Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 499 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv osobnosti učitele a edukačního stylu na romského žáka
Cina, Pavel ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem osobnosti a edukačními styly učitele na romského žáka. Teoretická část se věnuje školnímu prostředí a klimatu třídy. Učitel je hlavní determinant klimatu třídy. Společně s žáky vytváří a udržuje třídní klima. Učitel vytváří a udržuje klima svou osobností a zvolenými edukačními styly. V práci jsou uvedeny typologie osobností a edukační styly. V závěru teoretické části jsou shrnuty hlavní vlivy učitele na žáka. Teoretická část se nezabývá specifickými vlastnostmi, hodnotami, atd. u romského žáka. Tento fakt je vysvětlen na začátku praktické části práce. Praktická část se věnuje výzkumu vlivu edukačních stylů na zanechání nebo dokončení studia u romských žáků a českých žáků, které jsou navzájem srovnávány. Cílová skupina jsou bývalí a současní žáci střední škol s maturitní zkouškou a víceletých gymnázií. Metoda dotazníkového šetření je inspirována prací Ilony Gillernové. Na začátku praktické části jsou napsány výzkumné problémy a hypotézy. Pomocí dotazníkového šetření se zkoumají odpovědi na výzkumné problémy a shoda ve zvolených hypotézách.
Kariéra učitele mateřské školy a její podpora z úrovně managementu školy
Popovičová Lyra, Aneta ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem kariéry v učitelství, která má ve srovnání s klasickým pojetím kariéry mnoho specifických charakteristik. Práce se zaměřuje na skupinu učitelů mateřských škol, kteří stojí na počátku vzdělávacího systému jako významní činitelé na životní cestě za vzděláním každého z nás. Cílem práce je analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy ze strany učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně managementu školy. Teoretická část práce se zabývá třemi základními oblastmi, kterými jsou profesní rozvoj, profesní kariéra a kariérní systém. První kapitola poukazuje na souvislost mezi profesním rozvojem učitelů a jejich kariérou, zaměřuje se též na jeho jednotlivé složky, zejména potom další vzdělávání učitelů. Druhá kapitola se již věnuje kariéře jako takové a srovnává teoretická východiska kariéry s jejich specifiky v kariéře učitelské. Nahlíží na učitelskou profesi z hlediska její atraktivity a jednotlivých stádií profesní dráhy učitelů. Třetí kapitola reflektuje potřebu existence kariérního systému, charakterizuje jeho přínosy a představuje aktuální stav jeho nastavení v České republice a v zahraničí. Výzkumná část prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje, jak učitelé a ředitelé vnímají kariéru v učitelství mateřských škol. Na základě...
Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole
Novák, Filip ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...
Učitel očima veřejnosti
Koutníková, Šárka ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Diplomová práce Učitel očima veřejnosti je zaměřena na postoje a názory veřejnosti k osobnosti učitele. Dále se detailněji zaměřuje na učitele přírodopisu/biologie a jejich vyučovaný předmět. Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vztah školy a společnosti, charakterizuje pojem učitele, dále mapuje kariérní dráhu učitele a jejich vybrané problémy, se kterými se mohou v profesní oblasti setkat. Učitelům přírodopisu/biologie je věnována samostatná kapitola, která popisuje přírodovědné vzdělání, učitele přírodopisu/biologie a vybrané prvky související s výukou. V praktické části je realizováno dotazníkové šetření formou kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Zjištěná data jsou znázorněna ve sloupcových grafech se slovním popisem. Pro ověření hypotéz je použit Z-Score test. Dotazník je zaměřen v první části na osobnost učitele. Výsledky této části vypovídají o tom, že se respondenti staví k osobnosti učitele velmi příznivě. U učitelů jednoznačně respondenti upřednostňují odborné znalosti. Zjištěné výsledky ve druhé části ukazují na to, že oslovená veřejnost považuje výuku přírodopisu i biologie za důležitý předmět. Do její výuky by zařadili hlavně exkurze, vycházky do přírody a kvalitní pomůcky. V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky...
Aplikace podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s dysgrafií z pohledu učitele na 2. stupni ZŠ
Smíšková, Eliška ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá aplikací podpůrných opatření u žáků s dysgrafií na 2. stupni základní školy z pohledu učitele. Jejím cílem je formulovat doporučení, která pomohou zlepšit učitelům podporu poskytovanou žákům s dysgrafií. Přinese také náhled pedagogů na využívání vybraných podpůrných opatření v podpoře žáků s dysgrafií. Teoretická část popisuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především se zaměřením na podpůrná opatření, dále popisuje specifické poruchy učení, kde je větší prostor věnován dysgrafii a aplikaci podpůrných opatření u žáků s dysgrafií na 2.stupni. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum, který k získání výzkumných dat využívá metody polostrukturovaného rozhovoru. Následně dochází k analýze dat za pomoci otevřeného kódování. Jsou zodpovězeny výzkumné otázky a formulována doporučení, která lze využít v praxi. Podle výsledků výzkumu využívají učitelé při vzdělávání žáka s dysgrafií podpůrná opatření v oblasti organizace výuky, metod a forem výuky a v oblasti hodnocení. Velký význam má na aplikaci podpůrných opatření pro učitele spolupráce s rodinou žáka s dysgrafií a spolupráce uvnitř školy, kde by ocenili lepší zpětnou vazbu. KLÍČOVÁ SLOVA podpůrná opatření, vzdělávání, specifické poruchy učení, dysgrafie, učitel, doporučení
Školní inkluze u nás a ve vybraných vyspělých západních zemích
Švarc, Ivo ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
Diplomová práce je věnována inkluzivnímu vzdělávání žáků v podmínkách České republiky a srovnání přístupu ke společnému vzdělávání s okolními zeměmi na primárním a nižším sekundárním stupni vzdělávání. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a popsán systém inkluzivního vzdělávání včetně diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jak u nás, tak ve vybraných západních zemích. Empirická část vychází z dotazníkového šetření. Respondenti jsou z řad učitelů a asistentů speciálních škol, učitelů a asistentů škol hlavního vzdělávacího proudu a rodičů žáků. Cílem výzkumu prezentovaného v empirické části je zjistit, jaká očekávání od inkluze mají její jednotlivý aktéři, pro které žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je společné vzdělávání vhodné a jaká jsou rozhodující kritéria úspěšnosti inkluze dle vybraných skupin respondentů.
Profese učitele z pohledu žáků, rodičů a učitelů vybrané základní školy
Melenová, Lada ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Tato diplomová práce přináší informace o tom, jaký mají pohled na učitelskou profesi žáci druhého stupně, jejich rodiče a učitelé vybrané základní školy. Cílem práce je za pomoci dotazníků zjistit, jak žáci a jejich rodiče subjektivně vidí a vnímají učitele a jak samotní učitelé, kteří žáky vyučují, vidí svoji profesi učitele. V teoretické části se věnuji historickému vývoji vzdělávání a učitelské profesi na našem území. Dále se věnuji charakteristice profese učitele objasněním samotného pojmu, osobnostním vlastnostem a typologii osobnosti učitele. Tato část rovněž zahrnuje kapitoly věnující se kompetenci učitele, jeho autoritě a motivaci k volbě učitelské profese. V poslední části se zabývám současnou podobou učitelské profese na základní škole, požadavky na profesi a nechybí ani vybrané problémy našeho školství. V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření vyhodnocovala získaná data jednotlivých respondentů z řad žáků, rodičů a učitelů a následně jsem provedla analýzu dat jednotlivých skupin respondentů a učinila závěr. Klíčová slova profese, učitel, základní škola, rodiče, vzdělávání, osobnost učitele, charakteristika, kompetence, autorita, motivace, problémy školství

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 499 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.