Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopad zavedenia eura na turistický sektor na Slovensku
Samiecová, Alena
Touto bakalářskou prací bylo zkoumáno, jaký dopad mělo zavedení Eura na turistický sektor na Slovensku. Ukazovatele, na kterých byly zkoumány dopady související se zavedením Eura, byly příjezdy zahraničních turistů a příjmy z cestovního ruchu. První část byla zaměřena na změny v hospodářství Slovenské republiky, které nastaly zavedením Eura. V další části je představený turismus na Slovensku. Ve výzkumné části byl pomocí metody syntetických kontrolních skupin vytvořený model syntetického Slovenska, jehož vývoj byl porovnávaný s vývojem reálným. Výsledky ukázaly, že Slovensku se v roce přijetí Eura výrazně snížily příjezdy turistů, zatímco příjmy z CR výrazný pokles nezaznamenaly. Je tedy zřejmé, že zavedením Eura se změnila struktura zákazníků přicházejících na Slovensko. V závěru práce jsou doporučení pro krajiny, které budou přijímat Euro.
Filmová turistika v České republice
Guk, Ganna
GUK G., Filmová turistika v České republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá nově se rozvíjející formou cestovního ruchu na území České republiky - filmovým cestovním ruchem. Cílem práce je prozkoumat původ, formy a vývoj filmového cestovního ruchu v České republice. Praktická část práce se zabývá dotazníkovým šetřením, jehož cílem je zjistit úroveň zájmu o danou formu cestováni s ohledem na následné vytváření tematických poznávacích zájezdů. Na základě analýzy odborné literatury a dat získaných v praktické části je vypracován závěr.
Analýza cestovního ruchu v Izraeli
Aulehlová, Lucie
Aulehlová, L. Analýza cestovního ruchu v Izraeli. Bakalářská práce. Brno: Mende-lova univerzita v Brně, 2017. V bakalářské práci se zabývám zkoumáním dat týkajících se cestovního ruchu v Izraeli. V práci se zaměřuji na kauzalitu mezi politickou a bezpečnostní situací v Izraeli a cestovním ruchem. Výzkumnou otázkou je, zda terorismus negativně ovlivňuje cestovní ruch a do jaké míry. V přehledu literatury se věnuji vymezení zkoumaného období a základními pojmy, které jsou spojeny s událostmi a které jsou klíčové k pochopení souvislostí. Dále v první části řeším význam cestovního ruchu pro danou oblast, nejnavštěvovanější místa Izraele a krizový management v cestovním ruchu. V analytické části zkoumám kauzalitu pomocí pěti hlavních ukazatelů. Data jsou z období 21 let, konkrétně se jedná o roky 1995-2015.
Tourism developmnet in the area of the Brno dam
Raus, Lukáš
Bakalářská práce má dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu destinace a objasnění termínů management a marketing destinace. Dále zahrnuje popis postupu analyzování destinace, geografické zařazení Brněnské přehrady a její možnou inspiraci v rámci turismu, kterou by pro ni mohla představovat Lipenská přehrada. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení analýz destinace Brněnské přehrady v rámci turismu a to pomocí analýz nabídky destinace, zainteresovaných skupin, vyhodnocení organizací zdejšího destinačního managementu, provedení dotazníkového šetření a následné shrnutí do SWOT analýzy. Součástí práce jsou návrhy na doporučení nástrojů, které by podpořily rozvoj zdejšího turismu.
Potenciál cestovního ruchu v Židlochovicích a okolí
Pavková, Tereza
Bakalářská práce Potenciál cestovního ruchu v Židlochovicích a okolí se zabývá analýzou podmínek pro cestovní ruch v Židlochovicích a okolních sedmi obcích. Jsou zde popsány pojmy, související s problematikou cestovního ruchu a hodnocení potenciálů oblasti. Praktická část se věnuje hodnocení potenciálu cestovního ruchu metodikou dle Bíny (2002), popisem území a jednotlivých obcí a SWOT analýzou na základě osobních rozhovorů a realizovaného dotazníkového šetření mezi zástupci obcí. V závěru jsou uvedena doporučení na zlepšení dosavadního stavu cestovního ruchu a rekreace v oblasti Židlochovicka.
Vliv migrační krize na regionální rozvoj a turismus v Turecku
Machálková, Lucie
Bakalářská práce analyzuje dopady současné migrační krize na regionální rozvoj a turismus v Turecku. Zkoumá příčinné souvislosti mezi migrační krizí a snížením úrovně turismu. V práci je využita analýza ekonomické, politické, sociální a bezpečnostní situace v zemi. Migrační krize vyvrcholila v roce 2015 a od tohoto roku došlo k významnému snížení počtu příchozích turistů. Nejvíce ovlivněné jsou provincie u Egejského a Černého moře. Práce navrhuje změny politiky v oblasti ekonomického a regionálního rozvoje a turismu.
Dopady vývoje bezpečnostní situace na turistický ruch v Izraeli
Kašubová, Alexandra
Vliv bezpečnostní situace v regionu je velmi často faktorem, který ovlivňuje vývoj cestovního ruchu v zemi. Pokud se na území státu vyskytují časté konflikty a hrozby narušující stabilitu bezpečnosti země, má tento jev za následek snížení zájmu účastníků cestovního ruchu o tuto destinaci. Izrael je zemí, která se od svého vzniku potýká s řadou válek a nepokojů, které vyvolává neutichající palestinsko-izraelský konflikt. Cílem práce je charakterizovat dopady vývoje bezpečnostní situace na vývoj turismu v Izraeli od roku 1967 do roku 2010.
Hledání odpovědí na aktuální otázky ochrany přírody na příkladu chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Nečas, Tomáš
Bakalářská práce na základě dostupných dat charakterizuje aktuální otázky ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO Jeseníky). Je rozdělena do pěti částí. První část zachycuje historický vývoj ochrany přírody, právní úpravu a definici CHKO. Druhá část je věnovaná fyzicko-geografické charakteristice CHKO Jeseníky, geomorfologickým, geologickým, půdním, hydrologickým a klimatickým podmínkám. Není opomenuto ani pojednání o fauně a floře, se kterou se můžeme v CHKO Jeseníky setkat. Třetí část popisuje osídlení hor, historii horských chat a vymezení turismu včetně pozitivních i negativních důsledků. Čtvrtá část pojednává o kamzíku horském, jeho původu, historií vývoje populace, dopadu jeho výskytu na krajinu. Pátá část vysvětluje problematiku aktuální ochrany přírody a plán péče CHKO Jeseníky do budoucna.
Vliv turismu na socio-ekonomický rozvoj Egypta
Rýznarová, Nikola
Turismus je jeden z nejrychleji se rozvíjejících průmyslů dnešní doby a je do něj investována značná část světového kapitálu. Za jednu z nejsilnějších turistických velmocí současnosti je považován Egypt díky jeho značně rozsáhlé škále nabídek, jak míst památečních, tak i rekreačních, které přilákají každoročně miliony návštěvníku z různých zemí světa. Primárním cílem této teze je tedy prozkoumat a podrobně analyzovat dopad turismu na sociálně-ekonomický vývoj v samotném Egyptě pomocí měření ekonomického nárůstu hrubého domácího produktu (HDP). V této tezi jsou používány kvantitativní i kvalitativní metody analýzy dat pro dosažení požadovaných výsledků. Pro odhadnutí vztahu mezi proměnnými byla použita vícenásobná lineární regrese. Pro vyjádření statistik byly použity sloupcové grafy a jejich následná porovnání. Použitá data byla čerpána z egyptských indikátorů Světové banky a to v rozmezí roků 2000-2014. Z panelových dat regresní analýzy bylo zjištěno, že příjem z turistického průmyslu byl negativně ovlivněn ekonomickým rozvojem v Egyptě a neměl žádný významný dopad. Tato zjištění nabádají k přezkoumání příjmu z turismu v Egyptě z důvodu jeho již delší dobu trvajícího úpadku. Jako jedny z možných důvodů úpadku lze uvést Arabské léto a současnou politickou nestabilitu v zemi, díky kterým vzrostly obavy potencionálních návštěvníků o jejich bezpečí v Egyptě. Je nejvyšší čas, aby se Arabské vlády a jejich mezinárodní partneři zaměřili na ekonomiku a budování inkluzivních společností pro zabezpečení pořádku a bezpečí v Egyptě, aby bylo dosaženo maximálního potenciálu tamního turismu.
Vplyv turizmu na ziskovosť subjektov priemyslu zábavných činností
Strelová, Andrea
Strelová, A., Vliv turismu na ziskovost a financování subjektů průmyslu zábavních činností. Bakalářska práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Hlavním cílem je najít odpověď na otázku, či má turismus pozitivní vliv na firmy zábavního průmyslu, či má kladný vliv na ziskovost těchto firem. Empirickým ověřováním bylo zjištěno, že turismus má kladný vliv na ziskovost subjektů zábavných činností pro metodu regresních modelů. Pro korelační koeficient nejsou výsledky tak jednoznačné. Pro všechny vztahy byla zjištěna závislost veličin, ale ne pro všechny vztahy se jedná o kladnou závislost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.