Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 556 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transport cytokininů přes plasmatickou membránu
Nedvěd, Daniel ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Cytokininy tvoří jednu z hlavních skupin fytohormonů, signálních molekul účastnících se zásadních fyziologických procesů rostlin. Regulace jejich působení je nejčastěji spojována s metabolickými přeměnami, nedávná identifikace membránových proteinů AtABCG14 a AtPUP14 jako selektivních cytokininových přenašečů však otevřela otázku možného vlivu polárního membránového transportu na řízení cytokininové signalizace. S využitím akumulace radioaktivně značených cytokininů v transgenní buněčné kultuře BY-2 jsme studovali kinetiku přenosu cytokininů pomocí přenašečů AtABCG14 a AtPUP14 na buněčné úrovni a případné metabolické změny spojené se zvýšenou expresí těchto přenašečů. Zvýšená exprese přenašeče AtPUP14 se projevila na zvýšení akumulace značených cytokininů ve formě ribosidů i volných bází. Zvýšení exprese tohoto přenašeče nemělo žádný vliv na metabolismus značených cytokininů. Zvýšená exprese přenašeče AtABCG14 se na akumulaci značených cytokininů v buňkách BY-2 neprojevila. 1
Vliv diferenciace exodermis na lokalizaci příjmu živin v kořeni
Janoušková, Jana ; Tylová, Edita (vedoucí práce) ; Konrádová, Hana (oponent)
Díky svému plastickému vývoji jsou rostliny schopné čelit měnícím se podmínkám prostředí či odolávat jeho nepříznivým vlivům. Jednou z možností, jak se přizpůsobit kolísavému množství živin a vody v prostředí či přítomnosti toxických látek, je regulace pohybu látek mezi rostlinou a okolím. Tato regulace je umožněna také na úrovni kořenového systému, a to mimo jiné tvorbou apoplastických bariér endodermis a exodermis. Některé druhy tvoří pouze endodermis, u jiných lze nalézt i exodermis v podpokožkových vrstvách kořene. Tyto bariéry procházejí diferenciací v několika stupních a brání volnému pohybu látek apoplastem. Přechod do symplastu je klíčovým místem regulace příjmu látek do rostliny a endodermis v tomto směru představuje zásadní strukturu. Přítomnost exodermis však ovlivňuje propustnost apoplastu povrchových vrstev kořene a může proto ovlivnit zapojení buněk primární kůry v příjmu látek z prostředí. V této práci byl zkoumán vliv deficience fosfátu na tvorbu apoplastických bariér, se zaměřením na exodermis a vliv její diferenciace na výskyt membránových transportérů a zapojení buněk primární kůry v příjmu živin. Hydroponicky pěstované rostliny ječmene (Hordeum vulgare) v kultivačním roztoku bez fosfátu vykazovaly přítomnost exodermis, zatímco u kontrolní rostliny deficience exodermis...
Transport Biofuels and Their Perspectives.
Kaštánek, František ; Maléterová, Ywetta ; Hanika, Jiří ; Kaštánek, P. ; Šolcová, Olga
There are discussed already applied procedures or procedures verified in pilot scale and only in laboratory scale. Essentially, transport biofuel technologies can be considered: Hydrolysis and fermentation of lignocelluloses to lower alcohols, transesterification of oils, production of liquid biomass pyrolysis product, so called bio-oil as the main product in addition to bio-coal and pyrolysis gases, gasification to produce synthesis gas followed by catalytic production of gasoline and naphtha hydrocarbons\n(Fischer-Tropsch synthesis), transformation of a system of chemical compounds obtained from bio-oil into hydrocarbons by catalytic hydro deoxygenation and /or hydrocarbons obtained directly from the biomass by catalytic hydro deoxygenation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nehody a katastrofy v totalitních médiích
Šírová, Tereza ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Děkanovský, Jan (oponent) ; Franc, Martin (oponent)
(abstrakt) Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd.
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy
Mastná, Anna ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností NAVERTICA, a. s., která je certifikovaným dodavatelem řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV.
Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v konkrétních podmínkách
Dvořáková, Dita ; Schüllerová, Barbora (oponent) ; Skeřil, Robert (vedoucí práce)
Na kvalitu ovzduší má vliv mnoho faktorů, jedním z nejvýznamnějších je doprava, zejména ta silniční. V této práci je porovnávána intenzita dopravy s počty/koncentracemi částic v ovzduší. Hodnocení je prováděno pro jednotlivé dny, týdny a měsíce, jednotlivé analýzy jsou zaměřeny zejména na město Brno. Kromě intenzity dopravy jsou koncentrace částic v ovzduší analyzovány v závislosti na meteorologických podmínkách (teplotě). V závěru práce jsou navrhnuta možná opatření, kterými lze snížit vliv dopravy na znečišťování ovzduší.
Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy
Stiburková, Lucie ; Křižák, Michal (oponent) ; Rožnovský, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu meteorologických jevů na bezpečnost v dopravě. Pro hodnocení byla použita analýza, dotazníkové šetření a posouzení meteorologických předpovědí. Součástí teoretické části práce jsou základní legislativní předpisy, poznatky z meteorologie a teorie nehodovosti hrající významnou roli v obecném měřítku dopravy.
Posouzení kvality ovzduší ve městech, případně v lokalitách, s velkým zdrojem znečištění ovzduší.
HRDÝ, Vojtěch
V této práci bylo mým cílem zjistit množství polutantů v ovzduší měst Ostravy a Českých Budějovic a porovnat rozdíly jejich obsahu v ovzduší těchto lokalit. V teoretické části se zabývám druhy polutantů, které se vyskytují v ovzduší, jejich původem, vlastnostmi a jejich možným toxickým působení na lidský organismus a na životní prostředí. Dále je zde uveden přehled metod využívaných pro hodnocení ovzduší, předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby došlo k omezení rizik pro lidské zdraví způsobené znečištěním ovzduší, ke snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Pro posouzení kvality ovzduší v obou lokalitách jsem využil metody "sekundární analýza dat" z veřejně dostupných dat vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem. Z těchto dat jsem vytvořil grafy, které porovnávají kvalitu ovzduší v Ostravě a v Českých Budějovicích za období 15. 8. 2016 15. 3. 2017 ve všech měřených kategoriích. Pro úplnost jsou v práci vloženy i grafy srovnávající tato dvě města vždy k 15. dni v měsíci v rámci jednoho polutantu. Ze získaných výsledků je patrné, že tato dvě města jsou si v mnohém podobná. Domněnka, že město Ostrava je stále město s nejhorším ovzduším, už není aktuální.
Analýza metod měření radioaktivního materiálu při transportech v jaderné elektrárně
PLAŇANSKÝ, Jiří
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat stávající metody měření příkonu dávkového ekvivalentu gama při transportech radioaktivního materiálu a ověřit možnost využití přenosného scintilačního spektrometru Inspector 1000, který má, na rozdíl od v současnosti používaného přístroje FH40G-10, spektrometrické vlastnosti a vzhledem k jeho konstrukci i rychlejší odezvu. Na začátku práce je uveden stručný popis jednotlivých druhů transportů radioaktivního materiálu uskutečňovaných v rámci provozu jaderné elektrárny Temelín. Čtenář se zde dočte o dispozičním řešení vjezdu a výjezdu z ETE a o způsobech a podmínkách přeprav aktivního materiálu. Následuje popis principů detekce ionizujícího záření včetně rozdělení jednotlivých druhů detektorů. Práce pokračuje popisem v současnosti používané metody měření příkonu dávkového ekvivalentu gama a uvádí i základní rozdělení přírodních a umělých radionuklidů. K naplnění cíle této bakalářské práce bylo proto provedeno srovnávací měření včetně vyhodnocení a porovnání naměřených hodnot příkonu dávkového ekvivalentu gama. Na základě těchto výsledků doporučuji pro naplňování monitorovacího programu ETE vybrat přístroj Inspector 1000.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 556 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.