Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj
Kalousková, Soňa ; Drozenová, Wendy (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
1 Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj Bc. Soňa Kalousková, DiS. Cílem diplomové práce je prozkoumat situaci vzdělávání třetího věku v České republice se zvláštním zřetelem na univerzity třetího věku (U3V) se zaměřením na Univerzitu Karlovu (UK) a Pedagogickou fakultu UK. Na základě těchto zjištění dospět k závěrům o tom, jak může management vzdělávání přispět k rozvoji U3V. Téma bylo vybráno na základě výzkumníkova zájmu o problematiku. V teoretické části se uvádějí potřebné znalosti o celoživotním vzdělávání, vzdělávání třetího věku, a je představeno téma stárnoucí společnosti. V praktické části se zpracovává sociologický výzkum s kvantitativním šetřením s použitím elektronických i tištěných dotazníků a řízeného rozhovoru, který má za cíl zmapovat současnou situaci U3V, jeho kvalitu a možnosti dalšího rozvoje. V závěrečné části jsou zhodnoceny poznatky z celého výzkumu. celoživotní vzdělávání, kvalita vzdělávání, senioři, Univerzita třetího věku, vzdělávání třetího věku
Vybrané otázky péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
TESAŘOVÁ, Marie
Diplomová práce je zaměřena na vzdělávání seniorů a klade si za cíl zjistit, zda mají senioři zájem o vzdělávání a zda je tento zájem ovlivněn věkem nebo finanční situací daného jedince. Celá práce primárně vychází z kontextu Národně akčního plánu pro pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, kde se sociální začleňování seniorů zaměřuje na oblasti zajištění a ochrany lidských práv starších osob, celoživotní učení, zdravé stárnutí, kvalitní prostředí pro život seniorů, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci, zaměstnávání starších osob a péči o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností. Diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou podrobně popsané potřebné pojmy související s danou problematikou a praktická část zahrnuje zvolený cíl práce, hypotézy, metodiku, která následně hypotézy testuje, výsledky šetření a závěrečnou diskuzi.
Vybrané aspekty aktivního stárnutí u posluchačů Univerzity třetího věku
Fialová, Eliška ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Vojtko, Tibor (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty konceptu aktivního stárnutí v kontextu vzdělávání na univerzitě třetího věku. Práce je rozdělena na dvě části - první část se skládá ze čtyř kapitol a uvádí základní tematické celky (stáří a stárnutí, teoretické koncepty týkající se stáří a stárnutí, aktivní stárnutí) s využitím domácí i zahraniční literatury. Práce definuje pojmy stáří, stárnutí a senior, shrnuje související demografický vývoj a představuje univerzity třetího věku a jejich roli ve vzdělávání seniorů. Dále s využitím především zahraničních zdrojů představuje koncept aktivního stárnutí a jeho vývoj a tři další koncepty s aktivním stárnutím související (zdravé, úspěšné a produktivní stárnutí). Koncept aktivního stárnutí je pak přiblížen z pohledu jednotlivých mezinárodních organizací a následně jsou vymezeny jeho stěžejní aspekty. Druhá část práce obsahuje vlastní kvantitativní šetření mezi posluchači U3V a zaměřuje se na dříve vymezené aspekty, zejména na participaci na trhu práce, zapojení do pohybových aktivit, participaci na dobrovolnictví a další možnosti aktivního způsobu trávení volného času ve stáří. Sesbíraná data jsou vyhodnocena a následně interpretována. Klíčová slova stáří, stárnutí, senior, aktivní stárnutí, univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů
Občanská participace seniorů v kontextu Univerzity třetího věku
Biláková, Kristýna ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Benyovszky, Selma (oponent)
Ve své diplomové práci "Občanská participace seniorů v kontextu Univerzity třetího věku" jsem se zaměřila na roli občanské participace v životech aktivních seniorů - posluchačů Univerzity třetího věku, kterou jsem zkoumala v kontextu vzdělávání dospělých. Konkrétně skrze program zájmového vzdělávání, který se specializuje na vzdělávání seniorů, tj. Univerzita třetího věku. Z demografického hlediska bude populace seniorů i nadále stoupat. Tento fakt se nutně promítne i na rozvoji občanské společnosti, na němž se senioři podílí. I proto je na místě, věnovat seniorům jako aktivní skupině, více výzkumné pozornosti. Sběr kvalitativních dat byl uskutečněn prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Pozornost byla věnována zejména postojům a zkušenostem, které respondenti s občanskou participací v rámci svého života získali. Z analyzovaných výpovědí respondentů bylo možné vyčíst, že respondenti ve svém životě vnímají participaci skrze aktivity spojené s politikou a politicky zaměřeným jednáním, tj. přikládají největší význam politické participaci. Projevy formální participace se rovněž vyskytly, ale na tyto ve svých výpovědích respondenti příliš důraz nekladli, považovali je často za samozřejmé.
Vzdělávání a terapie pro seniory v Praze
Krejčí, Andrea ; Dvořáčková, Hana (vedoucí práce) ; Nováková, Ivana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vzdělávání a terapii seniorů v Praze. V první kapitole teoretické části se věnuji základním pojmům (senior, stáří, vzdělávání, terapie apod.). Druhá kapitola je zaměřena na třetí věk, neboli rané stáří, kdy jsou staří lidé ještě soběstační. Dále třetí kapitola se týká seniorů čtvrtého věku, který je obdobím pravého stáří. Čtvrtá kapitola pojednává o univerzitě třetího věku, kde se věnuji především pozitivním vlivům a bariérám, se kterými se mohou senioři setkat, když se rozhodnou studovat. V páté kapitole jsou popsány vybrané terapie (reminiscenční terapie, arteterpie, muzikoterapie, trénink paměti). V praktické části se věnuji vybraným zařízením a to univerzitě celoživotního vzdělávání a domovu pro seniory Sámova 7 v Praze. Provedla jsem rozhovor se seniorem, který je studentem univerzity třetího věku. Rozhovor je zaměřen na to, co ke studiu seniora vedlo a co mu přineslo. Dále jsem ve vybraném zařízení pro seniory vedla terapii se zaměřením na reminiscenci a trénink paměti, poté popisuji průběh terapie, následnou reflexi a uvádím popis prostorů, kde terapie probíhají. Klíčová slova: senior, třetí věk a čtvrtý věk, vzdělání, univerzita třetího věku, terapie, reminiscence, trénink paměti
Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku
Koutská, Iva ; Zajícová, Pavla (vedoucí práce) ; Ondráková, Jana (oponent) ; Andrášová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Didaktika konkrétního jazyka Iva K o u t s k á Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků univerzity třetího věku Specific aspects of teaching foreign languages to seniors/participants of the University of the Third Age ABSTRAKT (česká verze) 2015 vedoucí práce: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá vybranými aspekty vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku (U3V) a specifickými aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků U3V. V teoretické části práce je poukazováno na nejednoznačnost pojmu "senior" a na spory ohledně existence samostatné vědní disciplíny zabývající se vzděláváním seniorů. Jsou charakterizovány možnosti vzdělávání seniorů a výuky cizích jazyků u seniorů s důrazem na U3V a vybrané specifické aspekty tohoto procesu. V empirické části srovnáváme na základě čtyř případových studií vzdělávání seniorů a výuku cizích jazyků u seniorů, a to na příkladu: 1) U3V na Maltě, 2) U3V ve Skotsku, 3) U3V v České republice a 4) U3V Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem práce je získat komplexnější vhled do této složité interdisciplinární problematiky, jíž není dosud v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Senioři představují...
Osobnostní odolnost seniorů účastnících se vzdělávání na univerzitách třetího věku
Škvorová, Klára ; Záškodná, Helena (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Populace stárne. Prognózy předpovídají v budoucnu nárůst počtu lidí ve věkové kategorii 65+. Je proto potřeba uvažovat o zapojování seniorů do společenského dění a podpoře jejich soběstačnosti do vysokého věku. Jednou z cest je i vzdělávání. Tato práce se zaměřuje na vzdělávání v rámci univerzit třetího věku a zkoumá jej z nového pohledu. Zaměřuje se na hardiness (osobnostní odolnost) jako složku osobnosti, která pomáhá jedinci lépe zvládat zátěžové situace. Šetření v práci zjišťuje, zda senioři navštěvující univerzity třetího věku mají vyšší úroveň hardiness než senioři, kteří je nenavštěvují, a zda též pozitivněji vnímají své zdraví a smysluplnost svého života. Práce též zkoumá, zda úroveň hardiness závisí na pohlaví, výši dosaženého formálního vzdělání a zda souvisí s vnímanou sociální oporou. Výsledky šetření ukazují, že pohlaví nevytváří diferenci v úrovni hardiness a senioři studující na univerzitách třetího věku vnímají pozitivněji své zdraví a svůj život jako smysluplnější oproti seniorům, kteří na univerzitách třetího věku nestudují. Nebyl prokázán rozdíl ve výši úrovně hardiness mezi oběma skupinami, závislost na výši dosaženého vzdělání a souvislost s vnímanou sociální oporou. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, hardiness, odolnost, senior, vzdělávání, U3V, univerzita třetího věku
Komparace institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a Španělském království
Varvařovská, Tereza ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku, zejména pak institucí univerzity třetího věku. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní část práce se věnuje teoretickým východiskům vzdělávání seniorů a na základě prognózy vývoje demografické situace v Evropě je zde zdůvodněn význam vzdělávání seniorů pro společnost i jedince samotného. Stěžejní část práce je zaměřena na institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů a jsou v ní představeny nejvýznamnější formy vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku. Tato část poté vyústí do samotné komparace instituce univerzity třetího věku v obou zemích dle šesti zvolených kritérií. Cílem komparace je zjistit, zdali instituce univerzity třetího věku ve Španělsku vychází ze stejného modelu jako instituce univerzity třetího věku v České republice. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, institucionální zabezpečení, univerzita třetího věku, senioři

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.