Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Předškolní vzdělávání a tendence jeho vývoje
Sládková, Marie ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Rigorózní práce se zabývá vývojem předškolního vzdělávání v České republice se zaměřením na časové období školních roků 2005/2006 - 2015/2016. Toto období bylo zvoleno z důvodu, že záměrem autorky bylo posoudit delší časové období na základě údajů ve výročních zprávách ČŠI. V době tvorby práce byla dostupná výroční zpráva za poslední uvedený školní rok. Cílem je identifikovat a vyhodnotit tendence v předškolním vzdělávání s vymezením daného časového rozmezí. Text je rozdělen do několika částí, kdy se zabývá předškolním vzděláváním v ČR. V teoretické části práce nastiňuje vývoj předškolních institucí a vnější podmínky předškolního vzdělávání. Popisuje stav jednotlivých segmentů, které jsou součástí předškolního vzdělávání. Přináší analýzu kurikulárních dokumentů, zmiňuje se o současné situaci v odborné přípravě předškolních pedagogů a udává tendence v této oblasti. Další oblast je věnována náhledu na předškolní vzdělávání v některých evropských zemích. V důsledku toho, že se ve výzkumné části práce věnuje ředitelům škol, je nabídnut pohled na specifiku výkonu této funkce. Jelikož práce nabízí analýzu výročních zpráv ČŠI, text pojednává o jejich významu a o činnosti ČŠI. Výzkumná část se zabývá komparativní analýzou dat získaných z výročních zpráv ČŠI za období deseti školních roků se zaměřením na...
Evaluace výuky na lékařských fakultách
Škrabalová, Markéta ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Studentské posuzování kvality výuky je součástí hodnocení kvality vysoké školy a současně nástrojem managementu využívaným při řízení vzdělávacího procesu na vysoké škole. Diplomová práce se zaměřuje na studentskou evaluaci výuky na lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Cílem práce je zjistit názor vyučujících a studentů na studentskou evaluaci výuky jako na jeden z nástrojů hodnocení kvality vysokých škol, popsat evaluaci výuky na zkoumaných lékařských fakultách, analyzovat výroční zprávy a dlouhodobé záměry vybraných fakult z pohledu studentské evaluace výuky. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola vymezuje pojem vysoká škola, zabývá se hodnocením kvality na vysokých školách a v závěru se věnuje problematice výročních zpráv. Druhá kapitola podrobně rozpracovává problematiku studentského hodnocení výuky na vysokých školách na základě studia odborné literatury. V praktické části je uveden výzkumný soubor, výsledky předvýzkumu a najdeme zde i krátkou charakteristiku lékařských fakult. Pro účely výzkumného šetření byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, rozhovory a obsahová analýza textu. V závěru praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření s komentáři, vypracována analýza výročních zpráv a dlouhodobých záměrů zkoumaných lékařských fakult a...
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení
Fojtíková, Klára ; Hlavinka, Roman (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, zabývající se teorií, jsou popsány metody finanční analýzy, její pojmy a zdroje. Ve druhé části je nejprve představena společnost British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. a následně jsou vypočítány vybrané ukazatele na základě dat získaných z výročních zpráv. V závěru práce jsou předloženy návrhy na zlepšení finanční stability.
Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky
Mochnáčová, Michaela ; BĚLOR, Roman (vedoucí práce) ; ŠTILEC, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen.
Výroční zpráva Státního ústředního archivu za rok 2003
Národní archiv ; Drašarová, Eva
Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2003. Obsahuje publikační činnost Národního archivu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.