National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Estimation of the potential consequences of the release toxic substances
Hajný, Vít ; Kotek, Luboš (referee) ; Tabas, Marek (advisor)
This bachelor thesis is concerned about the estimation of possible impact during the toxic material escape and it is devided into three parts. The first of them contains description of the significant accidents connected with this escape in the Czech republic and in the world. It includes also description of CEI (chemical exposure index), which determine the estimation and there is described the ALOHA (Areal locations of hazardous atmosphere), program whereby we can compare results. The second part is performed an identification and choice of typical accidents. In the last, practical section, are made estimates of potential consequences and their comparison.
Assessment of Hazards of Hazardous Chemical Industrial Toxic Substances
Poláček, Tomáš ; Hradil, Jaroslav (referee) ; Mika, Otakar Jiří (advisor)
This thesis focuses on the overall risk exposure of hazardous industrial chemical toxic substances on the human body, describes the physical and chemical properties of the substances, their toxicological properties and environmental hazards. In the practical part is made methodology for assessment of hazards of hazardous chemical industrial toxic substances, depending on the selected properties. Furthermore, is made the basic statistics of actions of the Fire Department of Southern Region to hazardous chemicals in the years 2006 - 2010.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Eutrofizace a dynamika nutrientů. Dílčí část: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami - model SWIM
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor).
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozlová, Marie ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Zpráva obsahuje archivní rešerši, která byla zpracována s cílem shromáždit a vyhodnotit dostupné relevantní informace o obsazích, formách výskytu a hydrogeochemických procesech, které řídí chování zpracovaných kovů v litosféře a hydrosféře. Byla připravena metodika stanovení hodnoty přirozeného pozadí na základě analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží a rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů. Jsou uvedeny podrobné výsledky stanovení hodnot přirozeného pozadí.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hodnocení antropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Soldán, Přemysl
Z výsledků průzkumů provedených v letech 2008-2011 plyne, že v české části povodí řeky Labe je nejvyšší míra ohrožení vodních ekosystémů spojená s antropogenní činností v oblasti pardubické aglomerace. Tato nevyhovující situace je dlouhodobá a stále nedochází k jejímu zlepšení. Dosud přijatá nápravná opatření se nijak výrazně neprojevila ve zlepšení ekotoxických vlastností vodního prostředí. Jsou stanoveny chronické účinky znečištění povrchových vod, ekotoxicita znečištění říčních sedimentů a uvedeny výsledky chemické analýzy říčních sedimentů.
Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Pokorný, Michal
Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za rozpouštědla reaktivní (alkylestery nenasycených mastných kyselin) a dále náhrady reaktivního rozpouštědla styrenu metylestery nenasycených mastných kyselin modifikovaných cyklopentadienem. Byla studována katalytická oxidace sekundárních hydroxylových skupin glycerolu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Olmer, Miroslav ; Hofmannová, Gabriela ; Šnajberková, Marie ; Hrabánková, Anna ; Hrkal, Zbyněk ; Prchalová, Hana
Cílem dílčího úkolu je zpracování metodiky stanovení přirozeného pozadí toxických prvků v útvarech podzemních vod ČR, stanovení přirozených pozadí vybraných prvků v útvarech podzemních vod a jejich pracovních jednotkách v oblasti povodí Labe a vytvoření mapy anomálních výskytů toxických prvků v oblasti povodí Labe. V roce 2007 byl proveden rozbor požadavků na zjišťování přirozeného pozadí toxických prvků, zpracována kritická rešerše výsledků evropského projektu BRIDGE, proveden výběr hodnocených ukazatelů, zahájen sběr potřebných dat a posouzení jejich věrohodnosti a využitelnosti a zpracována první verze metodiky zpracování hodnot přirozeného pozadí toxických prvků.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Hodnocení atropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Soldán, Přemysl
Určení stupně rizika toxicity a genotoxicity znečištění povrchových vod v pěti vybraných profilech. Profil Labe v Obříství zachytil možný vliv Spolany v Neratovicích, zároveň byla sledována změna ekotoxikologických paramaterů znečištění v porovnání s rokem 2004. Byly zkoumány lokality Labe pod Mělníkem, Vltava pod Kralupy nad Vltavou, Jizera pod Mladou Boleslaví, Kundratický potok v Košťalově. Stupeň rizika chronických účinků znečištění byl stanovován u screeningových vzorků a u znečištění dlouhodobou absorpcí pomocí nově vyvíjených vzorkovačů.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Dva hlavní okruhy řešení - analýza možných dopadů klimatické změny, předpokládaných změn v hospodaření s vodou, adaptačních opatření a souvisejících změn v povodí z globálního hlediska a matematické modelování vlivu změn v povodí Jizery na dostupnost vody a kvalitu vody jsou shrnuty ve třech přiložených článcích.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Přehled toxických prvků a vymezení jejich anomálního výskytu v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vencelidesová, Martina ; Vencelides, Zbyněk ; Prchalová, Hana ; Hrkal, Zbyněk
Cílem dílčího úkolu je zpracování metodiky stanovení přirozeného pozadí toxických prvků v útvarech podzemních vod ČR, stanovení přirozených pozadí vybraných prvků v útvarech podzemních vod a jejich pracovních jednotkách v oblasti povodí Labe a vytvoření mapy anomálních výskytů toxických prvků v oblasti povodí Labe. Byla navržena metodika analýzy prostorových závislostí koncentrací zájmových kovů na litologickém typu podloží, rozčlenění dat o obsazích kovů v podzemní vodě podle litologických typů sledovaných kolektorů a následné zpracování statistických dat. Během zpracování dat byl soubor s daty převeden do vrstvy účelového GIS. Tato vrstva GIS byla promítnuta do schematizované digitální odkryté geologické mapy ČR. To umožní nalézt litologické typy hornin s podobným geochemickým složením a předpokládaným podobným vlivem na pozaďové koncentrace zájmových kovů.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.