Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální práce s lidmi bez přístřeší vykonávajícími výkon trestu odnětí svobody
Deutschová, Barbora ; Pěnkava, Pavel (vedoucí práce) ; Ripka, Štěpán (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři práci sociálního pracovníka s osobami bez přístřeší vykonávající výkon trestu odnětí svobody ve všech fázích výkonu trestu. Definuje specifika sociální práce ve věznicích a popisuje různé okruhy životních situací, které většina odsouzených zažívá, a možnosti řešení těchto situací. V této práci lze také nalézt vymezení rolí sociálního pracovníka ve věznici, sociální kurátora a sociálního pracovníka neziskové organizace, a efektivní způsoby jejich vzájemné spolupráce. Několik nezávislých výzkumů dospělo k závěrům, že sociální práce má významný vliv na snižování recidivy a kriminality vůbec, jelikož slouží jako efektivní nástroj nejen při práci s lidmi ve výkonu trestu, ale také jako nástroj prevence před pácháním trestné činnosti. Na svých kazuistikách proto ukazuji, jak se dělá sociální práce, o které už víme, že snižuje recidivu. Přínos mé práce spočívá v hlubším porozumění mechanismů za kvantitativními výsledky sociální práce. Klíčová slova Sociální práce, recidiva, pachatel trestné činnosti, výkon trestu, věznice, osoba bez přístřeší
Hranice – redefinice městské struktury
Machainová, Eva ; Walter, Jaromír (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem Otevřené věznice, která se zaměřuje na resocializaci osob odsouzených k výkonu trestu. Vězni mají specifický režim, kde se trénují na život na svobodě. Otevřená věznice svojí podobou reflektuje nutné provozy pro takový typ zařízení. Věznice je pro svůj účel umístěna v bezprostřední návaznosti na město.
Trestní řízení proti právnickým osobám
Jonák, Martin ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Trestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Od 1.1.2012 vstoupil na našem území v platnost dosud neznámý institut trestní odpovědnosti právnických osob, který je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb. Do té doby bylo možné stíhat pouze jednotlivce a české platné právo neznalo kolektivní trestní odpovědnost. Cílem této práce je podrobněji rozebrat procesní část zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, konkrétně pak blíže pojednat o specifických odlišnostech v řízení proti právnickým osobám, které se z povahy věci odlišují od obecných ustanovení v řízení proti fyzickým osobám. Jedná se tak o ustanovení upravující zajišťovací opatření, úkony právnické osoby, její obhajobu a jednotlivé výkony specifických trestů, které lze uložit pouze právnické osobě. Práce obsahuje právní prameny jak z oblasti mezinárodního práva, respektive unijního práva tak i z oblasti vnitrostátního práva. Kromě těchto předpisů jsou v práci zmíněny odborné články i publikace řady předních českých odborníků, kteří se zabývají problematikou trestní odpovědnosti právnických osob. Dále pak práce obsahuje i některé důležité judikáty, které v souvislosti s trestním řízením proti právnickým osobám byly vydány. Práce navíc obsahuje kromě těchto zvláštních a odlišných ustanovení i instituty, které zákon výslovně nezmiňuje,...
Vliv volnočasových aktivit na resocializaci odsouzených
HULÁK, Pavel
Bakalářská práce je zaměřena na funkci a vliv volnočasových aktivit při resocializaci odsouzených ve Vazební věznici České Budějovice. Teoretická část definuje nejen pojmy socializace a resocializace, ale zaobírá se také fenoménem výkonu trestu. Stěžejní část práce pak mapuje aktivity samotné. Zajímá nás jejich tvorba, podstata, ale zejména jejich využití v průběhu výkonu trestu. S tímto úzce souvisí i detailní popis činnosti jednotlivých odborných zaměstnanců při zařazování odsouzených do volnočasových aktivit. V empirické části byly za pomoci kvantitativního přístupu ve výzkumu zodpovězeny čtyři výzkumné otázky. Jako metoda sběru dat byl použit dotazník. Výsledky sice naznačují, že odsouzení se do aktivit ochotně zapojují, nicméně přínosnost aktivit pro budoucí život odsouzených je diskutabilní. Klíčová slova: socializace, resocializace, penologie, výkon trestu, volnočasové aktivity
Trestní řízení proti právnickým osobám
Novotná, Eva ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Cílem této práce je shrnout problematiku trestního řízení proti právnickým osobám a nastínit názory předních odborníků zabývajících se intenzivně tímto tématem. Abychom však byli schopni náležitě objasnit jednotlivá specifika tohoto řízení, je nezbytné nejprve definovat základní pojmy trestního řízení a odpovědnosti právnických osob. První kapitoly pojednávají o pojmech jako je trestní řízení a právnická osoba, dále je osvětlena trestní odpovědnost právnických osob z hlediska hmotného práva. Pozornost je věnována právnické osobě jako pachateli trestného činu, přičitatelnosti, a výčtu trestných činů, za které je právnická osoba trestně odpovědná. Dále jsou popsány prameny práva, které se v řízení proti právnické osobě použijí. Podstatnou část této práce tvoří rozbor ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který obsahuje v části čtvrté úpravu některých specifik trestního řízení. Jednotlivé kapitoly se zabývají některými zásadami trestního řízení, zajišťovacími instituty, právem právnické osoby na obhajobu či úkony právnické osoby. Závěrem je věnována pozornost výkonu zvláštních druhů trestů, které je možné právnické osobě uložit.
Role sociálního pracovníka při resocializaci dospělých pachatelů majetkové trestné činnosti ve výkonu trestu
Mikešová, Monika ; Matoušková, Andrea (vedoucí práce) ; Hulmáková, Jana (oponent)
(česky): Ve své bakalářské práci se zaměřuji na roli sociálního pracovníka ve věznicích a jeho možnosti působení při resocializaci pachatelů, kteří spáchali majetkový trestný čin. Trest odnětí svobody má dle principu restorativní justice kromě ochrany společnosti působit i jako výchovný prvek přímo na pachatele. Jednotlivci, kteří opouštějí výkon trestu odnětí svobody, jsou ohroženi sociální exkluzí a jejich možnost integrace do společnosti je díky stigmatizaci, nejistému sociálnímu prostředí, nestabilnímu bydlení, zaměstnání a dalším okolnostem ohrožena. Cílem této práce je mapování činnosti sociálních pracovníků s dospělými lidmi ve výkonu trestu. Sociální pracovník je součástí zkoumání celkové situace vězně, podílí se i na zpracování resocializačního programu, který má vliv na život jedince po propuštění a na snížení rizika recidivy, dále spolupracuje s rodinou, ověřuje informace atd. V práci mapuji praxi sociálních pracovníků u nás a s ohledem na tyto zkušenosti přicházím s návrhem na zlepšení praxe.
Faktory ovlivňující resocializaci osob po výkonu trestu odnětí svobody
Bláhová, Tereza ; Poláčková, Jana (vedoucí práce) ; Nováková, Ivana (oponent)
Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody a na faktory, které resocializaci ovlivňují. Resocializační proces neprobíhá pouze během výkonu trestu odnětí svobody, kde by měl působit nejintenzivněji, ale měl by následovat i po propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody. V teoretické části je popsána daná problematika na základě dostupných informací z odborné literatury, která se o tomto problému zmiňuje. Empirická část bakalářské práce je zaměřena na zjištění nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují resocializaci z pohledu osob, které měly zkušenost s trestem odnětí svobody. V empirické části je popsán výzkum, který byl proveden formou dotazníku s kombinací uzavřených, polootevřených i otevřených otázek na reprezentativním vzorku 50 dotazovaných respondentů. Bylo definováno 8 hypotéz. Na konci empirické části jsou tyto hypotézy vyhodnoceny a jsou doplněny o poznatky a postřehy z výzkumu formou diskuze. Klíčová slova: resocializace, penitenciární péče, postpentienciární péče, výkon trestu, faktory

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.