Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj
Kalousková, Soňa ; Drozenová, Wendy (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
1 Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj Bc. Soňa Kalousková, DiS. Cílem diplomové práce je prozkoumat situaci vzdělávání třetího věku v České republice se zvláštním zřetelem na univerzity třetího věku (U3V) se zaměřením na Univerzitu Karlovu (UK) a Pedagogickou fakultu UK. Na základě těchto zjištění dospět k závěrům o tom, jak může management vzdělávání přispět k rozvoji U3V. Téma bylo vybráno na základě výzkumníkova zájmu o problematiku. V teoretické části se uvádějí potřebné znalosti o celoživotním vzdělávání, vzdělávání třetího věku, a je představeno téma stárnoucí společnosti. V praktické části se zpracovává sociologický výzkum s kvantitativním šetřením s použitím elektronických i tištěných dotazníků a řízeného rozhovoru, který má za cíl zmapovat současnou situaci U3V, jeho kvalitu a možnosti dalšího rozvoje. V závěrečné části jsou zhodnoceny poznatky z celého výzkumu. celoživotní vzdělávání, kvalita vzdělávání, senioři, Univerzita třetího věku, vzdělávání třetího věku
Vybrané otázky péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
TESAŘOVÁ, Marie
Diplomová práce je zaměřena na vzdělávání seniorů a klade si za cíl zjistit, zda mají senioři zájem o vzdělávání a zda je tento zájem ovlivněn věkem nebo finanční situací daného jedince. Celá práce primárně vychází z kontextu Národně akčního plánu pro pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, kde se sociální začleňování seniorů zaměřuje na oblasti zajištění a ochrany lidských práv starších osob, celoživotní učení, zdravé stárnutí, kvalitní prostředí pro život seniorů, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci, zaměstnávání starších osob a péči o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností. Diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou podrobně popsané potřebné pojmy související s danou problematikou a praktická část zahrnuje zvolený cíl práce, hypotézy, metodiku, která následně hypotézy testuje, výsledky šetření a závěrečnou diskuzi.
Vybrané aspekty aktivního stárnutí u posluchačů Univerzity třetího věku
Fialová, Eliška ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Vojtko, Tibor (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty konceptu aktivního stárnutí v kontextu vzdělávání na univerzitě třetího věku. Práce je rozdělena na dvě části - první část se skládá ze čtyř kapitol a uvádí základní tematické celky (stáří a stárnutí, teoretické koncepty týkající se stáří a stárnutí, aktivní stárnutí) s využitím domácí i zahraniční literatury. Práce definuje pojmy stáří, stárnutí a senior, shrnuje související demografický vývoj a představuje univerzity třetího věku a jejich roli ve vzdělávání seniorů. Dále s využitím především zahraničních zdrojů představuje koncept aktivního stárnutí a jeho vývoj a tři další koncepty s aktivním stárnutím související (zdravé, úspěšné a produktivní stárnutí). Koncept aktivního stárnutí je pak přiblížen z pohledu jednotlivých mezinárodních organizací a následně jsou vymezeny jeho stěžejní aspekty. Druhá část práce obsahuje vlastní kvantitativní šetření mezi posluchači U3V a zaměřuje se na dříve vymezené aspekty, zejména na participaci na trhu práce, zapojení do pohybových aktivit, participaci na dobrovolnictví a další možnosti aktivního způsobu trávení volného času ve stáří. Sesbíraná data jsou vyhodnocena a následně interpretována. Klíčová slova stáří, stárnutí, senior, aktivní stárnutí, univerzita třetího věku, vzdělávání seniorů
Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku
Koutská, Iva ; Zajícová, Pavla (vedoucí práce) ; Ondráková, Jana (oponent) ; Andrášová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Didaktika konkrétního jazyka Iva K o u t s k á Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků univerzity třetího věku Specific aspects of teaching foreign languages to seniors/participants of the University of the Third Age ABSTRAKT (česká verze) 2015 vedoucí práce: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá vybranými aspekty vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku (U3V) a specifickými aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků U3V. V teoretické části práce je poukazováno na nejednoznačnost pojmu "senior" a na spory ohledně existence samostatné vědní disciplíny zabývající se vzděláváním seniorů. Jsou charakterizovány možnosti vzdělávání seniorů a výuky cizích jazyků u seniorů s důrazem na U3V a vybrané specifické aspekty tohoto procesu. V empirické části srovnáváme na základě čtyř případových studií vzdělávání seniorů a výuku cizích jazyků u seniorů, a to na příkladu: 1) U3V na Maltě, 2) U3V ve Skotsku, 3) U3V v České republice a 4) U3V Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem práce je získat komplexnější vhled do této složité interdisciplinární problematiky, jíž není dosud v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Senioři představují...
Osobnostní odolnost seniorů účastnících se vzdělávání na univerzitách třetího věku
Škvorová, Klára ; Záškodná, Helena (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Populace stárne. Prognózy předpovídají v budoucnu nárůst počtu lidí ve věkové kategorii 65+. Je proto potřeba uvažovat o zapojování seniorů do společenského dění a podpoře jejich soběstačnosti do vysokého věku. Jednou z cest je i vzdělávání. Tato práce se zaměřuje na vzdělávání v rámci univerzit třetího věku a zkoumá jej z nového pohledu. Zaměřuje se na hardiness (osobnostní odolnost) jako složku osobnosti, která pomáhá jedinci lépe zvládat zátěžové situace. Šetření v práci zjišťuje, zda senioři navštěvující univerzity třetího věku mají vyšší úroveň hardiness než senioři, kteří je nenavštěvují, a zda též pozitivněji vnímají své zdraví a smysluplnost svého života. Práce též zkoumá, zda úroveň hardiness závisí na pohlaví, výši dosaženého formálního vzdělání a zda souvisí s vnímanou sociální oporou. Výsledky šetření ukazují, že pohlaví nevytváří diferenci v úrovni hardiness a senioři studující na univerzitách třetího věku vnímají pozitivněji své zdraví a svůj život jako smysluplnější oproti seniorům, kteří na univerzitách třetího věku nestudují. Nebyl prokázán rozdíl ve výši úrovně hardiness mezi oběma skupinami, závislost na výši dosaženého vzdělání a souvislost s vnímanou sociální oporou. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, hardiness, odolnost, senior, vzdělávání, U3V, univerzita třetího věku
Komparace institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a Španělském království
Varvařovská, Tereza ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku, zejména pak institucí univerzity třetího věku. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní část práce se věnuje teoretickým východiskům vzdělávání seniorů a na základě prognózy vývoje demografické situace v Evropě je zde zdůvodněn význam vzdělávání seniorů pro společnost i jedince samotného. Stěžejní část práce je zaměřena na institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů a jsou v ní představeny nejvýznamnější formy vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku. Tato část poté vyústí do samotné komparace instituce univerzity třetího věku v obou zemích dle šesti zvolených kritérií. Cílem komparace je zjistit, zdali instituce univerzity třetího věku ve Španělsku vychází ze stejného modelu jako instituce univerzity třetího věku v České republice. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, institucionální zabezpečení, univerzita třetího věku, senioři
Univerzity třetího věku jako možnost naplňování konceptu aktivního stárnutí.
Červenková, Zuzana ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem univerzit třetího věku v kontextu konceptu aktivního stárnutí. V teoretickém úvodu je téma zasazeno do problematiky stárnutí populace a sociálních aspektů odchodu do důchodu. Ve stručnosti je přiblížena historie U3V ve světě i v ČR. Samotný koncept aktivního stárnutí bývá definován různě, proto je pro účely výzkumu zvolena definice sestávající ze třech základních aspektů - aktivního životního stylu, inkluze a materiální zabezpečení. Kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů se studenty U3V na Univerzitě Karlově v Praze zjišťuje, jak jsou tyto aspekty naplňovány z pohledu samotných studentů. Aktivní životní styl je u seniorů podporován rozšiřováním znalostí, doprovodnými programy a pohybovou aktivitou. Studenti navazují ve škole nové přátelské vztahy, které často přesahují i mimo kurzy. V obou těchto aspektech je pro seniory důležitá především "kvalita" nabízených možností, tedy úroveň a odbornost poskytovaných poznatků a inteligence a zájmy nových přátel. Senioři, kteří studují dohromady s mladšími studenty i ti, kteří navštěvují oddělené kurzy, považují mezigenerační setkávání za přínosné a obohacující pro obě strany. Studium na univerzitě třetího věku pro pracující seniory představuje jakýsi bonus k jejich profesním znalostem, výrazně ale neovlivňuje jejich postavení...
Vzdělávání seniorů v organizacích občanské společnosti v České republice
Matějková, Tereza ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Vzdělávání seniorů se v České republice věnují organizace různého druhu i různé právní subjektivity. Organizace občanské společnosti dostupné on-line nejsou dominantním poskytovatelem vzdělávacích kurzů a aktivit pro seniory v ČR. Z celkového počtu on-line dohledatelných poskytovatelů vzdělávacích kurzů tvoří organizace občanské společnosti 17 %. V kraji Vysočina bylo nalezeno 6 organizací občanské společnosti, které se věnují vzdělávání seniorů. Účastníci jejich vzdělávacích programů považují za vzdělávání všechny aktivity, kterým se v kurzech věnují, jelikož se při nich učí novým dovednostem. Oceňují kurzy pro vzdělávání samo, pro smysluplné trávení volného času, pro možnost aktivního života i v období stárnutí. Za téměř nejdůležitější však účastníci i organizátoři považují navazování a rozšiřování sociálních kontaktů účastníků, vytváření sociálních sítí. To lze považovat za nejvýraznější projev občanské společnosti ve vzdělávání seniorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.