Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Budova Krajské vědecké knihovny v Liberci
Straková, Lucie ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Studentka zpracuje studii o budově Krajské vědecké knihovny v Liberci (Radim Kousal 1995 - 2000), jejíž součástí je prostor, který významově navazuje na synagogu, zničenou Nacisty. Stavbu zasadí jednak do kontextu liberecké architektury druhé poloviny 20. století, jednak do širšího kontextu současné architektury knihoven ve světě s důrazem na nové knihovny české. Pozornost bude věnovat také urbanistickému kontextu budovy a jejímu současnému fungování. Klíčová slova Knihovna, Liberec, architektura, urbanismus, synagoga, židovská kultura.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Macháček, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, a návrhem, založeném na těchto průzkumech. Řešené území se nachází na břehu řeky Svitavy a je vymezené ulicemi Provazníkovou, Dukelskou třídou a Svitavským nábřežím. Dnes se zde nacházejí především brownfieldy starých průmyslových objektů, skladovací prostory a většinou nízkopodlažní zástavba rodinných domů. Návrh klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic a zároveň na využívání moderních architektonických a urbanistických přístupů, například na důraz na polyfunkčnost objektů. Nábřeží řeky Svitavy je revitalizováno a je na něm navrženo několik atraktivních prvků, například lávky spojující oba břehy či pobytové schody. Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá návrhem nové komunikace Nová Dukelská, spojující areál bývalé Zbrojovky a ulici Provazníkovu.
Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy
Muzikář, Vladimír ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena nová páteřní komunikace, nové obytné soubory, které začleňují území do okolní zástavby. Na severu řešeného území navrhuji parkovací dům Park&Ride při velkém městském okruhu Brno. V návrhu se počítá i s vytvořením ploch pro rekreaci - u nábřeží, je vytvořen městský park v blízkosti komunikace Provazníkova. Zajímavým prvkem je vytvoření veřejného prostoru odstíněného od dopravního ruchu.
Traditionalism at Universities, Colleges and in Practice: Urbanism, Architecture, Sculpture, Ornament, Painting and Design
Adamec, Emil
Tradicionalismus spojuje urbanismus, architekturu, sochařství, ornament, malířství a design v jeden celek. Podle statistik veřejnost upřednostňuje tradiční architekturu a urbanismus. Navrhovanými řešeními jsou tradiční navrhování, počítačová technologie, vědecký přístup v teorii, ornament v architektuře nebo odstupňovaná měřítka v urbanismu. Vitruvius, Palladio, Camillo Sitte, Léon Krier, Roger Scruton nebo Nikos A. Salingaros, středověká města a císařský nebo Nový urbanismus nabízejí udržitelnost a kvalitní design. Tradicionalismus v památkové péči představuje alternativu Benátské charty nebo Aténské charty. Akreditované školy architektury, umění a designu budou požádány, aby odpověděly na to, zda se tradicionalismus vyučuje v jejich institucích. Workshopy a vyučovaný předmět tradicionalismus pro studenty mohou nabídnout otevření samostatného oboru, mezioborovou spolupráci a výměnu mezi školami. Udržování místních tradic je důležité pro lidskou existenci, kulturní vyspělost a zdravý způsob života.
The Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Cities
Zíka, Vratislav
Založení naprosté většiny našich měst úzce souvisí s rozsahem a podobou jejich opevnění. Po několik staletí tak byly městské hradby určující silou v urbanismu a u mnoha měst je jejich vliv patrný a platný dodnes. Příspěvek shrne klíčové principy vývoje urbanistických struktur ve vztahu k městským fortifikacím a nastíní možná ponaučení z nich plynoucí, která by mohla být aplikovatelná i při současném plánování měst. Plošné omezení rozvoje měst hradbami v minulosti vedlo ke kvalitativnímu rozvoji zástavby uvnitř ohrazeného území. Důležitou roli zde hrála především privilegia podporující ekonomiku uvnitř hradeb, podobná opatření by tedy i dnes mohla být využita k rozvoji vybraných území současných měst.
The Basis of Flexible Spatial Planning
Obršál, Norbert
Plánování měst tradičním způsobem je zdlouhavý a neflexibilní proces. Nové technologie na bázi peer-to-peer odhalují limity současného systému územněplánovací dokumentace v České republice. Práce se zabývá otázkou, zda je možné na základě dostupných plánovacích teorií vytvořit koncept flexibilního územního plánování, ve kterém mají obyvatelé opravdový vliv. Induktivním způsobem a metodou kvalitativního výzkumu mapuje zakotvenou teorii komunikativního plánování. Na základě podrobné rešerše teorie komunikativního plánování jsou vytyčeny hlavní prvky, které jsou základem konceptu decentralizované územněplánovací dokumentace na bázi peer- to-peer.
Residential Satisfaction in Different Urban Structures
Matyášová, Jana
Tento článek porovnává výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, které v rámci projektu GA17-26104S: Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území proběhlo v pěti brněnských obytných souborech. Obytné soubory, ve kterých průzkum probíhal, byly vybrány tak, aby zastupovaly odlišné typy urbanistických struktur. Vyhodnocení dotazníkového šetření by tak mohlo přispět k vysvětlení vztahu mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel.
Univerzita v městském prostoru: Univerzita Karlova a Universität Wien
Kavan, Ondřej ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou otázky, kterými se předkládaná práce zabývá.
Analýza vlivu buržoazních bohémů na americkou společnost na přelomu milénia
Čech, Dominik ; Kýrová, Lucie (vedoucí práce) ; Pondělíček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem sociální třídy buržoazních bohémů na americkou společnost, a to především na přelomu milénia, přičemž pomyslným koncem studovaného období je ekonomická krize z roku 2007. Na pozadí přerodu moderních společností v postmoderní, jež se vyznačují heterogenitou a proměnlivostí přístupu k životu a v nichž je individuum, jeho chování a hodnoty stále mně determinováno třídou identifikovali američtí autoři novou společenskou třídu - buržoazní bohémy, zkráceně bobos. Práce představuje primárně úvod do problematiky této třídy, přičemž nabízí definici této třídy její zařazení do kontextu americké společností a její popis na základě socioekonomických faktorů. Dále práce analýzuje vliv této třídy na americkou společnost. Tato práce specificky odpovídá na několik výzkumných otázek: Jakým způsobem formovali bobos podobu americké společnosti? Jak moc jsou zodpovědní za stále větší společenské nerovnost v americké společnosti? Jsou bobos skutečně "alternativní kapitalisté"?
Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory
Svobodová, Lucie ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s urbanistickými principy a zásadami pro budování měst. Rozebíranými tématy jsou funkčnost prostorového návrhu, smyslové vnímání, jež se pojí k danému prostoru, ubanistické analýzy a postupy při navrhování veřejných městských částí. Práce dále zkoumá myšlenky významných urbanistů se snahou aplikovat tyto postupy pro město Brno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.