Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Image of a Russian Emigrant in the works of S.D. Dovlatov
Nigmatova, Maria ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
1 ABSTRAKT V této práci bude probrána problematika formování obrazu ruského emigranta v pracích Ruského spisovatele Sergeje Dovlatova. Cílem práce je nejen zkoumat dílo Sergeje Dovlatova z pohledu spisovatele, jehož pohled je bez omezení, ale také se snažit zjistit rysy obrazů ruských emigrantů pomocí stylistických a poetických rysů jeho prózy. V teoretické části této práce jsou analyzovány příčiny třetí vlny emigrace, hlavní představitelé a místo Sergeje Dovlatova v kulturním kontextu USA pro hlubší pochopení problémů třetí vlny ruské emigrace. Nedílnou součástí popisu tématu je biografie Sergeje Dovlatova. zvláštní místo se věnuje studiu umělecké originality prózy S. Dovlatova. Úkolem praktické části je výběr uměleckých a expresivních portrétů ruského emigranta v dílech "Cizinka" a "Kufr" a jejich kategorizace. Způsob psaní bakalářské práce je založen na podrobném studiu a analýze článků, knih a dalších materiálů napsaných samotným Sergejem Dovlatovem, spisovateli a publicisty, kteří charakterizují život a dílo Sergeje Dovlatova. V závěrečné části je uvedena role shrnutí nových poznatků a informací. Součástí závěru je také rozjímání autora nad výsledky jeho práce. KLÍČOVÁ SLOVA Dovlatov, Obraz, Emigrace, Tvorba, Próza
Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Strzelecka, Milena ; Kozánková, Olga (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit informace o polských významných skladatelích po Chopinovi. Práca obsahuje přehled o živote, díle, a popisuje jednotlivé ukázky klavírní tvorby a techniku práce skladatelů. V jednotlivých vybraných částích skladeb společně nahlédneme do stylů a charakteru tvorby polských pianistů.
Autorská kniha na téma voda
Hromířová, Magdalena ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Hromířová, Magdalena.: Autorská kniha na téma voda. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 93 s. (Přílohy: Výtvarné práce žáků, Autorská kniha Otava). Diplomová práce se zaměřuje na autorskou knihu. Práce obsahuje přehled druhů umělecky pojatých knih a popis vývoje autorské knihy. Také představuje několik osobností v Čechách i v zahraničí, jejichž tvorba se pojí s autorskou knihou. Autorka práce zkoumá, které osobnosti se v autorské knize zabývají tématem vody a přírody. Nahlíží také na rozmanité způsoby vizuálního vyjádření vody v širších oblastech výtvarného umění ve 20. a 21. století. Téma vody autorka zpracovala i výtvarně ve vlastní autorské knize Otava. Ilustrace zobrazují specifické rysy této řeky, ale i obecné vlastnosti vody. Kromě vody samotné autorka upozorňuje také na životy lidí a živočichů související s řekou. Didaktický projekt tvoří úkoly, které mají žáky přimět nahlížet na vodu ve výtvarném, společenském a environmentálním kontextu.
Automatický hydroponický systém
Borsuk, Adam ; Kolařík, Martin (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich testovanie a overenie ich vlastností, pri tom vyhodnotiť ich funkčnosť. Druhým cieľom je vytvoriť komunikačné rozhranie pre odosielanie a ukladanie údajov zo systému a zároveň vytvoriť prehľadné zobrazovanie uložených a aktuálnych dát. Tretím cieľom je overiť funkčnosť a stabilitu vybraného mikrokontroléra ako riadiacej jednotky.
Klavírní tvorba polských skladatelů po Chopinovi
Strzelecka, Milena ; Kozánková, Olga (vedoucí práce) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit informace o polských významných skladatelích po Chopinovi. Práca obsahuje přehled o živote, díle, a popisuje jednotlivé ukázky klavírní tvorby a techniku práce skladatelů. V jednotlivých vybraných částích skladeb společně nahlédneme do stylů a charakteru tvorby polských pianistů.
Využití zvířecí masky v tanečním divadle
Kalivodová, Anežka ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na rituální obřady a tance ve zvířecích maskách. V teoretické části se věnuje vybraným kulturám a popisuje rozdílné přístupy při výrobě masek i v následné manipulaci s nimi. V druhé části by se měl čtenář dozvědět o mém přístupu a postupu práce při tvorbě představení, ve kterém zvířecí maska vystupuje.
Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho
Puc, Jan ; Novotný, Karel (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent) ; Janoušek, Hynek (oponent)
Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho Tématem práce je proměna intencionální funkce řeči mezi E. Husserlem a M. Merleau-Pontym. Intencionální funkcí řeči máme na mysli proměnu vyjadřovaného smyslu, kterou zapříčiňuje právě jeho vyjádření. U Husserla sledujeme proměnu z pozice Logických zkoumání a první knihy Idejí k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, v nichž zastává tezi o neproduktivitě zrcadlení jiných druhů intencionality v řeči, na pozici Původu geometrie, v níž rozlišuje podíl řeči na vytváření myšlenkové formy ve dvou ohledech: Řeč dává myšlence její idealitu, která se liší od vztahu rodové podstaty k mnohosti věcí. A řeč dává myšlence její objektivitu, formu předmětu, který vstupuje do dějin a trvá v nich. Ve Fenomenologii vnímání Merleau-Ponty přebírá Husserlovu zralou pozici s několika podstatnými změnami. Východiskem analýzy přestává být jazykový znak, nýbrž se jím stává tělesné gesto, v důsledku čehož zaniká Husserlem zdůrazňovaný rozdíl mezi rodovou a jazykovou idealitou. Vedle objektivační funkce řeči Merleau-Ponty uvažuje také o obsahovém dokončování vyjadřovaného smyslu vyjádřením. Tím, že se řeč stává tvořivou, přestává být prázdným míněním názoru a může se stát stejně původní přítomností světu jako vnímání. V poslední části se zaměřujeme na Merleau-Pontyho pojetí...
Reflexe reklamy v předškolním vzdělávání
Sialini, Kateřina ; Kafková, Helena (vedoucí práce) ; Novotná, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se jmenuje "Reflexe reklamy v předškolním vzdělávání" a zabývá se dětskou reklamou s důrazem na vliv televizní reklamy na dětského spotřebitele a vypracováním závěrů pro učitele v mateřské škole. Teoretická část vychází z odborných didaktických, výtvarně teoretických a psychologických textů, zabývá se vznikem reklamy, její tvorbou a formami reklama. Dále také dětskou reklamou. V praktické části práce zkoumá některé případy účinků televizní reklamy na dětského spotřebitele. Zkoumání je prováděno prostřednictvím výzkumných sond - dotazník, rozhovor a výtvarná řada. Praktická část je rozdělena do dvou částí. Obě části vycházejí z teoretických východisek. Z výsledků šetření a v souladu s teoretickými východisky je sestaven soubor doporučení pro pedagogiky předškolního věku. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní věk, vizuální gramotnost, reklama, výtvarné činnosti, vnímání, tvorba.
Portfolio jako nástroj hodnocení ve speciální výtvarné výchově
Formánková, Iveta ; Novotná, Magdalena (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Diplomová práce se zabývá sběrem, tříděním a reflektováním výtvarných projevů konkrétního dítěte během školního období. Teoretická část obsahuje informace získané studiem odborné literatury, které se týkají pojmů výtvarná výchova, vnímání, citlivost, představivost, tvorba, komunikace, portfolio, hodnocení, dětská kresba, ontogeneze, psychiatrická diagnóza, vývojové poruchy. Empirická část byla zaměřena na rozvoj duševních a sociálních schopností v souvislosti s rozvojem kresby, chlapce s psychiatrickou diagnózou. Práce je zpracována metodami kvalitativního výzkumu. Jedná se o případovou studii s následnou analýzou výsledků činnosti, tedy jeho výtvarných projevů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.