Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Město pod hvězdami
Černá, Tereza ; Synek, Ondřej (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je nalezení a vložení nové funkce do města Šumperka a to způsobem, aby zásah co nejcitlivěji reagoval na samotné prostředí města, vycházel z jeho potřeb a byl přínosem nejen pro město samotné, ale také pro širší regionální okolí.
Architektura a umění
Horáková, Alžbeta ; Kovařík, David (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá návrhom novostavby Mestskej galérie Litomyšl. Súčasťou zadania bol výber parcely. Návrh bol najprv formovaný daným miestom a snahou tento priestor jasne definovať a oživiť. V ďalšej fáze návrh pristupuje ku galérii ako k miestu spojenia medzi umelcom a návštevníkom. Výstavné sály pripravené na obsiahnutie výtvarných diel sú tak naviazané na oddychové sály, ktoré patria výhradne návštevníkovi a vzniká tu prepojenie medzi ním a mestom.
Osídlení v Telči v 18. století na základě pramenů městské a katastrální provenience
MAREČEK, Jakub
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil osídlení v Telči v 18. století na základě pramenů městské a katastrální provenience. Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, protože mu dosavadní historický výzkum nevěnoval příliš pozornosti. V první kapitole svého pojednání představím práce, jež byly dějinám města dosud věnovány. Pokusím se zhodnotit, jak je jejich autoři pojali, kterou dějinnou epochu považovali za období největší prosperity a jak pohlíželi na město v 18. věku. Druhou kapitolu věnuji pramenům městské a katastrální provenience, čímž představím a zhodnotím prameny s nimiž budu pracovat. Třetí kapitolu se věnuji zřízení regulovanému magistrátu v Telči. Ve čtvrté kapitole přiblížím vývoj městského osídlení u nás v 17. a 18. století a Telč do něj zasadím. Pátou kapitolu věnuji samotnému městu. Nejprve se zaměřím na jeho dějiny ve zmíněném období, obyvatele, vnější popis, nahlédnu do Vnitřního Města a na závěr kapitoly se budu věnovat sociální skladbě jeho obyvatel. Tuto skladbu pak detailněji přiblížím na třech domech stojících na náměstí a jejich vlastnících. Na závěr se zaměřím na majetkovou městských radních, kteří stáli v čele města v letech 1762, 1766, 1768 a 1770.
Volnočasové aktivity. Rozdílné možnosti trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na vesnici
NIKODÝM, Radim
Práce se zabývá vnímáním rozdílných možností trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na vesnici. Teoretická část popisuje volný čas, jeho funkce,různé definice a různá pojetí volného času. Specifikuje mladší školní věk a volný čas dětí a mládeže. Dále se věnuje školským a mimoškolským zařízením volného času.Praktická část obsahuje výzkumné šetření pomocí dotazníků, které byly rozdány dětem mladšího školního ve městě a na vesnici. Dotazníky se týkaly toho, jak děti volný čas tráví, ale především jak vnímají možnosti svůj volný čas trávit. Závěr praktické části obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření a vyhodnocení výzkumných předpokladů.
Rozvojové aktivity města Lomnice nad Lužnicí
VISČUROVÁ, Renata
Tématem diplomové práce jsou Rozvojové aktivity Města Lomnice nad Lužnicí. Cílem diplomové práce je vyhodnocení činnosti města za zvolené období a vypracování návrhu rozvojových aktivit do budoucnosti podle dostupnosti finančních zdroj. Vybráno bylo období mezi roky 2011 - 2018. Závěry této práce mohou sloužit i současnému vedení města. Poskytne jim přehled o ekonomické situaci města a jejím vývoji.
Městská ulice a dům v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách
Michálková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je zachytit na základě studia odborné i populárně naučné literatury vývoj středověké a raně novověké ulice a domu v českých městech. Přestože každá ulice i dům měly svou vlastní unikátní podobu, cílem této práce je snaha o vykreslení typické podoby obojího a podání uceleného obrazu o všem, co zde mohl středověký či raně novověký obyvatel města vidět. První část je zaměřena na ulici, především její vzhled a život odehrávající se v jejím prostoru. Podává informace o druzích a názvech ulic, o jejich obecném vzhledu i konkrétních prvcích, hygieně a vypořádáváním se s jejich čištěním, a v neposlední řadě odhaluje tamější život, lidi pohybující se v jejich prostoru a jejich každodenní i sváteční činnosti. Druhá část se pak zabývá typickým domem obyvatel středních vrstev a jeho interiérem a exteriérem, se zvláštním zaměřením na domovní znamení pražských domů. Přibližuje také často složitý život obyvatel v jeho zdech. Práce pojednává o období pozdního středověku a raného novověku, tedy rozmezí zhruba od doby lucemburské až po rok 1620 - bitvu na Bílé hoře. Zahrnuje v sobě tedy vývoj ulic od počátků měst až do doby, kdy se již zjevem začaly blížit dnešní podobě. Záměrem práce je umožnit dnešnímu modernímu člověku nahlédnout do minulosti a přimět ho k zamyšlení nad věcmi, se kterými...
Urbanistická analýza města Frýdek-Místek se zaměřením na brownfieldy
Šmídová, Kristina ; Sátora, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámení se statutárním městem Frýdek-Místek. Dále seznámení s problematikou brownfields a aplikací těchto problémů na město Frýdek-Místek. Bakalářská práce vychází z Územního plánu města, dále ze ,,Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek“ a z ,,Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“.
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.