Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 416 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Verba emungendi ve staročeských překladech bible
Voleková, Kateřina
Příspěvek se zaměřuje na české ekvivalenty latinského slovesa emungere ‚smrkat, čistit nos od hlenu‘ (emungit Pr 30,33) ve čtyřech redakcích staročeského překladu bible (1. a 2. redakce: púštie vodu ot sebe; 3. redakce: vysieká; 4. redakce: vytierá nos).
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
Relační adjektiva v kontrastivní perspektivě.
BROMOVÁ, Lucie
Předmětem diplomové práce je problematika překladu relačních adjektiv. Cílem práce je zmapování vybraného vzorku českých relačních adjektiv a jejich překlad v jazyce španělském. Práce se dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka pojednává o relačních adjektivech, a to jak z pohledu českých, tak i španělských gramatik. V praktické části je prováděna analýza vybraných relačních adjektiv, které si autorka sama zvolila. V závěru práce jsou poznatky vyhodnoceny a na základě korpusové analýzy učiněn závěr. Práce je psána v českém jazyce.\\
Translation Problems of "Cultural Realias" in Czech and Spanish (contrastive analysis)
FALOUTOVÁ, Eliška
Hlavním tématem této diplomové práce je překlad kulturních reálií z oblasti gastronomie. Teoretická část se primárně věnuje překladatelským postupům užívaným při překladu těchto specifických elementů. Dalším cílem této části je představit zmíněnou problematiku v kontextu výuky španělštiny jako cizího jazyka.\\ Tato práce v souladu s teoretickým rámcem obsahuje dva praktické výstupy, analýzu překladatelských technik a didaktický materiál určený pro studenty překladatelství.\\
Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor
Pinďáková, Nikola ; Balíková Novotná, Gabriela (vedoucí práce) ; Mikušová, Gabriela (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce jsou ARE (rezistenční) proteiny z ABC-F rodiny druhé třídy ABC proteinů. ARE proteiny udílí rezistenci k antibiotikům, které se váží na velkou ribozomální podjednotku a inhibují tak proteosyntézu. Jedním z ARE proteinů je protein Lmr(C), který je součástí klastru pro biosyntézu linkomycinu u Streptomyces lincolnensis a dle nových výsledků se zdá, že Lmr(C) nemusí být striktně rezistenčním proteinem, ale může mít regulační funkci. Rozhodli jsme se pro studium Sco0636 nejbližšího homologu Lmr(C) u Streptomyces coelicolor, která je modelovým organismem při studiu sekundárního metabolismu. Díky produkci barevných pigmentů, lze sledovat vliv ARE proteinů na sekundární metabolismus přímo na plotnách. Připravila jsem deleční mutantu a kmen s konstitutivní expresí sco0636 a sledovala jsem vliv na fenotyp. Sledovala jsem produkce modrého aktinorodinu a stanovila jsem minimální inhibiční koncentrace k vybraným antibiotikům, které působí na úrovni ribozomu. Zjistila jsem, že Sco0636 udílí vysokou rezistenci k tiamulinu, a byl tak pojmenován jako TiaA. Delece genu zrychlila produkci aktinorodinu a konstitutivní exprese genu naopak produkci zpomalila. Klíčová slova: ABC proteiny, ABC-F proteiny, Lmr(C), translace, rezistence k antibiotikům, Streptomyces coelicolor, aktinorodin
Využití překladu v hodinách cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu).
KOVÁŘÍKOVÁ, Mirka
Diplomová práce se zaměřuje na téma využití překladových cvičení v hodinách cizího jazyka (konkrétně španělštiny). První část práce pojednává o vývoji výuky cizích jazyků, o postavení mateřského jazyka (a potažmo překladu) ve výuce cizích jazyků, pozitivním mezijazykovém transferu a interferenci. Dále jsou rozebrány jednotlivé metody cizojazyčné výuky. U každé z nich je uvedeno, zda používá překladová cvičení, či nikoliv. Ve druhé části najdeme definici a kategorizaci překladu a návrhy překladových cvičení. Poslední část se zaměřuje na stylistiku (slohové postupy, slohové útvary a funkční styly). U každého funkčního stylu jsou uvedena specifika jeho překladu a navržena překladová cvičení.
Komentovaný překlad: La Personne et le Sacré (WEIL, Simone: La Personne et le Sacré, in Écrits de Londres et dernières lettres, Paris: Éditions Gallimard, 1957, pp. 13-44)
Rákosníková, Marie ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Duběda, Tomáš (oponent)
První část bakalářské práce představuje překlad z francouzského do českého jazyka velké části filosofického eseje "La Personne et le sacré" francouzské autorky Simone Weilové, který vydalo nakladatelství Gallimard v roce 1957 jako součást souboru esejů a dopisů Écrits de Londres et dernières lettres. Druhou část práce tvoří odborný komentář, který začíná překladatelskou analýzou originálu, pokračuje kapitolou o koncepci překladu, o překladatelských problémech a jejich řešeních. Následují typologie překladatelských postupů a překladatelských posunů.
Srovnání dvou českých překladů románu "K majáku" od Virginie Woolfové
KUBÁŇOVÁ, Alena
Předmětem této bakalářské práce je srovnání dvou českých překladů knihy anglické spisovatelky Virginie Woolfové s názvem "K majáku". Zvlášť se zabývá lexikální, morfologickou, syntaktickou a sémantickou rovinou jazyka a pozoruje především rozdíly v doslovnosti překladů, dále také zastaralosti a expresivnosti výrazů.
Czech-English cross-language mediation in EFL teaching and learning
Bartáková, Stanislava ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Hofmannová, Marie (oponent)
Cílem této práce je z různých úhlů pohledů představit pojem mediace, což je concept dobře zavedený v některých zemích, avšak jeho využití v českém prostředí není tak časté. Tato práce se snaží ukázat mediaci jako poutavou, efektivní a zajímavou výukovou aktivitu, která připravuje žáky na reálné mediační situace, ve kterých se využívá jak mateřský, tak cizí jazyk - v tomto případě angličtina. Tato práce je přínosná pro soubor mediačních aktivit, které navrhuje pro český context, kritéria hodnocení těchto aktivit a dotazníkové šetření v rámci českých a zahraničních učitelů, jenž shrnuje jejich postoj vůči mediaci a její roli ve výce anglického jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: jazyková mediace, překlad, mateřský jazyk ve výuce AJ

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 416 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.