Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 792 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vznik a vývoj jednotek dobrovolných hasičů
Hašek, Zdeněk ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Vznik a vývoj jednotek dobrovolných hasičů. Cíl: Popsat historický vývoj jednotek dobrovolných hasičů. Metody: Rešerše odborné literatury na dané téma a její následná kompilace. V hlavní části byla použita přímá a progresivní metoda. Výsledky: Přehled historického vývoje jednotek dobrovolných hasičů. Klíčová slova: Vývoj, jednotka, sbor, dobrovolník, hasič.
Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR
Nečeda, Ondřej ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Vývoj a současný stav civilní ochrany na území ČR Cíle: Cílem práce je popsat historii civilní ochrany (obrany) a současný stav civilní ochrany obyvatelstva na našem území. Metody: V této práci je použita metoda sběru dat, informací a údajů z dostupné literatury, elektronických a informačních zdrojů. Výsledky: Výsledkem práce je popis historie a současného stavu civilní ochrany obyvatelstva na našem území. Klíčová slova: Vývoj, stav, ochrana, nebezpečí
Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě
Melová, Kateřina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název práce: Pohybová výkonnost žáků ve sportovních třídách ZŠ Englišova v Opavě Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo zjistit změny pohybové výkonnosti žáků sportovní třídy na 2. stupni ZŠ Englišova v Opavě, od šesté do deváté třídy. Dále byly výsledky srovnány s běžnou populací a s jinými žáky se sportovním zaměřením. K hodnocení výkonnosti bylo využito sedmi motorických testů, které byly měřeny na jaře v letech 2009-2012. Metody práce: Vyhledala jsem výsledky pohybových testů v archivu ZŠ Englišova (roky 2009-2012). Žáky jsem rozdělila do tabulek podle pohlaví a spočítala průměry a směrodatné odchylky. K výzkumu byly využity tyto motorické testy: autový hod 2 kg medicinbalem, člunkový běh 4x10 m, skok z místa odrazem snožmo, sed-lehy po dobu 2 minut, šestiskok, běh na 30 m letmým startem a běh po dobu 12 minut. Výsledky práce: Během čtyř let došlo u dívek i u chlapců k největšímu rozvoji dynamické síly horních končetin, která byla měřena pomocí testu hod medicinbalem. Dívky se zlepšily o 22,48 % a chlapci o 65,82 %. U dívek nastal pokles v běhu po dobu 12 minut, kde výkonnost klesla o 1,24 %. Chlapci zaznamenali nejmenší přírůstek v člunkovém běhu, kde od 6. do 9. třídy vzrostla jejich výkonnost pouze o 7,98 %. Předpoklad, že průměrná výkonnost žáků sportovních tříd bude vyšší než průměrná...
Předoperační příprava v kontextu historického vývoje
STUCHLÍKOVÁ, Jindřiška
Diplomová práce "Předoperační příprava v kontextu historického vývoje" je teoretická práce, která se zabývá historií nejen předoperační přípravy, ale také ošetřovatelstvím a chirurgií. Tato témata jsou rozčleněna do několika časových horizontů. Předoperační příprava je nedílnou součástí každého operačního výkonu, dle kterého se určuje specifita péče. Práce je psána na základě podrobné rešerše primárních a sekundárních zdrojů. Práce je členěna na několik kapitol, které se věnují historii předoperační péče v souvislosti s ošetřovatelstvím, vzdělávání sester a předoperační přípravě v současné době. Předoperační příprava prošla během svého vývoje mnohými změnami. Byla ovlivněna faktory, které se v dané době vyskytovaly. Sestry se musely přizpůsobovat době, aby byly schopné reagovat na změny a vzdělávat se v rámci chirurgie. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vývoj předoperační přípravy a poukázat na vliv ošetřovatelské péče na předoperační přípravu z historického pohledu. V souvislosti s cílem byly na začátku zvoleny dvě výzkumné otázky: Jak se vyvíjela předoperační příprava? Jak se změnila ošetřovatelská péče v rámci předoperační přípravy v časovém horizontu? Na základě textové analýzy vyplynulo, že největší rozvoj nastal v 19. století, kde byla předoperační příprava pojmenována. Diplomová práce je psána pomocí analytické metody. Následkem toho byla zpracována jako interpretativní text.
Vývoj pivovarského odvětví s ohledem na minipivovary
BEZPALCOVÁ, Karolína
Tato práce se zabývá vývojem minipivovarů v České republice od roku 2015 do roku 2018. Nejdříve je přiblížena historie pivovarského průmyslu, jak ve světě, tak v České republice. Poté je část věnována pivovarnictví a potřebným surovinám pro výrobu piva. Dále jsou představeny druhy pivovarů od domácího vaření piva, přes minipivovary, létající pivovary po průmyslové pivovary. Praktická část ukazuje na aktuální počty minipivovarů v České republice, ale také na přírůstky v jednotlivých letech. Část je věnována vývoji minipivovarů v krajích, následuje část věnována varně pivovaru, poté ročním výstavům a v poslední řadě je zveřejněn podíl minipivovarů na celkovém výstavu. Práci doprovází tabulky a grafy pro lepší přehlednost.
Vývoj mobilní herní aplikace v prostředí Unity
GRIMM, Petr
Cílem práce je vytvořit 3D multiplatformní hru pro mobilní zařízení. Vývoj probíhá v herním enginu Unity, pomocí objektově orientovaného jazyka C-Sharp. Hra je ve stylu věžovek, kdy hráč musí uchránit poklad.
Využití technické analýzy při obchodování na devizovém trhu
LHOTÁK, Milan
Tato práce se zabývá využitím technické analýzy při obchodování na devizovém trhu. Devizový trh je trh, na kterém se obchoduje s bezhotovostní formou zahraničních měn. Technická analýza primárně sleduje pohyb cen, objemy obchodů a volatilitu. Faktory ovlivňující strategii jsou risk a money managament. Na základě konkrétních dat odhaduje budoucí cenový vývoj. Úspěch závisí do jisté míry na stanovení dobré investiční strategie. Při tvorbě strategie jsou definovány jednotlivé části strategie, jako je výběr obchodního instrumentu, zvolení vhodného časového rámce, určení pravidel a fungování celého obchodního systému a nastavení pravidel pro vstupy a výstupy. V závěru práce je uveden výsledek z pohledu výnosnosti a rizikovosti a vhodnosti použití technické analýzy při zhodnocení finančních prostředků na devizových trzích.
Vývoj webového ekonomicko-právního informačního systému
PECH, Jan
První část práce pojednává o webových aplikacích, MVC architektuře a webových frameworcích. Rozebírá se zde jejich role při vývoji aplikací a jsou zde nastíněny výhody a nevýhody jejich využití. Následně se blíže rozebírá webový framework Symfony verze 3.4. Konkrétně jsou vtéto části rozvinuty jeho základní komponenty a funkcionality, kterých využívá (struktura, konfigurační soubory, řadiče, entity, šablony, modely, zabezpečení atd.). Vdruhé části práce je rozebrán vývoj ekonomicko-právního informačního systému EPIS Online, který byl vytvořen pomocí Symfony 3.4. Blíže jsou zde popsány jeho tři moduly (zabezpečení a struktura uživatelských licencí, právní předpisy a platební brána). Jsou zde vysvětleny konkrétní procesy probíhající vsystému, akce řadičů, šablony, služby a mnoho dalších komponent.
Historie vojenského plavání
Šrámek, Antonín ; Miler, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Název práce Historie vojenského plavání Cíle Cílem práce je shromáždit a zpracovat dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání u nás a ve světě, a to na základě historické analýzy tematických pramenů a literatury. Dalším záměrem je doplnit předkládaný textový materiál obrazovou dokumentací. Metoda K chronologickému popisu vývoje vojenského plavání je využita historická metoda. Výsledky Vytvoření komplexního pohledu na vojenské plavání včetně popisu dějin od jeho počátků do současnosti. Klíčová slova Historie, vývoj, plavání, vojenské plavání, námořnictvo, plavecký výcvik, vojenská tělovýchova.
Vývoj konceptuálních ošetřovatelských modelů
SUŠICKÁ, Martina
Bakalářská práce "Vývoj konceptuálních ošetřovatelských modelů" má teoretický charakter a cílem analyzovat pojetí konceptuálních modelů od jejich samotného počátku do současnosti. Práce je koncipována jako analytická studie s následným vypracováním interpretativního textu. Pro analýzu textu a následnou interpretaci byla využita metoda textové hermeneutiky. Získané dokumenty byly nejprve shromážděny, poté analyzovány a následně interpretovány. V souvislosti s analýzou textu byla položena otázka: Jak docházelo v průběhu času k vývoji konceptuálních ošetřovatelských modelů? Vývoj ošetřovatelských modelů lze sledovat od počátků profesionálního ošetřovatelství, což je datováno přibližně do poloviny 19. století a za zakladatelku je považována Florance Nightingalová, jejíž pojetí nebylo nejdříve bráno jako model, nicméně její vytvořená koncepce je považována za počátek rozvoje ošetřovatelských modelů. Vývoj modelů probíhal po celou dobu až do současnosti, kdy nejvýznamnější pro rozvoj byla 60. léta 20. století. Vývoj ovlivňovaly také právě se dějící události ve světě, rozvoj medicíny a v neposlední řadě rozvoj vzdělávání sester a možnost vysokoškolského vzdělání v oboru ošetřovatelství. Správné využívání konceptuálních modelů je důležité jak pro sestry, tak i pro pacienty. Péče sester není díky modelům poskytována jen dle biomedicínského modelu, jako tomu bylo v dřívějších dobách, ale naopak jsou zde snahy o využití modelů odrážejících celostní přístup a humanismus. Z textu vyplývá, že inspirací pro ošetřovatelství je změna přístupu sester k pacientům a naopak, pacientů k sestrám, dále je kladen důraz na uspokojování všech potřeb, jak pacientů, tak i sester. Výsledky práce by měly posloužit k hlubšímu pochopení významu ošetřovatelských modelů sestrám pracujícím v klinické praxi, ale i studentkám připravujícím se na povolání sestry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 792 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.