování na období 2017 - 2020, který byl zpracován pro město Chomutov, ve spolupráci s vedením města a Agenturou pro sociální začleňování a detailně popisuje tzv. Místní plán inkluze, který tvoří důležitou součást Strategického plánu sociální začleňování. Dále se věnuje problematice vzdělanosti a vzdělávání u romských dětí, segregaci romských dětí ve školách, inkluzivnímu vzdělávání. S ohledem na splnění zadaného cíle pojednává práce také o romských rodičích, romských dětech a jejich žákovské roli, o jejich sociálním prostředí. Dále informuje o osobnosti učitele, který s romskými dětmi ve škole pracuje a jeho kompetencích. Jako metoda sběru dat byla pro účely dosažení zvoleného cíle použita metoda individuálních rozhovorů s romskými rodiči. V závěru této práce je uvedeno shrnutí výsledků analýzy a doporučení pro zlepšení přístupu romských rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí. Tato doporučení byla vytvořena na základě získaných dat z rozhovorů, které byly provedeny s romskými rodiči, romskou...
Řízení podnikové kultury ve vybraném podniku
KOTIL, David
Tématem této bakalářské práce je Řízení podnikové kultury ve vybraném podniku. Hlavním cílem práce je analýza současného a preferovaného stavu podnikové kultury a zhodnocení způsobu jejího řízení. Na základě těchto výsledků jsou navrženy změny vedoucí ke zlepšení současného stavu. K analýze podnikové kultury byla použita metoda OCAI, vyvinutá autory R. Quinnem a K. Cameronem. Informace o současném stavu řízení podnikové kultury byly získány na základě rozhovorů s vedením podniku a vedoucí pracovnicí personálního oddělení.
Vliv tradičních kulturních vzorců romské mládeže na její integraci do majoritní společnosti
BRYCHTOVÁ, Alžběta
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou integrace romské mládeže do majoritní společnosti. Cílovou skupinou je romská mládež ve věku 13-26 let, která navštěvuje službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kutné Hoře. Cílem práce je zmapovat různé zvyky a tradice v romských rodinách a pokusit se zjistit, zda tradiční kulturní vzorce mohou ovlivňovat proces integrace romské mládeže do majority nebo ovlivňovat jejich postoj k majoritě. Výzkum byl realizován kvalitativní metodologií, nástrojem sběru dat byl polostandardizovaný rozhovor.
Hodnotový žebříček českého vojáka a jeho změny v souvislosti s působením na misích v Afghánistánu
NĚMEC, Jaroslav
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hodnotového žebříčku vojáka působícího v zahraniční operaci v Afghánistánu. Práce se v teoretické části věnuje kontextu zahraničních operací v Afghánistánu. Stěžejní kapitola je zaměřena na vyjasnění pojmu "hodnota" a detailu toho, jaké hodnoty jsou důležité v české společnosti, potažmo u samotného vojáka. Praktická část obsahuje narativní příběh vojáka, který se účastnil vojenských operací v Afghánistánu, a jeho rozbor pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Práce přináší sondu do prožívání vojáka AČR v souvislosti s jeho účastí v zahraničí. Snaží se podat svědectví o tom, co mohl voják nasazený v zahraniční operaci prožívat a jak velký a silný vliv to na něj a jeho hodnotový žebříček mělo.
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Řezník, Robert ; Svoboda, Cyril (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Organizační kultura střední odborné školy
Grygorsky, Vito ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Centrum školského managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Organizační kultura střední odborné školy Organizational culture in high school Vito Grygorsky Vedoucí práce: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Management vzdělávání 2018 Diplomová práce se zabývá problematikou organizační kultury ve střední odborné škole. Cílem práce je identifikovat hodnoty a artefakty, které v dané organizaci považují zaměstnanci za důležité. Diplomová práce je členěná do tří kapitol. První kapitola je zaměřená na teoretická východiska organizační kultury, její prvky, strukturu, modely a zdroje. Ve druhé kapitole práce je téma organizační kultury blíže rozvíjeno. Zabývá se otázkami managementu, strategie a klimatu organizace. Třetí kapitola práce zkoumá organizační kulturu konkrétní střední odborné školy dle definovaných základních otázek práce. Zaměstnanci školy považují hodnoty kultury školy za přednější před jejími artefakty a většina zaměstnanců je spokojena s organizační kulturou ve škole. Výzkumné šetření provedené ve škole oba předpoklady potvrdily.
Cortijeros en La Alpujarra: Od lifestylové migrace k úvahám o pozitivní antropologii
Varhaník Wildová, Kateřina ; Halbich, Marek (vedoucí práce) ; Kapusta, Jan (oponent) ; Szaló, Csaba (oponent)
Ze zemí bohatého Severu se do středomořské oblasti stěhují lifestyloví migranti intenzivně od osmdesátých let. Lifestylová migrace ve Španělsku má různé podoby: potkáme zde cizince od bohatých majitelů jachet u Marbelly, přes důchodce v bytových komplexech v Almuñecaru, po surfaře v Tarifě. Tato práce se zaměřila na lidi, kteří si jako své nové místo zvolili oblast La Alpujarra. Žijí v domech na samotách - cortijos, podle čehož jsou jejich obyvatelé nazýváni cortijeros. Jejich životní styly jsou předmětem této práce, společně s obecnějšími strategiemi praktikovanými v lifestylové migraci, schopnostmi potřebnými pro tento pohyb, a hodnotami, které je motivují. Deset let výzkumu umožnilo dát dohromady studii, kde se střetávají jak názory a plány nově příchozích do oblasti, tak jejich činnost, příběhy a otisky v reálném světě. Pokouším se zde nastavovat různé úhly pohledu: představuji optiku lifestylové migrace, kontraurbanizace, antropologie materiální kultury, historie, pozitivní psychologie. V závěru navrhuji myslet pozitivní antropologii, která by se zaměřovala přímo na studium takových praktik, které se zdají přispívat k pochopení "dobrého života"; které směřují jak k individuálnímu well-being, tak k vytváření společenských struktur ohleduplných jak k lidem, tak k životnímu prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.