Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 414 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním, analyzováním a srovnáváním existujících českých překladů románů současného britského autora Bernarda Cornwella, hledá chybná, sporná i příkladná řešení překladových situací a navrhuje také vlastní postupy. Práce zahrnuje i autorský překlad románu Redcoat.
Relační adjektiva v kontrastivní perspektivě.
BROMOVÁ, Lucie
Předmětem diplomové práce je problematika překladu relačních adjektiv. Cílem práce je zmapování vybraného vzorku českých relačních adjektiv a jejich překlad v jazyce španělském. Práce se dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka pojednává o relačních adjektivech, a to jak z pohledu českých, tak i španělských gramatik. V praktické části je prováděna analýza vybraných relačních adjektiv, které si autorka sama zvolila. V závěru práce jsou poznatky vyhodnoceny a na základě korpusové analýzy učiněn závěr. Práce je psána v českém jazyce.\\
Translation Problems of "Cultural Realias" in Czech and Spanish (contrastive analysis)
FALOUTOVÁ, Eliška
Hlavním tématem této diplomové práce je překlad kulturních reálií z oblasti gastronomie. Teoretická část se primárně věnuje překladatelským postupům užívaným při překladu těchto specifických elementů. Dalším cílem této části je představit zmíněnou problematiku v kontextu výuky španělštiny jako cizího jazyka. Tato práce v souladu s teoretickým rámcem obsahuje dva praktické výstupy, analýzu překladatelských technik a didaktický materiál určený pro studenty překladatelství.
Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor
Pinďáková, Nikola ; Balíková Novotná, Gabriela (vedoucí práce) ; Mikušová, Gabriela (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce jsou ARE (rezistenční) proteiny z ABC-F rodiny druhé třídy ABC proteinů. ARE proteiny udílí rezistenci k antibiotikům, které se váží na velkou ribozomální podjednotku a inhibují tak proteosyntézu. Jedním z ARE proteinů je protein Lmr(C), který je součástí klastru pro biosyntézu linkomycinu u Streptomyces lincolnensis a dle nových výsledků se zdá, že Lmr(C) nemusí být striktně rezistenčním proteinem, ale může mít regulační funkci. Rozhodli jsme se pro studium Sco0636 nejbližšího homologu Lmr(C) u Streptomyces coelicolor, která je modelovým organismem při studiu sekundárního metabolismu. Díky produkci barevných pigmentů, lze sledovat vliv ARE proteinů na sekundární metabolismus přímo na plotnách. Připravila jsem deleční mutantu a kmen s konstitutivní expresí sco0636 a sledovala jsem vliv na fenotyp. Sledovala jsem produkce modrého aktinorodinu a stanovila jsem minimální inhibiční koncentrace k vybraným antibiotikům, které působí na úrovni ribozomu. Zjistila jsem, že Sco0636 udílí vysokou rezistenci k tiamulinu, a byl tak pojmenován jako TiaA. Delece genu zrychlila produkci aktinorodinu a konstitutivní exprese genu naopak produkci zpomalila. Klíčová slova: ABC proteiny, ABC-F proteiny, Lmr(C), translace, rezistence k antibiotikům, Streptomyces coelicolor, aktinorodin
Využití překladu v hodinách cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu).
KOVÁŘÍKOVÁ, Mirka
Diplomová práce se zaměřuje na téma využití překladových cvičení v hodinách cizího jazyka (konkrétně španělštiny). První část práce pojednává o vývoji výuky cizích jazyků, o postavení mateřského jazyka (a potažmo překladu) ve výuce cizích jazyků, pozitivním mezijazykovém transferu a interferenci. Dále jsou rozebrány jednotlivé metody cizojazyčné výuky. U každé z nich je uvedeno, zda používá překladová cvičení, či nikoliv. Ve druhé části najdeme definici a kategorizaci překladu a návrhy překladových cvičení. Poslední část se zaměřuje na stylistiku (slohové postupy, slohové útvary a funkční styly). U každého funkčního stylu jsou uvedena specifika jeho překladu a navržena překladová cvičení.
Komentovaný překlad: La Personne et le Sacré (WEIL, Simone: La Personne et le Sacré, in Écrits de Londres et dernières lettres, Paris: Éditions Gallimard, 1957, pp. 13-44)
Rákosníková, Marie ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Duběda, Tomáš (oponent)
První část bakalářské práce představuje překlad z francouzského do českého jazyka velké části filosofického eseje "La Personne et le sacré" francouzské autorky Simone Weilové, který vydalo nakladatelství Gallimard v roce 1957 jako součást souboru esejů a dopisů Écrits de Londres et dernières lettres. Druhou část práce tvoří odborný komentář, který začíná překladatelskou analýzou originálu, pokračuje kapitolou o koncepci překladu, o překladatelských problémech a jejich řešeních. Následují typologie překladatelských postupů a překladatelských posunů.
Srovnání dvou českých překladů románu "K majáku" od Virginie Woolfové
KUBÁŇOVÁ, Alena
Předmětem této bakalářské práce je srovnání dvou českých překladů knihy anglické spisovatelky Virginie Woolfové s názvem "K majáku". Zvlášť se zabývá lexikální, morfologickou, syntaktickou a sémantickou rovinou jazyka a pozoruje především rozdíly v doslovnosti překladů, dále také zastaralosti a expresivnosti výrazů.
Czech-English cross-language mediation in EFL teaching and learning
Bartáková, Stanislava ; Dvořák, Bohuslav (vedoucí práce) ; Hofmannová, Marie (oponent)
Cílem této práce je z různých úhlů pohledů představit pojem mediace, což je concept dobře zavedený v některých zemích, avšak jeho využití v českém prostředí není tak časté. Tato práce se snaží ukázat mediaci jako poutavou, efektivní a zajímavou výukovou aktivitu, která připravuje žáky na reálné mediační situace, ve kterých se využívá jak mateřský, tak cizí jazyk - v tomto případě angličtina. Tato práce je přínosná pro soubor mediačních aktivit, které navrhuje pro český context, kritéria hodnocení těchto aktivit a dotazníkové šetření v rámci českých a zahraničních učitelů, jenž shrnuje jejich postoj vůči mediaci a její roli ve výce anglického jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA: jazyková mediace, překlad, mateřský jazyk ve výuce AJ

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 414 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.