Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 598 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, P. ; Kadeřábková, J. ; Polák, L. ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost; je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví; zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, Petra ; Kadeřábková, Jana ; Polák, Ladislav ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost; je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví; zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Design osobní ponorky pro výzkumné účely
Král, Ondřej ; Chorý, Tomáš (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je koncepční design osobní ponorky pro výzkumné účely. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, splnění technických požadavků, vhodné řešení ergonomie a tvarování vůči prostředí, ve kterém plavidlo působí.
Návrh použití vybraných logistických technologií pro zefektivnění logistických procesů v oblasti dopravy a skladování
Páblová, Petra ; Vlček, Jakub (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá zefektivněním logistických procesů v oblasti dopravy a skladování v obchodní společnosti, která je zaměřena na distribuci hluboce mražených potravin. Pomocí analýzy současného stavu společnosti v oblasti dopravy a skladování budou na základě identifikovaných nedostatků stanoveny doporučené návrhy, které povedou ke zlepšení aktuální situace.
Transport léčiv pomocí mikrobublin
Piňos, Ondřej ; Tancjurová, Jana (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerší současného stavu poznání v oblasti lékařského využití mikrobublin se zaměřením na ultrazvukem iniciovanou kavitaci mikrobublin naplněných léčivou látkou. Zmíněny budou technologie výroby mikrobublin, chemická složení, efekt kavitovaných mikrobublin na tkáň a popis mechamismů které při aplikaci tohoto terapeutického prostředku vystupují. Druhá část bude zaměřena na matematický aparát který popisuje chování mikrobublin v nekonečném prostředí a to pomocí Rayleigh-Plesetovy rovnice a rovnice popisující chování mikrobubliny s membránou. Zároveň v této části bude prezentován MATLAB skript pro výpočet základních veličin mikrobubliny zatížené akustickou vlnou.
Energetická účinnost využití vodíku v dopravě
Mikulenka, Karel ; Kučera, Pavel (oponent) ; Vopařil, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou soudobých možností využití vodíku v dopravě. Vodík je vědeckou obcí považován za možnou odpověď na stále se zvyšující emise z dopravy a jejich negativní dopad na životní prostředí. V práci jsou uvedeny nejvýznamnější výhody používání vodíku jakožto paliva pro dopravní prostředky ve srovnání s jeho hlavními protějšky: konvenčními spalovacími motory a bateriovými elektromobily. Práce popisuje oba možné způsoby získávání energie z vodíku přímo ve vozidle, kterými jsou spalování a palivové články a dále analyzuje současné možnosti konečného potenciálního zákazníka v oblastech dostupnosti vozidel a čerpacích stanic. Závěrem popisuje obecně problematiku zavedení vodíkové dopravy v České republice – její energetickou náročnost a zejména účinnost, a to v kontextu kompletního vodíkového hospodářství.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 598 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.