Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluace výuky na lékařských fakultách
Škrabalová, Markéta ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Studentské posuzování kvality výuky je součástí hodnocení kvality vysoké školy a současně nástrojem managementu využívaným při řízení vzdělávacího procesu na vysoké škole. Diplomová práce se zaměřuje na studentskou evaluaci výuky na lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Cílem práce je zjistit názor vyučujících a studentů na studentskou evaluaci výuky jako na jeden z nástrojů hodnocení kvality vysokých škol, popsat evaluaci výuky na zkoumaných lékařských fakultách, analyzovat výroční zprávy a dlouhodobé záměry vybraných fakult z pohledu studentské evaluace výuky. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola vymezuje pojem vysoká škola, zabývá se hodnocením kvality na vysokých školách a v závěru se věnuje problematice výročních zpráv. Druhá kapitola podrobně rozpracovává problematiku studentského hodnocení výuky na vysokých školách na základě studia odborné literatury. V praktické části je uveden výzkumný soubor, výsledky předvýzkumu a najdeme zde i krátkou charakteristiku lékařských fakult. Pro účely výzkumného šetření byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, rozhovory a obsahová analýza textu. V závěru praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření s komentáři, vypracována analýza výročních zpráv a dlouhodobých záměrů zkoumaných lékařských fakult a...
Komparativní analýza komunikace vybraných českých veřejných univerzit prostřednictvím sociální sítě Facebook
Fikejzová, Michaela ; Máchová, Eva (vedoucí práce) ; Hrabánková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou oficiálních stránek vybraných českých veřejných univerzit na Facebooku za období prosinec 2018 - březen 2019. Mezi vybrané subjekty patří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Hradec Králové. Cílem práce je zjistit, jaký obsah univerzity na Facebooku publikují a v jaké míře se jim daří podnítit své sledující k aktivitě. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou sociálních médií a jejími komunikačními specifiky, dále je zde představena sociální síť Facebook a její působení v českém prostředí. Další část teoretické kapitoly se věnuje přijetí marketingového přístupu a jeho specifikům v oblasti terciárního vzdělávání. Poté je věnována podkapitola přímo komunikaci univerzit na sociálních sítích. V metodologické části je charakterizována výzkumná metoda, kvantitativní obsahová analýza, a její parametry užité v empirické části této bakalářské práce. Empirická část je věnována analýze dat získaných z oficiálních stránek univerzit na Facebooku. Nejprve jsou analyzovány univerzity jako samostatné subjekty, dále je provedena shrnující analýza všech získaných dat.
Problematické oblasti života studentů vysokých škol trpících sociální fobií
Šimonová, Lucie ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato práce se zabývá problematickými oblastmi života studentů vysokých škol trpících sociální fobií. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojem sociální fobie a popisuje její příznaky a možné příčiny. Také zmiňuje povahové vlastnosti či emoce, od kterých je třeba sociální fobii odlišit. Dále se zabývá obdobím rané dospělosti a popisem vysokoškolského prostředí se zaměřením na potencionální faktory v obou oblastech, které mohou jedincům se sociální fobií přinášet problémy či způsobovat stres. Vzhledem k povaze práce byl zvolen kvalitativní výzkum a pro metodu sběru dat byl vybrán hloubkový polo-strukturovaný rozhovor, kterého se účastnilo pět respondentů. Analýza dat ukázala, že sociální fobie vážně postihuje celou řadu oblastí života během studia na vysoké škole. Na základě výpovědí respondentů bylo zjištěno, že nejvíce bývá komplikována oblast vztahů, a to především partnerských. Dále sociální fobie výrazně komplikuje oblast vzdělání a oblast práce, kdy nebývá výjimkou, že jedinci mají vzdělání či pracovní pozici neúměrnou jejich potenciálu. Jedním z největších problémů se stává komunikace s ostatními, a také skutečnost, že zdraví jedinci si jen obtížně dokáží představit, čím tito lidé prochází. V závěru práce jsou také navrhnuty možné formy...
Akademické náměstí - Fakulta výtvarných umění
Smejkal, Jan ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie budovu fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Stavební parcela se nachází na rozhraní městských částí, Brno – Střed a Brno – Žaovřesky a je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská a Bulínova. Projekt navazuje na studii z předmětu TG02, který se zabýval návrhem fakulty soudního inženýrství. Výsledná práce tedy řeší obě fakulty včetně společného zázemí. Součástí areálu jsou podzemní garáže požadované městem a nahrazující zastavěnou plochu pozemku. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření objektu, který bude respektovat okolní blokovou zástavbu a vymezí se k okolním rušným ulicím, čímž uvnitř vytvoří menší náměstí. Výsledkem jsou dvě šestipodlažní budovy fakult respektující uliční čáru, spojené dvoupodlažním objektem s atriem.
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
bude upřesněnoLatin Quarter - the historical pearl of Paris
Friedbergerová, Adéla ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Müllerová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj, hlavní funkci a charakteristiku Latinské čtvrti, která je součástí Paříže a tvoří její historické jádro. V pěti hlavních kapitolách je rozebírán vývoj této městské části, počínaje dávnou Lutecií, až po současnost. Důraz je kladen na památky a rozvoj vzdělanosti ve středověku. Primárně se práce zabývá středověkou výukou a to v období, kdy byla v největším rozkvětu. Pařížské universitě se dařilo po všech stránkách, zdůrazněna jsou její specifika. Dále jsou zmiňovány další školské instituce a práce zahrnuje taktéž fungování tamního školství v současnosti. Zpracování je z velké části zaměřeno na řadu umělců žijících a tvořících v Latinské čtvrti i na místa spojená s jejich životem a tvorbou. Latinská čtvrť je stále místem a tradičním centrem kulturního i intelektuálního života v Paříži. Cílem této práce je přiblížit čtenáři poutavou a čtivou formou jedinečnou městskou čtvrť se všemi jejími přednostmi a specifiky, za použití co nejvěruhodnějších literárních pramenů. KLÍČOVÁ SLOVA Paříž, Lutetia, Latinská čtvrť, historie, středověk, vzdělávání, universita, Sorbona, umělec, turismus
Výběrové řízení na akademického pracovníka na vysoké škole
Doležalová, Helena ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá popisem procesu výběrového řízení na akademického pracovníka na vysoké škole. V teoretické části seznámí čtenáře s personálními činnostmi v organizaci, jejichž součástí je získávání uchazečů o zaměstnání, předvýběr a výběr pracovníků. V této části práce jsou popsány metody výběru zaměstnanců a etapy procesu výběru pracovníků. Práce dále definuje vysokou školu (univerzitu) a specifikuje akademického pracovníka - tj. pracovníka na vysoké škole. Výzkumná část práce je zaměřena na detailní posouzení postupu výběrových řízení prováděných pro akademické pracovníky na vysokých školách. Výzkum byl prováděn na vzorku veřejných vysokých škol v České republice. Byly prováděny rozhovory s pracovníky odpovědnými za výběrová řízení na vysokých školách (pracovníci personálního odboru). Další poznatky k této problematice byly získány pomocí přímé účasti na výběrových řízeních na akademické pracovníky probíhajících na některých vysokých školách. Součástí práce je analýza dokumentů souvisejících s výběrovým řízením, mezi které se řadí zejména životopisy uchazečů o práci s uvedením uchazečovy dosavadní praxe spolu s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, přihlášky k výběrovým řízením, přehled publikační činnosti a řády výběrového řízení, které jsou součástí vnitřních předpisů vysokých škol....
The Effect of University Education on Employment in the Visegrad Group
Karolík, Richard ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Troch, Tomáš (oponent)
Táto práca skúma vplyv vysokoškolského vzdelania na zamestnateľnosť v krajinách vy- šehradskej skupiny. Vzdelanie ako súčasť ľudského kapitálu zohráva významnú úlohu v ekonomike práce. Tento výskum používa data získané zo šiesteho kola prieskumu the European Social Survey. Štúdia je rozdelená na tri časti. Prvá časť skúma vplyv uni- verzitného titulu na zamestnateľnosť v celej vyšehradskej skupine. Druhá časť sa zameri- ava na porovnanie efektu dosiahnutého univerzitného vzdelania v jednotlivých krajinách vyšehradskej skupiny. Posledná tretia časť skúma pridanú hodnotu dokončenia rôznych úrovní vysokoškolského vzdelania. Výsledky naznačujú, že medzi úrovňou vzdelania a pravdepodobnosťou byť zamestnaný je pozitívna korelácia. Jednotlivci, ktorí dokončili univerzitné vzdelanie majú o osemdesiatsedem percent vyššiu šancu byť zamestnaný ako tí, ktorí dosiahli iba stredoškolské vzdelanie. Najvýraznejší rozdiel v zamestnateľnosti bol zaznamenaný v Poľsku a naopak najmenej výrazný v Českej republike. Vplyv dodatočnej dokončenej úrovne vysokoškolského vzdelania je vyšší, ale klesajúci s vyšším stupňom vzdelania. Kľúčové slová Vyššie vzdelanie, univerzitné vzdelanie, vyšehradská štvorka,...
Univerzita v městském prostoru: Univerzita Karlova a Universität Wien
Kavan, Ondřej ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou otázky, kterými se předkládaná práce zabývá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.