Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 217 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
User interface of system ERIAN based on web technologies
Finger, Artur ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
ERIAN je komplexnı́ systém pro správu byznysových pravidel (RBMS) vy- tvořený firmou Komix. Jedna z částı́ tohoto systému je Interface pro správu pravidel (RMI), který umožňuje uživatelům vytvářet, upravovat, plánovat spu- štěnı́, testovat a dalšı́mi způsoby spravovat svá byznysová pravidla. RMI je implementován jako tlustý klient pomocı́C# and WPF, což má určité nevýhody. Tato práce se zabývá prototypovou implementacı́ RMI v podobě tenkého klienta za použitı́ nejnovějšı́ch webových technologiı́. Zaměřuje se předevšı́m na výběr vhodných technologiı́, přičemž počı́tá s vývojem a údržbou několika zákaznı́kovi přizpůsobených verzı́RMI a důraz je kladen také na to, aby prototyp bezproblémově zvládnul práci i s výjmečně velkými byznysovými pravidly. Výsledný prototyp RMI je dobře testovatelný a v porovnánı́ s originálem přinášı́ i několik nových funkcionalit. Je dobrým základem pro kompletnı́ reim- plementaci RMI v podobě tenkého webového klienta.
Optimalizace činnosti malého pivovaru
Zilvar, Michal ; Burget, Radek (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na oblast informačních technologií, konkrétně na optimalizaci činnosti výrobny prostřednictvím návrhu specifického informačního systému pro minipivovar. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na studium stávající situace, zejména proniknutí do problematiky a analýzu dat. Druhá část se věnuje návrhu architektury informačního systému na základě požadavků. Třetí část následně implementuje předchozí bod do finálního produktu, jehož nadstavbou je automatizovaný program pro vyhodnocování nejvhodnějších pracovních akcí. Na závěr jsou prezentovány výsledky verifikace a validace a návrh dalších možných rozšíření.
Chatbot pro Smart Cities
Jusko, Ján ; Herout, Adam (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je zjednodušit přístup k informacím občanům statutárního města Brno a zároveň modernizovat způsob komunikace mezi občanem a jeho městem. Zvolený problém práce řeší vytvořením konverzačního agenta - chatbota Kroka. S využitím umělé inteligence a analyzátoru českého jazyka je agent schopen porozumět určité množině textových dotazů v přirozeném jazyce a odpovídat na ně. Agent je dostupný na platformě Messenger a disponuje znalostní bází, která obsahuje data poskytnutá městem. Při provedení rozsáhlého uživatelského testování na celkovém počtu 76 občanů města se ukázalo, že až 97\% respondentům se líbí idea městského chatbota a vědí si představit, že ho budou pravidelně používat. Hlavním zjištěním této práce je, že široká veřejnost dokáže dobře přijmout a efektivně využívat chatbota a výsledky této práce motivují k dalšímu vývoji praktických aplikací konverzačních agentů.
Aplikace Vedení Sportovního Oddílu
Holcman, Jaroslav ; Tomešek, Jan (oponent) ; Kolář, Martin (vedoucí práce)
Tato práce popisuje postup vytvoření mobilní aplikace určené pro podporu každodenního fungování sportovního oddílu. Hlavním cílem aplikace je umožnění digitalizace a sjednocení co největšího množství běžných organizačních činností v rámci oddílu. Současně je kladen důraz na vytvoření uživatelského rozhraní, které bude zejména intuitivní a jednoduché a umožní přímočaré použití při hlavních činnostech uživatelů. Práce zkoumá principy návrhu uživatelských rozhraní, analyzuje prostředí sportovního oddílu a definuje požadavky na softwarový nástroj pro podporu jeho vedení. Následně navrhuje podobu řešení na základě analyzovaných požadavků a popisuje implementaci výsledného produktu a jeho nasazení do cílového prostředí. Závěrem popisuje způsob testování reálnými uživateli aplikace a závěry tohoto testování, které validují splnění vytyčených cílů.
Program pro interaktivní sestavování rodokmenů
Navrátilová, Eva ; Zbořil, František (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro interaktivní sestavování rodokmenů. Vyvinutá aplikace uživatelům umožňuje importovat a exportovat genealogická data ve formátu GEDCOM, tato data dále upravovat a zobrazovat a exportovat rodové diagramy. Program je navržen s důrazem na modularitu. Aplikace je implemetována v jazyce C++ za využití frameworku Qt. Program byl otestován uživateli z řad českých a slovenských genealogů a byl proveden a vyhodnocen průzkum jejich spokojenosti s aplikací.
Interaktivní podávání daňových přiznání
Hél, David ; Hrivňák, Ján (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí obsahuje nedostatky, které jsou v této práci analyzovány. Cílem práce je implementace jednoduchých formulářů ve formě otázek typu ano/ne, jež uživatele provedou celým daňovým přiznáním. Dle odpovědí dojde k vygenerování dokumentu, který je poplatník schopen odevzdat na příslušeném finančním úřadu. V současné době slouží aplikace k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V další etapě se očekává přidání formulářů k dalším typům daní.
Vláček řízený mikropočítačem
Kavánková, Iva ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný produkt tvoří kolejiště se senzorem, k jejichž řízení je použita open-source platforma Arduino Mega 2560 a mikropočítač Raspberry Pi 3 model B. Výsledný systém byl implementován v programovacím jazyku Wiring a ve skriptovacím jazyce Python.
Webový nástroj pro počítání rozsahu textu v normostranách
Dlouhá, Simona ; Dobeš, Petr (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webový nástroj, který uživateli umožní získat rozsah textu v normostranách z PDF souboru. Práce popisuje navržené algoritmy pro získávání statistik ze souboru. Nástroj je implementován pomocí frameworku Django, uživatelské rozhraní je realizováno pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Výsledkem této práce je nástroj, který poskytuje statistiky o textu, obrázcích a kapitolách, přínosem je také přesnější počítání normostran u dokumentů obsahujících obrázky ve srovnání s dalšími aplikacemi.
Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu
Adámek, Roman ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty. Dále je v práci řešena realizace nabíjecí stanice robotu a uživatelské rozhraní sloužící k jeho ovládání, které obsahuje prvky rozšířené reality a minihry.
Využití dat ze smart meteringu
Bazal, Stanislav ; Morávek, Jan (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
V posledních letech, spotřeba elektřiny v domácnostech začala stoupat, kvůli každodennímu používání všelijakých spotřebičů a nejnovějších technologií. To budí znepokojení o nedostatku výroby elektřiny po celém světě. Lidé také potřebují sledovat jejich energetickou spotřebu v domácnostech. Cílem této práce je vysvětlit pojem smart metering a jeho výhody jak pro lidi využívající tuto technologie v jejich domech, tak pro společnosti. Smart meters neboli chytré měřiče, umožňují lidem sledovat a kontrolovat jejich energetickou spotřebu, a nakonec mohou vést ke snížení cen daných energií. A co více, tyto chytré měřiče pomáhají spotřebitelům zjistit přesné informace ohledně spotřeby elektřiny ze spotřebičů. V globálním měřítku je smart metering technologie používána v tzv. smart grids, neboli inteligentních sítích, což jsou v podstatě elektrické sítě, které jsou více přátelské k životnímu prostředí a produkují více energie. Tato práce se také zaměřuje na celkovou implementaci chytrých měřičů jak v České republice, tak i ve světě. V dnešní době lze již najít několik vyvíjejících se projektů, které se snaží přejít z tradičních elektráren na tyto inteligentní sítě za účelem zvýšit produkci energií a být více šetrnější k životnímu prostředí. Společnosti, které stojí za těmito projekty, již publikovaly nějaké jejich studie, které přináší pozitivní informace z hlediska produkce energie. Většina těchto projektů by měla trvat do roku 2020 a některé projekty až do roku 2025. Proto není možné říci finální rozhodnutí, zda tato smart metering technologie nahradí běžné elektrické sítě a zda bude implementována do domácností. Tato práce také obsahuje praktickou část, v které vytvářím uživatelské rozhraní v Grafaně, což je software s otevřeným zdrojovým kódem, který dokáže analyzovat časové řady dat. Uživatelské rozhraní je vytvořeno pro dotykový displej Raspberry Pi, ke kterému je připojený sensor umožňující měření spotřeby elektřiny z elektroměrů. Změřené hodnoty jsou poté vyobrazeny v užitečných grafech a měřidlech v Grafaně, a také na displeji samotném.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 217 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.