Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení růstu rychle rostoucích topolů v Doubravicích
Bezdeková, Jana ; Bažant, Václav (vedoucí práce) ; Vítámvás, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku rychle rostoucích dřevin, konkrétně v lokalitě východních Čech. V úvodu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy, jako např. biomasa, její rozdělení a způsoby energetického využití a ekologické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin. Dále je v této práci rozebrána aktuální legislativa regulující danou oblast podnikání. Stěžejní částí práce je provedení měření na konkrétní vybrané plantáži v regionu východních Čech, konkrétně u obce Doubravice. Naměřené výsledky jsou v závěru porovnány s výsledky jiných autorů, kteří prováděli obdobný výzkum v České republice.
Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
Haluzová, Monika
Tato bakalářská práce je zaměřena především na popis pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin v České republice. Práce shrnuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních důležitých poznatků pro obhospodařování výmladkových plantáží. V práci je popsán vhodný výběr stanoviště až po likvidaci plantáže. Následně poskytuje přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích a jejich nároky na prostředí. Jsou zde popsány nejvýnosnější druhy pro pěstování. Dále obsahuje krátký popis historie rychle rostoucích dřevin. Pro možnost benchmarku je doplněno také srovnání pěstování výmladkových plantáží ve Švédsku a České republice. V práci jsou uvedeny krajinné aspekty, které mohou mít dopad při pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin z hlediska agroekologického.
Produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin
Šebela, Jakub ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Moskalík, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin. Dále provést souhrnnou energetickou bilanci produkce rychlerostoucích dřevin. V první části se práce zabývá definicí, vznikem, rozdělením, chemickým složením, důležitými energetickými vlastnostmi biomasy a způsoby, jak je možné energii z biomasy získávat. V další části se práce zabývá rychlerostoucími dřevinami a to především těmi, které jsou pěstovány na území ČR. Je zde zahrnuta historie pěstování, rozdělení a zakládání výmladkových plantáží na území ČR. V poslední části je řešen samotný výpočet energetické bilance produkce rychlerostoucích dřevin na výmladkových plantážích a také je zde pojednáno o ekonomickém hledisku výmladkových plantáží.
Vybraná ekonomická hlediska pěstování rychle rostoucích dřevin a jejich využití
Raszka, David ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Kravka, Miroslav (oponent)
Cílem předložené diplomové práce je zmapování ekonomických podmínek při zakládání, obhospodařování a dalším provozu plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD). Na základě posouzení faktorů výrazně ovlivňujících projekty s RRD a jejich ekonomické rentability, je vyhodnocena úspěšnost podnikání s touto surovinou. V teoretické části je zpracována problematika možností energetického využití dřevní biomasy, v praktické části jsou na základě výzkumu sestaveny kalkulace hospodaření a produkce palivového dříví z RRD. Jako praktický příklad účelného využití biomasy, je popsána činnost firmy, která tuto surovinu využívá k vytápění veřejných prostor.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.