Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum
Šedivý, Matúš
Many vacuum instruments used in industry and scientific research apply high voltage components. Vacuum performs as an insulator with theoretically infinite breakdown voltage. Surface of dielectrics between two electrodes inside a vacuum chamber is the weakest link for a possible electrical breakdown (tracking). This paper focuses on examination of a vacuum pressure influence to the surface breakdown voltage of a various materials. Results were compared and led to determination of an appropriate materials for a design of internal connectors in electron microscopes produced by the company Thermo Fisher Scientific.
Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání. Případové studie.
Smith Slámová, Radka ; Straková, Jana (vedoucí práce) ; Dvořák, Dominik (oponent)
Diplomová práce srovnává podmínky vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na 1. stupni dvou základních škol z pohledu rovného přístupu ke vzdělávání. První kapitola shrnuje dostupné informace o tom, jak bilingvní třídy na veřejných základních školách fungují (rozšíření, podmínky registrace, způsob financování). Druhá kapitola se zabývá vnější diferenciací v českém základním vzdělávání a jejími důsledky pro vzdělanostní nerovnosti. Poslední kapitola teoretické části shrnuje nejdůležitější školní prediktory výsledků vzdělávání v České republice a zahraničí. Empirická část představuje případové studie dvou veřejných základních škol, na kterých se alespoň v jedné třídě vyučuje metodou CLIL. Školy se od sebe liší zřizovatelem bilingvní třídy, cílovým jazykem, lokalitou a způsobem financování třídy. Cílem práce je zjistit, zda se nějak liší podmínky ke vzdělávání v bilingvních a běžných třídách na dané škole. Práce mapuje způsob výběru žáků do bilingvních a běžných tříd, složení tříd, podmínky pro vzdělávání v jednotlivých třídách, očekávání učitelů, výukové metody a další faktory ovlivňující školní úspěšnost. Výzkum ukazuje, že bilingvní a běžné třídy na obou školách se liší zejména sociálním složením a výsledky žáků, díky čemuž mají žáci bilingvních tříd nespravedlivou výhodu. Třídy se však odlišují...
Detekce, sledování a klasifikace automobilů
Vopálenský, Radek ; Sochor, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému a využívá knihovny OpenCV, FFmpeg, TensorFlow a Keras. Pro detekci je využit kaskádový klasifikátor, pro sledování Kalmanův filtr a pro klasifikaci konvoluční neuronová síť. Z celkového počtu 627 automobilů bylo správně sledováno 479. Z toho bylo klasifikováno celkem 458 (nejsou zahrnuty kamiony nebo nákladní automobily). Výsledný systém je možné využívat pro analýzu dopravy.
Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia
Holubová, Markéta ; Greger, David (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent) ; Vlčková, Kateřina (oponent)
Cílem disertační práce je porovnat psychosociální klima školních tříd v 5. a 6. ročnících základních škol, kde důsledkem odchodu žáků do osmiletých gymnázií jsou značné organizační změny v třídních skupinách. Toto téma zahrnuje fenomén vnější diferenciace a zároveň selekci žáků v raném věku, kdy mají někteří z nich možnost opustit hlavní proud vzdělávání (základní škola) a přejít do výběrové školy (víceleté gymnázium). Cílem naší práce je přispět k výzkumům, které poukazují na problém, že odchodem žáků na osmiletá gymnázia se jednoznačně zhorší psychosociální klima v přebraných třídách 2. stupně. Zajímá nás, jací konkrétní žáci odchází na výběrové školy a zda se opravdu jedná o efektivní vůdce a sociometrické hvězdy (žáci s vysokými hodnotami vlivu a sympatie). V naší studii dále zjišťujeme pozice žáků, kteří zůstávají v přebraných třídách, a jejich spolužáků, kteří se začali nově vzdělávat ve třídách 2. stupně. V teoretické části seznamujeme čtenáře se zahraničními a tuzemskými výzkumy, které měří klima školních tříd v diferencovaném i nediferencovaném prostředí školy. Empirická část se zabývá podrobnou analýzou kvantitativního výzkumu, jehož cílem je přiblížit prostředí školních tříd po přechodu žáků na 2. stupeň základních škol. Dále poukazujeme na změny v proměnných psychosociálního klimatu...
Visual tracking systém pro UAV
KOLÁŘ, Michal
Diplomová práce se zabývá analýzou současných možností pro sledování objektů v obraze, na základě které je navržen postup pro tvorbu systému schopného sledovat objekt zájmu. Součástí práce je navržení virtuální reality pro potřeby implementace sledovacího systému, jež je ve finále nasazen a testován na reálném prototypu bezpilotního prostředku.
Augmented Reality on Smartphones
Minda, Marek ; MA, Patrick Jost, BSc (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Augmented reality is a concept of supplementing a real world by a computer-generated content. Thanks to the development in capabilities of mobile devices, there are countless opportunities to use this concept on smart-phones. This thesis researches how current Android devices perform in 3D photo-realistic rendering and its usability for Augmented reality applications. Based on comparison of available frameworks, Wikitude SDK has been chosen to implement application for rendering buildings into AR. Geolocation is used for tracking purposes.
Sensor Based Motion Tracking and Recognition in Martial Arts Training
Agojo, Stephan ; Sekora, Jiří (oponent) ; Harabiš, Vratislav (vedoucí práce)
In various martial arts, competitors are interested in quantifying and categorising techniques which are exercised during training. The implementation of embedded systems into training gear, especially a portable wireless body worn system, based on inertial sensors, facilitates the quantification and categorisation of forces and accelerations involved during the training of martial arts. The scope of this paper is to give a brief overview of contemporary technology and devices, describe key methods that are implemented in such devices and as well to provide a project outline. For this reason a literature research was carried out using search engines and databases. The search yielded that devices are capable of tracking activities of daily life; however only one product was found which can track and recognise techniques applied in martial arts training just for the upper body. The realisation of a sensor based tracking system which can track and classify different exercises is possible with present technology. Even so, different challenges such as implementing a sensor fusion and classifier algorithm need to be overcome. Therefore, the project development has to be viewed as an iterative process.
Simulation of Belle II physics events and performance tests of reconstruction software
Kandra, Jakub ; Kvasnička, Peter (vedoucí práce) ; Řezníček, Pavel (oponent)
Táto práca je venovaná štúdiu alignmentu vrcholových polovodičových detektorov experimentu Belle II. Je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť predstavuje experiment Belle II ako B-továreň novej generácie, s jej ambicióznymi plánmi naberania dát a fyzikálnej analýzy. Na to nadväzuje popis vrcholových detektorov a softwarových nástrojov určených na kalibráciu a alignment detektorov. Ťažiskovou časťou je štúdia fyzikálnych procesov, využívaných pre kalibráciu detektora, spojená s hľadaním najvhodnejšieho riešenia pre priebežnú aplikáciu počas zberu nameraných dát. Následne boli testované softwarové nástroje na rozladenej geometrii, aby sme zistili ich odolnosť voči rozladeniu geometrie. Bola prevedená aj štúdia vplyvu rozladenia geometrie (misalignmentu) na pozorovateľné parametre pri analýze vybraných fyzikálnych procesov. V poslednej časti popisujeme vývoj monitorovacieho nástroja pre priebežnú diagnostiku rozladenia geometrie alebo konfigurácie detektora. Takýto nástroj bude sledovať nepresnosti v rekonštrukcii fyzikálnych pozorovateľných a signalizovať, ak táto nepresnoť prekročí nastavené medze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jak hodnotí žáci a jejich rodiče zpětně přechod na víceleté gymnázium?
Slanařová, Jana ; Greger, David (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Víceletá gymnázia jsou dlouholetou součástí českého vzdělávacího systému a zároveň jsou v odborné společnosti jednou z nejdiskutovanější institucí z pohledu přínosnosti. Proto je realizována celá řada studií, které zjišťují důvody volby víceletého gymnázia (jako např. také má bakalářská práce "Proč žáci volí víceletá gymnázia?", která předcházela této práci). Cílem této práce už je další krok: zjišťuje, zda a v jaké míře se naplnila očekávání žáků, kteří na gymnázium z páté třídy přestoupili, a zároveň získává zpětné hodnocení i od jejich rodičů. Zaměřuje se na školní sebepojetí žáků, na problémy spojené s přestupem na víceletá gymnázia a samozřejmě i na pozitiva, se kterými by se žák na základní škole pravděpodobně nesetkal. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Object tracking by a flying drone
Vyškovský, Adam ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat vhodnou metodu pro autonomní sledování objektů z kvadrikoptéry pomocí kamery umístěné na její palubě. Je rozebráno několik možností vhodného zpracování obrazu a poté i následného hledání objektu ve video sekvenci. Dále jsou rozebrány možnosti jak modelovat kvadrikoptéru jako dynamický systém a jak tento model využít pro řízení letové fáze kvadrikoptéry za účelem sledování ob- jektů. Jeden konkrétní model řízení pomocí tzv. PID regulátoru je zvolen a implementován. Dále je navržena metoda pro odhad měřítka světa. Rovněž byla naimplementována platforma pro snadnou komunikaci s kvadrikoptérou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.