Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dilemata sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR, na oddělení dávek hmotné nouze. Rozbor dilemat z hlediska vybraných etických teorií.
CIHLOVÁ, Monika
Diplomová práce je zaměřena na dilemata sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR, na oddělení dávek hmotné nouze. Cílem této práce bylo zjistit, s jakými dilematy se sociální pracovníci na Úřadu práce ČR, na oddělení dávek hmotné nouze setkávají a následně dvě vybraná dilemata podrobit analýze prostřednictvím etických teorií. Práce je rozdělena do pěti kapitol, kdy první tři jsou zaměřeny především na teoretické uvedení do tématu. První kapitola popisuje působnost, organizační strukturu Úřadu práce ČR, systém pomoci v hmotné nouzi a dávky, kterými je řešen stav hmotné nouze občanů. Druhá kapitola je zaměřena na sociálního pracovníka na oddělení dávek hmotné nouze a na sociální práci s klienty v hmotné nouzi. Ve třetí kapitole popisuji etiku a etické aspekty sociální práce. Čtvrtá a pátá kapitola jsou pro tuto práci stěžejní. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny a popsány konkrétní dilemata, se kterými se sociální pracovníci na Úřadu práce ČR, na oddělení dávek hmotné nouze setkávají. Poslední pátá kapitola obsahuje popis vybraných etických teorii a dvě mnou vybraná dilemata, která jsou rozebrána z hlediska vybraných etických teorií, a to deontologie, utilitarismu a etiky péče.
Hedonistické motivace k nakupování - lokalizace škály do českého prostředí
Ježek, Michal ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Hendl, Jan (oponent)
(abstrakt) Práce se zabývá motivacemi k hédonistickému typu nakupování se zaměřením na jejich měření pomocí multidimenzionální škály navržené a validované Markem J. Arnoldem a Kristy E. Reynoldsovou v roce 2003. Tento nástroj obsahuje šest konstruktů, u nichž autor textu zkoumal jejich převoditelnost do lokálního prostředí českých nakupujících. Cílem práce bylo převést tuto škálu jak do českého jazyka, tak také do kontextu českého spotřebitele a jeho nákupního chování. V rámci práce je provedena analýza kognitivních interview, které byly zaměřeny na porozumění výrokům na škále a jejich úpravu pro následující dotazníkové šetření. To bylo uskutečněno na reprezentativním výběru české internetové populace. Dále byla provedena statistická analýza se zaměřením a reliabilitu a validitu škály. Přestože si výzkum neklade primárně za cíl vytvářet typologii nakupujících nebo detailně popisovat charakteristiky českých spotřebitelů, jsou v rámci analýzy uvedeny výsledky, které indikují uvažování české populace, jež je typické pro kolektivistické společnosti. V závěru práce je představena finální upravená škála Arnolda a Reynoldsové zredukovaná na pět konstruktů namísto původních šesti. Je zde prokázáno, že je tento nástroj přenositelný do českého prostředí s tím, že některé jeho položky nejsou pro českého...
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie
Břeň, Jan ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Špinka, Štěpán (oponent)
V bakalářské práci s názvem O nebezpečích plynoucích z legalizace eutanázie je nastíněno několik utilitaristických argumentů ve prospěch legalizace eutanázie a dále argumenty, které myšlenku její legalizace odmítají. Stěžejní argument proti uzákonění možnosti eutanázie či lékařem asistované sebevraždy vychází z odmítnutí těchto utilitaristických tendencí a z Kantova pojetí důstojnosti, jak je lze nalézt v jeho Základech metafyziky mravů spolu se sekulárním pojetím myšlenky posvátnosti lidského života. Mimo jiné je zde také řešena otázka, má-li vůbec filosofie v diskuzi o legalizaci eutanázie své právoplatné místo či jak se k problému eutanázie má paliativní péče.
Vztah hédonismu a humanismu
Jerman, Ondřej ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Diplomová práce pojednává o vztahu hédonismu a humanismu. Cílem však není podat souhrnný historický výklad těchto pojmů, ale tematizovat jejich vnitřní souvislost. Tato propojenost tvoří určitý životní postoj, který má být člověkem realizován a dále rozvíjen. Zásadním problémem, který práce tematizuje, je fakt, že cítící bytosti jsou sužovány strastí. Jmenovat důvody pro naléhavost, se kterou je nutné hledat řešení, by bylo mrháním čtenářova času. Zmiňujeme však, že řešení není možné očekávat od empirické vědy, která - i přes novověké nadšení - úlevu od prožívání strasti nepřinesla. Zde se tedy otevírá prostor pro filosofii, případně etiku. Práce ve své první části mapuje kontext humanismu a hédonismu, snaží se vytknout jejich zřejmé i skryté charakteristiky, a položit tak základy pro možný nárys humanistického hédonismu. Ve druhé části potom práce nabízí sérii kroků, jejichž realizace má člověku umožnit prožívat pravou slast, eliminovat strasti.
Překonání egoismu v utilitarismu
Vaškovic, Petr ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Hill, James (oponent)
Bakalářská práce Překonání egoismu v utilitarismu se zabývá problematikou egoismu a morálního jednání především v návaznosti na tématiku motivace morálního jednání. Zaměřuje se na egoismus, který se ukazuje být v motivaci morálního jednání u jednotlivce jednou z ústředních motivujících sil, a to silou veskrze negativní, zabraňující jednotlivci následování jeho morálních soudů. Překonání negativního vlivu egoismu na motivaci a následně i na jednání jednotlivce je možné skrze zaujetí určitého nadosobního hlediska. Tuto tendenci, tedy snahu směřovat k určitému nadosobnímu pohledu na svět, můžeme vypozorovat v utilitarismu. Utilitarismus ve svých základech pracuje s čistě epikurejským, tedy víceméně egoisticky hédonistickým pojetím morálky s tendencí jednotlivce následovat slast a vyhýbat se strasti. Nadosobní charakter utilitarismu, tedy ten aspekt utilitarismu, který je schopen transcendovat tuto egoisticky hédonistickou tendenci je tím, čím se bakalářská práce primárně zabývá. Schopnost utilitarismu do určité míry překonat subjektivní pohled na svět, ale především také na lidskou společnost, a zaujmout vůči němu objektivní postoj, je jádrem argumentu, který následně může sloužit pro překonání negativního vlivu egoismu na motivaci morálního jednání u jednotlivce. Klíčová slova Etika, egoismus,...
G. Lipovetsky: Etika, která nebolí
Pavelcová, Tereza ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl sledovat a kriticky interpretovat tezi o vývoji etiky a morálky u Gillese Lipovetského, a to na konkrétních příkladech z dějin etiky a jejích současných reflexích. Práce by měla objasnit, v jakých ohledech je Lipovetského filosofická a sociologická diagnóza, analýza a následná predikce oprávněná a v jakých naopak problematická a proč. Lipovetského teze rozvíjená v díle Soumrak povinnosti zní, že současný mravní "rozkvět" je ve skutečnosti otřesem, nikoliv čistým návratem či znovuoživením tradiční morálky. Není přehnané říci, že soudobá morálka starou morálkou dočista opouští. Ambicí práce je formulovat charakter a typické projevy autorem kladené postmoralistní "etiky třetího typu", která nemá ani náboženský, ani laický základ ve formě povinnosti. Práce si všímá napětí mezi současnou etickou horlivostí a dekadencí, podněcováním individualismu a požadavky kolektivu, obecně pak mezi zodpovědnou a nezodpovědnou etikou. Záměrem je zároveň pokus o obhajobu Lipovetským formulované aplikovatelné etiky odpovědnosti nastupující v čase "soumraku povinnosti", kdy nemáme k dispozici žádný věrohodný celistvý model chování. Tato etika se má mimo altruismu a dobré vůle zakládat na soudnosti, kompromisu, reformách a solidaritě. Jedině tak je snad schopná kompenzovat nedostatky...
Využití neurovědy v marketingu s přihlédnutím k etice
Smetanová, Alžběta ; Sigmund, Tomáš (vedoucí práce) ; Vacura, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce Využití neurovědy v marketingu s přihlédnutím k etice se zabývá aktuálním tématem neuromarketingu a jeho etických aspektů. Nejprve vymezuje neurovědu jako disciplínu, na jejímž základě se neuromarketing konstituuje, a poté definuje pojem neuromarketingu včetně jeho stručné historie. Následně práce obsáhle pojednává o praxi využití poznatků neurovědy pro komerční účely, počínaje základními principy neuromarketingu a relevancí tohoto relativně nového oboru konče. Reflektujíce rozdílnost názorů na skutečný přínos neuromarketingu následně diskutuje problematiku komunikace neuromarketingových metod na trhu a poté se blíže věnuje potenciálně neetickým oblastem v praxi neuromarketingu. Na závěr práce detailně rozebírá s ním spjatou otázku manipulace optikou tří různých směrů praktické filosofie; utilitarismu, deontologie a etiky odpovědnosti.
Aplikace etických teorií na vybraná dilemata sociálních pracovníků v domovech pro seniory
BALÍKOVÁ, Andrea
Práce poukazuje na uplatnitelnost etických teorií při řešení dilemat sociálních pracovníků v domovech pro seniory. Práce je členěna na čtyři části. V první části je vymezena pobytová sociální služba v podobě domova pro seniory. Dále je zde poukázáno na povahu sociální práce v daném zařízení. Druhá část práce definuje jedenáct dilemat, se kterými se sociální pracovníci při své praxi setkávají. Jsou zde uvedeny i důvody toho, proč se pracovníci dilematům vyhýbají. Třetí část poukazuje na podstatu etických teorií v praxi sociální práce. Dále je zaměřena na popis tří vybraných teorií, kterými jsou deontologie, utilitarismus a etika péče. Poslední část se týká samotné aplikace výše uvedených teorií na dvě etická dilemata, jenž sociální pracovníci pojmenovávají následovně: kontaktovat nebo nekontaktovat rodinu klienta, řešit nebo neřešit klientovy problémy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.