Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 245 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Investiční záměr města Tábor
Vrbasová, Barbora ; Kubešová, Michaela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední část teoretické části je věnována hospodaření města a obcí, jejich rozvoj a udržitelný rozvoj. V praktické části je charakterizováno město Tábor, popsána konkrétní investice a financování. Závěrem je zhodnocení vlivu investice na rozvoj obce.
Management zadluženosti vybraného kraje
Suchomelová, Zuzana ; Mašková, Pavla (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a zadluženosti. Analytická část obsahuje charakteristiku Jihomoravského kraje a analýzu a zhodnocení jeho hospodaření a zadluženosti. Poslední část zahrnuje vlastní návrhy řízení zadluženosti Jihomoravského kraje do budoucna.
Management zadluženosti vybraného kraje
Karasová, Simona ; Měrtlová,, Libuše (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové práce obsahuje základní údaje o Kraji Vysočina a analýzu hospodaření a zadluženosti kraje. Třetí část obsahuje vlastní návrhy.
Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad
Oralová, Ivana ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod analýzy časových řad a regresní analýzy jsou vysloveny predikce hodnot jednotlivých ukazatelů pro nadcházející dva roky. Následně ze zjištěných hodnot jsou zpracovány návrhy pro zlepšení finanční situace městyse.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Jirásková, Iveta ; Lajtkepová, Eva (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření obce Vyškov v letech 2012 až 2016. Teoretická část vymezuje základní pojmy územní samosprávy, hospodaření obce a finanční analýzy. V analytické části je představena obec, dále je provedena analýza schválených a skutečných rozpočtů, vývoj příjmů, výdajů a vybraných ukazatelů. Na základě analytické části jsou v práci navržena řešení, která vedou ke zlepšení hospodaření obce a přispívají k rozvoji služeb poskytovaných veřejnosti.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Změny ve struktuře výdajů domácností v zemích EU - 2000, 2010
Český statistický úřad
Struktura výdajů domácností v ČR a dalších zemích EU prošla mezi roky 2000 až 2010 zajímavými změnami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 245 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.