Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín.
Čížová, Gabriela ; Borecká,, Eva (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Zvolená diplomová práce se zabývá návrhem optimálního funkčního a prostorového využití území pro šetrný turismus ve Strachotíně. Lokalita se vyznačuje vhodnými přírodními podmínkami a půdou pro kvalitní viniční hospodářství. Proto na řešeném území navrhuji vinařství, moštárnu, palírnu, ubytování s restaurací a wellness. Detailněji zpracovávám objekt vinařství a příslušné ubytování. Nejvýznamnější objekt je navržen provoz vinařství. Budova je dominantou a spolupůsobí s vedlejším objektem ubytování a restaurací. Části fasády jsou řešené jako prolamované odvětrávané fasády, které vytváří architektonický ráz budov.
Kidnapping Otherness. Tourism, Imaginaries and Rumor in Eastern Indonesia
Kábová, Adriana ; Halbich, Marek (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Předkládaná disertační práce je založena na výzkumu procesů odlišování (Calhoun, 1994; Cerulo, 1997) turistů a obyvatel západní Sumby ve východní Indonésii. Imaginaries (Castoriadis, 1987; Strauss, 2006; Lacan, 1977; Anderson, 1991; Salazar, 2012), ustálená sdílená kognitivní schémata, Sumbanů o cizincích, vycházejí i ze současných mýtů, jejichž původ, šíření, procesy vybrušování i důsledky budou analyzovány v této práci. Případová studie ukazuje, jak jsou různé mentální modely o jinakosti vytvářeny, posilovány, jakým způsobem se střetávají a k jakým cílům mohou být využívány. Práce se soustředí také na vliv těchto schémat na jednání a zkoumá příčiny komunikačních nesouladů na západní Sumbě.
Od slávy k zapomnění? Proměny poutního místa Křemešník ve 20. století
CHALUPOVÁ, Jana
Předkládaná práce si klade za cíl objasnit, jak se v dynamickém 20. století proměňoval obraz poutního místa Křemešník v kolektivní paměti. Autorka zde navazuje na svou bakalářskou práci, v níž sledovala vývoj poutního místa v první třetině 20. století. Nyní se pokusila přiblížit soupeření církevní a turistické složky o prosazení na Křemešníku v první polovině 20. století, vystřídané nastolením komunistické diktatury. Na základě zpráv církevních tajemníků bylo zjišťováno, jak na poutní místo nahlížela vládnoucí moc, kterými prostředky se snažila změnit nebo vymazat paměť místa a nakolik byla v této snaze úspěšná. Stranou pozornosti nezůstalo ani vnímání Křemešníku obyčejnými lidmi, porovnané pomocí dotazníků s dnešním stavem. Dochované písemné prameny byly rovněž obohaceny o vzpomínky pamětníků.
bude upřesněnoLatin Quarter - the historical pearl of Paris
Friedbergerová, Adéla ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Müllerová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj, hlavní funkci a charakteristiku Latinské čtvrti, která je součástí Paříže a tvoří její historické jádro. V pěti hlavních kapitolách je rozebírán vývoj této městské části, počínaje dávnou Lutecií, až po současnost. Důraz je kladen na památky a rozvoj vzdělanosti ve středověku. Primárně se práce zabývá středověkou výukou a to v období, kdy byla v největším rozkvětu. Pařížské universitě se dařilo po všech stránkách, zdůrazněna jsou její specifika. Dále jsou zmiňovány další školské instituce a práce zahrnuje taktéž fungování tamního školství v současnosti. Zpracování je z velké části zaměřeno na řadu umělců žijících a tvořících v Latinské čtvrti i na místa spojená s jejich životem a tvorbou. Latinská čtvrť je stále místem a tradičním centrem kulturního i intelektuálního života v Paříži. Cílem této práce je přiblížit čtenáři poutavou a čtivou formou jedinečnou městskou čtvrť se všemi jejími přednostmi a specifiky, za použití co nejvěruhodnějších literárních pramenů. KLÍČOVÁ SLOVA Paříž, Lutetia, Latinská čtvrť, historie, středověk, vzdělávání, universita, Sorbona, umělec, turismus
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
Ekologicky šetrný cestovní ruch jako příležitost rozvoje venkova
BOHÁČOVÁ, Alena
Diplomová práce je zaměřena na ekologicky šetrné formy cestovního ruchu v oblasti Vltavotýnska. Cílem práce je analýza možností finanční podpory ekologicky šetrné formy cestovního ruchu, jejich čerpání a vliv na rozvoj regionu. Na základě zjištěných podkladů je provedena syntéza a efektivita čerpání dotačních titulů. Následně je provedeno zhodnocení poskytovaných služeb v mikroregionu.
Šetrné formy turismu v CHKO Šumava s konkrétním zaměřením na agroturistiku
CHROMÁ, Lenka
Chromá, L.: Šetrné formy turismu v CHKO Šumava s konkrétním zaměřením na agroturistiku. Diplomová práce. České Budějovice: ZF JČU, 2018, 88 s. Šetrné formy turismu je možné definovat jako turismus, který je zaměřen na přírodu, kulturu a historické bohatství. Teoretická část zahrnuje literární rešerši zaměřenou na deskripci a geografii turismu, psychologii turismu, motivaci a prožitek z cestování. Důležitou součástí je i problematika negativních dopadů turismu, kde jsou posléze vyzdvihnuty šetrné formy turismu. Předložená práce je především zaměřena na atraktivnost agroturistiky jako formy trávení volného času, kde jde především o vysledování zájmu veřejnosti. Dalšími, neméně důležitými cíli je zjištění přínosu agroturistiky pro účastníky a obec, atraktivnost Šumavy pro návštěvníky, důvod vzniku agroturistických farem a podpora státu.
Zážitkový cestovní ruch v Jihočeském kraji
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Diplomová práce analyzuje nabídku a poptávku po produktech zážitkového cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy oblasti, která skýtá nepřeberná přírodní i kulturní bohatství, a navrhnuje možné inovace, které by přispěly k rozšíření nabídky regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.