Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Volnočasové aktivity. Rozdílné možnosti trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na vesnici
NIKODÝM, Radim
Práce se zabývá vnímáním rozdílných možností trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na vesnici. Teoretická část popisuje volný čas, jeho funkce,různé definice a různá pojetí volného času. Specifikuje mladší školní věk a volný čas dětí a mládeže. Dále se věnuje školským a mimoškolským zařízením volného času.Praktická část obsahuje výzkumné šetření pomocí dotazníků, které byly rozdány dětem mladšího školního ve městě a na vesnici. Dotazníky se týkaly toho, jak děti volný čas tráví, ale především jak vnímají možnosti svůj volný čas trávit. Závěr praktické části obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření a vyhodnocení výzkumných předpokladů.
Rozvojové aktivity města Lomnice nad Lužnicí
VISČUROVÁ, Renata
Tématem diplomové práce jsou Rozvojové aktivity Města Lomnice nad Lužnicí. Cílem diplomové práce je vyhodnocení činnosti města za zvolené období a vypracování návrhu rozvojových aktivit do budoucnosti podle dostupnosti finančních zdroj. Vybráno bylo období mezi roky 2011 - 2018. Závěry této práce mohou sloužit i současnému vedení města. Poskytne jim přehled o ekonomické situaci města a jejím vývoji.
Městská ulice a dům v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách
Michálková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je zachytit na základě studia odborné i populárně naučné literatury vývoj středověké a raně novověké ulice a domu v českých městech. Přestože každá ulice i dům měly svou vlastní unikátní podobu, cílem této práce je snaha o vykreslení typické podoby obojího a podání uceleného obrazu o všem, co zde mohl středověký či raně novověký obyvatel města vidět. První část je zaměřena na ulici, především její vzhled a život odehrávající se v jejím prostoru. Podává informace o druzích a názvech ulic, o jejich obecném vzhledu i konkrétních prvcích, hygieně a vypořádáváním se s jejich čištěním, a v neposlední řadě odhaluje tamější život, lidi pohybující se v jejich prostoru a jejich každodenní i sváteční činnosti. Druhá část se pak zabývá typickým domem obyvatel středních vrstev a jeho interiérem a exteriérem, se zvláštním zaměřením na domovní znamení pražských domů. Přibližuje také často složitý život obyvatel v jeho zdech. Práce pojednává o období pozdního středověku a raného novověku, tedy rozmezí zhruba od doby lucemburské až po rok 1620 - bitvu na Bílé hoře. Zahrnuje v sobě tedy vývoj ulic od počátků měst až do doby, kdy se již zjevem začaly blížit dnešní podobě. Záměrem práce je umožnit dnešnímu modernímu člověku nahlédnout do minulosti a přimět ho k zamyšlení nad věcmi, se kterými...
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
V bytě maloměstě, Mikulov
Solár, Michal ; Kozelský, Tomáš (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ktoré neplnia len estetickú či duchovnú, ale aj funkčnú podstatu mesta. Moment prekvapenia a určitých priehľadov obohacuje interiér dvora ale aj celkového mesta. Na prvý pohľad tak nepríjemné priestory disponujú určitou kvalitou, spôsobenou hrou svetla či celkovou koncepciou priestoru. Významním špecifikom objektu je práve moment prekvapenia z vnímaného priestoru. Prechod od jasne definovaného parteru do zadného , na prvý pohľad, iracionálneho nádvoria je umocnený pasážou, ktorá sa taktiež odkazuje na typické členenie domu v Malomeste. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Princíp vrstvenia jednotlivých priestorov jasne naväzuje na momenty prekvapenia. Špecifickým členením objektu, charakterovo pripomínajúcim skôr rodinné domy ako bytový objekt, vznikajú priestory rôznej kvality a využitia. Dolné byty disponujú záhradou priestorovo aj opticky oddelenou od celkovej hmoty, pričom horným bytom náležia terasy, ktoré sú opticky prepojené s nádvorím, avšak nie sú prístupné verejnosti. Byty umiestnené v priečelnej hmote majú zas prevažne mestský charakter. Vytvára sa tak princíp spolunažívania, ktorý je typický pre celú oblasť mesta. Vrstvenie je patrné práve na rozmiestnení bytov s rozdielnou náväznosťou na záhrady a terasy, ako aj rozmanitosť veľkostí bytových jednotiek. Duchom miesta je stávajúci sklípek, ktorý reflektuje historickú premenu parcely a je akýsi symbol lokality.
Vybrané socioekonomické přínosy minipivovarů
BARTOŠ, Jan
Práce se zabývá problematikou socioekonomických přínosů minipivovarů pro občany měst a obcí. V první části jsou definované vybrané socioekonomické faktory, které jsou následně aplikovány a porovnávány jak v jednotlivých minipivovarech, tak i v obcích a městech. Výzkum probíhal ve vybraných minipivovarech, v městech a obcích, které jsou jejich sídlem, stejně tak i v obcích a městech bez přítomnosti pivovaru. Výběr byl volen z důvodu možnosti komparace dat a potvrzení či vyvrácení výzkumných cílů. K vypracování diplomové práce bylo využito několika metod. Jednalo se o důkladný literární přehled dané problematiky s definováním faktorů. Dále nalezení teoretických či statistických dat vybraných v předchozím kroku. Následně probíhal výzkum pomocí dotazníkového šetření, který byl adresován starostům měst a obcí. Byly vybrány celkem 3 obce a města s minipivovary a zároveň 3 obce a města bez minipivovaru. Města byla vybírána dle určitých parametrů, např.: počet obyvatel, náležící kraj, vzdálenost k okresnímu či krajskému městu apod. Současně s dotazníkovým šetřením probíhal i terénní výzkum v jednotlivých minipivovarech, kde místo dotazníkového šetření probíhal osobní rozhovor na dotazníkové otázky. Malá změna metody výzkumu byla z důvodu možnosti zjištění lepších dat a informací.
Dřeviny vhodné do měst, jejich výsadba a údžba
KUBÍNOVÁ, Stanislava
Bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodných dřevin do městského prostředí, výsadbu a jejich údržbu. V práci jsou dřeviny popsané a rozdělené podle jednotlivých stanovišť, která jednotlivým druhům vyhovují. Jsou v ní popsané jednotlivé úkony před výsadbou, ošetření po výsadbě, následná péče a udržování. Mezi udržovací aktivity patří například řez koruny, nebo v případě nutnosti kácení. Tyto úkony s tím spojené jsou o to důležitější, když se jedná o zastavěné území městského prostředí. Stromy bez pravidelné a poctivé péče jsou pro své okolí nebezpečné v podobě lámání větví apod.
Úloha rodu Vartenberků v počátcích dějin města Stráž pod Ralskem
Panošková, Tereza ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Oblast Českolipsko v období raného středověku patří k jedné z méně popsaných v historických pramenech a odborné literatuře. Územím procházely významné obchodní cesty a s nimi byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, který patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům tohoto období. Ucelený obraz o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si protiřečí. Tato práce se zaměřuje na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou s rodem Vartenberků úzce spjaty. Zahrnuje hrad Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a okrajově i strážní hrad Ralsko. Památky jsou zde detailně popsány jak po historické, tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. Absence zpracovaných a zveřejněných písemných pramenů je právě v tomto období zdrojem rozporů v literatuře. Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů a primární literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na jednotlivé památky shromážděním všech dostupných informací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.