Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,369 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj pracovního a vzdělanostního trhu dle soudobých sociálních a futurologických věd
Holek Převorovská, Michaela ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma budoucnosti vzdělanostních a pracovních trhů, které sleduje skrze optiku dvou vědních perspektiv - sociálních věd a futurologických věd. Cílem je popsat náhled těchto dvou disciplín na budoucí vývoj těchto dvou specifických trhů a zmapovat předpokládané scénáře budoucího vývoje. Pohled obou vědních disciplín je představen skrze kvalitativně zpracovaná odborná periodika. Hlavním tématem, kterým se autoři obou vědních disciplín zabývali, byl vliv technologického pokroku na budoucnost pracovních trhů a změny v zanikání a vzniku pracovních míst. Dalším důležitým prvkem je propojenost a sdílení, které umožňují moderní digitální platformy, informace, postupy, vzdělávání, překonávají omezení času a prostoru a mohou být využita každým, kdo má k přístup k potřebným technologiím. Klíčová slova vzdělávání, trh práce, profese, schopnosti, představa budoucnosti, modernizace, vývoj
Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti na Praze - západ se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením
Ferencová, Miluše ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Práce se zábývá nezámestnáností á politikou zámestnánosti obecne á v regionu Práhá-zápád. Zvlástní zretel je brán ná problemátiku nezámestnánosti osob se zdrávotním postizením - ve vsech regionech Č!eske republiký májí týto osobý nizsí sánce ná prácovní uplátnení, predpokládám, ze v regionu Práhá-zápád, prestoze pátrí k regionu#m s nejnizsí mírou nezámestnánosti v Č!R, bude tento stáv stejný. Čílem práce je popsát vývoj nezámestnánosti á vývoj nezámestnánosti u osob se zdrávotním postizením ná Práze-zápád v letech 2006 - 2016 á popsát politiku zámestnánosti obecne á ve zmínenem regionu. Trh práce v regionu Práhá-zápád je výrázne ovlivnen blízkostí hlávního mestá Práhý. Ná pocátku sledováneho období býlá situáce ná zdejsím trhu práce stábilizováná á nedocházelo k vetsím výkývu#m. Nezámestnánost zde býlá v letech 2006 - 2008 nízká, s príchodem hospodárske krize v roce 2009 se situáce zmenilá, nezámestnánosti vzrostlá á rostlá i v následujících letech, od roku 2015 do konce sledováneho období nezámestnánost ná Práze- zápád zácálá klesát. Čo se týce vývoje nezámestnánosti u osob se zdrávotním postizením ve výbránem regionu, pocátek sledováneho období chárákterizovál ubýtek ucházecu# evidováných urádem práce, v roce 2008 náopák techto ucházecu# pribýlo á jejich náru#st pokrácovál i v roce 2009, v letech...
Why are women becoming more entrepreneurial than man? Case Study: Czech Republic
Halenka, Kateřina ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Koendjbiharie, Sarita (oponent)
Sebezaměstnání (samostatná výdělečná činnost) je považováno za klíčový prvek rostoucí ekonomiky a bod zájmu národních i mezinárodních institucí. Z toho důvodu je cílem této studie lépe pochopit, co míru sebezaměstnávání ovlivňuje a jak se vlivy liší s ohledem na pohlaví. Cíl práce je trojí. V prvé řadě, na základě rešerše literatury, představit souhrnný model faktorů, které hrají vliv v rozhodnutí stát se osobou samostatně výdělečně činnou. V druhé řadě analyzovat situaci v České republice (mimořádnou pro vyšší míru růstu podílu sebezaměstnaných žen než mužů) a prozkoumat jestli se jedná o celospolečenský fenomén nebo zda-li je jev přítomen pouze v některém období, kraji či odvětví. A zatřetí analyzovat, které faktory ovlivňují sebezaměstnání a jak se liší jejich vliv na ženy a muže. Odpověď na otázku ​Jak se liší dopad faktorů ovlivňujících sebezaměstnání na muže a ženy? je hledána pomocí kvantitativního výzkumu mezi nezávislými proměnnými (faktory mikro a makro prostředí) a závislou proměnnou (míra sebezaměstnanosti žen a mužů). Výzkum používá metody komparativní analýzy, korelační analýzy a vícenásobné regresní analýzy. Analyzována jsou sekundární data volně dostupná z online platforem veřejných institucí. Klíčová slova Podnikání, živnostníci, soukromníci, ženy podnikatelky, alternativní formy...
Otevřená hranice s Rakouskem - šance pro rozvoj pohraničního města České Velenice?
Kroupová, Markéta ; Šmidrkal, Václav (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na socioekonomický vývoj pohraničního města České Velenice mezi lety 1989 a 2004. Cílem práce je popsat, jaké šance městu přinesla po pádu železné opony bezprostřední blízkost Rakouska a jak tato poloha ovlivnila zdejší proces transformace. Bakalářská práce nejprve představuje socioekonomickou situaci v Českých Velenicích po roce 1989 a dále mapuje počátky vzájemné spolupráce s rakouskou stranou, věnuje se přitom i důležitosti znalosti němčiny pro vzájemné ekonomické styky. Ve druhé kapitole práce sleduje v rámci transformačního procesu změny v místní hospodářské struktuře a mapuje průběh a výsledky malé privatizace s přihlédnutím k poloze města při hranici s Rakouskem. Třetí kapitola je věnována ekonomickým aktivitám. Zde se práce zabývá lokálním i zahraničním trhem práce, kde sleduje uplatnění českých legálních i nelegálních pracovníků. Kapitola s ohledem na hraniční polohu města pojednává rovněž o podnikatelské činnosti v Českých Velenicích. Důkladněji se zabývá také bilaterálním projektem Hospodářského parku ACCESS a vstupem rakouských firem do českého pohraničí.
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Kubíček, David ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá současnými kvalifikačními požadavky na pedagogické pracovníky působící na základních školách, a to v kontextu dosahování dílčích cílů stanovených Strategií vzdělávací politiky do roku 2020. V teoretické části se věnuje novelám zákona č. 563/2004 Sb. (Zákona o pedagogických pracovnících) z pohledu zákonných nároků na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a hledá propojení s dílčími cíli definovanými ve Strategii vzdělávací politiky 2020 a dalších kurikulárních dokumentech. Zachycuje možná úskalí zajištění kvalifikovaných pedagogických pracovníků, která vyplývají z regionálních situací na trhu práce a uvádí možnosti jejich řešení. Definuje vládní priority ve vztahu k učitelské profesi. Výzkumná část porovnává dostupnost kvalifikovaných pedagogických pracovníků v regionech z Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje, u kterých je předpoklad různých potenciálů na trhu práce. KLÍČOVÁ SLOVA pedagogický pracovník, zákon o pedagogických pracovnících, kvalifikace, standard, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Sociální aspekty uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce v okrese Písek
FIALOVÁ, Nina
Bakalářská práce ,,Sociální aspekty uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce v okrese Písek" se zabývá postavením lidí 50 + na trhu práce a především jejich vnímáním sebe sama. Účelem práce je zjistit, zdali se tito lidé cítí ve větší míře znevýhodnění než lidé, kteří ještě nedosáhli věku 50 let. Zároveň je v rámci kvantitativní strategie výzkumu zjišťováno, jaké rozdíly jsou mezi těmito dvěma věkovými kategoriemi pozorovatelné. Celou problematiku jsem zkoumala především na základě dotazníkového šetření, jako doplňující byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu v podobě polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci úřadu práce. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že většina účastníků dotazníkového šetření lidí nad 50 let považuje za největší znevýhodnění ve své věkové kategorii právě svůj věk, zdravotní omezení, dále pak nedostatečné vzdělání a upřednostňování mladších uchazečů o zaměstnání zaměstnavateli. Z výzkumu zároveň vyplynulo, že lidé nad 50 let jsou více skeptičtí a trpí celkově větší nedůvěrou v sama sebe oproti mladším uchazečům o zaměstnání. Rozhovory se zaměstnanci úřadů práce potvrdily, že i oni vidí větší zájem zaměstnavatelů o mladší uchazeče a zároveň zmenšující se sebedůvěru lidí nad 50 let, které klesá s každým dalším dnem evidence v registru uchazečů o zaměstnání. Jsem přesvědčena, že díky výzkumu a celé této práci bude zřetelněji popsána problematika zaměstnávání lidí nad 50 let. Vyzkoumaná fakta mohou být stěžejními při řešení obtíží spojených s nezaměstnaností v pozdějším věku a zároveň mohou sloužit jako nové informace pro studenty sociálních oborů. Bakalářská práce může rovněž sloužit jako jeden z podnětů vedoucích k zamyšlení nad problematikou stárnutí české populace, která se v mnoha sociálních aspektech odráží a v budoucnu se bude nadále stále více odrážet nejen na trhu práce, ale i v dalších oblastech naší společnosti.
Problematika a význam trhu práce pro osoby se zdravotním postižením
FÜLLOVÁ, Adéla
Tato bakalářská práce je věnována problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také se zabývá motivací těchto osob k pracovní činnosti. Cílem práce je identifikovat a popsat jednotlivé překážky a obtíže při začleňování do pracovního života pohledem osob s mentálním postižením, včetně analýzy významu práce pro tyto osoby, zjištěním jejich motivace pro hledání, získání a udržení si zaměstnání. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením a výčet jednotlivých druhů zdravotního postižení. Ve druhé kapitole je vysvětlen pojem mentální postižení, popis jeho diagnostiky, klasifikace jednotlivých stupňů postižení včetně charakteristiky. Kapitola třetí obsahuje význam pracovní činnosti pro osobu s mentálním postižením a možné motivy k práci. Ve čtvrté kapitole je věnována pozornost procesu přípravy osob s mentálním postižením na práci, podpoře a možnostem jejich uplatnění se na trhu práce. V poslední kapitole je zahrnut popis pravděpodobných bariér na trhu práce, se kterými se osoby s mentálním postižením musejí potýkat. Praktická část bakalářské práce interpretuje vlastní zkušenosti osob s mentálním postižením pohybujících se na trhu práce v okresech Přerov a České Budějovice. V rámci kvalitativní výzkumné strategie byla data získána pomocí metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Práce může sloužit jako informační zdroj, který přináší ucelený pohled na problematiku zaměstnávání osob s mentálním postižením. Využít ji mohou studenti, zaměstnavatelé i laická veřejnost.
Genderová struktura na trhu práce
SEJRKOVÁ, Eliška
Cílem této bakalářské práce je představit genderovou strukturu na trhu práce v kontextu České republiky. Zaměřuje se na definování pojmu genderové segregace trhu práce v historických souvislostech, popisuje problematiku tzv. gender pay gap a genderové nerovnosti na trhu práce ("mužský trh" a "ženský trh"). Zvláště jsou ve výše zmíněném materiálu probírána témata vzdělávání z genderové perspektivy a horizontální segregace trhu práce na základě koncentrace mužů a žen v určitém odvětví. Práce analyzuje zejména statistická data trhu práce ze souboru primárních dat Českého statistického úřadu a opírá se o dosavadní provedené sociologické výzkumy v oblasti genderové segregace trhu práce.
Problematika nezaměstnanosti mladistvých osob na Písecku
PEROUTKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti u cílové skupiny mladistvých osob ve věku 15 - 17 let na Písecku. Nezaměstnanost je velmi závažný sociální, psychologický, ekonomický i politický problém nejen pro společnost jako celek, ale i pro samotné jedince. Uplatnění lidí na trhu práce je podmíněno celou řadou charakteristik, jako je věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví a podobně. Mladiství, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněni, neboť nemají odborné vzdělání, potřebnou kvalifikaci, praktické zkušenosti, základní pracovní návyky a ani nesplňují požadavek zaměstnavatelů na plnoletost. Vzhledem k jejich nízkému věku mají také mnoho pracovních omezení vyplývajících ze zákoníku práce, které mladistvé chrání před újmou na jejich zdraví a vývoji. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních pojmů týkajících se nezaměstnanosti, jako jsou například aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé druhy nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje atd. Dále jsem svoji pozornost věnovala následkům nezaměstnanosti, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, současnému stavu nezaměstnanosti mladistvých osob a možnostem, jakými lze jejich nezaměstnanost řešit. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, z jakého důvodu zaměstnavatelé nepreferují mladistvé zaměstnance. Na základě stanoveného cíle byla vytvořena jedna hlavní a 3 dílčí hypotézy. Za použití dotazníkového šetření byl stanovený cíl dosažen. Hlavní hypotéza a dílčí hypotéza "H1" se na základě získaných dat nepotvrdily. Dílčí hypotézy "H2" a "H3" byly potvrzeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,369 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.