Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 805 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek
Skalník, Marek ; Trchalík, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich vzájemné propojení pomocí SAP MII. Také zmiňuje možnost komunikace se systémem SAP MII pomocí webových služeb. Nakonec se zde nachází analýza požadavků pro mobilní aplikaci její implementace a testování, která bude získávat a zobrazovat KPI ukazatele z výrobních linek, a v případě poklesu vytvářet notifikace pro zvolené osoby.
Historie civilního letectví 1970-2000
Zubrvalčík, Jan ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových konstrukčních řešení. V práci je pozornost věnována jak velkokapacitním dálkovým letadlům, tak i letadlům na střední a krátké tratě. Práce je rozdělena podle doletu letadel a zvláštní kapitolu tvoří nadzvuková dopravní letadla.
Přehled vývoje autonomních vozidel
Quinn, Cheney ; Kučera, Pavel (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem autonomních vozidel. První část práce je zaměřena na charakterizaci autonomních vozidel a jejich dělení podle SAE a NHTSA. V druhé části jsou uvedeny technologie spadající pod jednotlivé úrovně dělení NHTSA. Ve třetí části je v práci zpracován přehled snímačů, které autonomní vozidla používají pro svůj provoz. Ve čtvrté části je pojednáváno o vývoji a historii autonomních vozidel. V následující části je popsána současná situace co se týče začlenění a legislativy okolo autonomních vozidel. V poslední části je pojednáno o současných autonomních vozidlech a které společnosti tato vozidla vyrábějí a jaké metody používají k vylepšení softwaru.
Bazální membrána a úloha matrix metaloproteináz v průběhu embryonálního hojení ran
Kadlčíková, Dominika ; Šindelka, Radek (vedoucí práce) ; Tolde, Ondřej (oponent)
Proces hojení je atraktivním tématem biologie a medicíny. Existují dva typy mechanismu zacelování ran - u embryí a u dospělých jedinců. V případě embryonálního hojení je celý děj podstatně zjednodušen a zrychlen. Nežádoucí zápalová reakce, vyskytující se u dospělců, je v podstatě eliminována a rána je zhojena bez jizev. Lepší porozumění embryonálního hojení by mohlo vést k efektivnější léčbě úrazů, popálenin a chronických ran u lidí. Velmi důležité je studium molekulárních mechanismů procesu hojení také v souvislosti s pochopením regulace rakovinného bujení. Hojení ran připomíná v mnoha ohledech embryonální vývoj. U toho jsou klíčové tělní osy pro prostorově regulovanou aktivaci vývojově důležitých genů. V této práci byla testována hypotéza, že i orientace vedeného zranění je důležitá pro polaritu a motilitu buněk a při zavírání rány hraje roli, zda je zranění vertikální či horizontální. Významnou částí hojení i rozvoje rakoviny je degradace bazální membrány (BM) a extracelulární matrix (ECM). Ta je spuštěna koordinovaným působením několika tříd enzymů. V této práci byly studovány matrix metaloproteinázy (MMP) a jejich úloha v embryonálním hojení ran. Jedná se o enzymy důležité nejen při hojení, ale i v rozvoji rakoviny. U embryí drápatky vodní (Xenopus laevis) byly na základě RT-qPCR a RNA-Seq...
Wnt/β-catenin signalling in the development of the marine annelid Platynereis dumerilii
Žídek, Radim ; Kozmík, Zbyněk (vedoucí práce) ; Janečková, Lucie (oponent) ; Macůrková, Marie (oponent)
Radim Žídek "Wnt/β-kateninová signalizace ve vývoji mořského kroužkovce Platynereis dumerilii" (disertační práce) Abstrakt: Wnt/β-kateninová signalizace je zásadní pro raný embryonální vývoj mnohobuněčných živočichů, od ustavení tělních os, přes určení zárodečných listů a tkání až po vývoj orgánových soustav. Použil jsem farmakologické ovlivnění aktivity Wnt/β-kateninové dráhy u planktonních larev mořského mnohoštětinatého kroužkovce, nereidky Platynereis dumerilii, zástupce skupiny Spiralia, abych prošetřil úlohu Wnt/β-kateninové signalizace ve vývoji a evoluci tří charakteristických znaků dvoustraně souměrných živočichů (Bilateria): centrální nervové soustavy, tělního článkování a trávicí trubice. Wnt proteiny jsou u nereidky produkovány ve všech tří výše zmíněných soustavách, kde spouští Wnt/β-kateninovou dráhu v sousedních buňkách. Vůbec poprvé zde u nereidky popisuji homolog koncového transkripčního faktoru celé dráhy, Pdu-Tcf, který je předmětem alternativního sestřihu a spolu s cílovým genem Wnt signalizace, Pdu-Axinem, exprimován v tkáních s aktivní Wnt signalizací - v mozkových gangliích, v neuroektodermu podél břišní středové linie, v článcích, v posteriorní růstové zóně a ve střevě. Farmakologické manipulace naznačují, že Wnt/β-kateninová signalizace v ektodermu nereidky specifikuje progenitory...
Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete
Petelák, Aleš ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Šušor, Andrej (oponent) ; Procházka, Radek (oponent)
Dizertační práce se zabývá vlivem extracelulárního ubiquitinu na úspěšnost časného embryonálního vývoje a dále pak možnostmi, jak zlepšit podmínky pro umělé oplození pomocí inkubace oocytů s regulátory činnosti iontových kanálů. Pro potřeby tohoto výzkumu byla zavedena zcela nová metodika na třídění spermií pomocí průtokové cytometrie a jejich následnou kryoprezervaci. Byly ustanoveny podmínky pro úspěšné třídění spermií na základě míry extracelulární ubiquitinace, které poskytují vysokou specifitu selekce a zároveň dostatečný počet viabilních spermií pro oplození metodou ICSI. Pro následnou kryoprezervaci poměrně velmi nízkého počtu spermií jsme dokázali optimalizovat již zavedené metody tak, aby bylo možné zamrazovat minimální objem spermiové suspenze i s malým počtem buněk. Následný experiment prokázal přímou souvislost mezi mírou extracelulární ubiquitinace a schopností spermií vytvořit správně se vyvíjející embryo. Spermie, u kterých bylo detekováno velké množství extracelulárně vázaného ubiquitinu, byly signifikantně méně úspěšné z pohledu následného vývoje embrya do stádia blastocysty po ICSI než ty, které vykazovaly nízkou úroveň povrchové ubiquitinace (6,2 vs. 16,7 %, P<0,001). Míra extracelulární ubiquitinace neměla vliv na úspěšnost rýhování embrya, ale souvisela s ní úspěšnost...
Vývoj přestupkového práva
Hausman, Jiří ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tématem této diplomové práce je vývoj přestupkového práva. Cílem diplomové práce je poskytnout přehled o tom, kdy v právním řádu na území dnešní České republiky vznikla právní úprava přestupkového práva a v jaké podobě a jakým způsobem bylo přestupkové právo, a to jak hmotné, tak procesní upraveno v dalších vývojových etapách. Dalším cílem diplomové práce je zjistit, k jakým změnám v právní úpravě přestupkového práva postupně docházelo. Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z textů právních předpisů, které upravovaly přestupkové právo, dále z dostupné dobové literatury a soudních rozhodnutí vydávaných v této oblasti. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole jsou vymezeny dva základní pojmy. Druhá kapitola mapuje vývoj přestupkového práva od jeho vzniku v roce 1787 do vzniku Československé republiky v roce 1918. Tato kapitole je dále rozdělena do tří částí. První z nich poskytuje výklad o přestupkovém právu v nejstarší vývojové etapě, kdy došlo ke vzniku přestupkového práva. Druhá část mapuje vývoj přestupkového práva od roku 1803 do roku 1852. Třetí část této kapitoly je věnována vývoji přestupkového práva v období od roku 1852 do roku 1918. Třetí kapitola diplomové práce se věnuje přestupkovému právu v období existence Československé republiky (1918-1939). Čtvrtá...
Vývoj řečových i neřečových oblastí u dítěte v předškolním věku
Baierlová, Eliška ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena z hlediska speciální pedagogiky na vývoj řečových i neřečových oblastí u dítěte v předškolním věku a dělí se na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. První část je vytvořena na základě literární rešerše dané problematiky. Druhou část tvoří výzkumné šetření, jehož hlavním cílem je analyzovat řečové i neřečové oblasti u dítěte v předškolním věku. V teoretické části první kapitola podává vhled do předškolního období, zaměřuje se tak na vzdělávání v mateřské škole, školní zralost a zápis do 1. třídy. Druhá kapitola podrobněji zkoumá jednotlivé neřečové oblasti a popisuje jejich vývoj. Jedná se o oblasti jako hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba, lateralita ruky, zrakové a sluchové vnímání, myšlení, paměť, matematické představy, vnímání prostoru a času, fantazie, hra, sebeobsluha, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti. Poslední kapitola je věnována řečové oblasti, konkrétně pak vývoji řeči u dítěte v předškolním věku, problematice bilingvismu a trilingvismu, narušené komunikační schopnosti a logopedické intervenci v mateřské škole. Druhou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření s využitím kvalitativních metod jako zúčastněné a nezúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory s pedagogy a strukturované rozhovory s rodiči. Výzkumný vzorek...
Vývoj a struktura kriminality v ČR
Přibylová, Karolína ; Marešová, Alena (vedoucí práce) ; Zoubková, Ivana (oponent)
Vývoj a struktura kriminality v České republice V diplomové práci jsem se zabývala analýzou vývoje a struktury kriminality na území České republiky v letech 2007 - 2017, přičemž jsem primárně vycházela ze statických přehledů kriminality Policie České republiky. Ve sledovaném období se každoročně objevovali informace o poklesu registrované tretsné činnosti. Ověření těchto tvrzení bylo jedním z hlavních cílů mé práce. Práce je členěna na pět kapitol, v první jsou vysvětleny základní pojmy a termíny, se kterými se čtenář v textu setká. Následuje krátký historický exkurz do porevolučních let, kde je stručně popsán vývoj a struktura registrované kriminality po roce 1989. Ve třetí kapitole jsou zanalyzována data za rok 2017 týkající se jak struktury, tak intenzity vybraných druhů kriminality dle takticko-statistické klasifikace Policie České republiky. Obdobný postup je využit i ve čtvrté kapitole, kde je navíc použita metoda komprace struktury a intenzity registrované kriminality v letech 2007 - 2017. Popsán je vývoj míry objasněnosti registrovaných tretsných činů a práce obsahuje i podkapitolu věnující se pachatelům tressné činnosti ve sledovaném období. Vyústěním je pak závěrečná kapitola, kde jsou nastíněny oblasti, kde lze v budoucnu očekávat nárůst trestné činnosti na území České republiky....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 805 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.