Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lávka pro pěší přes řeku Svratku v Brně
Škrabal, Jan ; Nečas, Radim (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh lávky o jednom poli přes řeku Svratku v Brně. Pro posouzení byla ze tří variant vybrána varianta obloukové konstrukce s osově zavěšenou mostovkou na ocelovém oblouku. Jedná se o samokotevnou konstrukci, kdy je tahová síla eliminována předpětím v ose mostovky. Pro výpočet vnitřních sil byl využit program Scia Engineer 18.1, kde byly vytvořeny dva modely. Jeden prutový pro podélný směr a deskový s žebry pro příčný směr. Návrh a posudky konstrukce jsou řešeny dle aktuálně platných norem a předpisů.
Návrh jednopolového trámového mostu
Skořepová, Eliška ; Panáček, Josef (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Ze tří možných variant je vybrána varianta s dvěma trámy spojených deskou mostovky. Výpočty byly prováděny ručně s kontrolou výpočtů ve Scia Engineer 18.1. Výsledky byly vzájemně porovnávány. Konstrukce je posuzována podle Eurokódů.
Návrh podchodu pod železniční tratí
Rotroeklová, Petra ; Nečas, Radim (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh železobetonového podchodu pod železniční tratí. Konstrukce podchodu byla uvažována jako uzavřený rám, který je založený plošně na pružném podloží. V práci byl řešen jeden dilatační celek o délce 11 m z celkové délky 63 m. Pro výpočet účinků zatížení byl použit program Scia Engineer, výkresy byly rýsovány v programu AutoCAD a posouzení s výpočty bylo provedeno pomocí MS Excel a ručně. Konstrukce byla navržena a posouzena dle platných norem na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
Polyfunkční objekt - posouzení dílčích částí ŽB konstrukce
Pelouch, Adam ; Šulák, Pavel (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené stropní desky ze železobetonu polyfunkčního objektu. Pro návrh byla vybrána stropní deska nad 2. nadzemním podlažím. Výpočet vnitřních sil byl proveden metodou konečných prvků v programu RFEM s kontrolou použitelnosti výsledků pomocí přibližné metody náhradních rámů. Navržená konstrukce byla ověřena z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. A dále bylo řešeno srovnání výsledků metody součtových momentů s metodou konečných prvků na jednoduché desce 5x5 polí.
Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku
Odvárka, Miroslav ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Laníková, Ivana (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby vazník byl co nejlevnější a zároveň vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti – průhyb. Algoritmus využívá nástroj Řešitel, který je doplňkem programu Microsoft Office Excel. Byly vytvořeny dvě varianty vazníku. Jedna má tvar příčného řezu vazníku navrženým podle empirických vztahů a druhá obsahuje optimalizovaný tvar příčného řezu pomocí vytvořeného algoritmu. Vnitřní síly vazníku byly zjištěny pomocí programu Scia Engineer. Obě varianty byly staticky posouzeny. Při srovnání variant se prokázalo, že při optimalizaci tvaru příčného řezu je možné ušetřit značnou část nákladů na materiál.
Ceiling concrete slab over the tank of sewage treatment plant
Laurinyeczová, Erika ; Šulák, Pavel (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
The work deals with the analysis of a multi-field reinforced concrete slab, which is located above the chambers of a wastewater treatment plant. The slab is reinforced by a pair of mutually perpendicular ribs. The ribs are located under the support walls of the object, which is located above the slab. The aim of this work is to design and assess the slab for ultimate and serviceability limit state. The internal forces were determined on a spatial model of the joist slab using SCIA Engineer. At the same time, there was a manual calculation performed. Due to the asymmetric geometry of the slab, a comparison of the results and an assessment of the suitability or unsuitability of a simplified manual calculation for such a type of construction was performed.
Jednopolový most podporovaný kabely
Kučerka, Ján ; Koláček, Jan (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh pěší lávky přes koryto řeky. Pro návrh jsou zpracovány dvě varianty přemostění. Zvolená varianta je řešena jako zavěšená konstrukce podporovaná kabely. Most je vzhledem k překázce kolmý o celkové délce 66,225 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá monolitická mostovka zavěšená na pylonu skloněném v podélném směru. Značná část práce je věnovaná nalezení tzv. výchozího stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer 2018. Návrh předpětí, posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti jsou provedeny ručně dle platných norem a předpisů. Posouzení únosnosti pylonu je řešeno v softwaru IDEA StatiCa 9 a některé výsledky jsou ověřeny ručně. Práce zanedbává reologické jevy a fáze výstavby.
Návrh mostu v obci Vražné
Juřenčáková, Jana ; Svoboda, Adam (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí nosné konstrukce je 15,00 m. Vnitřní síly byly stanoveny pomocí programu SCIA Engineer 18.1 a ověřeny ručním výpočtem. Nosná konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Výpočet byl proveden podle platných norem a předpisů.
Návrh mostu o jednom poli přes silnici I/53
Hučík, Jan ; Olšák, Martin (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes silnici. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 35,1 m. Výpočet účinku zatížení je proveden v progamu Scia Engineer. V této práci byl proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a sloupu.
Jednopolový rámový most
Buk, Petr ; Zich, Miloš (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce silničního mostu přes řeku. Z vypracovaných variant byla upřednostněna varianta rámového jednopolového mostu. Konstrukci tvoří železobetonová předpjatá deska s náběhy. Most je řešen jako kolmý s délkou přemostění 25 m. Pro výpočet vnitřních sil byly vytvořeny dva výpočetní modely metodou MKP v programu SCIA Engineer 2018: prutový model a deskový model. Práce je věnována porovnání vnitřních sil na prutovém a deskovém modelu. Porovnání krátkodobých ztrát předpětí s výsledky z programu SCIA Engineer 2018. Návrh a posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti konstrukce byl proveden v souladu s platnými normami a předpisy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.