Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 564 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Závazkové vztahy vznikající při přepravě
KREPSOVÁ, Kateřina
Tato práce poskytuje stručný přehled jak o přepravě samotné, tak o závazkových vztazích, které se k přepravě vztahují. Hlavním cílem této práce je analyzovat problematiku závazkových vztahů v praxi, které vznikají při přepravě osob a zboží - pomocí odpovědí na deset předem stanovených hypotéz, a popsat proces realizace přepravy na dvou specifických firmách. Zvlášť postup realizace přepravy osob a zvlášť zboží. Výsledky otázek smluvních vztahů v praxi jsou založeny na dotaznících, které byly zaslány zájemcům o přepravu a několika organizacím poskytujícím přepravu. Jednotlivé procesy realizace dopravy se vztahují k osobním rozhovorům, jeden s linkovým řidičem autobusu a druhý se zaměstnancem konkrétní firmy, která objednává přepravu. Nakonec byly tři hypotézy zamítnuty a zbylých sedm potvrzeno. U zhodnocení rozhovorů, pouze u firmy Faber - Castell, která přepravu objednává, bylo shledáno jen minimálně nedostatků, na které jsem následně navrhla patřičné řešení.
Spokojenost spotřebitelů se službami přepravy při nákupu přes internet
ZETKOVÁ, Barbora
Cílem bakalářské práce je zjistit míru spokojenosti s přepravou nákupu přes internet. V teoretické části jsou poznatky o nákupním procesu, je zde také zmíněna důvěra při nákupech online a také rekordy obchodů v ČR. V praktické části byla provedena spokojenost spotřebitelů s přepravou nákupu přes internet a s jednotlivými přepravci pomocí dotazníkového šetřením, kde byli zkoumáni respondenti se zkušenostmi s nákupem. Ti, co nakupují přes internet, odpovídali na zbytek otázek v dotazníku. Analyzováno bylo celkem 212 respondentů. Nejčastější problém respondentů s přepravou je nevhodný čas doručení. Avšak, nejhoršími přepravci jsou Česká pošta a nejlepším je PPL. Na závěr celkové výsledky ukazují, že respondenti jsou spíše spokojeni s přepravou zboží přes internet.
Možnosti uplatnění city logistiky
ŽÁČKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá zjištěním potenciálu uplatnění city logistiky ve vybraném městě se zaměřením především na zásobování maloobchodní sítě, hotelů, restaurací a dalších subjektů.
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Řešení dopravních problémů ve městě Hranice
Hloušková, Milada ; Budík, Ondřej (oponent) ; Matuszková, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopravní situace na území města Hranice. Práce vychází ze zjištěných informací o stupni automobilizace, míry nehodovosti a vlastních průzkumů a měření. Na základě zjištěných dat byly určené 3 problémové lokality, které byly podrobeny bezpečnostní inspekci. Byla zjištěna možná rizika, která mohou vést ke vzniku dopravních nehod. Pro každé riziko bylo navrženo opatření, které povede ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci nebo k úplnému odstranění rizika.
Construction Technology Project of University of Tomáš Baťa in Zlín
Krištof, Marek ; Novotný, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work.
Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci
Špilínek, Richard ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu výstavby administrativně-výrobního a skladovacího areálu v Třinci - Oldřichovicích. Jde o novostavbu hlavního stavebního objektu, sestávajícího z dvoupodlažní administrativní budovy a jednopodlažní skladovací haly, který je doplněn dalšími dílčími objekty. Diplomová práce řeší realizaci stavby jako komplexní celek a podrobněji se zaměřuje na provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, tvořených ocelovými prvky a ocelobetonovou stropní konstrukci. Nedílnou součástí projektu jsou mimo jiné studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologické předpisy, doplněné o montážní schémata, řešení dopravních tras a návrhu strojních sestav, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočty, kontrolní a zkušební plány a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Práce je dále doplněna o specializovanou oblast, která zpracovává návrh a provedení vnitroareálových zpevněných komunikací.
Transport cytokininů přes plasmatickou membránu
Nedvěd, Daniel ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Cytokininy tvoří jednu z hlavních skupin fytohormonů, signálních molekul účastnících se zásadních fyziologických procesů rostlin. Regulace jejich působení je nejčastěji spojována s metabolickými přeměnami, nedávná identifikace membránových proteinů AtABCG14 a AtPUP14 jako selektivních cytokininových přenašečů však otevřela otázku možného vlivu polárního membránového transportu na řízení cytokininové signalizace. S využitím akumulace radioaktivně značených cytokininů v transgenní buněčné kultuře BY-2 jsme studovali kinetiku přenosu cytokininů pomocí přenašečů AtABCG14 a AtPUP14 na buněčné úrovni a případné metabolické změny spojené se zvýšenou expresí těchto přenašečů. Zvýšená exprese přenašeče AtPUP14 se projevila na zvýšení akumulace značených cytokininů ve formě ribosidů i volných bází. Zvýšení exprese tohoto přenašeče nemělo žádný vliv na metabolismus značených cytokininů. Zvýšená exprese přenašeče AtABCG14 se na akumulaci značených cytokininů v buňkách BY-2 neprojevila. 1
Vliv diferenciace exodermis na lokalizaci příjmu živin v kořeni
Janoušková, Jana ; Tylová, Edita (vedoucí práce) ; Konrádová, Hana (oponent)
Díky svému plastickému vývoji jsou rostliny schopné čelit měnícím se podmínkám prostředí či odolávat jeho nepříznivým vlivům. Jednou z možností, jak se přizpůsobit kolísavému množství živin a vody v prostředí či přítomnosti toxických látek, je regulace pohybu látek mezi rostlinou a okolím. Tato regulace je umožněna také na úrovni kořenového systému, a to mimo jiné tvorbou apoplastických bariér endodermis a exodermis. Některé druhy tvoří pouze endodermis, u jiných lze nalézt i exodermis v podpokožkových vrstvách kořene. Tyto bariéry procházejí diferenciací v několika stupních a brání volnému pohybu látek apoplastem. Přechod do symplastu je klíčovým místem regulace příjmu látek do rostliny a endodermis v tomto směru představuje zásadní strukturu. Přítomnost exodermis však ovlivňuje propustnost apoplastu povrchových vrstev kořene a může proto ovlivnit zapojení buněk primární kůry v příjmu látek z prostředí. V této práci byl zkoumán vliv deficience fosfátu na tvorbu apoplastických bariér, se zaměřením na exodermis a vliv její diferenciace na výskyt membránových transportérů a zapojení buněk primární kůry v příjmu živin. Hydroponicky pěstované rostliny ječmene (Hordeum vulgare) v kultivačním roztoku bez fosfátu vykazovaly přítomnost exodermis, zatímco u kontrolní rostliny deficience exodermis...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 564 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.