Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spatial aspects of retail development in Russia during the transformation period and the latest trends
Zhigulina, Anastasiia ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Bartošek, Petr (oponent)
Prostorové aspekty vývoje maloobchodu v Rusku v transformačním období a jeho nejnovější trendy Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a vyhodnotit vývoj maloobchodu v Rusku během transformačního období se speciálním zaměřením na maloobchodní řetězce v Rusku. Práce si klade několik výzkumných otázek. V jakých regionech se koncentrovaly? Jak probíhala jejich expanze? Existuje rozdílná strategie expanze mezi zahraničními a ruskými maloobchodními řetězci? Představeny jsou vybrané maloobchodní řetězce (top 6 v Rusku), které prezentují několik typů strategie expanze. Analyzované charakteristiky maloobchodních řetězců jsou: město a doba založení v Rusku, příjem, počet a typy prodejen, regiony přítomnosti řetězce a oblast s největší koncentrací obchodů. Práce v analytické části používá metody komparace a mapování. Bylo zjištěno, že největší koncentrace obchodních řetězců v Rusku, a to jak zahraničních, tak domácích, je v Centrálním Federálním Distriktu. Zahraniční maloobchodníci dávají přednost zakládání poboček v největších ruských aglomeracích a soustředí se na největší města, zatímco ruští prodejci se pokoušejí co nejvíce rozšířit po celém ruském území, a ne vždy začít podnikat v největších ruských aglomeracích či v Centrálním Federálním Distriktu. Klíčová slova: maloobchod, maloobchodní řetězce, Rusko, trendy
Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře
Stupková, Kateřina ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře je analyzovat tuto kategorii literatury na českém trhu, zmapovat, která nakladatelství se její produkci věnují, a určit, zda a jaké vývojové trendy se v této oblasti objevují. První kapitola tedy uvádí různé definice tzv. YA literatury a její chápání v zahraničí i mezi českými specialisty a nakladateli. V další kapitole podrobně charakterizuji hlavní vývojové trendy young adult literatury, které se objevily v zahraničí i u nás, i trendy, které by podle literárních agentů a zástupců českých nakladatelství teprve přijít mohly. V následující části práce charakterizuji tři zvolené žánry, urban fantasy, pohádkové retellingy a dystopie, analyzuji čtyři konkrétní zvolené série, které byly určeny pro svůj žánr jako typické: Kostičas Samanthy Shannonové, Měsíční kroniky Marissy Meyerové, Hunger Games Suzanne Collinsové a Povstaleckou trilogii Veroniky Rothové. Po každé z analýz následuje rozbor mediálního ohlasu sérií. Součástí práce jsou o rozhovory s redaktory příslušných nakladatelství, která vydávají YA literaturu - Terezou Pecákovou, šéfredaktorkou nakladatelství CooBoo, Jakubem Šedivým, šéfredaktorem nakladatelství Fragment, Lucií Kučovou, redaktorkou z nakladatelství Egmont, a Evou Sedláčkovou a Jiřím Štěpánem, redaktory z...
Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
DOSTÁLOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce je zaměřena na nové trendy, které se vyskytují v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem této bakalářské práce je analýza systému řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci a návrh změn pro zlepšení této oblasti. Hlavní záměr je zjistit, jaké nové trendy z oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou popisované v odborných publikacích, již můžeme nalézt implementované ve vybraném podniku v České republice, a které trendy se do České republiky naopak ještě nedostaly. V teoretické části byl přiblížen a z několika úhlů definován pojem řízení lidských zdrojů. Následně byl vysvětlen pojem lidské zdroje, poté byla rozebrána náplň jednotlivých personálních činností a nakonec byly popsány jednotlivé trendy, které se v poslední době vyskytují. Sběr dat probíhal formou polostruktu-rovaných rozhovorů. Z posbíraných informací jsou navrhnuty případné změny pro zlepšení řízení lidských zdrojů v organizaci X.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Trendy oboru management vzdělávání v diplomových pracích katedry
Křížek, Michal ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Management vzdělávání jako obor funguje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze již pět let. Tato diplomová práce hledá jisté trendy, které ho během svého působení potkaly, a to na základě všech dosud vypracovaných diplomových prací katedry za období 2012-2016. Diplomová práce také nabízí jakýsi přehled, který umožní snadněji pochopit důležité pojmy, jako je management, školský management, vzdělávací politika a v neposlední řadě i management vzdělávání. Hlavním cílem práce je pak zmapování vývoje témat a obsahů, které se v posledních pěti letech objevovali v diplomových prací katedry, pomocí analýzy určit, jaká problematika se v nich nejčetněji vyskytovala, popřípadě zjistit, jaké faktory ovlivnily výběr těchto témat a celou tvorbu diplomových prací.
Vybrané trendy v retailu ČR
Kolmačková, Zuzana ; Cimler, Petr (vedoucí práce) ; Průša, Přemysl (oponent)
Diplomová práce se zabývá šesti významnými trendy, které mají značný vliv na potravinářské řetězce působící na českém trhu. Jedná se o (1) trend ve struktuře prodejních formátů, (2) trend investic do remodelingu prodejen, (3) trend v nabídce potravin vyznačující se podporou českých regionálních produktů, (4) trend v začleňováním skupiny speciálních potravin, (5) trend využívání moderní technologie při nakupování a (5) integrace e-shopů a kamenných prodejen. Práce zkoumá trendy v souvislosti se spotřebním chováním prostřednictvím dotazníkového šetření. Praktickým přínosem diplomové práce je doplnění stávajících výzkumů o dodatečné poznatky a případné doporučení, na kterou trendovou oblast by se měly maloobchodní řetězce více orientovat.
Analýza současných trendů ve výuce programování
Hrách, Lukáš ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zmapování trendů v programování a jejich využití ve výuce. Tohoto cíle je dosaženo analýzou trendů vývoje programování jak v přítomnosti, tak s výhledem do blízké budoucnosti, následnými rozhovory s odborníky zodpovědnými za výuku programování na českých školách. Další částí práce je rozbor metodik výuky pro-gramování s bližším zaměřením na metodiku Architecture First, jejíž tvůrcem je vedoucí této práce pan inženýr Pecinovský. Na základě provedených průzkumů byla zjištěná data okomentována, popsány různé pro-blémy výuky programování a navrhnuta řešení, jak vést výuku studentů, jak implementovat trendy do výuky a tím zjednodušit pochopení látky ze strany studenta. Hlavním přínosem práce je tedy soubor doporučení pro výuku programování se zaměřením na úvodní kurzy.
Nové Trendy v Cloudu
Štefániková, Victoria ; Matuštík, Ondřej (vedoucí práce) ; Böhmová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti SaaS. Hlavním cílem práce je prozkoumat, analyzovat a vyhodnotit nové trendy v cloud computingu. Teoretická část práce se zaměřuje na definici samotné koncepce cloud computingu a přináší čtenáři podrobný přehled pojmů souvisejících s danou tématikou. Tato část bakalářské práce také přibližuje problematiku trendů v oblasti cloud computingu. Praktická část práce konkrétněji pokrývá téma trendů v cloudu a to hlavně trendy v oblasti SaaS. Tato část je rozdělena do tří kapitol, kde první přibližuje současný stav cloud computingu, druhá se zaměřuje na technologie, které v největší míře ovlivní budoucnost SaaS. Poslední kapitola je analýzou nejpravděpodobnějších a nejvíce skloňovaných budoucích trendů v oblasti SaaS. Po přečtení bakalářské práce bude čtenář seznámen se současným situací cloud computingu a získá přehled o nejnovějších a předpokládaných trendech v SaaS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.