Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Učitelé jako aktéři vzdělávací politiky: konceptualizace aktérů ve veřejné politice a aplikace vybraných přístupů na příklad učitelů
Mouralová, Magdalena ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Malíková, Ludmila (oponent) ; Winkler, Jiří (oponent)
Dizertační práce má především teoretický charakter a přínos. Předmětem jejího zájmu je pojetí aktérů v klíčových teoretických přístupech soudobé veřejné politiky, které jsou posléze aplikovány na příklad vzdělávací politiky, resp. učitelů jako specifického druhu aktérů. Dizertační práce si klade za cíl: 1) popsat zacházení se slovy "actor" "agent" a "stakeholder" (které jsou do češtiny překládány jako "aktér") v odborných veřejněpolitických textech; 2) představit a porovnat vybrané veřejněpolitické přístupy pracující s aktéry; 3) modelovat použití těchto přístupů na příkladu učitelů (jako aktérů) a politice vnější diferenciace; 4) vytvořit vlastní souhrnný konceptuální rámec pro veřejněpolitický výzkum aktérů. Analytická část dizertační práce je založena na sumativní obsahové analýze veřejněpolitických textů publikovaných ve čtyřech velkých kompendiích veřejné politiky.
Vizuální sledování skupiny robotů
Lechovský, Adam ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
Cílem této práce je vytvořit program, který je schopný z obrazu z fixní webkamery poznat mřížku na papíře jako graf a následně sledovat skupinu Ozobotů, jak po ní jezdí. Dřívější práce s Ozoboty se zabývaly multiagentním hledáním nejkratších cest. Tato práce je první, která se zabývá jejich detekcí v obrazových datech. Využívám k tomu knihovnu OpenCV a programovací jazyk Java. Vytrénováním vlastní kaskády pro použití v kaskádovém klasifikátoru z OpenCV modulu objdetect jsem byl schopen dosáhnout kvalitní detekce Ozobotů v reálném čase. Detekce mřížky jako grafu funguje pomocí detekce čar na barevných přechodech v obraze a jejich následnému seskupování do čar v mřížce.
Tracking of moving object in video
Komloši, Michal ; Říha, Kamil (oponent) ; Přinosil, Jiří (vedoucí práce)
This master thesis deals with tracking the moving object in image. The result of the thesis is designed algorithm which is implemented in the programming language C#. This algorithm improves the functionallity of an existing tracking algorithm.
Tracking of moving object in video
Komloši, Michal ; Říha, Kamil (oponent) ; Přinosil, Jiří (vedoucí práce)
This master thesis deals with tracking the moving object in image. The result of the thesis is designed algorithm which is implemented in the programming language C#. This algorithm improves the functionallity of an existing tracking algorithm.
Multipurpose bicycle alarm
Albert, Matej ; Novotný, Radovan (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
This diploma project is about designing a concept of an anti-theft tracking device for a bicycle. The device is equipped with a GNSS module for tracking of current location, GSM module for sending the location data in case of a theft and a BT module for user settings via mobile phone. The bike theft detection is detected by an accelerometer. The final goal of this project is a concept of such a device for evaluation and improvement purposes.
Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum
Šedivý, Matúš
Many vacuum instruments used in industry and scientific research apply high voltage components. Vacuum performs as an insulator with theoretically infinite breakdown voltage. Surface of dielectrics between two electrodes inside a vacuum chamber is the weakest link for a possible electrical breakdown (tracking). This paper focuses on examination of a vacuum pressure influence to the surface breakdown voltage of a various materials. Results were compared and led to determination of an appropriate materials for a design of internal connectors in electron microscopes produced by the company Thermo Fisher Scientific.
Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie.
Smith Slámová, Radka ; Straková, Jana (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Diplomová práce srovnává podmínky vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na 1. stupni dvou základních škol z pohledu rovného přístupu ke vzdělávání. První kapitola shrnuje dostupné informace o tom, jak bilingvní třídy na veřejných základních školách fungují (rozšíření, podmínky registrace, způsob financování). Druhá kapitola se zabývá vnější diferenciací v českém základním vzdělávání a jejími důsledky pro vzdělanostní nerovnosti. Poslední kapitola teoretické části shrnuje nejdůležitější školní prediktory výsledků vzdělávání v České republice a zahraničí. Empirická část představuje případové studie dvou veřejných základních škol, na kterých se alespoň v jedné třídě vyučuje metodou CLIL. Školy se od sebe liší zřizovatelem bilingvní třídy, cílovým jazykem, lokalitou a způsobem financování třídy. Cílem práce je zjistit, zda se nějak liší podmínky ke vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na dané škole. Práce mapuje způsob výběru žáků do bilingvních a běžných tříd, složení tříd, podmínky pro vzdělávání v jednotlivých třídách, očekávání učitelů, výukové metody a další faktory ovlivňující školní úspěšnost. Výzkum ukazuje, že bilingvní a běžné třídy na obou školách se liší zejména sociálním složením a výsledky žáků, díky čemuž mají žáci bilingvních tříd nespravedlivou výhodu. Třídy se však odlišují...
Detekce, sledování a klasifikace automobilů
Vopálenský, Radek ; Sochor, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému a využívá knihovny OpenCV, FFmpeg, TensorFlow a Keras. Pro detekci je využit kaskádový klasifikátor, pro sledování Kalmanův filtr a pro klasifikaci konvoluční neuronová síť. Z celkového počtu 627 automobilů bylo správně sledováno 479. Z toho bylo klasifikováno celkem 458 (nejsou zahrnuty kamiony nebo nákladní automobily). Výsledný systém je možné využívat pro analýzu dopravy.
Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia
Holubová, Markéta ; Greger, David (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent) ; Vlčková, Kateřina (oponent)
Cílem disertační práce je porovnat psychosociální klima školních tříd v 5. a 6. ročnících základních škol, kde důsledkem odchodu žáků do osmiletých gymnázií jsou značné organizační změny v třídních skupinách. Toto téma zahrnuje fenomén vnější diferenciace a zároveň selekci žáků v raném věku, kdy mají někteří z nich možnost opustit hlavní proud vzdělávání (základní škola) a přejít do výběrové školy (víceleté gymnázium). Cílem naší práce je přispět k výzkumům, které poukazují na problém, že odchodem žáků na osmiletá gymnázia se jednoznačně zhorší psychosociální klima v přebraných třídách 2. stupně. Zajímá nás, jací konkrétní žáci odchází na výběrové školy a zda se opravdu jedná o efektivní vůdce a sociometrické hvězdy (žáci s vysokými hodnotami vlivu a sympatie). V naší studii dále zjišťujeme pozice žáků, kteří zůstávají v přebraných třídách, a jejich spolužáků, kteří se začali nově vzdělávat ve třídách 2. stupně. V teoretické části seznamujeme čtenáře se zahraničními a tuzemskými výzkumy, které měří klima školních tříd v diferencovaném i nediferencovaném prostředí školy. Empirická část se zabývá podrobnou analýzou kvantitativního výzkumu, jehož cílem je přiblížit prostředí školních tříd po přechodu žáků na 2. stupeň základních škol. Dále poukazujeme na změny v proměnných psychosociálního klimatu...
Visual tracking systém pro UAV
KOLÁŘ, Michal
Diplomová práce se zabývá analýzou současných možností pro sledování objektů v obraze, na základě které je navržen postup pro tvorbu systému schopného sledovat objekt zájmu. Součástí práce je navržení virtuální reality pro potřeby implementace sledovacího systému, jež je ve finále nasazen a testován na reálném prototypu bezpilotního prostředku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.