Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic
Horáková, Eva
Informace o pohybu uživatelů mobilních sítí patří v dnešní době k ceněným zdrojům dat pro sociologické a urbanistické analýzy denních vzorců chování obyvatel měst. Tato data jsou otevřená, ale v omezené kvalitě publikovaná na webu. Umožňují sledovat množství uživatelů v rámci základních sídelních jednotek ve vybraných průřezových hodinách během celého dne. Data také poskytují anonymizované informace zvlášť o pohlaví a věku uživatelů. Cílem příspěvku je představit informace z mobilních dat na případové studii vybraných územních celků města Brna.
Environmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivy
Židek, Dominik ; Sobotka, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavebního práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno "environmentálními akty" - tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů ("finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany životního prostředí při "rozhodování" v oblasti stavebního práva. V první z nich (kapitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva vydávaných orgány ochrany životního prostředí a...
Univerzita v městském prostoru: Univerzita Karlova a Universität Wien
Kavan, Ondřej ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou otázky, kterými se předkládaná práce zabývá.
Stavební proměna protektorátní Prahy: nacistické záměry a realizované projekty v dopravě a průmyslu
Bajusz, Tadeáš ; Vykoukal, Jiří (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá otázkami městského plánování a stavební činnosti za druhé světové války. Objektem výzkumu je Praha v době nacistické okupace od března 1939 do května 1945. Cílem pak je v rámci jednopřípadové studie problematizovat interpretaci doby okupace jako období, kdy vlivem nacistické přítomnosti a dlouhodobých plánů s Protektorátem Čechy a Morava byla silně redukována stavební činnost. Práce se snaží argumentovat proti této zjednodušené interpretaci a na příkladech stavebních projektů dopravní infrastruktury a průmyslových objektů dokázat, že stavební činnost pokračovala nadále i v tomto období a že její omezování nebylo zapříčiněno přímými zásahy okupantů. Úvodní část má uvést do obecné problematiky nacistického urbanismu, jeho konceptů a připravovaných plánů pro okupovaná území středovýchodní Evropy. Druhá kapitola se soustředí na konkrétní koncepce připravované pro proměnu protektorátní Prahy a popisuje problematiku omezování stavební činnosti. Třetí kapitola pak uvádí konkrétní realizované stavební projekty v oblasti hromadné dopravy a průmyslu. Závěr shrnuje výsledky a nejdůležitější poznatky výzkumu. Práce je mimo jiné postavena na zdrojích získaných v archivech na území Prahy.
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.
Dům u řeky
Kučírková, Veronika ; Mikulášek, David (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Urbanistický návrh vytvářející příjemnou část města v okolí řeky s návazností na brněnské centrum a spojující několik funkcí v lokalitě s dnes odtrženou řekou od městského života. Základní myšlenkou návrhu bytového domu je otevření i jižní fasády, nabídnutí variantních typů bytových dispozic a zdůraznění propojení řeky s budovou systémem teras.
Vývoj územně plánovacích podkladů a dokumentace ve vybrané lokalitě
BOČÁKOVÁ, Monika
Tématem bakalářské práce je vývoj územně plánovacích podkladů a dokumentace ve vybrané obci. Holubov je obcí střediskového významu rozkládající se mezi Českými Budějovice a Českým Krumlovem. Cílem práce je shromáždění podkladů územního plánování a jejich analyzování. V první části je obsažena definice územního plánování, cíle a úkoly územního plánování, jeho historický vývoj a právní předpisy, kterými se územní plánování v průběhu let řídilo. V praktické části je popsána obec, okolí obce a její historický vznik. V další části se práce zabývá popisem jednotlivých územních plánů a jejich porovnáním v jednotném srovnávacím měřítku.
Vývoj územního plánování ve vybrané obci
KOHOUTOVÁ, Petra
Diplomová práce se zabývá vývojem územního plánování ve vybrané obci. Jako lokalita bylo vybráno město Sezimovo Ústí. V první části práce byla popsána historie územního plánování, jeho definice, nástroje, legislativní zajištění a popis procesu územního plánování. Druhá část práce se zabývá popisem Sezimova Ústí, popisem jednotlivých zkoumaných územních plánů a jejich vzájemným porovnáním. Na závěr byly navrženy změny a úpravy platného územního plánu.
Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem
Kasan, Michal ; Lichnovský, Petr (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě dnešního obecního úřadu a prodejny potravin. V místě nového centra vznikne zóna obchodu, služeb a samosprávy, dále zóna obytná a zóna rekreační. Nové centrum je řešeno a doplněno ve 3 fragmentech. V prvním je zrekonstruován obecní úřad, prodejna potravin a postaveny objekty pro obchod a služby, lékař, pošta, úřad, dále počítáme s výstavbou 2 podlažního bytového domu. Ve druhém fragmentu bude zrekonstruována škola, bude vystavěn obytný okrsek s domem s pečovatelskou službou, s byty pro mladé páry, rodinné domy. Vybuduje se multifunkční sportoviště pro občany obce. Ve třetím fragmentu bude postaven dům s apartmánovými byty a wellness centrem. Současně bylo navrženo nové funkční využití území.
The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development
Ježková, Tereza
Rozvoj současných měst je souběžně ovlivňován veřejnými a podnikatelskými zájmy a závisí především na ochotě těchto subjektů najít společný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Na případových studiích je porovnáváním priorit, chování a rozporů možné vysledovat, jak se změní kvalita veřejného prostoru a života obyvatel, množství pracovních příležitostí a ekologické a hygienické podmínky v případě, že bude realizován záměr developera, a v případě, že bude v maximální míře hájen veřejný zájem, a jaký je pohled ze strany města, který je reflektován v územním plánu. Záměrem je odhalit, zda k žádoucímu rozvoji lokality či města přispívá veřejnost, ÚP, či naopak developer, případně všichni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.