Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pavilon v botanické zahradě v Jihlavě
Kuchtová, Ludmila ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce pavilonu v botanické zahradě v Jihlavě. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli s rozdílnými typy žeber. Dispozičně se jedná o stavbu mnohoúhelníkového půdorysu, maximální půdorysný rozměr je 30 m, uvažovaná výška konstrukce je 10 m.
Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu
Matuška, Vojtěch ; Šiška, Radek (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je částečně zapuštěna pod terén. V obou variantách je proveden návrh a posouzení na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti – omezení vzniku a šířky trhlin. Pro výpočet vnitřních sil na konstrukci byl použit MKP model v programu SCIA Engineer. Na závěr je porovnán použitý objem materiálu pro jednotlivé varianty a navrženy možné úspory.
Rekonstrukce mostu v Ledči nad Sázavou
Lidmila, Ladislav ; Krejčík, Vladimír (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí starého trámového mostu v Ledči nad Sázavou. Byly vypracovány tři varianty rekonstrukce. K jedné z nich, zesílení dodatečným předpětím, byl vypracován detailní statický výpočet. Statické účinky byly řešeny metodou konečných prvků pomocí softwaru na roštovém modelu. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti. Ke zvolené metodě rekonstrukce byly vypracovány potřebné výkresy.
Mostní nadjezd přes dálnici
Černý, Pavel ; Šopík,, Leonard (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je proveden v programu MidasCivil 2019 a Scia Engineer 18.1. Dále je konstrukce posouzena na mezní stav použitelnosti a mezní stav únosnosti. Pro posouzení průřezů je použit program MS Excel. V této práci je proveden návrh a výkresová dokumentace mostovky a spodní stavby. Návrh a posouzení je provedeno dle evropských norem.
Design of a road bridge
Barkáč, Erik ; Diviš, Dalibor (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
The subject of this diploma thesis is the design and analysis of a bridge at the R48 bypass over the Ostravica River. For this purpose, three variants of the supporting structure solution were developed from which a variant of additionally prestressed chamber girder with perpendicular walls was selected. The main task is to assess the construction for phased construction. The static calculation was drawn up according to European
Obloukový most přes údolí
Velešík, Marek ; Zlatuška, Karel (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Hlavním předmětem řešení této diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce tvořené předpjatým pásem podpíraným ocelovým obloukem. Byly vypracovány tři varianty přemosťující řešené území, z nichž varianta tvořená mezilehlou mostovkou podpíranou obloukem prostřednictvím závěsů, byla vybrána k podrobnějšímu zpracování. Součástí této práce bylo nalezení ideálního tvaru oblouku. Pro analýzu konstrukce byl vytvořen prutový model v softwaru Ansys Mechanical se zohledněním fází výstavby. Správnost modelu byla ověřena sekundárním výpočtovým modelem vytvořeným v softwaru Midas Civil. Pro posouzení konstrukce v příčném směru byl vytvořen deskostěnový model v softwaru Midas Civil. Konstrukce byla posouzena z hlediska mezního stavu použitelnosti a únosnosti dle současně platných norem. Součástí práce je i dynamická analýza.
Železobetonová základová vana administrativní budovy
Turek, Jan ; Pulec, Vladimír (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové základové konstrukce vícepodlažního administrativního objektu. Jedná se o vodonepropustnou konstrukci bílé vany. Založení je navrženo v kombinaci základová deska a piloty. Analýza vnitřních sil je provedena v programu RFEM. Konstrukce suterénu byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Vzhledem k požadavku na nepropustnost konstrukce byl proveden rovněž návrh výztuže na nesilové účinky v raném stádiu.
Most nad místní komunikací a potokem
Švancara, Marek ; Puda, Vladimír (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu. Ze tří variant řešení je vybrána nosníková konstrukce, nosná konstrukce je tvořena konzolou nad pilíři a dodatečně předpjatých nosníků. Jsou ověřovány různé postupy výstavby, které jsou posuzovány na mezní stav použitelnosti a únosnosti dle platných norem a předpisů. Je zpracována výkresová dokumentace a statický výpočet.
Most přes železniční trať
Prekop, Michal ; Russnák, Adam (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu kategorie S7,5 na katastrálním území obce Polanka nad Odrou. Byly navrženy tři možné studie. Pro podrobnější zpracování byla vybrána studie komorového nosníku se šikmými stěnami. Výstavba mostu proběhne postupnou výstavbou na pevné skruži. Výpočet účinků zatížení je proveden pomocí výpočetního softwaru Midas Civil 19 v 2.1. a Scia Engineer 19.1. Vybraná studie byla posouzena dle platných evropských norem.
Lávka pro pěší přes řeku Svratku v Brně
Škrabal, Jan ; Nečas, Radim (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh lávky o jednom poli přes řeku Svratku v Brně. Pro posouzení byla ze tří variant vybrána varianta obloukové konstrukce s osově zavěšenou mostovkou na ocelovém oblouku. Jedná se o samokotevnou konstrukci, kdy je tahová síla eliminována předpětím v ose mostovky. Pro výpočet vnitřních sil byl využit program Scia Engineer 18.1, kde byly vytvořeny dva modely. Jeden prutový pro podélný směr a deskový s žebry pro příčný směr. Návrh a posudky konstrukce jsou řešeny dle aktuálně platných norem a předpisů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.