Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium vedení tepla metodami počítačového modelování
STANĚK, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou simulace vedení tepla odlišnými druhy pevných materiálů za pomocí programu COMSOL Multiphysics. Práce se skládá ze tří tematických celků. V první části je stručně popsán princip vedení tepla a jeho základní fyzikální veličiny potřebné ke správnému definování simulace. Druhá část se zaměřuje na samotný software, jeho funkce, přídavné moduly a popis jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat pro vytvoření modelu. V poslední části je popsán celý proces vytváření multifyzikální úlohy umožňující simulovat vedení tepla v konkrétním materiálu v závislosti na čase.
Projekt výroby převodové skříně pro naviják
Hrbáček, Emil ; Strejček, Jan (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie výroby přesných děr pro valivá ložiska v převodové skříni pro naviják. Na základě konstrukčního návrhu převodové skříně byly navrženy varianty výrobní technologie. Zvolenými technologiemi jsou vyvrtávací operace, které byly prováděny na CNC obráběcím centru DMF 180 od společnosti DMG MORI, které umožňuje přesnou výrobu ložiskových děr. Ze dvou navržených variant výroby byla podle zvolených parametrů válcovitosti, souososti, polohy prvků a kvality povrchu vybrána vhodnější varianta výroby.
Návrh převodového ústrojí motocyklu s elektrickým pohonem
Novotný, Tomáš ; Prokop, Aleš (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Cílem práce je shrnutí současných převodových ústrojí motocyklů a následný návrh převodového ústrojí pro elektrický motocykl. Hlavním tématem je návrh spojky, pro jejíž komponenty byla zpracována napěťová analýza a určena únavová bezpečnost. Dále se práce zabývá návrhem primárního převodu a převodových poměrů převodovky.
Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí
Otipka, Václav ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji využívaných silových zařízení pro vyvozování reálných zátěžných stavů na měřených převodovkách. Podrobněji je zde mimo jiné rozebrán uzavřený silový okruh. V práci jsou dále postupně popisovány dva hlavní konstrukční celky složené z propojovacího členu a zkušební stolice. Oba zmíněné celky byly během návrhu optimalizovány především z pohledu jejich modálních vlastností, a to s využitím numerických simulací v softwaru ANSYS Workbench. Zahrnuty jsou zde taktéž pevnostní výpočty. Ty byly provedeny s využitím jak numerických, tak analytických výpočetních přístupů. Nepostradatelným výsledkem konstrukční práce je zpracování kompletní výkresové dokumentace, která je přílohou práce. V neposlední řadě je třeba uvést, že bylo provedeno a následně vyhodnoceno experimentální ověření vibrací a hluku na fyzicky zhotoveném propojovacím členu.
Výpočtové modely dynamiky převodových ústrojí
Czakó, Alexander ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím poznatkov o výpočtovom modelovaní dynamiky prevodových ústrojenstiev. Modelovanie dynamiky má rozdielne stupne zložitosti. Od modálnej, harmonickej analýzy riešenej v MKP až po vytváranie virtuálneho prototypu v MBS prostredí. V úvode sú uvedené základy analytickej dynamiky a mechanického kmitania, ktoré sú základom jednotlivých analýz. Popísané sú aj zdroje vibrácii v prevodových ústrojenstvách.
Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM
Prokop, Martin ; Čudek, Pavel (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních EM, odvodit z teorie moduly nebo místa TEMu nejvíce citlivá na RF rušení a prozkoumat vliv bezdrátových technologií na aplikovatelné normy (pro udělení CE) a dále navrhnout, provést a vyhodnotit měření vlivu vybraných technologií na hlavní parametry TEMu.
Volně žijící améby jako původci nákaz člověka
Markovičová, Ivana ; Nohýnková, Eva (vedoucí práce) ; Doležal, Pavel (oponent)
Volně žijící améby jako původci nákaz člověka jsou celosvětově rozšířené organismy se schopností dvojího života a to jak v přírodě, která je jejich přirozeným prostředím, tak uvnitř napadeného organismu. Cílem této bakalářské práce je shrnout základní dostupné informace volně žijících patogenních druhů Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris a patogenního rodu Acanthamoeba, které napadají CNS a jsou původci vzácných, avšak závažných onemocnění, často vedoucích ke smrti pacienta. Vyjímkou je zde akantamébová keratitida, která v neléčených případech vede ke snížení vizu či úplné slepotě. V jednotlivých kapitolách se práce věnuje způsobu přenosu, mechanismu patogeneze a patofyziologii za účelem přiblížení patogenity těchto tří volně žijících améb.
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...
Alternative Methods for the Analysis of Structural Changes in Muscle Tissue
Kaspar, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (oponent) ; Adam, Vojtěch (oponent) ; Grmela, Lubomír (vedoucí práce)
In this dissertation the topic of structural change analysis of muscle tissue and the methodical approach to this measurement is explored. Even though a considerable number of detection methods for the evaluation of specific changes in muscles exist, especially in the meat intended for consumption, the vast majority focuses only on a single process within the tissue and requires complicated approach and expensive instruments. The topic of this work is therefore not finding more precise and specific means of analysis, than the already existing ones, but rather to select an alternative approach to the given problematic. Part of the explored approach is also the endeavor to find a way to bypass the technological requirements while staying as close to the informational value of the high end methods as possible. To this end an informational base of theoretical knowledge and the experience in experimental approaches in the field of physics, optics and biological tissues and processes is required. The three main approaches described in this work are based on the acquired information throughout the research of the topic and understanding of the basic workings of muscle tissue. The methods created for this thesis make use of photons in the transmission and reflection measurement setup. By observing the changes in absorption, dispersion and polarization of the light after the interaction with muscle tissue sample the other optical parameters are evaluated, including the refractive index and optical anisotropy. The identification of changes in optical parameters together with the Monte Carlo simulation allows for distinction between fresh, aged, dried, frozen and thawed, and refrozen and thawed samples.
Bakterie asociované s čmelíkem kuřím (Dermanyssus gallinae)
Molva, Vít ; Hubert, Jan (vedoucí práce) ; Smrž, Jaroslav (oponent)
Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) (Acari: Mesostigmata) je hematofágní parazit drůbeže, okrasných ptáků, savců i lidí. Napadení drůbeže čmelíkem kuřím má negativní vliv na snášivost vajec, příbytky na váze a i fitness jedince. Při masivním napadení může dojít až k úhynu drůbeže. Za nebezpečí pro člověka se považuje možný přenos bakterií a virů čmelíkem. Předložená práce analyzuje čmelíka jako případného vektora bakterií a reviduje výskyt jednotlivých potenciálně patogenních nebo symbiotických bakterií asociovaných se čmelíkem. Čmelík je považován za vektora následujících druhů patogenních bakterií: Salmonella spp., původce salmonelózy, výskyt byl prokázán u čmelíka hned několikrát a to jak za pomocí PCR, tak i kultivačními metodami. Spojitost Listeria monocytogenes a čmelíka je popsána jako společný výskyt nikoliv jako výskyt L. monocytogenes v čmelíkovi. Přenos Erysipelothrix rhusiopathiae byl jednou studií potvrzen, ale v jiné studii se jeho přenos nepotvrdil. Nejistý je i přenos Bartonella quintana, původce zákopové horečky. Zde existuje jedna práce, ve které se současně vyskytuje čmelík v hnízdě vrabců u podkrovního bytu a zákopová horečka u rodiny s dobrým socioekonomickým postavením žijící v tomto bytě. Přestože je čmelík považován za vektora významných patogenních bakterií, přímo prokázaný...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.