Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci v období 2006 - 2016 a implikace pro fiskální politiku
Richterová, Jitka ; Maule, Petr (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku.
Vliv vojensko-průmyslového komplexu na zahraniční politiku státu
Golubenko, Darya ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnotit míru vlivu vojensko-průmyslového komplexu na státní byrokratický aparát při formulaci a realizaci zahraničněpolitických cílů prostřednictvím prozkoumání příkladů konkrétních zemí, které mají významný z hlediska své velikosti obranný sektor. V rámci této práce byly analyzovány současné světové trendy ve zbrojení na základě představení světových výdajů na obranu a celkové dynamiky světového trhu s vojenským materiálem. Kritickým aspektem je zhodnocení pozitivních a negativních aspektů souvisejících s rozsáhlou politickou a finanční podporou vojensko-průmyslového komplexu ze strany státu.
Defence Expenditures in Western Countries: Panel Data Analysis
Sosnovec, Jan ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Bobková, Božena (oponent)
Cílem této práce je identifikovat nejdůležitější faktory ovlivňující výdaje na obranu států NATO a ostatních Západních států. K tomu jsou použity ekonometrické nástroje aplikované na datový panel skládající se z pozorování z celkem 30 států během období 1969 - 2011; po roce 1990 jsou zahrnuty i státy Střední a Východní Evropy které vstoupily do NATO v roce 1999 nebo 2004. Výdaje na obranu jsou ve formátu podílů na HDP. Vysvětlující proměnné zahrnují hlavní ekonomické indikátory - HDP na obyvatele, populace, hospodářský růst, zadlužení atd. - a řadu proměnných vztahujících se k bezpečnostní situaci (např. výše hrozby ze strany Sovětského Svazu) nebo k politice (ideologická orientace vlády). V úvahu je brána také problematika chování státu ve vojenské alianci (ve smyslu možného rozhodnutí být "černým pasažérem"). Z výsledků analýzy plyne existence výrazných odlišností mezi trojicí předních mocností Západního světa - Spojenými Státy, Francií a Spojeným Královstvím - a ostatními státy. Výsledky také ukazují na strukturální změny, ke kterým v této oblasti došlo po konci studené války. Dále jsou poskytnuty argumenty pro tvrzení že menší členské státy NATO skutečně jsou v roli "černého pasažéra". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vývoj federálního zadlužení USA v 80. letech
Rybáček, Miroslav ; Tajovský, Ladislav (vedoucí práce) ; Johnson, Zdenka (oponent)
V diplomové práci ověřuji hypotézu, jak dalece se odrazila zahraniční politika Ronalda Reagana na jeho rozpočtové politice. Vztah zahraniční politiky a rozpočtové situace zkoumám zejména ve vztahu k SSSR. V první části práce se zabývám hospodářským vývojem v USA v období před nástupem Ronalda Reagana do úřadu prezidenta a to zejména vývojem v 70. letech 20. století. Dále také shrnuji aspekty, které měly později zásadní dopad na ekonomický vývoj za vlády Ronalda Reagana a jeho rozhodování. Cílem hlavní části je analýza dopadů zahraniční politiky Ronalda Reagana na vývoj federálního zadlužení USA v 80. letech se zaměřením na zahraniční vztahy mezi USA a SSSR. V práci analyzuji dopad nákladů na zbrojení a vývoj Strategické obranné iniciativy (SDI) na rostoucí federální dluh, jakožto důsledek napjatých americko-sovětských vztahů. V této fázi také popisuji Reaganův rozpočtový program a hledám odpověď na otázku, proč byl rozpočtový program neúspěšný. V závěru práce zkoumám vliv Ronalda Reagana na rozpad SSSR a zejména shrnuji poznatky o vztahu rozpočtové a zahraniční politiky USA v 80. letech.
Analýza výdajů na obranu Spojeného království
Mašek, Karel ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Klazar, Stanislav (oponent)
Předmětem bakalářské práce "Analýza vývoje výdajů na obranu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska" je zhodnocení obranných výdajů Spojeného království s přihlédnutím na změny vyvolané volbami a novou vládou v roce 2010. V první části jsou uvedeny teoretické pojmy a historický, branně ekonomický vývoj Spojeného království. V části druhé dochází k deskripci revizí obranných politik a jsou shrnuty závěry aktuální Bílé knihy. Nechybí analýza vývoje v čase, členění výdajů na obranu podle účelu, hodnocení působení jednotek Spojeného království ve vybraných zahraničních vojenských misích a postavení Spojeného království mezi členskými státy NATO s ohledem na plnění kritéria výdajů 2% HDP na obranu. V poslední části dochází k mezinárodní komparaci 15 zemí s nejvyššími výdaji na obranu.
Hospodářská politika praktikovaná v USA Ronaldem Reaganem
Bureš, Vladimír ; Antoš, Ondřej (vedoucí práce) ; Urban, Luděk (oponent)
Práce analyzuje hospodářskou politiku ve Spojených státech amerických aplikovanou v 80. letech 20. století prezidentem Ronaldem Reaganem. Nejprve se zabývá charakteristikou hlavního ekonomického myšlenkového proudu uplatňovaného v USA v 70. letech a důvody krachu tohoto proudu. Dále pak popisuje osobnost, politické začátky a preferovaný ekonomický směr Reagana. Následuje hlavní část práce, kterou je charakteristika nejdůležitějších oblastí jeho jedinečné hospodářské politiky. Nechybí ani zmínka o zahraniční politice. Na závěr se práce věnuje dopadům Reaganovy politiky na vybrané ekonomické ukazatele, ve srovnání s jejich historickým vývojem za jiných amerických prezidentů. Zároveň jsou v práci obsaženy i názory významných ekonomů na Reaganovu hospodářskou politiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.