Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza hospodaření zemědělského podniku
TUŠIL, Patrik
Diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních a provozních ukazatelů Zemědělského družstva Kalich Kamenice nad Lipou v letech 2002-2017. Práce využívá metod finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání. Pro tento záměr byla použita analýza poměrových ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, stanovení vah pomocí Saatyho metody a srovnání se vzorkem pomocí bodové metody. Samostatnou částí je rozbor nákladovosti. Analýza provozních ukazatelů zahrnuje rozbor rostlinné a živočišné výroby, kde byl zobrazen výnos vybraných komodit. V další částí je přehled čerpaných dotací. Všechny ukazatele byly porovnány se vzorkem podniků. Výsledky byly shrnuty v závěrečné části a podnik byl klasifikován pozitivně.
Vybrané sociálněekonomické ukazatele v ČR a jejich komparace se zvolenými státy EU
ZÍTKOVÁ, Pavlína
Předmětem této práce je přiblížení a vysvětlení metod hodnocení ekonomických veličin pomocí ukazatelů a jejich soustav. Práce také využívá metodu víceaspektivního srovnání ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé ukazatele, metody jejich hodnocení a vytvoření víceaspektiního srovnání. Práce se zabývá také harmonizací ekonomických statistik a definicí posuzované oblasti. Pro praktické využití jsou pak vybrány ukazatele: hrubý domácí produkt, produktivita práce, jednotkové pracovní náklady, míra nezaměstnanosti, reálný efektivní kurz, výdaje na výzkum a vývoj a lidské zdroje ve vědě a technice. Vybrané ukazatele jsou vyhodnocovány z hlediska času a prostoru. Kromě toho byla pro tyto čtyři ukazatele provedena metoda víceaspektivního srovnání: HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, výdaje na výzkum a vývoj a jednotkové náklady práce. Analýza ukazatelů ukazuje, že v současné době rostou ekonomiky všech vybraných zemí. Navzdory úsilí EU o similaritu mezi zeměmi, existují velké rozdíly mezi ekonomikami. Velkým potenciálem pro další rozvoj ekonomiky je technologický pokrok. Způsob, jakým státy naloží s touto výzvou, může rozhodnout o jejich budoucnosti.
Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků
Pokorný, Petr ; Peter,, Markovič, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu využivaných v akademické sféře. V praktická část práce je rozdělena do dvou úseků. V prvním je provedena aplikace dat dostupných z veřejných zdrojů do určitých modelů bankrotu a jejich hodnocení. Následující úsek je zaměřen na zdokonalení nejslibnějšího modelu s cílem maximalizovat jeho přesnot.
Reporting vybrané firmy
Kratochvilová, Alena ; Riesner, Josef (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. Teoretická část popisuje, co je reporting, k čemu slouží a jaké obecné důvody jsou pro jeho sestavování. V praktické části se snažím nalézt důvody pro sestavování reportů v dané společnosti a v návrhu řešení definuji podobu podnikových reportů. Závěr práce hodnotí splnění cíle.
Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o.
Silný, Robert ; Chlud, Karel (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky o přístupech ke zlepšování výrobních procesů. Druhá část se zabývá analýzou podniku ORTHOPOM bratři Škodové spol. s r.o.. Závěrem je uveden návrh změn ve výrobním procesu a možnosti další optimalizace.
Vypovídací schopnost účetních závěrek obchodních korporací v konkurzu
Hospodka, Jan ; Randáková, Monika (vedoucí práce) ; Bokšová, Jiřina (oponent)
Téma diplomové práce jsou účetní závěrky společností, u kterých došlo v roce 2015 k prohlášení konkurzu. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů týkajících se insolvence a popisu insolvenčního řízení se specifickým důrazem na konkurz. Kromě toho je teoretická část zaměřena na legislativu týkající se účetní závěrky, rozbor jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty s cílem upozornit na problematické části účetní závěrky, které mohou negativně ovlivnit vypovídací schopnost finanční analýzy vycházející z účetních závěrek obchodních korporací v konkurzu. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy, které budou použity v praktické části práce, a jejich vypovídací schopnosti a omezení. Ve své praktické části se práce věnuje konkrétním společnostem, u kterých byl prohlášen konkurz. Provádí se finanční analýza jejich účetních závěrek po období tří let před prohlášením konkurzu. Cílem je stanovení, zda byla finanční analýza schopna u zkoumaných společností alespoň částečně předpovědět finanční problémy společností, a případně které finanční ukazatele byly v této předpovědi nejlepší.
Ekonomické hodnocení vybraného zemědělského subjektu se zaměřením na produkci zeleniny
Krejzová, Jiřina ; Škubna, Ondřej (vedoucí práce) ; Petra, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace a výkonnosti vybrané zemědělské společnosti, ekonomické hodnocení úrovně jejího provozu v oblasti rostlinné výroby se zaměřením na produkci zeleniny za období let 2011-2015. Práce obsahuje teoretickou část, v níž je vymezen pojem zemědělství, jeho funkce a vlastnosti, dále faktory ovlivňující výsledky hospodaření, základní účetní doklady, ukazatele a metody finanční anaýzy. Praktická část obsahuje analýzu hospodaření vybrané zemědělské společnosti na úrovni jejího provozu v oblasti rostlinné výroby se zaměřením na produkci zeleniny Agrokomplexu Ohře a.s. v období let 2011-2015. Na základě výsledků provedené analýzy hospodaření podniku a sortimentu zeleniny jsou uvedena doporučení na zlepšení efektivity hospodaření vybrané společnosti.
Marketingová komunikace komerčních pojišťoven na sociálních médiích
Havránek, Jiří ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace komerčních pojišťoven v prostředí sociálních médií. Cílem práce je provedení analýzy stávajícího stavu komunikačních aktivit komerčních pojišťoven na vybraných sociálních médiích. Na základě identifikovaného stavu a zjištěného zájmu o tyto komunikační aktivity ze strany zákazníků je navrženo doporučení pro možné zlepšení online komunikace komerčních pojišťoven za účelem podpory prodeje jejich pojistných produktů. V první části je vymezena oblast pojišťovnictví, marketingové komunikace a sociálních médií. Dále jsou identifikovány aktivity, které firmy provádí na sociálních médiích, za účelem zvýšení povědomí o své značce. Tyto aktivity lze monitorovat, vyhodnotit a následně optimalizovat. Ve druhé části je identifikovaný stávající stav aktivit komerčních pojišťoven na sociálních médiích a zjištění zájmu o tyto aktivity ze strany zákazníků pomocí kvalitativního výzkumu. Na základě těchto poznatků jsou formulovány návrhy doporučení na možné zlepšení stávajícího stavu. Přínosem diplomové práce je identifikace stávajícího stavu aktivit komerčních pojišťoven na sociálních médiích.
Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu
Nguyen, Viet Tiep ; Homolka, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kotyza, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou. Práce je rozdělena na dvě části, kde první část je teoretická a druhá část praktická. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu finanční analýza, kdo finanční analýzu využívá a charakteristiku absolutních, poměrových, rozdílových a souhrnných ukazatelů. Praktická část se věnuje aplikaci finanční analýzy na poradenskou společnost Partners Financial Services, a.s. Tato společnost se analyzuje v období 2011 až 2014. Pro srovnání a určení optimálních hodnot poměrových ukazatelů, byly analyzovány další 4 společnosti, které patří dle asociace finančních poradců České republiky, mezi největší poradenské společnosti v České republice. Data pro finanční analýzu byla čerpána z účetních výkazů podniků. Závěr práce se věnuje celkovému zhodnocení sledované společnosti, kde na základě výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že sledovaná společnost je stabilní, výnosná, má minimální riziko bankrotu a může se řadit mezi bonitní podniky.
Hodnocení finanční situace podniku
Chloubová, Monika ; Levá, Markéta (vedoucí práce) ; Martin, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku. Společnost AAA Auto a.s. je za pomocí finanční analýzy zhodnocena a jsou podány doporučení pro zlepšení finančního zdraví. Teoretická část zahrnuje popis jednotlivých zdrojů informací, postupy a nejčastěji používané metody finanční analýzy. Praktická část ve svém úvodu popisuje analyzovanou společnost. Informace potřebné pro výpočet analýz jsou získány z veřejně přístupných databází výročních zpráv. Za sledované období jsou považovány roky 2010-2014. Výsledky jednotlivých analýz jsou znázorněny graficky. Zhodnocení výsledků shrnuje výsledky finanční analýzy a definuje doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.