Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Časová náročnost výstavby stavebního objektu
Procházka, Jan ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. První část popisuje jednotlivé technologie výstavby a konstrukční druhy mostních konstrukcí. Druhá část práce se zabývá stanovením ukazatelů časové náročnosti výstavby. Jednotlivé ukazatele jsou vztaženy na plochu i objem mostního objektu a dále je v práci analyzováno tempo výstavby jednotlivých částí mostu.
Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení
Bolfová, Lucie ; Šimská, Zuzana (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve shromážděna teoretická východiska, úzce související s oblastí reportingu, a na jejich základě je provedena praktická analýza. Výsledky získané tímto způsobem jsou dále využity pro tvorbu změnových návrhů, které představují závěrečnou část práce.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Zachařová, Markéta ; MBA, Vladimír Křivka, (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti AVX Czech Republic, s.r.o. od roku 2013 po rok 2018 pomocí metod finanční analýzy. V první části práce jsou rozebrány ukazatele finanční analýzy z teoretického hlediska. Druhá část obsahuje informace o uvedené společnosti spolu s analýzou současného stavu pomocí uvedených ukazatelů. Ve třetí části jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti.
Analýza hospodaření zemědělského podniku
TUŠIL, Patrik
Diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních a provozních ukazatelů Zemědělského družstva Kalich Kamenice nad Lipou v letech 2002-2017. Práce využívá metod finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání. Pro tento záměr byla použita analýza poměrových ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, stanovení vah pomocí Saatyho metody a srovnání se vzorkem pomocí bodové metody. Samostatnou částí je rozbor nákladovosti. Analýza provozních ukazatelů zahrnuje rozbor rostlinné a živočišné výroby, kde byl zobrazen výnos vybraných komodit. V další částí je přehled čerpaných dotací. Všechny ukazatele byly porovnány se vzorkem podniků. Výsledky byly shrnuty v závěrečné části a podnik byl klasifikován pozitivně.
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků
Pokorný, Petr ; Peter,, Markovič, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu využivaných v akademické sféře. V praktická část práce je rozdělena do dvou úseků. V prvním je provedena aplikace dat dostupných z veřejných zdrojů do určitých modelů bankrotu a jejich hodnocení. Následující úsek je zaměřen na zdokonalení nejslibnějšího modelu s cílem maximalizovat jeho přesnot.
Reporting vybrané firmy
Kratochvilová, Alena ; Riesner, Josef (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. Teoretická část popisuje, co je reporting, k čemu slouží a jaké obecné důvody jsou pro jeho sestavování. V praktické části se snažím nalézt důvody pro sestavování reportů v dané společnosti a v návrhu řešení definuji podobu podnikových reportů. Závěr práce hodnotí splnění cíle.
Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o.
Silný, Robert ; Chlud, Karel (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky o přístupech ke zlepšování výrobních procesů. Druhá část se zabývá analýzou podniku ORTHOPOM bratři Škodové spol. s r.o.. Závěrem je uveden návrh změn ve výrobním procesu a možnosti další optimalizace.
Vypovídací schopnost účetních závěrek obchodních korporací v konkurzu
Hospodka, Jan ; Randáková, Monika (vedoucí práce) ; Bokšová, Jiřina (oponent)
Téma diplomové práce jsou účetní závěrky společností, u kterých došlo v roce 2015 k prohlášení konkurzu. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů týkajících se insolvence a popisu insolvenčního řízení se specifickým důrazem na konkurz. Kromě toho je teoretická část zaměřena na legislativu týkající se účetní závěrky, rozbor jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty s cílem upozornit na problematické části účetní závěrky, které mohou negativně ovlivnit vypovídací schopnost finanční analýzy vycházející z účetních závěrek obchodních korporací v konkurzu. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy, které budou použity v praktické části práce, a jejich vypovídací schopnosti a omezení. Ve své praktické části se práce věnuje konkrétním společnostem, u kterých byl prohlášen konkurz. Provádí se finanční analýza jejich účetních závěrek po období tří let před prohlášením konkurzu. Cílem je stanovení, zda byla finanční analýza schopna u zkoumaných společností alespoň částečně předpovědět finanční problémy společností, a případně které finanční ukazatele byly v této předpovědi nejlepší.
Ekonomické hodnocení vybraného zemědělského subjektu se zaměřením na produkci zeleniny
Krejzová, Jiřina ; Škubna, Ondřej (vedoucí práce) ; Petra, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace a výkonnosti vybrané zemědělské společnosti, ekonomické hodnocení úrovně jejího provozu v oblasti rostlinné výroby se zaměřením na produkci zeleniny za období let 2011-2015. Práce obsahuje teoretickou část, v níž je vymezen pojem zemědělství, jeho funkce a vlastnosti, dále faktory ovlivňující výsledky hospodaření, základní účetní doklady, ukazatele a metody finanční anaýzy. Praktická část obsahuje analýzu hospodaření vybrané zemědělské společnosti na úrovni jejího provozu v oblasti rostlinné výroby se zaměřením na produkci zeleniny Agrokomplexu Ohře a.s. v období let 2011-2015. Na základě výsledků provedené analýzy hospodaření podniku a sortimentu zeleniny jsou uvedena doporučení na zlepšení efektivity hospodaření vybrané společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.