Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,394 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující nezaměstnanost ve Zlínském kraji
Škodáková, Miroslava
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a identifikací hlavních a vedlejších faktorů, které nezaměstnanost ve Zlínském kraji ovlivňují. Na základě literárního přehledu je nastíněna problematika nezaměstnanosti a představeny jak její negativní ekonomické, tak sociální dopady. Za pomoci studií, článků a provedené situační analýzy identifikovány ekonomické a demografické faktory. V části zvané Metodika popsány ekonometrické metody, využité jak při konstrukci vícerozměrného regresního modelu, tak při analýze časové řady za účelem sestrojení predikce nezaměstnanosti. V neposlední řadě jsou shrnuty a porovnány získané závěry s výsledky odborných článků, studií a literaturou.
Aplikace age managementu ve vybrané firmě
Rousková, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá vybraným podnikem, jeho současnou situací a následnými návrhy v oblasti age managementu. Cílem práce je formulovat doporučení pro aplikaci age managementu pro management vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V literárním přehledu je zmíněn demografický vývoj, stárnutí populace, trh práce a samotný age management. Vlastní práce je tvořena kvalitativním výzkumem, kvantitativním výzkumem a analýzou prostředí. Doporučení jsou navrhnuta na základě výsledků dotazníkového šetření, výsledku rozhovoru a analýzy prostředí. V závěru práce jsou ekonomicky zhodnocena navrhovaná doporučení a zdůrazněny přínosy úspěšné aplikace age managementu v podniku.
Finanční situace automobilového průmyslu v České republice v letech 2000 - 2014
Olešová, Markéta
Bakalářská práce se zabývá vypracováním vhodné strategie pro upevnění stávající pozice automobilového průmyslu v rámci průmyslu ČR. V práci je provedeno statistické šetření, které vyhodnocuje stávající stav automobilového průmyslu s ohledem na období let 2000 - 2014. V tomto období je také brán ohled na kontext finanční situace automobilového průmyslu a jeho vliv na makroekonomické ukazatele, jako je průmyslová činnost, trh práce, export. Provedení důkladného rozboru dat dává také odpověď na otázku úspěšnosti automobilového průmyslu do budoucích let. Všechna tato získaná data vedou k určení slabých a silných stránek automobilového průmyslu ČR, příležitostí, které lze využít a hrozeb, které mohou znemožnit vývoj v budoucnosti. Z toho lze vyvodit návrhy a doporučení, která by mohla napomoci zachování trvale udržitelného vývoje automobilového průmyslu České republiky, který lze považovat za tradiční odvětví hospodářství se silným vlivem na celkovou ekonomickou situaci a to jak pozitivním, tak i negativním.
Vzťah medzi vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva a trhom práce vo vybraných krajinách EU
Birošová, Michaela
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vztahu mezi vzdělanostní strukturou obyvatelstva a trhem práce ve vybraných zemích Evropské unie. Regresní a srovnávací analýzou byly zjištěny hlavní souvislosti. Důležitým zjištěním je, potvrzení předpokladu, že vysokoškolské vzdělání kladně ovlivňuje hospodářskou situaci v rámci vybraných odvětví hospodářství. Kromě toho zvyšující se podíl obyvatelstva s dosaženým vyšším stupněm vzdělání má tendenci snižovat podíl dlouhodobé nezaměstnanosti u aktivního obyvatelstva, a naopak základní či nedokončené vzdělání tento podíl zvyšuje.
Český trh práce v souvislosti s členstvím v EU
Beinlichová, Markéta
Beinlichová M. Český trh práce v souvislosti s členstvím v EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodní pracovní migrace s vlivem na český trh práce po vstupu České republiky do Evropské unie. Po obecném seznámení se základními pojmy následuje přehled vývoje právní úpravy týkající se cizinců na území a trhu práce České republiky. Na základě statistických dat jsou identifikovány změny, které nastaly po vstupu ČR do EU ve vývoji počtu cizinců na území a trhu práce. Následně jsou dopady těchto změn vyhodnoceny. Závěr práce shrnuje získané poznatky.
Faktory ovlivňující vysokoškolské studenty ekonomicky zaměřených oborů na trhu práce
Bednářová, Barbora
Diplomová práce je zaměřená na identifikaci faktorů, které ovlivňují zaměstnavatele při výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici, a faktorů, které ovlivňují studenty jako uchazeče o zaměstnání. Práce je rozdělena na literární rešerši a výsledky. Literární rešerše se zabývá pozicí absolventů vysokých škol, trhem práce a řízením lidských zdrojů. Dílčím cílem je identifikace rozdílů ve faktorech, které při získání zaměstnání ovlivňují studenty bakalářského a navazující-ho magisterského stupně studia. Druhým dílčím cílem je komparace faktorů, které jsou významné pro studenty, s faktory, které jsou při výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici důležité pro zaměstnavatele. V části Výsledky jsou vyhodnoceny dotazníky, které vyplnilo 301 studentů závěrečných semestrů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a 354 zaměstnavatelů zaregistrovaných v Portálu praxí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Dotazníkový výzkum probíhal v období červen - září 2016.
Průmysl 4.0 v automobilovém průmyslu
Dvořák, Marek
Diplomová práce se zaměřuje na zavádění konceptu Průmysl 4.0 v České republice, a to zejména v automobilovém průmyslu. Práce uvádí dopady realizace konceptu na průmysl jak v obecné rovině, tak v rámci praktické části i dopady Průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu u tří klíčových firem: Škoda Auto, TPCA a Hyundai Motor s využitím nástrojů ekonomické analýzy.
Vliv změny minimální mzdy na trh práce
Růžičková, Kamila
Růžičková, K. Vliv změny minimální mzdy na trh práce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá vlivem minimální mzdy na trh práce. V literární rešerši jsou popsány dosavadní studie zabývající se dopadem minimální mzdy, dále legislativní úprava minimální mzdy a vývoj minimální mzdy v České republice. Vlastní práce je zaměřena na analýzu vybraných profesí s nejnižší mzdou ve sledovaném období let 2014-2018 a na závěr je řešen vliv změny minimální mzdy na vybrané profese. Zdrojová data byla získána z ISPV, MPSV a Eurostatu.
Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
Nováková, Michaela
Diplomová práce je zaměřena na vývoj indikátorů českého trhu práce v období měnových intervencí ČNB, které probíhaly mezi lety 2013-2017. V rámci vytvořených VAR modelů je ověřena příčinná souvislost mezi ukazateli trhu práce a ukazatelem výkonnosti ekonomiky HDP. U většiny modelů byl zjištěn zpožděný efekt změny HDP na ukazatele trhu práce. V práci je také věnována pozornost modelům trendu vybraných časových řad. V rámci nich byla zjištěna přítomnost strukturálního zlomu, který představuje období zavedení devizových intervencí ČNB. Na závěr jsou uvedena možná řešení dlouhodobé nezaměstnanosti znevýhodněných skupin na trhu práce.
Flexibility of labour market in Ukraine
Mandziuk, Karyna
Bakalářská práce se zaměřuje na trh práce na Ukrajině. Hlavním cílem je zhodnotit flexibilitu trhu práce na Ukrajině, představit jeho charakteristiky a definovat možná opatření pro zlepšení flexibility trhu práce na Ukrajině. První část práce se zaměřuje na teoretické pozadí pojmu flexibilita, jeho typy a formy. Dále je v bakalářské práci popsána podrobná charakteristika trhu práce na Ukrajině a její srovnání s Českou republikou, která byla vybrána jako země, se kterou bude srovnávána většina ukrajinských statistik. V závěrečné části práce jsou uvedena doporučení, jak řešit současné problémy s flexibilitou trhu práce na Ukrajině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,394 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.